• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas politiskās organizācijas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.05.1998., Nr. 147/149 https://www.vestnesis.lv/ta/id/48269

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Lietuvas Seima priekšsēdētāja vizīti Par Francijas Nacionālās asamblejas delegācijas vizīti Par Zviedrijas ieročiem Baltijas valstīm

Vēl šajā numurā

22.05.1998., Nr. 147/149

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas politiskās organizācijas

Politiskās organizācijas (partijas), kas reģistrētas

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā

Saskaņā ar likuma

"Par sabiedriskajām organizācijām

un to apvienībām" 48.pantu

Politiskās organizācijas "Tautas partija"

Valsts reģistra Nr. PO–065 Reģ.12.05.1998.

statūti

Apstiprināti

Tautas partijas dibināšanas kongresā

Rēzeknē 1998.gada 2.maijā

I. Vispārīgie noteikumi

1. Tautas partija (turpmāk TP) ir politiska organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus kopīgai darbībai partijas programmatisko mērķu sasniegšanai.

2. TP darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, šiem statūtiem un programmai.

3. TP ir juridiska persona. Tai ir sava simbolika, kuru apstiprina kongress. TP juridiskā adrese ir: Dzirnavu iela 68, Rīga, LV–1050, Latvija.

4. TP pamatmērķis ir astoņos gados nodrošināt, lai, abiem vecākiem strādājot, ģimene spēj izaudzināt un izskolot trīs bērnus.

TP uzdevumi un mērķi ir:

Latvijas valstiskuma neatgriezeniska nostiprināšana;

Eiropas līmeņa labklājības sasniegšana;

spēcīga un nodrošināta trīs bērnu ģimene.

TP savā darbībā, īstenojot uzdevumus un mērķus, balstās uz šādiem principiem:

nacionālo valstiskumu un demokrātiju; cilvēka brīvību; taisnu, neatkarīgu tiesu; privātīpašumu; latvisku Latviju Eiropā.

TP savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas metodes: veic politisko darbību; piedalās vēlēšanu kampaņās; izvirza deputātu kandidātus; vada deputātu parlamentāro darbību; ar deputātu starpniecību īsteno TP programmu; piedalās valsts pārvaldes institūciju izveidē.

5. TP piedalās LR Saeimas un pašvaldību vēlēšanās, izvirzot deputātu kandidātus un ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību sekmē TP programmas izpildi.

II. Tautas partijas biedri un atbalstītāji

6. Par TP biedru var kļūt jebkurš Latvijas Republikas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, atzīst un ievēro tās statūtus.

7. Par TP biedru nevar būt personas, kas ir citu partiju biedri.

8. Par uzņemšanu TP lemj tās valde, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu.

9. valde atsevišķām personām var noteikt TP biedra kandidāta statusu, nosakot laiku, pēc kura valde lemj par kandidāta uzņemšanu partijā.

10. TP biedriem un kandidātiem ir valdes apstiprināta noteikta parauga apliecība un nozīmīte.

11. TP biedru pienākumi:

11.1. ievērot TP statūtus, programmu un lēmumus un pildīt tos;

11.2. pildīt partijas uzdevumus;

11.3. piedalīties TP darbā;

11.4. noteiktā apmērā un laikā maksāt biedru naudu;

11.5. paaugstināt savu politiskās izglītības līmeni;

11.6. sniegt partijas biedriem politisko atbalstu;

11.7. veicināt dialogu sabiedrības, valsts un nācijas nostiprināšanai;

11.8. piedalīties partijas priekšsēdētāja vēlēšanās un TP referendumos.

