• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumi Nr. 852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.09.2010., Nr. 148 https://www.vestnesis.lv/ta/id/217947-kartiba-kada-akredite-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-programmas-izglitibas-iestades-un-eksaminacijas-centrus

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.853

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība"

Vēl šajā numurā

17.09.2010., Nr. 148

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 852

Pieņemts: 14.09.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.852

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 28.§)

Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 8. un 11.punktu, 27.pantu
un 33.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 4.panta 1.punktu,
Profesionālās izglītības likuma 7.panta 7.punktu un 29.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā akreditē:

1.1. vispārējās un profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas), izņemot pirmsskolas, profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes, neformālās izglītības programmas un profesionālās augstākās izglītības programmas;

1.2. izglītības iestādes, izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, augstskolas un koledžas;

1.3. eksaminācijas centrus, kuros kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

2. Lēmumu par izglītības iestādes vai eksaminācijas centra (turpmāk – iestāde) vai izglītības programmas akreditāciju pieņem Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests), pamatojoties uz Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas (turpmāk – akreditācijas komisija) priekšlikumu.

II. Akreditācijas norises organizēšana

3. Lai pieteiktos akreditācijai, iestāde dienestā iesniedz:

3.1. akreditācijas iesniegumu (1.pielikums), kas saskaņots ar iestādes dibinātāju. Akreditācijas iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina iestādes (izņemot eksaminācijas centru) vadītāja tālākizglītību iestādes darba organizācijā vai kvalitātes novērtēšanā;

3.2. pašnovērtējuma ziņojumu (2.pielikums). Ziņojumu divu darbdienu laikā pēc tā iesniegšanas publicē iestādes tīmekļa vietnē.

4. Iestāde (izņemot šo noteikumu 5. un 6.punktā minētās iestādes) iesniedz akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms vēlamā izglītības programmas vai iestādes akreditācijas laika.

5. Iestāde, kas īsteno profesionālās tālākizglītības programmas, iesniedz akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu ne vēlāk kā 45 dienas pirms vēlamā izglītības programmas vai iestādes akreditācijas laika.

6. Iestāde, kas īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas, iesniedz akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu ne vēlāk kā 45 dienas pirms vēlamā iestādes akreditācijas laika.

7. Ja akreditācijas iesniegums un pašnovērtējuma ziņojums sagatavots atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteiktajām prasībām, dienests slēdz līgumu ar iestādes dibinātāju vai iestādi par ekspertu darba samaksu un komandējuma (darba brauciena) izdevumiem, norādot:

7.1. līguma slēdzējus (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti, personas vārds, uzvārds, amats un pilnvarojums, ar kuru saskaņā persona rīkojas līguma slēdzēja vārdā);

7.2. līguma summu;

7.3. līguma slēdzēju tiesības un pienākumus;

7.4. līguma izbeigšanas nosacījumus.

8. Ja akreditācijas iesniegums vai pašnovērtējuma ziņojums nav sagatavots atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteiktajām prasībām, iestādei ir pienākums divu nedēļu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas iesniegt dienestā papildu informāciju.

9. Dienests, pamatojoties uz akreditācijas iesniegumā norādīto informāciju, plāno akreditāciju un ne vēlāk kā 20 dienas pirms akreditācijas uzsākšanas informē iestādes vadītāju par:

9.1. Akreditācijas ekspertu komisijas (turpmāk – ekspertu komisija) darba sākumu iestādē;

9.2. ekspertu komisijas sastāvu;

9.3. ekspertu komisijas vadītājam iesniedzamajiem dokumentiem.

10. Iestāde vai iestādes dibinātājs ne vēlāk kā 10 dienas pirms ekspertu komisijas darba sākuma iestādē var iesniegt dienestam argumentētus iebildumus par ekspertu komisijas sastāvu vai akreditācijas laiku.

