• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2020/248.2

Augu karantīnas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 772

OP 2020/248.3

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 773

OP 2020/248.4

Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 774

OP 2020/248.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 775

OP 2020/248.6

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 171 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 776

OP 2020/248.7

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 778

OP 2020/248.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 793

OP 2020/248.9

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 999 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 794

OP 2020/248.10

Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2021. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 795

OP 2020/248.11

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 796

OP 2020/248.12

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 797

OP 2020/248.13

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 798

OP 2020/248.14

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 800

OP 2020/248.15

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 801

OP 2020/248.16

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 802

OP 2020/248.17

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 803

OP 2020/248.18

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 804

OP 2020/248.19

Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 805

OP 2020/248.20

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 806

OP 2020/248.21

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 807

OP 2020/248.22

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 808

OP 2020/248.23

Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 809

OP 2020/248.24

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 810

OP 2020/248.25

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 811

OP 2020/248.26

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 812

OP 2020/248.27

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 813

OP 2020/248.28

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 814

OP 2020/248.29

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 815

OP 2020/248.30

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 816

OP 2020/248.31

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 817

OP 2020/248.32

Kārtība, kādā aprēķina un iekasē nelikumīgu valsts atbalstu un procentus
Ministru kabineta noteikumi Nr. 818

OP 2020/248.33

Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām
Ministru kabineta noteikumi Nr. 819

OP 2020/248.34

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 820

OP 2020/248.35

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 821

OP 2020/248.36

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 822

OP 2020/248.37

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 823

OP 2020/248.38

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 824

OP 2020/248.39

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 825

OP 2020/248.40

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 826

OP 2020/248.41

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 827

OP 2020/248.42

Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 828

OP 2020/248.43

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 829

OP 2020/248.44

Par dezinfekcijas līdzekļu piešķiršanu NATO trasta fondam Covid-19 izplatības ierobežošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 782

OP 2020/248.45

Par iemaksu NATO Aizsardzības kapacitātes celšanas trasta fondā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 783

OP 2020/248.46

Par nekustamā īpašuma "Dominiki 1" Vaboles pagastā, Daugavpils novadā, daļas pirkšanu militārā mācību poligona pievedceļa izveidei
Ministru kabineta rīkojums Nr. 784

OP 2020/248.47

Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. martam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 785

OP 2020/248.48

Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 787

OP 2020/248.49

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 788

OP 2020/248.50

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 697 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 789

OP 2020/248.51

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 790

OP 2020/248.52

Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 791

OP 2020/248.53

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2019. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 792

OP 2020/248.54

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2019. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 793

OP 2020/248.55

Par nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 794

OP 2020/248.56

Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 4. oktobra rīkojumā Nr. 478 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020. gada budžeta apstiprināšanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 795
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!