12. TP biedra tiesības:

12.1. vēlēt TP amatpersonas un institūcijas, kā arī tikt ievēlētam partijas amatos un institūcijās;

12.2. piedalīties balsošanā partijas kongresos, konferencēs, partijas priekšsēdētāja vēlēšanās un TP referendumos;

12.3. izteikt savu viedokli par izskatāmajiem jautājumiem;

12.4. saņemt informāciju par partijas institūciju, amatpersonu un deputātu darbību;

12.5. kandidēt iekļaušanai partijas vēlēšanu sarakstos;

12.6. griezties TP Goda tiesā strīdu izskatīšanai un atsevišķu partijas biedru rīcības izvērtēšanai;

12.7. izstāties no partijas, par to rakstiski paziņojot valdei.

13. TP biedra kandidātam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā biedram, izņemot šo statūtu 11.8., 12.1. un 12.2.punktā minētās tiesības un pienākumus.

14. Valde var izslēgt biedru no TP, ja:

14.1. viņš neievēro vai pārkāpj TP statūtus, programmu un partijas institūciju vai amatpersonu kompetences robežās pieņemtos lēmumus;

14.2. viņš ir citas partijas biedrs;

14.3. viņš vairāk nekā 3 mēnešus pēc kārtas neattaisnoti nav maksājis biedru naudu;

14.4. viņš izdara darbības vai pieļauj morāles normu pārkāpumus, kas diskreditē partiju;

14.5. to ierosina TP Goda tiesa.

15. Personas, kas nav TP biedri vai biedru kandidāti, bet aktīvi atbalsta partijas programmu un darbību, piedalās partijas tautas namu darbā, veicina partijas vēlēšanu kampaņu LR Saeimas un pašvaldību vēlēšanās, pēc viņu lūguma saņem partijas atbalstītāja apliecību.

16. TP atbalstītājiem ir tiesības:

16.1. saņemt informāciju par partijas darbību;

16.2. izteikt priekšlikumus partijas programmas un uzdevumu risināšanai;

16.3. paust savu viedokli par atsevišķu partijas biedru rīcību;

16.4. piedalīties TP pasākumos un akcijās ar padomdevēja tiesībām;

16.5. pēc Nozaru komitejas vadītāja uzaicinājuma piedalīties komitejas darbā.

III. Tautas partijas uzbūve

17. TP biedri pēc dzīves, darbavietām vai interesēm apvienojas TP nodaļās. Lēmumu par nodaļas dibināšanu pēc biedru grupas pieteikuma pieņem valde.

18. Nodaļas darbojas atbilstoši valdes apstiprinātam nolikumam. Nodaļu vadītāju ievēlēšanas kārtību nosaka nodaļas nolikums.

19. Nodaļas:

19.1. izvirza saskaņā ar pārstāvniecības noteikumiem delegātus TP kongresam;

19.2. nodrošina TP priekšsēdētāja vēlēšanu un TP referendumu organizāciju;

19.3. realizē partijas programmu uz vietām;

19.4. veido savas darbības virzienus atbilstoši TP programmai, kongresa un valdes lēmumiem, ievērojot vietējos apstākļus;

19.5. informē sabiedrību par TP mērķiem, darbību un aktivitātēm;

19.6. iesniedz priekšlikumus valdei vai nozaru komitejām;

19.7. atbild par biedra naudu iekasēšanu.

20. Nodaļas rīkojas ar viņu rīcībā esošajām finansēm un mantu atbilstoši kongresa lēmumiem, valdes apstiprinātajam nolikumam un TP budžetam. Nodaļu vārdā ar mantu un finansēm rīkojas nodaļas vadība.

21. Augstākā TP lēmējinstitūcija ir kongress. TP kongress notiek ne retāk kā reizi gadā. Kongresa norises vietu, laiku, pārstāvniecību un darba kārtību nosaka valde un to izziņo ne vēlāk kā mēnesi pirms kongresa. Ārkārtas kongresu sasauc valde. Ārkārtas kongress valdei jāsasauc pēc partijas priekšsēdētāja vai vienas trešdaļas TP nodaļu pieprasījuma, ja nodaļas pārstāv vismaz trešdaļu partijas biedru. Ierosinot sasaukt ārkārtas kongresu, ir jānorāda sasaukšanas iemesls un jāiesniedz valdei ārkārtas kongresa darba kārtība. Ārkārtas kongress jāsasauc mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas valdes sēdē vai no pieprasījuma iesniegšanas valdei sasaukt ārkārtas kongresu.

22. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no kongresa delegātiem.

23. Lēmumus pieņem ar klātesošo dalībnieku vienkāršu balsu vairākumu. Lēmuma par TP likvidēšanu pieņemšanai nepieciešamas divas trešdaļas klātesošo balsu. Balsošana kongresā ir atklāta, izņemot valdes, revīzijas komisijas un Goda tiesas vēlēšanās, kas notiek aizklāti. Kongress var lemt par aizklātu balsošanu arī citos gadījumos.

24. Tikai TP kongress ir tiesīgs:

24.1. pieņemt lēmumus par partijas dibināšanu, likvidēšanu vai reorganizāciju;

24.2. pieņemt un grozīt TP statūtus un programmu;

24.3. aizklātās vēlēšanās no TP biedriem ievēlēt valdi, Goda tiesu un revīzijas komisiju;

24.4. noteikt un grozīt biedra naudas un iestāšanās naudas apmērus;

24.5. izskatīt valdes pārskatu par tās darbību kongresu starplaikā;

24.6. izskatīt revīzijas komisijas atskaiti;

24.7. pieņemt lēmumus par citiem kongresā iesniegtajiem jautājumiem, kas saistīti ar TP un tās darbību.

25. Kongresu starplaikā TP svarīgu jautājumu risināšanai valde pēc savas iniciatīvas vai vienas desmitās daļas TP nodaļu priekšlikuma var sasaukt partijas konferenci. Ja konferenci sasaukt ierosina nodaļas, tām jānorāda sasaukšanas iemesls un jāiesniedz valdei priekšlikumi par konferences darba kārtību, vietu un laiku. Konferences vēlamo pārstāvniecību, darba kārtību, vietu un laiku, par to paziņojot 15 dienas iepriekš, nosaka valde. Partijas konferencē ar balsstiesībām var piedalīties ikviens partijas biedrs. Konferencē pieņemtajām rezolūcijām ir valdei rekomendējošs raksturs.

26. TP darbu vada partijas priekšsēdētājs, kuru uz četriem gadiem tiešās, aizklātās vēlēšanās ievēlē visi partijas biedri. Par TP priekšsēdētāju ir ievēlēts kandidāts, par kuru nobalsojis vēlēšanās piedalījušos biedru absolūtais vairākums. Ja neviens no kandidātiem nav saņēmis absolūto balsu vairākumu, tad notiek otra vēlēšanu kārta. Otrajā vēlēšanu kārtā piedalās divi kandidāti, kuri pirmajā kārtā saņēmuši visvairāk balsu. Balsošanas kārtību nosaka valde. Otrajā vēlēšanu kārtā tiek ievēlēts tas kandidāts, par kuru nobalsojis vēlēšanās piedalījušos biedru relatīvais vairākums.

27. TP priekšsēdētājs:

27.1. vada TP kongresus un valdes sēdes;

27.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv un izsaka partijas viedokli masu informācijas līdzekļos, paraksta TP dokumentus un lēmumus;

27.3. iesaka valdei ģenerālsekretāra kandidatūru;

27.4. pilnvaro partijas biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai.

28. Kongresa starplaikos TP darbu vada valde. Valdē ir vienpadsmit locekļi — partijas priekšsēdētājs un desmit valdes locekļi, kurus aizklātās vēlēšanās uz diviem gadiem ievēlē kongress. Valdes locekļu vēlēšanās ievēlēti ir visvairāk balsu saņēmušie kandidāti.