11. Ja saņemti iebildumi, dienests divu darbdienu laikā izvērtē to pamatotību, lemj par nepieciešamību noteikt citu ekspertu komisijas sastāvu vai citu akreditācijas laiku, kā arī informē par to iestādes vadītāju.

III. Ekspertu komisijas izveide un darbība

12. Lai novērtētu iestādes darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti un iesniegtu akreditācijas komisijas darbam nepieciešamo ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu par iestādes vai izglītības programmas akreditāciju vai tās atteikumu (turpmāk – priekšlikums), dienests izveido ekspertu komisiju, noslēdz ar ekspertu komisijā iekļautajiem ekspertiem līgumus, uzdodot vienam no ekspertiem veikt ekspertu komisijas vadītāja pienākumus.

13. Ekspertu komisija darbojas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, kā arī ievērojot dienesta izdoto Akreditācijas ekspertu komisijas nolikumu (turpmāk – ekspertu komisijas nolikums) un iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodiku (turpmāk – metodika), ko publisko dienesta tīmekļa vietnē.

14. Ekspertu komisijā iekļaujamo ekspertu skaitu nosaka atbilstoši ekspertu komisijas nolikumam, ņemot vērā iestādē īstenoto izglītības programmu skaitu, to veidus un pakāpes, izglītojamo skaitu un piešķiramās profesionālās kvalifikācijas.

15. Ekspertu komisijā var iekļaut:

15.1. Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra vai dienesta pārstāvi;

15.2. iestāžu pārstāvjus, izņemot akreditējamās iestādes pārstāvjus;

15.3. pašvaldību izglītības speciālistus;

15.4. citu institūciju pārstāvjus, tai skaitā citu ministriju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, darba devēju, amata meistaru un arodbiedrību pārstāvjus.

16. Ekspertu komisijā iekļauj ekspertus, kuri apguvuši dienesta organizētos iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas kursus.

17. Ekspertu komisijai ir tiesības:

17.1. pieprasīt iestādes vadītājam uzrādīt akreditācijai nepieciešamos iestādes darbības dokumentus;

17.2. vērot mācību stundas, nodarbības, eksāmenu norisi, iestādes organizētos pasākumus;

17.3. tikties ar iestādes dibinātāju, iestādes personālu, izglītojamiem, eksaminējamām personām un, ja nepieciešams, ar izglītojamo vecākiem.

18. Akreditācijas procesā iestādes darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vērtē atbilstoši šiem noteikumiem un attiecīgajai metodikai:

18.1. četros kvalitātes vērtējuma līmeņos:

18.1.1. I līmenis – nepietiekami;

18.1.2. II līmenis – pietiekami;

18.1.3. III līmenis – labi;

18.1.4. IV līmenis – ļoti labi;

18.2. aprakstoši, īsi raksturojot situāciju, norādot sasniegumus un nepieciešamos uzlabojumus.

19. Iestādes (izņemot eksaminācijas centru) darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vērtē, nosakot katrai jomai atbilstošo kritēriju kvalitātes vērtējuma līmeni, izņemot šo noteikumu 19.3.1. un 19.3.2.apakšpunktā minētos kritērijus, ko vērtē aprakstoši. Akreditācijas procesā vērtē šādas jomas:

19.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas;

19.2. mācīšana un mācīšanās:

19.2.1. mācīšanas kvalitāte;

19.2.2. mācīšanās kvalitāte;

19.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa;

19.3. izglītojamo sasniegumi:

19.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā;

19.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos;

19.4. atbalsts izglītojamiem:

19.4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība);

19.4.2. atbalsts personības veidošanā;

19.4.3. atbalsts karjeras izglītībā;

19.4.4. atbalsts mācību darba diferenciācijai;

19.4.5. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;

19.4.6. sadarbība ar izglītojamā ģimeni;

19.5. iestādes vide:

19.5.1. mikroklimats;

19.5.2. fiziskā vide;

19.6. iestādes resursi:

19.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi;

19.6.2. personālresursi;

19.7. iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

19.7.1. iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana;

19.7.2. iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība;

19.7.3. iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

20. Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanas kvalitāti un iestādes darbības kvalitāti, kura īsteno profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas, nevērtē šo noteikumu 19.4.2., 19.4.3. un 19.4.6.apakšpunktā minētajos kritērijos.

