• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 42 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.09.2021., Nr. 186 https://www.vestnesis.lv/op/2021/186.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valmieras novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

27.09.2021., Nr. 186

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 42

Pieņemts: 26.08.2021.

OP numurs: 2021/186.17

2021/186.17
RĪKI

Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 42

Saldū 2021. gada 26. augustā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā

Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 38. §)

Izdoti saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu, 26. panta 7.¹ daļu un
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi" 69. punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām (ielu sarkanajām līnijām) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Šie noteikumi attiecas arī uz zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšana vai zemes ierīcības darbus.

3. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Saldus novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo noteikumu Pielikumā "Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis".

II. TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE, SASKAŅOŠANA, REĢISTRĀCIJA UN IZSNIEGŠANA

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšana vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

5. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Inženiertīklu turētāju saskaņošanas termiņš nevar būt ilgāks par 10 (desmit) darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas. Inženiertīklu turētāji nevar vilcināt topogrāfiskā plāna izgatavošanas termiņus un pieprasīt skaņojumus teritorijās, kur nav viņu tīklu.

6. Saldus novada pašvaldība, reģistrēšanai datubāzē – novada vienotajā digitālajā kartē (karšu lapās), pieņem tikai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā – izpilduzmērījumus, izpildshēmas, būvasu nospraušanas un būves novietnes pārbaudes aktus), kas sagatavoti digitālā formā (*dgn vai *dwg, formātā), Latvijas ģeodēziskās atskaites sistēmā.

7. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā pie nosacījuma, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un normatīvos noteiktajām prasībām. Saldus novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

8. Ja veicot būvdarbus tiek atrasti topogrāfiskajos plānos neuzrādīti vai plānam neatbilstoši izvietoti inženiertīkli, tad jāfiksē to atrašanās apvidū, jāuzmēra un jāparāda topogrāfiskajā plānā vai inženiertīkla uzmērījumā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas, ja apakšzemes inženierkomunikācija ieguldīta, izmantojot atvērtas tranšejas metodi. Ja inženierkomunikācija izbūvēta, izmantojot automātisko kabeļu ierakšanas arklu, uzmērīšanu veic 10(desmit) dienu laikā un kamēr redzama tās izbūves vieta. Ja mērnieks konstatē, ka tranšeja aizbērta pirms viņa ierašanās, izpildmērījumu neveic. Šajā gadījumā mērnieks sastāda aktu par inženierkomunikācijas uzmērīšanas neiespējamību un iesniedz to būvvaldē un pasūtītājam.

9. Inženierkomunikācijām, kas izbūvētas ar horizontālās vadāmās urbšanas un bezkanālu cauruļvadu ieguldīšanas iekārtām, izpildmērījuma plānu sagatavo, izmantojot urbšanas protokolu, kurā norādīts izbūvētās inženierkomunikācijas attālums un dziļums no urbšanas iekārtas.

10. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā.

11. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts Datubāzē. (Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.)

12. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

13. Inženiertīklu, ēku (būvju), ceļu būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas (izņemot atsevišķos gadījumos inženiertīklu pievadiem) tehnisko projektu izstrādi veikt par pamatu ņemot sertificēto personu izstrādāto topogrāfisko plānu, kas saskaņots ar inženiertīklu turētāju organizācijām un pašvaldības Datubāzes uzturētāju.

14. No jauna izbūvēto vai konstatēto objektu instrumentālo uzmērīšanu veic sertificēta persona.

15. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai Datubāzē.

16. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

17. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

17.1. reģistrē topogrāfisko informāciju Datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

17.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

18. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

19. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par ceļa segumu, tajā jāuzrāda arī seguma virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas u.tml.).

20. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt – pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu Datubāzē.

21. Atbilstoši būvniecības regulējošajiem normatīviem, Būvvalde nesaskaņo būvprojektus, ja topogrāfiskais plāns nav reģistrēts Datubāzē.

22. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja Datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst Datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

23. Būvju situācijas plāns, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības Datubāzē.

24. Pēc inženiertīklu (arī pievadu) izbūves pabeigšanas, būvvaldē ir jāiesniedz noformēts ar drošu elektronisku parakstu inženiertīklu novietojuma ģeodēziskais uzmērījums (LKS 92 koordinātu sistēmā,) saskaņots ar komunikāciju turētāju un šo noteikumu 3. punktā minētās juridiskās personas apliecinājumu par uzmērījumu ievietošanu novada digitālajā kartē.

