• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2000. gada 17. februāra Valsts fondēto pensiju likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.03.2000., Nr. 78/87 https://www.vestnesis.lv/ta/id/2341-valsts-fondeto-pensiju-likums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Veselību nevar nopirkt nekur un neviens. Saglabāt gan var

Vēl šajā numurā

08.03.2000., Nr. 78/87

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 17.02.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Valsts fondēto pensiju likums

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk — fondēto pensiju shēma) izveidošanas un darbības vispārējos principus, līdzekļu iemaksāšanas, administrēšanas, pārvaldīšanas, ieguldīšanas un izmaksāšanas vispārīgos noteikumus, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.

2.pants. Fondēto pensiju shēma

(1) Valsts fondētā pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls.

(2) Fondēto pensiju shēma ir valsts organizēts iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopums, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt papildu pensijas kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot vērtspapīros, nekustamā īpašumā un citos aktīvos šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā.

II nodaļa

Dalība fondēto pensiju shēmā

  3.pants. Personas, kas piedalās fondēto pensiju shēmā

(1) Kā fondēto pensiju shēmas dalībnieki tiek reģistrētas visas personas, kuras saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ir pakļautas valsts pensiju apdrošināšanai un kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā nav sasniegušas 30 gadu vecumu.

(2) Valsts pensiju apdrošināšanai pakļautās personas, kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem, dalību fondēto pensiju shēmā var uzsākt brīvprātīgi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk —Aģentūra).

(3) Sociāli apdrošināto personu reģistrācija fondēto pensiju shēmā tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

4.pants. Iemaksas fondēto pensiju shēmā

(1) Iemaksas fondēto pensiju shēmā ir daļa no iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai.

(2) Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 10 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".  

5.pants. Fondēto pensiju shēmas dalībnieka konts

(1) Aģentūra nodrošina, lai katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam uzkrātais fondētās pensijas kapitāls — naudas līdzekļi, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti fondēto pensiju shēmas dalībnieka labā, — tiek aprēķināts un reģistrēts fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā.

(2) Fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu uzskaites un fondētās pensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību, kā arī fondēto pensiju shēmas administrēšanas (administratīvo) izdevumu maksimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

 6.pants. Dalība fondēto pensiju shēmā invaliditātes gadījumā

(1) Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks tiek atzīts par 1. vai 2.grupas invalīdu un viņam tiek piešķirta invaliditātes pensija saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", viņš saglabā dalību fondēto pensiju shēmā kā sociāli apdrošinātā persona saskaņā ar likumu ""Par valsts sociālo apdrošināšanu".

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas, ja tām likumā "Par valsts pensijām" noteiktajā kārtībā invaliditātes pensijas izmaksa tiek pārtraukta un tās vietā piešķirta vecuma pensija, ar fondēto pensiju shēmā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu rīkojas atbilstoši šā likuma 7.panta 1.punkta noteikumiem.

 7.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa vecuma pensijas pieprasīšanas gadījumā

Kad fondēto pensiju shēmas dalībnieks sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, un pieprasa pensiju, Aģentūra ar fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu rīkojas pēc viņa izvēles:

1) uzkrāto fondētās pensijas kapitālu ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un kopā ar pensijas kapitālu, kura veidošanos nosaka likums "Par valsts pensijām", pilnā apjomā ņem vērā, aprēķinot vecuma pensiju saskaņā ar minēto likumu;

2) pārskaita uzkrāto fondētās pensijas kapitālu fondēto pensiju shēmas dalībnieka izraudzītam apdrošinātājam dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādei. Šādas mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumus izdod Ministru kabinets.  

8.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa dalībnieka nāves gadījumā

Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks nomiris pirms vecuma pensijas pieprasīšanas, viss fondētās pensijas kapitāls, kas reģistrēts līdz fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā un ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

III nodaļa

Fondēto pensiju shēmas darbības pārraudzība,

uzraudzība, administrēšana un līdzekļu pārvaldīšana

  9.pants. Fondēto pensiju shēmas darbības pārraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas darbības pārraudzību veic Labklājības ministrija.

(2) Saskaņā ar šo likumu Labklājības ministrijai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no Aģentūras gada pārskatu par fondēto pensiju shēmas darbību un ziņojumus par fondēto pensiju shēmas darbību;

2) pieprasīt un saņemt no apdrošinātājiem reizi ceturksnī ziņojumus par dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) pakalpojumiem (kas sniegti saskaņā ar šo likumu), dalībnieku skaita dinamiku un mūža pensiju apmēriem.  