21. Eksaminācijas centra darbību vērtē, nosakot katrai jomai atbilstošo kritēriju kvalitātes vērtējuma līmeni, izņemot šo noteikumu 21.3.apakšpunktā noteikto kritēriju, ko vērtē aprakstoši. Akreditācijas procesā vērtē šādas jomas:

21.1. eksāmenu saturs:

21.1.1. eksāmenu programma;

21.1.2. eksāmenu satura datubāze un metodiskais nodrošinājums;

21.2. eksaminēšana – eksāmenu organizēšana, vērtēšana un analīze;

21.3. eksaminējamo personu sasniegumi – sasniegumi eksāmenos;

21.4. atbalsts eksaminējamām personām:

21.4.1. konsultatīvais atbalsts un eksaminējamo personu drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība);

21.4.2. atbalsts eksaminējamām personām ar speciālām vajadzībām;

21.5. eksaminācijas centra vide – fiziskā vide;

21.6. eksaminācijas centra resursi:

21.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi;

21.6.2. atbilstošas kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvs un personālresursi;

21.7. eksaminācijas centra darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

21.7.1. eksaminācijas centra darba pašvērtēšana un attīstības plānošana;

21.7.2. eksaminācijas centra vadības darbs un personāla pārvaldība;

21.7.3. eksaminācijas centra sadarbība ar citām institūcijām.

22. Nosakot kritērija kvalitātes vērtēšanas līmeni, ekspertu komisija ņem vērā dienesta vai citu kompetento institūciju pārbaudes aktus vai atzinumus par iestādes darbību vai izglītības programmas īstenošanu.

23. Pēc ekspertu komisijas darba pabeigšanas ekspertu komisijas vadītājs iepazīstina iestādes vadītāju ar ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu. Ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu paraksta visi ekspertu komisijas eksperti.

24. Ekspertu komisijas vadītājs pēc iestādes vadītāja iepazīstināšanas ar ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu iesniedz tos dienestā.

25. Dienests uzglabā ekspertu komisijas ziņojumus un priekšlikumus, kā arī ekspertu komisijas ziņojumus publisko dienesta tīmekļa vietnē, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību.

26. Akreditāciju pieteikusī iestāde var iesniegt dienestā akreditācijas komisijas priekšsēdētājam adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda argumentētus iebildumus par ekspertu komisijas ziņojumu un priekšlikumu, kā arī informāciju par to, vai piedalīsies akreditācijas komisijas attiecīgajā sēdē.

27. Iestāde līdz kārtējā gada 1.decembrim informē dienestu par ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešanu. Dienests apkopo iestāžu iesniegto informāciju un reizi gadā informē Izglītības un zinātnes ministriju par ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu iestādēs.

IV. Akreditācijas komisijas izveide un darbība

28. Akreditācijas komisiju izveido ar dienesta vadītāja rīkojumu. Akreditācijas komisijā iekļauj:

28.1. divus Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus;

28.2. vienu Kultūras ministrijas pārstāvi;

28.3. vienu Valsts izglītības satura centra pārstāvi;

28.4. vienu Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi;

28.5. vienu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi;

28.6. vienu Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvi;

28.7. vienu Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi;

28.8. vienu Profesionālās izglītības biedrības pārstāvi;

28.9. vienu Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas pārstāvi;

28.10. trīs dienesta pārstāvjus.

29. Akreditācijas komisijas sēdēs bez balsstiesībām var pieaicināt citu institūciju (citu ministriju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, arodbiedrību, iestāžu) deleģētus pārstāvjus, kuriem ir tiesības izteikt viedokli par akreditējamo iestādi vai izglītības programmu.

