• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Madonas novada domes 2021. gada 21. septembra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.09.2021., Nr. 189 https://www.vestnesis.lv/op/2021/189.26

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Vēl šajā numurā

30.09.2021., Nr. 189

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Madonas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 7

Pieņemts: 21.09.2021.

OP numurs: 2021/189.26

2021/189.26
RĪKI

Madonas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7

Madonā 2021. gada 21. septembrī

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
21.09.2021. lēmumu Nr. 222 (prot. Nr. 10, 38. p.)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi" 69. un 79. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka

1.1. kārtību, kādā Madonas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – Topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Šie noteikumi attiecas arī uz un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām

1.2. maksu par Topogrāfiskās informācijas sniegšanu

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. veic inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Madonas novada pašvaldība vai izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

5. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Inženiertīklu turētāju saskaņošanas termiņš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas. Inženiertīklu turētāji nevar vilcināt topogrāfiskā plāna izgatavošanas termiņus un pieprasīt skaņojumus teritorijās, kur nav viņu tīklu.

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

6.1. AS "Sadales tīkls";

6.2. SIA "Tet" ciemu un pilsētu teritorijās

7. Inženiertīklu turētāju, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, saraksts ir publicēts Madonas novada mājaslapā www.madona.lv. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

8. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

9. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

11. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par ceļa segumu, tajā jāuzrāda arī seguma virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas u.tml.).

12. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

13. Atbilstoši būvniecības regulējošajiem normatīviem, Būvvalde nesaskaņo būvprojektus, ja topogrāfiskais plāns nav reģistrēts datubāzē.

14. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts datubāzē.

15. (Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.)

16. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

17. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

18. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

19. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1. pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

20. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas novada pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošos noteikumus Nr. 35 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā".

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām"45. pantā noteiktajā kārtībā.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

1. pielikums
Madonas novada pašvaldības domes 21.09.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena, EUR* (bez PVN)
1. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai: (Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) Objektos, kuros ir 2 (divi) vai mazāk inženiertīkli, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.

Piezīmes:
Ja topogrāfiskais plāns ir starp apdzīvoto un ārpus apdzīvoto teritoriju, tad pakalpojuma cenu aprēķina pēc uzmērāmās teritorijas procentuāli lielāko daļu.
Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrēšanai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1. platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot) 1 objekts 17,50
1.2. platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot) 1 objekts 20,50
1.3. platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot) 1 objekts 26,00
1.4. platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha 1 objekts 5,70
  Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu   300,00
2. Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1. inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot) 1 objekts 6,70
2.2. inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot) 1 objekts 10,0
2.3. inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m 1 objekts 3,00
2.4. Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu   300,00
3. Demontāža kopā ar ID!
4. Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts 1 objekts 10,00
5. Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):
5.1. Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts 12,00
5.2. Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.    
6. Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē (ielu sarkanās līnijas) un nosūtīšana pašvaldībai (tiek veikta tikai pilsētu, ciemu teritorijām) 1 objekts 12.00
7. Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana datubāzē. 1 objekts 12.00
8. Būvju situācijas plāna izsniegšana**:
8.1. platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot) 1 zemes vienība 29,50
8.2. par katru hektāru virs 1 hektāra 1 zemes vienība 6,50
9.

Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos.

1 karšu lapa*** 3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – Datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Likuma 26. panta trešā daļa un 7.1 daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes, izsniegšanas un atjaunināšanas kārtību Madonas novada administratīvajā teritorijā, kā arī maksas piemērošanas kārtību par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz Madonas novada pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu darbības pārraudzību nodrošinās pašvaldības iestāde "Madonas novada Centrālā administrācija".

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Saistošo noteikumu darbības pārraudzību, neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Madonas novada Vēstnesis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!