• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.06.2000., Nr. 230/232 https://www.vestnesis.lv/ta/id/209744

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgums par diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro iestāžu darbinieku apgādājamo personu nodarbinātību

Vēl šajā numurā

20.06.2000., Nr. 230/232

PAR DOKUMENTU

Veids: starptautisks dokuments

Pieņemts: 17.03.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības  un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā

Latvijas Republikas Valdība, Igaunijas Republikas Valdība un Lietuvas Republikas Valdība, turpmāk tekstā "Puses",

pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 1994.gada 23.decembra rezolūcijas Nr.49/159 16.pantu,

pamatojoties uz 1992.gada 11.novembra Līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku,

pamatojoties uz 1995.gada 30.jūnija Vienošanos par sadarbību starp Igaunijas Republikas Iekšlietu ministriju, Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju,

ņemot vērā 1997.gada Baltijas Asamblejas rezolūciju "Par kriminālprocesa dalībnieku aizsardzības pastiprināšanu",

piešķirot svarīgu nozīmi Baltijas valstu Ministru Padomes izvirzītajiem mērķiem savstarpējās sadarbības attīstībai noziedzības apkarošanas jomā un tiesību, brīvību un trīs valstu pilsoņu likumīgo interešu uzticamas aizsardzības nodrošināšanā,

izprotot, ka sekmīga cīņa pret organizēto noziedzību lielā mērā balstās uz liecinieku un cietušo sniegtajiem pierādījumiem,

izprotot, ka liecinieki un cietušie bieži ir apdraudējuma objekti vai var tikt citādi ietekmēti,

ievērojot starptautiskās saistības, savas valsts normatīvos aktus un rīkojoties savas kompetences ietvaros,

vienojās par sekojošo:

1.pants

Vienošanās darbības joma un subjekti

1. Puses apņemas nodrošināt trīs valstu aizsargājamo personu personīgo un mantisko tiesību, brīvību un likumīgo interešu vienlīdzīgu tiesisko aizsardzību no jebkuriem draudiem, iespaidošanas tiešā vai netiešā formā, ja viena no Pusēm iesniegusi attiecīgu lūgumu.

2. Pušu centrālās kompetentās iestādes īsteno sadarbību un sniedz savstarpējo palīdzību noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā, īstenojot pasākumu kompleksu, nodrošinot aizsargājamo personu aizsardzību un pārvietošanu.

3. Puses nodrošina atbilstošu un efektīvu aizsargājamo personu aizsardzību krimināllietas izmeklēšanas laikā, lietas izskatīšanas tiesā laikā, kā arī pēc lietas izskatīšanas tiesā, gadījumos, kad normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tas atzīts par nepieciešamu.

4. Personas, kura uz laiku pārvietota uz uzņēmējas Puses teritoriju, tiesības un pienākumus nosaka uzņēmējas Puses normatīvie akti.

5. Puses ar diplomātisko kanālu starpniecību informē viena otru par centrālajām kompetentajām iestādēm Vienošanās izpildei.

6. Puses ar diplomātisko kanālu starpniecību savlaicīgi apmainās ar informāciju par izmaiņām centrālo kompetento iestāžu sarakstā.

7. Centrālās kompetentās iestādes īsteno šo vienošanos tieši savstarpēji sadarbojoties.

2.pants

Sadarbības formas

Puses sadarbojas sekojošās formās:

1) apmainoties ar operatīvo, meklēšanas, izziņas un citu tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā esošo informāciju, ievērojot nepieciešamo slepenības režīmu, par gatavotiem vai izdarītiem noziegumiem, kas saistīti ar aizsargājamo personu apdraudējumu, kā novēršanai ir nepieciešama starptautiska rakstura palīdzība. Pēc atsevišķas vienošanās, nosūtot informāciju par noziedzīgiem grupējumiem, to dalībniekiem, vadītājiem un noziedzīgajiem sakariem, kas pieder pie starptautiskās noziedzības un rada apdraudējumu Pušu aizsargājamām personām;

2) veicot operatīvos un meklēšanas pasākumus, kas nepieciešami, lai sekmīgi realizētu Pušu aizsargājamo personu aizsardzību, nodrošinot slepenības režīmu;