30. Akreditācijas komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Akreditācijas komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētāja vietnieks. Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir dienesta pārstāvji.

31. Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs sasauc akreditācijas komisijas sēdes ne retāk kā reizi mēnesī.

32. Akreditācijas komisijas sēdes protokolē. Sēdes protokolu ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc sēdes, norādot parakstīšanas datumu, paraksta akreditācijas komisijas priekšsēdētājs un sēdes protokolētājs – akreditācijas komisijas sēžu sekretārs.

33. Ja kāda no akreditācijas komisijas sastāvā esošajām personām nepiekrīt ierakstam protokolā, viņai ir tiesības triju darbdienu laikā pēc sēdes protokola parakstīšanas izteikt iebildumus un lūgt precizēt ierakstu protokolā.

34. Akreditācijas komisijas darbu tehniski nodrošina dienests, kas uzglabā akreditācijas komisijas sēžu protokolus.

35. Akreditācijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no akreditācijas komisijas sastāvā esošajām personām, to skaitā akreditācijas komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.

36. Akreditācijas komisija izvērtē ekspertu komisijas iesniegtos dokumentus un izsaka priekšlikumu par akreditāciju vai tās atteikumu. Priekšlikumu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir akreditācijas komisijas priekšsēdētāja balss. Ja akreditācijas komisijas priekšsēdētājs nepiedalās akreditācijas komisijas sēdē, izšķirošā ir akreditācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.

37. Akreditācijas komisijas sastāvā esošā persona atturas no balsojuma, ja:

37.1. iepriekš piedalījusies konkrētās iestādes darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanā;

37.2. atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar konkrēto iestādi.

V. Akreditācijas lēmumu veidi un to pieņemšanas kārtība

38. Dienests, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu:

38.1. par iestādes (izņemot šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētās iestādes) akreditāciju uz nenoteiktu laiku, ja iestāde īsteno vismaz vienu akreditētu izglītības programmu;

38.2. eksaminācijas centra un tādas iestādes akreditāciju uz sešiem gadiem, kura īsteno tikai profesionālās pilnveides izglītības programmas vai profesionālās ievirzes izglītības programmas, vai profesionālās tālākizglītības programmas;

38.3. par iestādes akreditāciju uz diviem gadiem;

38.4. par iestādes akreditācijas atteikumu;

38.5. par izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem;

38.6. par izglītības programmas akreditāciju uz diviem gadiem;

38.7. par izglītības programmas akreditācijas atteikumu.

39. Iestādi akreditē uz nenoteiktu laiku, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1. un 19.3.2.apakšpunktā noteiktos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

40. Iestādi, kas īsteno tikai profesionālās ievirzes izglītības programmas, akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1. un 19.3.2.apakšpunktā noteiktos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

41. Eksaminācijas centrus akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 21.punktā minēto kritēriju ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

42. Izglītības programmas, izņemot profesionālās tālākizglītības programmas, akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1. un 19.3.2.apakšpunktā noteiktos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

43. Profesionālās tālākizglītības programmas un iestādes, kuras īsteno tikai profesionālas pilnveides izglītības un profesionālās tālākizglītības programmas, akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2., 19.4.2., 19.4.3. un 19.4.6.apakšpunktā noteiktos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

44. Iestādi, izņemot eksaminācijas centru, vai izglītības programmu akreditē uz diviem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1. un 19.3.2.apakšpunktā noteiktos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi", "labi" un "pietiekami".

45. Eksaminācijas centru akreditē uz diviem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 21.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 21.3.apakšpunktā noteikto kritēriju) ir novērtēti ar "ļoti labi", "labi" un "pietiekami".

