Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par ražotāju cenām novembrī. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.1998., Nr. 387 (1448) https://www.vestnesis.lv/ta/id/51144

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts prezidents:

Vēl šajā numurā

29.12.1998., Nr. 387 (1448)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par raþotâju cenâm novembrî

Ðâ gada vienpadsmit mçneðos raþotâju cenas samazinâjâs par 0,4%, ko ietekmçja samçrâ straujais raþotâju cenu kritums pçdçjo triju mçneðu laikâ. Salîdzinot ar iepriekðçjo mçnesi, raþotâju cenas samazinâjâs par 1,0%, bet salîdzinâjumâ ar iepriekðçjâ gada novembri (pçdçjo 12 mçneðu laikâ) — par 0,4%. Savukârt pagâjuðâ gada novembrî, salîdzinot ar oktobri, cenas pieauga par 0,1%, bet, salîdzinot ar 1996.gada novembri, — par 3,9 %.

Raþotâju cenu indeksi un cenu pârmaiòas 1998.gada vienpadsmit mçneðos

(procentos)

Cenu indekss Cenu pârmaiòas, salîdzinot ar
(1997.XII=100) iepriekðçjo mçnesi iepriekðçjâ gada
atbilstoðo mçnesi
1998.g. janvâris 101,0 1,0 4,0
februâris 101,1 0,2 3,4
marts 101,0 -0,1 2,7
aprîlis 101,1 0,1 2,9
maijs 101,7 0,6 2,4
jûnijs 101,5 -0,2 2,2
jûlijs 101,6 0,1 2,6
augusts 101,7 0,1 2,0
septembris 101,2 -0,5 1,9
oktobris 100,6 -0,6 0,8
novembris 99,6 -1,0 -0,4

Vislielâkais raþotâju cenu samazinâjums gada laikâ bija vçrojams pârtikas produktu un dzçrienu raþoðanâ — par 4,5%, gumijas un plastmasas izstrâdâjumu raþoðanâ — par 2,9%, elektrisko maðînu un aparâtu raþoðanâ — par 2,4%, mçbeïu un citur neklasificçtâ raþoðanâ — par 2,2%, koksnes un koka izstrâdâjumu (izòemot mçbeïu) raþoðanâ — par 0,9%, izdevçjdarbîbâ, poligrâfijâ un ierakstu reproducçðanâ — par 0,4%, gatavo metâlizstrâdâjumu (izòemot maðînu un iekârtu) raþoðanâ — par 0,1%. Jâatzîmç, ka liela ietekme uz raþotâju cenu samazinâðanos pârtikas produktu raþoðanâ, kâ arî rûpniecîbâ kopumâ bija Krievijas ekonomiskâs krîzes izsauktajam ievçrojamam cenu kritumam zivju un zivju produktu pârstrâdç un konservçðanâ: salîdzinâjumâ ar pçrnâ gada novembri cenas pazeminâjâs par 26,4%, bet salîdzinâjumâ ar oktobri — par 11,0%.

Vienlaikus citâs nozarçs raþotâju cenas palielinâjâs. Straujâk tas notika transportlîdzekïu (izòemot automobiïu, piekabju un puspiekabju) raþoðanâ (pieaugums — 12,8%), ûdens ieguvç, attîrîðanâ un sadalç (12,1%), celulozes, papîra un papîra izstrâdâjumu raþoðanâ (7,9%), karjeru izstrâdç (7,8%), kûdras ieguvç (5,6%), elektroenerìijâ, gâzes, tvaika un karstâ ûdens apgâdç (4,9%), maðînu un iekârtu raþoðanâ (3,2%), apìçrbu raþoðanâ, kaþokâdu apstrâdç un krâsoðanâ (2,9%).

Savukârt novembrî, salîdzinot ar oktobri, raþotâju cenas kritâs elektrisko maðînu un aparâtu raþoðanâ (samazinâjums par 4,3%), karjeru izstrâdç (2,7%), pârtikas produktu un dzçrienu raþoðanâ (1,9%), mçbeïu un citur neklasificçtâ raþoðanâ (1,6%), maðînu un iekârtu raþoðanâ (0,9%), radio, televîzijas un sakaru iekârtu un aparatûras raþoðanâ (0,7%), koksnes un koka izstrâdâjumu (izòemot mçbeïu), kâ arî gumijas un plastmasas izstrâdâjumu raþoðanâ (0,6%), pârçjo nemetâlisko minerâlu izstrâdâjumu raþoðanâ (0,3%), elektroenerìijâ, gâzes, tvaika un karstâ ûdens apgâdç (0,1%).

Ðajâ paðâ laikâ cenas palielinâjâs ðâdâs nozarçs: celulozes, papîra un papîra izstrâdâjumu raþoðanâ (pieaugums par 3,3%), apìçrbu raþoðanâ, kaþokâdu apstrâdç un krâsoðanâ (1,4%), izdevçjdarbîbâ, poligrâfijâ un ierakstu reproducçðanâ (1,2%), ûdens ieguvç, attîrîðanâ un sadalç (1,1%), gatavo metâlizstrâdâjumu (izòemot maðînu un iekârtu) raþoðanâ (1,0%).

Raþotâju cenas novembrî samazinâjâs arî Lietuvas un Igaunijas rûpniecîbâ.

Raþotâju cenu indeksus Baltijas valstîs (procentos)

Latvija Lietuva Igaunija
1998.gada novembris salîdzinâjumâ ar:
1998.gada oktobri 99,0 98,5 99,0
1997.gada novembri 99,6 92,6 100,1
1997.gada decembri 99,6 93,0 100,1

Cenu statistikas departamenta Raþotâju cenu indeksu daïa

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!