10.pants. Aģentūras kompetence

(1) Saskaņā ar šo likumu Aģentūra:

1) nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu izveidi un aktualizāciju, reģistrējot veiktās iemaksas un uzkrāto fondētās pensijas kapitālu;

2) periodiski informē fondēto pensiju shēmas dalībniekus par viņu konta stāvokli, kā arī citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā pēc iepriekšējā paziņojuma sniegšanas;

3) slēdz līgumus ar līdzekļu pārvaldītājiem par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu un tās nosacījumiem;

4) nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku pieprasījumu izpildi par līdzekļu pārvaldītāja maiņu;

5) gadījumos, kad fondēto pensiju shēmas dalībnieks pieprasa vecuma pensiju, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina šā likuma 7.panta izpildi;

6) katru gadu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sastāda pārskatu par fondēto pensiju shēmas darbību, kurš sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fondēto pensiju shēmas pārvaldi, veiktajām iemaksām un līdzekļu pārskaitījumiem, kā arī par fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pārskatu par fondēto pensiju shēmas darbību saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pārbauda zvērināts revidents, kuru apstiprina Aģentūras valsts pilnvarnieks;

7) nodrošina informācijas publicēšanu par fondēto pensiju shēmu un tās rezultātiem.

(2) Aģentūras izdevumi fondēto pensiju shēmas administrēšanai tiek segti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Dokumenti, kas nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu izveidi un aktualizāciju, Aģentūrā glabājami, kamēr turpinās attiecīgās personas dalība fondēto pensiju shēmā un vēl 30 gadus pēc dalības izbeigšanās.

 11.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs un līdzekļu turētājs

(1) Fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāko augļu (procentu) un citu aktīvu (turpmāk — līdzekļi) pārvaldīšanu drīkst veikt Valsts kase vai ieguldījumu sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija (turpmāk — Komisija) ir izsniegusi speciālu atļauju (licenci) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai. Licences fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai (turpmāk — licence) izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību nosaka Komisija.

(2) Ieguldījumu sabiedrība darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem veic ar līdzekļu turētāja starpniecību šajā likumā un likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" noteiktajā kārtībā. Ieguldījumu sabiedrības pārvaldē esošie fondēto pensiju shēmas līdzekļi turami, iegrāmatojami un pārvaldāmi šķirti no ieguldījumu sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un līdzekļu turētāja mantas.

(3) Līdzekļu turētājs ir juridiskā persona, kura atbilst likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" noteiktajiem turētājbankas kritērijiem un ar kuru līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis turētājbankas līgumu.

(4) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas politika, aktīvu vērtības noteikšanas metodes un kārtība, pārskatu sniegšanas kārtība un citi pārvaldīšanas noteikumi, kā arī šo noteikumu neievērošanas sekas un atbildība par to tiek paredzēta līgumā, ko Aģentūra slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma slēgšanu ar līdzekļu pārvaldītāju, kā arī par jebkuriem turpmākajiem grozījumiem šajā līgumā pieņem Aģentūras valde. Lēmumu par līguma slēgšanu ar ieguldījumu sabiedrību, šo līgumu un grozījumus tajā Aģentūras valde saskaņo arī ar Komisiju. Līguma saturu, formu un noslēgšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(5) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina noteikumu ievērošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumiem, dod rīkojumus veikt norēķinus ar fondēto pensiju shēmā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, dod rīkojumus saņemt un pārvest vērtspapīrus un veikt citus darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem atbilstoši likuma prasībām un ar Aģentūru noslēgtā līguma noteikumiem.

(6) Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības brīvi izvēlēties un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā mainīt (bet ne biežāk kā reizi gadā) sava uzkrātā fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju. Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks līdzekļu pārvaldītāja maiņu nav pieprasījis, Aģentūra nav tiesīga pēc savas iniciatīvas lemt par līdzekļu pārvaldītāja maiņu, izņemot šā likuma 13.panta sestajā daļā paredzēto gadījumu.

(7) Līdzekļu pārvaldītājam Komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Aģentūru, ir jānogulda drošības nauda — ne mazāk kā 50 000 latu —, kas pēc tiesas nolēmuma izlietojama zaudējumu atlīdzināšanai, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku izdarītas krāpšanas, zādzības vai nolaidības rezultātā.

(8) Līdzekļu pārvaldītājam Komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Aģentūru, jātur pašu aktīvi vismaz viena procenta apmērā no visu to fondēto pensiju shēmas aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku izdarītas krāpšanas, zādzības vai nolaidības rezultātā.

 12.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumi

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumus izdod Komisija.

(2) Fondēto pensiju shēmas līdzekļi ieguldāmi, ievērojot šādus pamatprincipus:

1) kapitāla vērtības saglabāšana;

2) ilgtermiņa peļņa, kas pārsniedz inflācijas līmeni;

3) izmaksu vajadzībām atbilstoša likviditāte.