29. TP valdes darbu vada partijas priekšsēdētājs. Valde sanāk ne retāk kā reizi mēnesī. Partijas priekšsēdētājs var sasaukt valdes sēdi pēc savas iniciatīvas. Ārkārtas valdes sēde priekšsēdētājam jāsasauc, ja to pieprasa vismaz puse valdes locekļu. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no valdes locekļiem. Valdes lēmumus pieņem ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu atklātā balsojumā. Ja balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā ir partijas priekšsēdētāja, tā prombūtnē — sēdes vadītāja balss. Valdes sēžu protokolus paraksta sēdes vadītājs un valdes sekretārs.

30. Valde:

30.1. organizē kongresa lēmumu un partijas programmas izpildi;

30.2. apstiprina partijas budžetu, apstiprina partijas darbinieku sarakstu, nosaka partijas darbinieku darba samaksu;

30.3. izveido vai likvidē nozaru komitejas un komisijas atsevišķu jautājumu vai TP uzdevumu izskatīšanai un pildīšanai, ieceļ to vadītājus;

30.4. nepieciešamības gadījumā pēc savas iniciatīvas vai TP nodaļu priekšlikuma izveido vai likvidē partijas birojus, apstiprina biroju koordinatorus;

30.5. lemj par biedru uzņemšanu partijā un izslēgšanu no partijas;

30.6. apstiprina partijas nodaļu nolikumus;

30.7. atbilstoši partijas programmai un kongresa lēmumiem, kā arī konferenču rezolūcijām veido TP darbības stratēģiju un taktiku;

30.8. sagatavo partijas kongress, konferences, partijas priekšsēdētāja vēlēšanas, partijas referendumus;

30.9. konkretizē sekretariāta darbību, dod tam uzdevumus;

30.10. apstiprina vēlēšanu sarakstus;

30.11. atbilstoši partijas programmai apstiprina partijas vēlēšanu programmatiskos dokumentus;

30.12. kontrolē biedru naudas un iestāšanās naudas iemaksas;

30.13. lemj citus ar TP darbību saistītus jautājumus.

31. Valde problēmjautājumu risināšanai un partijas programmas izstrādāšanai izveido nozaru komitejas un ieceļ to vadītājus. Nozaru komitejas sagatavo lēmumprojektus un rekomendācijas valdei, kā arī izstrādā priekšlikumus partijas programmai attiecīgajā nozarē.

32. Partijai īpaši svarīgu jautājumu izlemšanai pēc kongresa, valdes vai ne mazāk kā vienas trešdaļas TP nodaļu priekšlikuma, ja nodaļas pārstāv vismaz trešdaļu partijas biedru, valde organizē TP referendumu. Referendumā pieņemtie lēmumi ir saistoši partijas institūcijām un amatpersonām, ja par tiem ir nobalsojuši ne mazāk kā puse partijas biedru.

33. Revīzijas komisija kontrolē TP un TP valdes finansiālo darbību. Revīzijas komisiju 3 locekļu sastāvā uz 2 gadiem aizklātās vēlēšanās ievēlē TP kongress. Par revīzijas komisijas locekļiem var ievēlēt tikai TP biedrus, kas nav valdes locekļi. Revīzijas komisijas vēlēšanās ievēlēti ir visvairāk balsu saņēmušie kandidāti.

34. Revīzijas komisija no sava vidus ievēlē revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Revīzijas komisijas pārstāvim ir tiesības piedalīties valdes sēdēs kā novērotājam.

35. Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības pieprasīt valdei un citām partijas institūcijām visus ar TP finansiālo darbību saistītos dokumentus. Revīzijas komisija TP finansiālās darbības un lietvedības pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā. Revīzijas komisija sniedz atskaiti TP kongresam.

36. TP Goda tiesu 3 locekļu sastāvā uz 2 gadiem aizklātās vēlēšanās ievēlē TP kongress. Goda tiesas vēlēšanās ievēlēti ir visvairāk balsu saņēmušie kandidāti. Goda tiesas priekšsēdētāju Goda tiesas locekļi ievēlē no sava vidus.