3) nodrošinot, ka lēmums par lūguma iesniedzējas Puses personas atzīšanu par aizsargājamu darbojas arī uzņēmējā Pusē;

4) organizējot operatīvos un meklēšanas pasākumus, kas saistīti ar aizsargājamo personu aizsardzības nodrošināšanu, pamatojoties uz Pušu, kuras izmeklē krimināllietu, lūgumiem;

5) sekmējot kriminālvajāšanas izbeigšanu vai kriminālsoda samazināšanu personai, kas liecinājusi otras Puses tiesību sargājošām iestādēm, un palīdzējusi atklāt organizētas grupas izdarītu smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziegumu;

6) aizsargājamo personu izsaukšanā un nopratināšanā, ievērojot slepenības režīmu, kā arī nosacījumus par nopratināšanas veidu;

7) nodrošinot aizsargājamo personu pārvietošanu uz laiku uz uzņēmējas Puses teritoriju, neizpaužot apdraudētās personas identitāti, ja nepieciešams, nodrošinot uzturēšanās vietu ar apsardzi vai uzraudzīšanu;

8) apmainoties ar zinātniski tehnisko informāciju par jautājumiem cīņā pret noziedzību, kas vērsta pret aizsargājamām personām, kopīgi veicot kriminoloģiskos pētījumus par savstarpēji risināmām problēmām, šajā nolūkā apmainoties ar speciālistiem, organizējot kopīgus seminārus un darba tikšanās;

9) izveidojot kopīgu ekspertu darba grupu, lai padziļināti risinātu problemātiskos aizsargājamo personu aizsardzības jautājumus un izstrādātu procesuālās normas, ņemot vērā Pušu normatīvos aktus;

10) veicot darbinieku apmācību un kadru sagatavošanu starptautisko specializēto policijas organizāciju un Pušu Vienošanos ietvaros.

3.pants

Lūgumi par aizsardzību

1. Puses sadarbojas, pamatojoties uz rakstiskiem lūgumiem, kuriem jābūt atbilstoši noformētiem un ar sekojošu informāciju:

1) iestādes nosaukums, kura lūgumu iesniegusi, un tās iestādes nosaukums, kurai tas adresēts;

2) atzīme par slepenības režīmu;

3) personas, kuru nepieciešams pārsūtīt uz otras Puses teritoriju, vārds, uzvārds, dzimšanas vieta un laiks, tautība, pilsonība, profesija un darba vieta (ja šī persona strādā), svešvalodu zināšanas, citi dati, kuriem var būt nozīme;

4) personas procesuālais stāvoklis krimināllietā vai cita nozīmīga informācija;

5) īss krimināllietas izklāsts, par kuru lūgums tiek nosūtīts, kā arī iemesli un motīvi, uz kuru pamata nepieciešama personas pārvietošana uz citu valsti;

6) informācija, kurā tiek paskaidrota faktisko draudu nopietnība, vai ir noticis reāls personu dzīvības, veselības, mantas vai likumīgo interešu apdraudējums, izteikti šādi draudi vai arī ir pietiekams pamats domāt, ka apdraudējums var notikt;

7) rekomendējamie aizsardzības pasākumi;

8) rekomendējamais uzturēšanās ilgums uzņēmējas Puses teritorijā, kā arī iespējamā tā pagarināšana;

9) rekomendējamā uzturēšanās vieta;

10) citi rekomendējamie apstākļi, kuri būtu nodrošināmi attiecībā pret pārvietojamo aizsargājamo personu;

11) lēmuma par speciāli procesuāli aizsargājamās personas statusa iegūšanu kopija.

2. Lūgumam jābūt noformētam angļu vai krievu valodā un nodotam centrālās kompetentās iestādes pārstāvim personīgi vai nosūtītam ar kurjerpastu, ievērojot slepenības režīmu. Visa papildus informācija nosūtāma tādā pašā veidā.

3. Lūgumu paraksta centrālās kompetentās iestādes vadītājs.

4. Lūgums izskatāms 30 dienu laikā no saņemšanas brīža.

5. Lūgumi izskatāmi, vadoties no labas gribas principa, taču katra no Pusēm var atteikties izpildīt lūgumu, nepaskaidrojot iemeslus un motīvus. Ja uzņēmēja Puse atsakās izpildīt lūgumu, centrālā kompetentā iestāde par to informē otru Pusi rakstiski.