(3) Līdzekļu pārvaldītāja izraudzītajiem ieguldījumiem jānodrošina iespējami augstāka peļņa, ieguldījumu drošums, un jāievēro ieguldījumu ierobežojumi, kas noteikti Komisijas noteikumos attiecībā uz:

1) ieguldījumiem uzņēmumos, kas saistīti ar šo līdzekļu pārvaldītāju;

2) ieguldījumiem vai aizdevumiem vienam koncernam vai uzņēmumu grupai;

3) ieguldījumiem vienā nedalāmā nekustamā īpašumā;

4) ieguldījumiem darījumos ārpus Latvijas.

13.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju darbības uzraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju darbības uzraudzību veic Komisija.

(2) Komisijai ir pienākums:

1) uzraudzīt, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji ievēro likumu prasības un fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas atbilstību fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumiem;

2) izdot fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju licencēšanas un citus līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem saistošus noteikumus.

(3) Komisija par visiem lēmumiem līdzekļu pārvaldītāju licencēšanas jautājumos ziņo Aģentūrai.

(4) Komisijai un tās apstiprinātiem zvērinātiem revidentiem ir tiesības veikt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju darbības pārbaudes un pieprasīt dokumentus un informāciju par to darbību un fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu. Šādās pārbaudēs līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju pienākums ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un uzrādīt visus dokumentus.

(5) Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem un veiktajām pārbaudēm, novērtē līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja finansiālā stāvokļa stabilitāti un maksātspēju un, ja nepieciešams, dod norādījumus par stāvokļa uzlabošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas aktīviem, kā arī nosaka norādījumu izpildes laiku .

(6) Ja Komisija lemj par līdzekļu pārvaldītājam piešķirtās licences anulēšanu vai darbības apturēšanu, tā nekavējoties par to informē Aģentūru. Aģentūrai ir tiesības dot šim līdzekļu pārvaldītājam saistošus norādījumus par tā pārvaldīto fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam pārvaldītājam. Aģentūra publicē paziņojumu par līdzekļu pārvaldītāja maiņu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

  14.pants. Pārskati par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi un to revīzija

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs Komisijas noteiktajā kārtībā sagatavo pārskatu, kurš sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fondēto pensiju līdzekļu pārvaldīšanu, izdarīto iemaksu uzskaiti un ieguldījumiem. Pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pārbauda zvērināts revidents. Zvērināts revidents tiek apstiprināts atbilstoši likumam "Par ieguldījumu sabiedrībām" un Komisijas noteiktajā kārtībā.

(2) Zvērināta revidenta pienākums ir rakstveidā informēt līdzekļu pārvaldītāju par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un sava ziņojuma norakstus nosūtīt Komisijai un Aģentūrai. Ja līdzekļu pārvaldītāja finansiālā situācija prasa ātru rīcību, zvērināta revidenta pienākums ir par to nekavējoties informēt Komisiju un Aģentūru.

IV nodaļa

Nobeiguma noteikumi  

15.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Lēmumus, kas pieņemti fondēto pensiju shēmas realizācijas gaitā, fiziskās un juridiskās personas var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Strīdi, kas rodas sakarā ar darba devēja neveiktajām iemaksām, kā arī Aģentūras prasības pret līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem par zaudējumu atlīdzību tiek izskatītas tiesā prasības kārtībā, bet darba devēja, līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maksātnespējas gadījumā — attiecīgi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" vai Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 1.janvārim fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ir tikai Valsts kase, kura fondēto pensiju shēmas līdzekļus pārvalda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Valsts kase fondēto pensiju shēmas līdzekļus var ieguldīt Latvijas valsts vērtspapīros un termiņnoguldījumos bankās. Uz Valsts kasi neattiecas šā likuma normas par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja licencēšanu, kā arī 11.panta septītā un astotā daļa.

2. Šā likuma 4.panta otrajā daļā noteiktā likme stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

3. Līdz šā likuma 4.panta otrajā daļā noteiktās likmes spēkā stāšanās dienai likme ir:

1) ar 2001.gada 1.jūliju ne mazāk kā 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2007.gada 1.janvāri ne mazāk kā 4 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2008.gada 1.janvāri ne mazāk kā 8 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

4) ar 2009.gada 1.janvāri ne mazāk kā 9 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

4. Līdz Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izveidošanai:

a) šā likuma 12.pantā minētos noteikumus par fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanu izdod Ministru kabinets;

b) šā likuma 11., 13. un 14.pantā minētās Komisijas funkcijas veic Vērtspapīru tirgus komisija.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 17.februārī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 8.martā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!