• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumi Nr. 128 "Valsts kultūrkapitāla fonda nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.03.2004., Nr. 39 https://www.vestnesis.lv/ta/id/85454-valsts-kulturkapitala-fonda-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.129

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums"

Vēl šajā numurā

11.03.2004., Nr. 39

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 128

Pieņemts: 08.03.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.128

Rīgā 2004.gada 8.martā (prot. Nr.11 3.§)

Valsts kultūrkapitāla fonda nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda likuma 2.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts kultūrkapitāla fonds (turpmāk – fonds) ir publisks nodibinājums, kas izveidots, pamatojoties uz Valsts kultūrkapitāla fonda likumu.

2. Fonds atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. Ministru kabinets fonda pārraudzību īsteno ar kultūras ministra starpniecību.
3. Fonda mērķi, uzdevumus un tiesības nosaka Valsts kultūrkapitāla fonda likumā.

II. Fonda padome

4. Fondu pārvalda fonda padome (turpmāk – padome). Padome:

4.1. apstiprina fonda vidējā termiņa darbības stratēģiju;
4.2. nosaka gada prioritātes kultūras projektiem;
4.3. izsludina un organizē projektu konkursus;
4.4. sadala fonda līdzekļus kultūras projektu īstenošanai un mūža stipendijām;
4.5. izraugās banku, kurā glabāt personu piešķirtos līdzekļus;
4.6. kontrolē fonda līdzekļu izlietojumu;
4.7. apstiprina fonda gada budžeta projektu;
4.8. apstiprina fonda pārskatus, arī kārtējā gada publisko pārskatu;
4.9. izveido nozaru ekspertu komisijas;
4.10. pilda citas likumā un šajos noteikumos noteiktās funkcijas.

5. Padomi vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētājam ir vietnieks. Padomes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto padomes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā. Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē padomes locekļi no padomes locekļu vidus uz attiecīgā padomes locekļa pilnvaru termiņu.
6. Padome pamatota iemesla dēļ (rupjš pārkāpums pienākumu veikšanā, pilnvaru pārsniegšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, kā arī kaitējuma nodarīšana fonda interesēm) var atcelt no amata padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
7. Padome lēmumus pieņem padomes sēdēs. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, un tās sasauc, vada un darba kārtību nosaka padomes priekšsēdētājs.
8. Padomes priekšsēdētājs sasauc ārkārtas sēdi, ja to pieprasa ne mazāk kā puse padomes locekļu. Ārkārtas sēdes sasaukšanas ierosinātāji pieprasījumā norāda ārkārtas sēdes sasaukšanas iemeslus un darba kārtību.
9. Padomes sēdes protokolē. Protokolā norāda:

9.1. fonda nosaukumu;
9.2. padomes sēdes norises vietu un laiku;
9.3. sēdes dalībniekus;
9.4. darba kārtības jautājumus;
9.5. jautājumu apspriešanas kārtību un gaitu;
9.6. balsošanas rezultātus, norādot katra padomes locekļa balsojumu par katru lēmumu (“par”, “pret” vai “atturas”);
9.7. pieņemtos lēmumus.

10. Padomes loceklis par amata pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību. Atlīdzības apmēru nosaka padome.

III. Nozares ekspertu komisija

11. Nozares ekspertu komisija:

11.1. izvērtē fondam iesniegtos kultūras projektu un mūža stipendiju iesniegumus un sniedz padomei atzinumu par līdzekļu piešķiršanu;
11.2. izvērtē fonda direktora ziņojumus par fonda atbalstīto projektu īstenošanas gaitu un fonda līdzekļu izmantošanu;
11.3. iesniedz padomei priekšlikumus par fonda atbalstīto projektu turpmākas finansēšanas pārtraukšanu, ja projekta īstenošana neatbilst fonda mērķim vai uzdevumiem;
11.4. pilda citas likumā un padomes lēmumos noteiktās funkcijas.

12. Padome izveido nozares ekspertu komisiju (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj speciālistus, kuriem ir speciālas zināšanas vai darba iemaņas attiecīgajā kultūras nozarē. Padome var izveidot vairākas komisijas.
13. Izveidojot komisijas, padome ņem vērā valsts kultūrpolitikas vadlīnijas, kā arī izvērtē līdzsvarotu un lietderīgu nozares speciālistu pārstāvniecību fondā un komisijas darbības atbilstību fonda mērķim un uzdevumiem.
14. Komisijas sastāvā ir septiņi locekļi. Piecus komisijas locekļus ieceļ padome konkursa kārtībā, ievērojot nosacījumu, ka viens no komisijas locekļiem ir attiecīgās nozares izglītības jomas pārstāvis. Divus komisijas locekļus padome ieceļ pēc kultūras ministra ieteikuma. Komisijas locekļus ieceļ uz vienu pilnvaru termiņu. Pilnvaru termiņš ir divi gadi.
15. Padome izveido konkursa komisiju. Konkursa komisijas sastāvā ir kultūras ministra ieteikti neatkarīgi vērtētāji. Konkursa komisijas locekļu skaits atbilst komisiju skaitam.
16. Komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājam ir vietnieks. Komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku no komisijas locekļu vidus ievēlē, kā arī atsauc komisija.
17. Komisijas sēdes sasauc, vada un tās darba kārtību nosaka komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
18. Komisijas sēdes protokolē. Sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi.
19. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.
20. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
21. Ja fonda intereses saduras ar kāda komisijas locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, ieinteresētajam komisijas loceklim nav tiesību piedalīties jautājuma apspriešanā, kā arī nav balsstiesību, un tas ierakstāms komisijas sēdes protokolā. Komisijas loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot pirms komisijas sēdes sākuma vai komisijas sēdes laikā. Ja komisijas loceklis nav paziņojis par šīm interesēm, komisija izskata jautājumu par attiecīgā lēmuma atcelšanu.
22. Ja ir pamatots iemesls, padome var atsaukt komisijas locekli pirms pilnvaru termiņa beigām.
23. Par pamatotu iemeslu uzskatāms rupjš pārkāpums pienākumu veikšanā, pilnvaru pārsniegšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, kā arī kaitējuma nodarīšana fonda interesēm.
24. Komisijas loceklis par amata pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību. Atlīdzības apmēru nosaka padome.
25. Komisijas darbā var iesaistīt lietpratējus un ekspertus. Komisijas darbā iesaistīto lietpratēju un ekspertu atlīdzības apmēru nosaka padome.