6. Uzņēmēja Puse var pieprasīt papildus informāciju, kas attiecas uz pārvietojamo personu vai ar to saistīto krimināllietu.

7. Ja lūgums tiek apstiprināts, Pušu centrālo kompetento iestāžu pārstāvji koordinē konkrētus aspektus personas pārvietošanai uz uzņēmējas Puses teritoriju.

4.pants

Uzņēmējas Puses pienākumi

Uzņēmēja puse:

1) nodrošina aizsargājamo personu pārvietošanu uz uzņēmējas Puses teritoriju, nodrošinot uzņemto aizsargājamo personu ar uzturēšanas atļaujām un citiem dokumentiem, kas nepieciešami, lai uzturētos valstī;

2) nepieciešamības gadījumā nodrošina aizsargājamo personu ar jaunu identitāti;

3) pamatojoties uz iepriekš saskaņotiem noteikumiem, nodrošina aizsargājamo personu ar dzīves vietu un darbu;

4) veic citus nepieciešamos pasākumus.

5.pants

Aizsardzības izbeigšana

Ja pārvietotā persona pārkāpj vietējos likumus un citus normatīvos aktus, neievēro tai noteiktos pienākumus un noteikumus, tad uzņēmēja Puse šo personu var nosūtīt atpakaļ uz lūguma iesniedzējas Puses teritoriju.

Visas nesaskaņas, kas saistītas ar personas atgriešanu, noregulējamas starp Pušu centrālajām kompetentajām iestādēm.

6.pants

Informācijas apmaiņa un glabāšana

Katra Puse apņemas nodrošināt citām Pusēm ziņu slepenību. Ziņu slepenības pakāpi nosaka ziņu sniedzēja Puse. Klasificētas informācijas apmaiņu nosaka starp Pusēm noslēgtie starptautiskie līgumi. Gadījumā, ja ziņas, kuras saņemtas no vienas no Pusēm šīs Vienošanās ietvaros, nepieciešams nodot trešajai Pusei vai citai valstij, obligāti nepieciešama šo ziņu sniedzējas Puses piekrišana.

7.pants

Izmaksas

1. Lūguma iesniedzēja Puse apmaksā izdevumus, kas saistīti ar pārvietotās personas, kā arī tās ģimenes locekļu nosūtīšanu, medicīnisko apdrošināšanu, sociālās garantijas un identitātes maiņu.

2. Puse, kas uz laiku uzņem aizsargājamo personu, apmaksā savas valsts attiecīgo iestāžu darbu.

8.pants

Sadarbības valoda

Puses, īstenojot sadarbību šīs Vienošanās ietvaros, lieto savu valsts valodu un tulkojumus angļu vai krievu valodā.

9.pants

Depozitārijs

Latvijas Republika darbosies kā šīs Vienošanās Depozitārijs. Depozitārijs informēs Puses par visām procedūrām, kas saistītas ar šo Vienošanos.

10.pants

Nobeiguma nosacījumi

1. Šī Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Depozitārijs saņēmis Pušu pēdējo paziņojumu, ka visas nepieciešamās juridiskās prasības, lai šī Vienošanās stātos spēkā, ir izpildītas. Katra Puse var pārtraukt Vienošanās darbību, paziņojot par to Depozitārijam rakstiski, ne mazāk kā 6 mēnešus iepriekš.

2. Puses vienojas, ka šī Vienošanās stājas spēkā starp divām no Pusēm pēc tam, kad Depozitārijs saņēmis šo Pušu paziņojumus.

3. Ikviena Puse var grozīt šo Vienošanos, par savu nodomu rakstiski paziņojot Depozitārijam. Grozījumi tiek izdarīti rakstiski un tie stājas spēkā saskaņā ar šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību.

Parakstīta 2000.gada 17.martā trijos eksemplāros, katrs latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodās, turklāt visi teksti ir autentiski. Strīdus gadījumos par pamatu tiek ņemts teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Igaunijas Republikas valdības vārdā Lietuvas Republikas valdības vārdā
Iekšlietu ministrs Iekšlietu ministrs Iekšlietu ministrs
Mareks Segliņš Tarmo Loodus Česlavs Kazimieras Blaževs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!