46. Lēmumu par iestādes, izņemot eksaminācijas centru, vai izglītības programmas akreditācijas atteikumu pieņem, ja kaut viens no šo noteikumu 19.1., 19.2.1., 19.6.1., 19.6.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "nepietiekami" vai vairāk nekā viena trešdaļa šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju ir novērtēti ar "nepietiekami".

47. Lēmumu par eksaminācijas centra akreditācijas atteikumu pieņem, ja kaut viens no šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2., 21.2., 21.6.1., 21.6.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar "nepietiekami" vai vairāk nekā viena trešdaļa šo noteikumu 21.punktā minēto kritēriju ir novērtēti ar "nepietiekami".

48. Uz atkārtotu akreditāciju iestāde var pieteikties ne agrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par iestādes vai izglītības programmas akreditācijas atteikumu.

49. Dienests, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par spēkā esošas akreditācijas termiņa pagarināšanu uz laiku līdz diviem gadiem, ja ir iesniegts iestādes dibinātāja lēmums par iestādes reorganizāciju, likvidāciju vai iesniegumā par akreditāciju norādīts cits būtisks iemesls, kura dēļ jauna akreditācija ir nelietderīga.

50. Šo noteikumu 49.punktā minēto lēmumu var pieņemt tikai vienu reizi.

51. Dienests, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, bez ekspertu komisijas ziņojuma un priekšlikuma izskata akreditētas iestādes iesniegumu un pieņem lēmumu:

51.1. akreditēt jaunu vispārējās izglītības programmu, ja iestāde īsteno citu akreditētu vispārējās izglītības programmu;

51.2. akreditēt profesionālās izglītības programmu, ja iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmas kopai piederīgu akreditētu profesionālās izglītības programmu:

51.2.1. akreditēt arodizglītības programmu, ja iestāde īsteno akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu;

51.2.2. akreditēt profesionālās pamatizglītības programmu, ja iestāde īsteno akreditētu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu;

51.2.3. akreditēt profesionālās tālākizglītības programmu, ja iestāde īsteno augstāka profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijā akreditētu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības, vai profesionālās tālākizglītības programmu;

51.2.4. akreditēt profesionālās izglītības programmu, ja tās nosaukums, piešķiramā kvalifikācija, izglītības pakāpe neatšķiras no iestādē īstenojamās citas akreditētas izglītības programmas, bet tās izglītības ieguves forma vai īstenošanas ilgums vai uzsākšanas laiks ir atšķirīgs;

51.3. akreditēt izglītības iestādi profesionālās ievirzes izglītības programmā, ja iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmas kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu.

52. Šo noteikumu 51.punktā minētās izglītības programmas akreditē uz termiņu, kas atbilst iepriekš akreditētās attiecīgās izglītības programmas akreditācijas termiņam.

53. Ja iestāde (izņemot eksaminācijas centru) vai izglītības programma iepriekš bija akreditēta uz sešiem gadiem, tad dienests triju mēnešu laikā pēc akreditācijas iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma saņemšanas, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, bez ekspertu komisijas ziņojuma un priekšlikuma var pieņemt:

53.1. lēmumu par kārtējo akreditāciju uz sešiem gadiem, izvērtējot:

53.1.1. iepriekšējās akreditācijas rezultātus un iepriekšējās akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu izpildi;

53.1.2. akreditācijas iesniegumā un pašnovērtējuma ziņojumā norādīto informāciju;

53.1.3. Valsts izglītības satura centra sniegto informāciju par attiecīgās izglītības iestādes izglītojamo pēdējo divu gadu vidējiem sasniegumiem valsts pārbaudes darbos;

53.1.4. dienesta rīcībā esošo informāciju par iestādes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

53.2. lēmumu par akreditācijas procesa uzsākšanu.

54. Šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minēto lēmumu var pieņemt tikai vienu reizi.

