• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumi Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.12.2011., Nr. 202 https://www.vestnesis.lv/ta/id/241861-valsts-zemes-dienesta-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.972

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

23.12.2011., Nr. 202

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 971

Pieņemts: 20.12.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.971

Rīgā 2011.gada 20.decembrī (prot. Nr.75 23.§)

Valsts zemes dienesta nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests) ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Dienesta funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Dienestam ir šādas funkcijas:

2.1. nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;

2.2. nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;

2.3. nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību;

2.4. nodrošināt Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību;

2.5. veikt nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu;

2.6. piedalīties valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā;

2.7. veikt būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu.

3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, dienestam ir šādi uzdevumi:

3.1. nekustamā īpašuma kā īpašuma objektu kopuma, zemes vienības, būves, telpu grupas, zemes vienības daļas un to raksturojošā teksta un telpisko datu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

3.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;

3.3. Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes uzturēšana;

3.4. datu izplatīšanas sistēmas uzturēšana un dienesta uzturēto datu pieejamības nodrošināšana sabiedrībai tiešsaistes datu pārraides režīmā;

3.5. adresācijas objektu teksta un telpisko datu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā;

3.6. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;

3.7. administratīvo teritoriju robežu aprakstu un robežu grafisko datu sagatavošana un uzturēšana;

3.8. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide, uzturēšana un pilnveidošana;

3.9. apgrūtināto teritoriju un objektu datu reģistrācija un aktualizācija Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā;

3.10. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes izveide, uzturēšana un pilnveidošana;

3.11. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsts teritoriju Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;

3.12. vērtību zonējumu un kadastrālo vērtību bāzes izstrāde;

3.13. kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;

3.14. speciālo vērtību noteikšana ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

3.15. lēmumu pieņemšana par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu lauku apvidos;

3.16. Lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšana;

3.17. zemes robežu strīdu izskatīšana lauku apvidos līdz zemes vienības pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā;

3.18. zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem;

3.19. zemes reformas procesa pabeigšanas nodrošināšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.20. būvju un telpu grupu teksta un telpisko datu iegūšana reģistrācijai un aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

3.21. atzinumu sniegšana par zemes ierīcības projektiem un teritorijas plānošanas dokumentiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

3.22. kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības metodiska vadība;

3.23. dienesta arhīva uzturēšana, nodrošinot dienesta kompetencē esošo dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu;

3.24. priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana Tieslietu ministrijā par normatīvo aktu projektiem atbilstoši dienesta kompetencei;

3.25. informācijas sagatavošana un izsniegšana no dienesta uzturētajām informācijas sistēmām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.26. citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšana.

4. Dienests atbilstoši kompetencei ir tiesīgs:

4.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt dienesta uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. izveidot padomes, komisijas un darba grupas, kuru sastāvā ir citu valsts pārvaldes iestāžu, kā arī biedrību un nodibinājumu speciālisti (pēc vienošanās ar attiecīgo institūciju vadību);

4.3. sniegt šādus publiskos pakalpojumus ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā:

4.3.1. informācijas reģistrēšana un datu aktualizācija dienesta uzturētajās informācijas sistēmās un informācijas izsniegšana;

4.3.2. atzinumu, izziņu un citu dokumentu sagatavošana un izsniegšana normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.3.3. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;

4.4. atbilstoši kompetencei sadarboties un slēgt līgumus publisko pakalpojumu jomā ar fiziskām un juridiskām personām;

4.5. iestāties un izstāties no starpvalstu un starptautiskajām organizācijām, atbilstoši kompetencei sadarboties un slēgt sadarbības līgumus ar ārvalstu iestādēm, starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām;

4.6. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;

4.7. pasūtīt pētījumus, kas nepieciešami dienesta funkciju un uzdevumu veikšanai, un atbilstoši kompetencei sadarboties ar zinātniskās pētniecības institūcijām;

4.8. pārvaldīt dienesta funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo turējumā un valdījumā esošo un saņemto valsts īpašumu.

III. Dienesta struktūra un amatpersonu kompetence

5. Dienestam ir centrālais aparāts un piecas teritoriālās struktūrvienības – reģionālās nodaļas (pielikums).

6. Dienesta darbu vada dienesta ģenerāldirektors. Ģenerāldirektoru pēc attiecīgās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata tieslietu ministrs.

7. Teritoriālās struktūrvienības darbu vada attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājs.

8. Teritoriālās struktūrvienības vadītājs zemes reformas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus un ir atbildīgs par to tiesiskumu un lietderību.

IV. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana

9. Dienesta darbības tiesiskumu nodrošina ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Ģenerāldirektoram ir tiesības atcelt dienesta amatpersonas pieņemto lēmumu vai izdoto iekšējo normatīvo aktu, izņemot šo noteikumu 8.punktā minētos administratīvos aktus.

11. Dienesta amatpersonas izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Šo noteikumu 8.punktā minētos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

12. Ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

V. Dienesta darbības finansēšana un pārskatu sniegšana

13. Dienestu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumiem par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

14. Dienests sagatavo un iesniedz tieslietu ministram gada pārskatu par dienesta funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

VI. Noslēguma jautājumi

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumus Nr.439 "Valsts zemes dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 86.nr.; 2009, 104., 203.nr.).

16. Noteikumu 3.18.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš 

Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.971

Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas

Nr.p.k.

Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) nosaukums

Reģionālās nodaļas aptvertās administratīvās teritorijas (novadi)

1. Rīgas reģionālā nodaļa Rīga, Jūrmala, Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads, Carnikavas novads, Engures novads, Garkalnes novads, Ikšķiles novads, Inčukalna novads, Jaunpils novads, Kandavas novads, Krimuldas novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Ogres novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Stopiņu novads un Tukuma novads
2. Kurzemes reģionālā nodaļa Liepāja, Ventspils, Aizputes novads, Alsungas novads, Brocēnu novads, Dundagas novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Kuldīgas novads, Mērsraga novads, Nīcas novads, Pāvilostas novads, Priekules novads, Rojas novads, Rucavas novads, Saldus novads, Skrundas novads, Talsu novads, Vaiņodes novads un Ventspils novads
3. Latgales reģionālā nodaļa Daugavpils, Rēzekne, Aglonas novads, Ciblas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Kārsavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads, Viļānu novads un Zilupes novads
4. Vidzemes reģionālā nodaļa Valmiera, Alojas novads, Alūksnes novads, Amatas novads, Apes novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Beverīnas novads, Burtnieku novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Jaunpiebalgas novads, Kocēnu novads, Limbažu novads, Līgatnes novads, Madonas novads, Mazsalacas novads, Naukšēnu novads, Pārgaujas novads, Priekuļu novads, Raunas novads, Rugāju novads, Rūjienas novads, Salacgrīvas novads, Smiltenes novads, Strenču novads, Valkas novads, Vecpiebalgas novads un Viļakas novads
5. Zemgales reģionālā nodaļa Jelgava, Jēkabpils, Aizkraukles novads, Aknīstes novads, Auces novads, Bauskas novads, Cesvaines novads, Dobeles novads, Ērgļu novads, Iecavas novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Jelgavas novads, Kokneses novads, Krustpils novads, Lubānas novads, Neretas novads, Ozolnieku novads, Pļaviņu novads, Rundāles novads, Salas novads, Skrīveru novads, Tērvetes novads, Varakļānu novads, Vecumnieku novads un Viesītes novads

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!