IV. Fonda direktors

26. Fonda direktors (turpmāk – direktors) ir fonda administratīvais vadītājs. Direktors:

26.1. vada fonda administratīvo darbu;
26.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv fondu;
26.3. rīkojas ar fonda līdzekļiem fonda padomes noteiktajos apmēros;
26.4. ziņo attiecīgajai komisijai par fonda atbalstītā projekta īstenošanas gaitu un fonda līdzekļu izmantošanu;
26.5. nodrošina fonda darbības atklātumu;
26.6. sagatavo fonda pārskatus, arī kārtējā gada publisko pārskatu;
26.7. nodrošina fonda grāmatvedības uzskaiti;
26.8. dod rīkojumus fonda darbiniekiem;
26.9. pilda padomes lēmumus un padomes priekšsēdētāja rīkojumus;
26.10. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus.

27. Direktors ir padomes padotībā.
28. Padome izvēlas direktoru atklātā konkursā. Darba līgumu ar direktoru noslēdz padomes priekšsēdētājs.
29. Direktoru atceļ no amata padomes priekšsēdētājs. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas ir nepieciešams padomes apstiprinājums.
30. Direktoram var būt vietnieks. Direktora vietnieku ieceļ amatā un viņa kompetenci nosaka direktors. Fonda darbinieki saskaņā ar direktora noteikto funkciju sadalījumu ir pakļauti direktoram vai viņa vietniekam.
31. Direktora un citu fonda darbinieku darba samaksas apmēru nosaka padome.

V. Fonda līdzekļu
izmantošanas kārtība

32. Fonda manta sastāv no:

32.1. valsts piešķirtajiem naudas līdzekļiem;
32.2. dāvinājumiem, ziedojumiem un citas finansiālās palīdzības;
32.3. fonda īpašumā esošām kustamām un nekustamām lietām;
32.4. fonda saimnieciskajā darbībā iegūtajiem naudas līdzekļiem.

33. Fonds par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
34. Fonda līdzekļi projektu konkursiem un mūža stipendijām tiek sadalīti saskaņā ar projektu konkursa noteikumiem, kurus apstiprina padome.
35. Persona, kura iesniedz iesniegumu fonda līdzekļu saņemšanai, ievēro projektu konkursu noteikumus.

VI. Fonda iekšējais audits

36. Direktors ir atbildīgs par fonda iekšējā audita veikšanu.
37. Fonda iekšējo auditu veic fonda iekšējā audita struktūrvienība.
38. Fonda iekšējo auditoru darbība atbilst Iekšējā audita likumā noteiktajām prasībām.

VII. Fonda darbības tiesiskuma
nodrošināšanas mehānisms

39. Padome ne retāk kā reizi gadā, kā arī pēc kultūras ministra pieprasījuma – ne vēlāk kā 21 darbdienas laikā – sniedz kultūras ministram pārskatu par fonda funkciju izpildi un līdzekļu izmantošanu.
40. Fonda direktors pēc padomes pieprasījuma sniedz padomei informāciju par jebkuru fonda darbības aspektu un tā rīcībā esošo līdzekļu izmantošanu.
41. Fonda padomes izdotos administratīvos aktus un fonda amatpersonu un darbinieku faktisko rīcību persona var pārsūdzēt tiesā.

VIII. Fonda likvidācija

42. Fondu likvidē, pamatojoties uz likumu.
43. Ja fonda darbība tiek izbeigta, fonda manta pāriet valsts īpašumā.

IX. Noslēguma jautājums

44. Lai nodrošinātu fonda komisiju nepārtrauktu darbību, komisijas locekļu maiņa saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu pirmo reizi notiek šādi: gadu pēc komisijas izveidošanas padome izlozes kārtībā atbrīvo trīs komisijas locekļus, bet vēl pēc gada – tos komisijas locekļus, kuri bijuši komisijas sastāvā divus gadus.

Ministru prezidents E.Repše

Kultūras ministre I.Rībena

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 12.martu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!