25. Saskaņojot pazemes inženiertīklu izpildmērījumus, klāt jāpievieno fotogrāfijas jpg. formātā, kas veiktas uzmērīšanas laikā. Inženierkomunikācijām uzmēra visus pagrieziena punktus. Taisnos posmos mērījumus veic ik pēc 15–20 metriem. Mērījumu vietās izpildmērījuma plānā norāda pazemes inženierkomunikācijas augstuma atzīmi. Uzmēra un attēlo visas attiecīgo inženierkomunikāciju šķērsojošās komunikācijas, ja tās redzamas atvērtā tranšejā.

26. Inženierkomunikāciju izpildmērījuma izdrukās norāda inženierkomunikācijas sākuma, beigu un raksturīgāko pagrieziena punktu koordinātas.

27. Topogrāfiskajā uzmērīšanā izmatojot iepriekš iegūtu topogrāfisko informāciju par attiecīgo teritoriju un veicot tās pārbaudi, mērnieks plānā norāda visu attēloto inženierkomunikāciju diametru, materiālu un citus raksturlielumus.

28. Pēc objekta nodošanas mērniekam papildus izpildmērījumam pēc pieprasījuma jānodod izpildmērījums savietots ar pārējām esošām inženierkomunikācijām uzmērījuma robežās.

29. Pabeidzot inženiertīklu nojaukšanas (demontāžas) darbus, tai skaitā tos, kas veikti pārbūves darbu ietvaros, darbu izpildītājam būvvaldē ir jāiesniedz Datubāzē reģistrēts, ģeodēziskajos darbos sertificētas personas izgatavots izpilduzmērījumu plāns, noformēts ar drošu elektronisku parakstu, par inženiertīklu nojaukšanu (demontāžas akts).

III. ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

30. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

31. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

32. Pakalpojumu, kuru pasūtītājs ir pašvaldība, tās dibinātās iestādes un kapitālsabiedrības, pārbaude, reģistrācija Datubāzē, sagatavošana un izsniegšana no Datubāzes ir bez maksas. Šo darbu izpildītājam sagatavotās dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā u.c.) rakstlaukumā jānorāda pasūtītājs – "Saldus novada pašvaldība".

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Saldus novada pašvaldības 2010. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 22 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā".

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Brocēnu novada pašvaldības 2011. gada 16. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Brocēnu novadā".

35. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic pašvaldības Nekustamā īpašumu nodaļa un Saldus novada būvvalde.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums
Saldus novada 2021. gada 26. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 42

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena, EUR*
(bez PVN)
1. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai: (Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) Objektos, kuros ir 2 (divi) vai mazāk inženiertīkli, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.

Piezīmes:
Ja topogrāfiskais plāns ir starp apdzīvoto un ārpus apdzīvoto teritoriju, tad pakalpojuma cenu aprēķina pēc uzmērāmās teritorijas procentuāli lielākās daļas.
Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrēšanai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1. platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot) 1 objekts 12,81
1.2. platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot) 1 objekts 15,65
1.3. platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot) 1 objekts 21,35
1.4. platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha 1 objekts 7,10
  Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu   128,06
2. Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana Datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1. inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot) 1 objekts 7,50
2.2. inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot) 1 objekts 7,50
2.3. inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m 1 objekts 2,50
2.4. Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu   85,40
3. Būvju demontāžas (nojaukšanas) plānus nodod kā izpildmērījumus!
4. Galveno būvasu reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts 1 objekts 6,40
5. Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):
5.1. Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0,3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0,3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts 12,00
5.2. Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.    
6. Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana Datubāzē (ielu sarkanās līnijas) un nosūtīšana pašvaldībai (tiek veikta tikai pilsētu, ciemu teritorijām) 1 objekts 5,95
7. Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana Datubāzē. 1 objekts 6,40
8. Būvju situācijas plāna izsniegšana**:
8.1. platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot) 1 zemes vienība 29,50
8.2. par katru hektāru virs 1 hektāra 1 zemes vienība 6,50
9. Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos. 1 karšu lapa*** 1,70

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā"

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas Datubāzē.
Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi tiek izstrādāti sakarā ar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Izdevumu palielinājums netiek plānots.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām Jautājums izskatīts un atbalstīts novada domes Teritoriālajā komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!