37. TP Goda tiesa:

37.1. izskata konfliktsituācijas un izvērtē atsevišķu partijas biedru neētisku un amorālu rīcību;

37.2. ierosina valdei izskatīt jautājumu par atsevišķu partijas biedru izslēgšanu;

37.3. piedalās valdes sēdēs pie jautājumu izskatīšanas par biedru izslēgšanu.

38. Goda tiesas lēmumam ir rekomendējošs raksturs.

39. Partijas ikdienas darbu veic TP sekretariāts. TP sekretariātu vada ģenerālsekretārs, kuru pēc partijas priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina valde.

40. TP ģenerālsekretārs:

40.1. vada sekretariāta darbu;

40.2. paraksta partijas saimnieciskos un finansu dokumentus, pieņem un atbrīvo no darba partijas algotos darbiniekus;

40.3. savas kompetences ietvaros pārstāv partiju tiesā;

40.4. pilnvaro partijas biroja darbiniekus vai citus partijas biedrus veikt partijas biroja uzdevumos ietilpstošas darbības.

IV. Statūtu grozīšanas kārtība

41. Tiesības grozīt statūtus ir vienīgi TP kongresam.

42. Statūtu grozījumu projekts jāiesniedz partijas priekšsēdētājam. Tiesības ierosināt statūtu grozījumus ir valdei vai TP nodaļai.

V. Tautas partijas finanses un manta

43. Lai partija varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt paredzētos mērķus, tai likumos un citos tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un veidot finansu resursus.

44. TP finansu resursus veido:

• biedru naudas un iestāšanās naudas;

• fizisko un juridisko personu naudas un citu finansu līdzekļu un mantas dāvinājumi (ziedojumi);

• ienākumi, ko dod attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) uzņēmējdarbība un cita saimnieciskā darbība;

• citi finansēšanas avoti, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas).

45. Par TP mantas un finansu līdzekļu izlietošanu un izmantošanu lēmumus pieņem valde.

46. Kārtību, kādā tiek maksāta biedra nauda, un tās apmēru nosaka kongress.

VI. Tautas partijas likvidēšana

47. TP var likvidēt ar kongresa lēmumu. Lēmums par TP likvidēšanu ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no kongresa delegātiem.

48. Par TP finansu līdzekļu un citas mantas izlietošanu pēc likvidēšanas lemj kongress ar vienkāršu balsu vairākumu. Visa pēc TP likvidācijas atlikusī manta novirzāma jaunatnes izglītības atbalstīšanai vai labdarīgiem mērķiem.

VII. Tautas partijas dibināšanas noteikumi

49. Šī nodaļa nosaka kārtību, kādā TP dibināšanas kongresā tiek ievēlēts pirmais partijas priekšsēdētājs, pirmā valde un tiek izlemti citi ar TP dibināšanu saistītie jautājumi.

50. TP pirmo priekšsēdētāju aizklāti ievēlē dibināšanas kongresā.

51. TP pirmo valdi aicina TP priekšsēdētājs, un apstiprina dibināšanas kongress.

52. Personas, kuras līdz TP dibināšanas kongresam ir reģistrējušās par TP atbalstītājiem, bet kuras nav partijas dibinātāji, kļūst par TP biedriem, ja viņas savu gribu būt par TP biedriem ir apstiprinājušas rakstiski mēneša laikā pēc dibināšanas kongresa, kā arī savā iesniegumā apstiprina pievienošanos TP statūtiem un programmai. Līdz dibināšanas kongresam reģistrējušos atbalstītāju sarakstu apstiprina partijas priekšsēdētājs.

53. Nepieciešamības gadījumā, ja TP reģistrācijai ir šķēršļi, kurus iespējams novērst, grozot TP statūtus, valdei ir tiesības grozīt statūtu redakciju, neievērojot šo statūtu 41.punktā noteikto kārtību.

Tautas partijas dibināšanas kongresa pilnvarotie pārstāvji:

Gundars Bērziņš

Rihards Pīks

Rēzeknē 1998.gada 2.maijā Māris Vītols

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!