55. Dienests, ievērojot pieņemto lēmumu, izsniedz iestādei dienesta vadītāja parakstītu:

55.1. iestādes akreditācijas lapu (3. vai 4.pielikums) un lēmumu par akreditāciju;

55.2. iestādes akreditācijas lapu un izglītības programmas akreditācijas lapu (5.pielikums) un lēmumu par akreditāciju;

55.3. izglītības programmas akreditācijas lapu un lēmumu par akreditāciju;

55.4. lēmumu par akreditācijas atteikumu.

56. Dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par akreditācijas anulēšanu šādos gadījumos:

56.1. iestāde sniegusi nepatiesas vai maldinošas ziņas;

56.2. iestādes darbībā vai izglītības programmas īstenošanā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, kas norādīti dienesta vai citu kompetento institūciju pārbaudes aktos vai atzinumos.

57. Dienests lēmumu par akreditācijas anulēšanu piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas paziņo iestādei.

58. Iestādei ir pienākums mēneša laikā iesniegt dienestā iesniegumu par izmaiņām iestādes darbībā vai izglītības programmas īstenošanā, tai skaitā ja mainījies iestādes dibinātājs, izglītības programmas kods, iestādes vai izglītības programmas nosaukums, saņemta jauna licence izglītības programmas īstenošanai. Dienests pēc iesnieguma izvērtēšanas pieņem lēmumu par jaunas akreditācijas lapas izsniegšanu vai akreditācijas uzsākšanu.

59. Saņemot jauno akreditācijas lapu, iestāde iesniedz dienestā iepriekš papīra formā izsniegtās akreditācijas lapas oriģinālu. Uz iepriekš izsniegtās akreditācijas lapas dienests izdara atzīmi par akreditācijas lapas nomaiņu un atdod to iestādei. Izsniedzot jaunu akreditācijas lapu elektroniska dokumenta formā, dienests noformē atzīmi par akreditācijas lapas nomaiņu.

60. Dienesta lēmumi par akreditāciju vai tās atteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šiem noteikumiem, stājas spēkā ar dienu, kad par to paziņots adresātam. Lēmumus var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Akreditācijas finansēšana

61. Iestāde vai tās dibinātājs sedz ekspertu (izņemot ministriju, Valsts izglītības satura centra un dienesta personāla) atlīdzību proporcionāli pienākumu pildīšanai saskaņā ar dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un ekspertu komandējumu (darba braucienu) izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem (darba braucieniem) saistītie izdevumi.

VII. Noslēguma jautājumi

62. Atzīt par spēku zaudējušiem:

62.1. Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumus Nr.612 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 134.nr.);

62.2. Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumus Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 132.nr.; 2006, 128.nr.; 2007, 37.nr.; 2009, 92., 118.nr.).

63. Šo noteikumu 16.punktā minētā uz ekspertiem attiecinātā prasība par iestāžu un izglītības programmu kvalitātes vērtēšanas kursu apguvi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

64. Akreditācijas lapas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

65. Par iestādes (izņemot iestādes, kas īsteno profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes izglītības programmas) akreditācijas termiņa beigām uzskatāms garākais termiņš, kas norādīts kādā no iestādei iepriekš izsniegtajām izglītības iestādes vai izglītības programmas akreditācijas lapām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis 

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.852

Akreditācijas iesnieguma paraugs

Izglītības kvalitātes valsts dienestam

  Nr.  

(datums)

     

IESNIEGUMS

 
 

(vieta)

 
Par akreditāciju
Lūdzu akreditēt   izglītības programmu/-as

 

(vajadzīgo atzīmēt ar x)   izglītības iestādi

 

    eksaminācijas centru

I. Informācija par izglītības iestādi/eksaminācijas centru

Nosaukums  
Reģistrācijas numurs:  
Izglītības iestāžu reģistrā  
Uzņēmumu reģistrā*  
Juridiskā adrese  
Tīmekļa vietnes adrese  
Tālruņa numurs, fakss  
Elektroniskā pasta adrese
Izglītojamo skaits izglītības iestādē, izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās
Pedagogu skaits izglītības iestādē
Vēlamais akreditācijas laiks
* Aizpilda, eksaminācijas centri.

Nr.p.k.

II. Informācija par izglītības programmu/-ām

1.

Izglītības programmas nosaukums
Kods
Licences Nr.
Licences izdošanas datums
Izglītības programmas īstenošanas ilgums
Izglītojamo skaits izglītības programmā
Programmas īstenošanas vietas(-u) adrese**
Programmas īstenošanas laiks***
Piešķiramās profesionālās kvalifikācijas nosaukums un līmenis****

2.

Izglītības programmas nosaukums
Kods
Licences Nr.
Licences izdošanas datums
Izglītības programmas īstenošanas ilgums
Izglītojamo skaits izglītības programmā
Programmas īstenošanas vietas(-u) adrese**
Programmas īstenošanas laiks***
Piešķiramās profesionālās kvalifikācijas nosaukums un līmenis****

3.

(..)

** Norāda, ja programmas īstenošanas vietas adrese atšķiras no juridiskās adreses.

*** Īstenošanas laiku norāda tikai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām.

**** Eksaminācijas centrs papildus norāda profesijas kodu, piešķiramo kvalifikāciju saskaņā ar Profesiju klasifikatoru.

III. Informācija par izglītības iestādes/eksaminācijas centra dibinātāju

Dibinātāja nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Tīmekļa vietnes adrese
Bankas nosaukums
Kods
Konta numurs

 

IV. Informācija par akreditācijas izdevumu maksātāju
(ja maksātājs nav dibinātājs)

Maksātāja nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Bankas nosaukums
Kods
Konta numurs

 

V. Informācija par personu, kas ir pilnvarota kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Vārds, uzvārds
Amats
Tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese

Pielikumā: Dokumentu kopijas, kas apliecina iestādes vadītāja tālākizglītību iestādes darba organizācijā un kvalitātes novērtēšanā.

Iestādes vadītājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.

SASKAŅOTS

 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

 

(datums)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts", "zīmoga vieta" un dienesta atzīmes neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis 

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.852

Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra

 

(datums)

1. Iestādes vispārīgs raksturojums.

2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais).

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Iestādes vadītājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis 

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.852

Izglītības iestādes akreditācijas lapas paraugs

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

AKREDITĀCIJAS LAPA

Rīgā

 

Nr.

 

(datums)

 

 

Izglītības iestādes dibinātājs  
Izglītības iestādes nosaukums  
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr.  
Izglītības iestādes juridiskā adrese  
Izglītības programmas nosaukums, kods  
Izglītības programmas veids  
Akreditācijas termiņš  

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.

Piezīmes.

1. Informāciju par izglītības programmām, to kodiem un izglītības programmas veidu norāda izglītības iestādēm, kas īsteno tikai profesionālas pilnveides izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas.

2. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis 

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.852

Eksaminācijas centra akreditācijas lapas paraugs

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS

EKSAMINĀCIJAS CENTRA

AKREDITĀCIJAS LAPA

Rīgā

 

Nr.

 

(datums)

 

 

Eksaminācijas centra dibinātājs  
Eksaminācijas centra nosaukums  
Eksaminācijas centra juridiskā adrese  
Profesionālās kvalifikācijas nosaukums  
Profesionālās kvalifikācijas līmenis vai profesijas klasifikatora kods  
Akreditācijas termiņš  

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis 

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.852

Izglītības programmas akreditācijas lapas paraugs

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

AKREDITĀCIJAS LAPA

Rīgā

 

Nr.

 

(datums)

 
Izglītības iestādes dibinātājs  
Izglītības iestādes nosaukums  
Izglītības iestādes juridiskā adrese  
Izglītības programmas nosaukums  
Izglītības programmas kods  
Izglītības programmas licences Nr.  
Piešķiramā kvalifikācija (ja izglītības programma to paredz)  
Izglītības programmas veids  
Akreditācijas termiņš  

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!