• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.03.2010., Nr. 50 https://www.vestnesis.lv/ta/id/207284-sugu-un-biotopu-aizsardzibas-jomas-ekspertu-sertificesanas-un-darbibas-uzraudzibas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.282

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē""

Vēl šajā numurā

30.03.2010., Nr. 50

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 267

Pieņemts: 16.03.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.267

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 41.§)

Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība

Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 17.punktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu (turpmāk – eksperts) sertificēšanas kārtību;

1.2. eksperta sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību;

1.3. ekspertu darbības uzraudzības kārtību.

II. Ekspertu sertificēšanas vispārīgie nosacījumi

2. Persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents) par tiesībām sniegt atzinumu, kurā izteikts viedoklis vai slēdziens par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, atbilst šādiem nosacījumiem:

2.1.  ir ieguvusi vismaz bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vienā no šādām jomām:

2.1.1. bioloģijas jomā;

2.1.2. ģeoloģijas jomā;

2.1.3. ģeogrāfijas jomā;

2.1.4. mežzinātnes jomā;

2.1.5. vides zinātnes jomā;

2.1.6. ķīmijas jomā un akreditētā izglītības iestādē nokārtojusi eksāmenu limnoloģijā. Pretendents, kura iegūtā izglītība atbilst šajā apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, var iegūt sertifikātu par tiesībām sniegt atzinumu, kurā izteikts viedoklis vai slēdziens tikai par biotopu grupu – stāvoši saldūdeņi;

2.2.  atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

2.2.1. pēdējo triju gadu laikā ir sagatavojusi vismaz vienu atzinumu līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai;

2.2.2. pēdējo triju gadu laikā ir piedalījusies ar bioloģiskās daudzveidības izvērtēšanu saistītā inventarizācijā vai monitoringā;

2.2.3. ir piedalījusies vismaz triju atzinumu sagatavošanā vismaz viena sertificēta eksperta vadībā;

2.2.4. pēdējo triju gadu laikā ir veikusi pierādāmu zinātnisku darbu bioloģijas, ģeoloģijas, ģeogrāfijas, mežzinātnes vai vides zinātnes jomā;

2.3. nav administratīvi sodīta par profesionālās darbības pārkāpumiem;

2.4. pēdējo triju gadu laikā nav sniegusi atzinumus, kuru dēļ radies būtisks kaitējums īpaši aizsargājamai sugai vai biotopam.

3. Sertifikātu izsniedz atbilstoši personas profesionālajai pieredzei un profesionālajām zināšanām par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu – zīdītājiem, putniem, abiniekiem un rāpuļiem, bezmugurkaulniekiem, vaskulārajiem augiem, sūnām, aļģēm, ķērpjiem, sēnēm, zivīm, mežiem un virsājiem, purviem, zālājiem, stāvošiem saldūdeņiem, tekošiem saldūdeņiem, jūras piekrasti, iesāļūdeņiem, alām, atsegumiem un kritenēm (sugu un biotopu ekoloģija, sugu un biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības prasības, dabas aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības).

4. Eksperts, kurš saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu un šiem noteikumiem saņēmis profesionālās kvalifikācijas sertifikātu atzinumu sniegšanai par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, ievēro šādas prasības:

4.1. eksperta darbība ir likumīga, profesionāla un ētiska un nerada interešu konfliktu;

4.2. eksperta darbība nerada vai neveicina būtisku kaitējumu īpaši aizsargājamai sugai vai biotopam;

4.3. eksperts, veicot profesionālos pienākumus, ir atbildīgs par sniegtā atzinuma atbilstību situācijai dabā atzinumā norādītajā teritorijas apsekošanas laikā;

4.4. eksperts reizi gadā līdz 1.februārim rakstiski vai elektroniski iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē tabulas veidā noformētu informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā sniegto atzinumu skaitu par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, norādot atzinuma sniegšanas laiku, apsekotās teritorijas atrašanās vietu (adrese, kadastra numurs), mērķi un priekšlikumus sugu un biotopu aizsardzībai;

4.5. eksperts nekavējoties rakstiski ziņo Dabas aizsardzības pārvaldei šādos gadījumos:

4.5.1.  ir mainījusies kontaktinformācija;

4.5.2. sertifikāts ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts.

5. Sertifikātu (pielikums) par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu Dabas aizsardzības pārvalde ekspertam piešķir uz trim gadiem. Sertifikātā atbilstoši profesionālajām zināšanām un pieredzei norāda noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu, – zīdītāji, putni, abinieki un rāpuļi, bezmugurkaulnieki, vaskulārie augi, sūnas, aļģes, ķērpji, sēnes, zivis, meži un virsāji, purvi, zālāji, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi, jūras piekraste, iesāļūdeņi, alas, atsegumi un kritenes.

6. Ja sertifikāts nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts, Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz sertifikāta dublikātu.

III. Dabas aizsardzības pārvaldes kompetence

7. Sertificēšanu veic Dabas aizsardzības pārvalde.

8. Dabas aizsardzības pārvalde:

8.1. izskata un izvērtē pretendenta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu atbilstību noteiktajām prasībām;

8.2. konsultējoties ar nozares institūcijām, profesionālajām asociācijām, biedrībām, nodibinājumiem, izglītības vai zinātniskajām iestādēm vai sertificētiem ekspertiem, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, atkārtotu izsniegšanu, anulēšanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu un izsniedz sertifikātu;

8.3. izskata iesniegumus par ekspertu darbības pārkāpumiem un sniedz atzinumu;

8.4. veic ekspertu profesionālās darbības uzraudzību un izvērtē ekspertu profesionālo darbību;

8.5. izveido un uztur ekspertu reģistru;

8.6. izvērtē citus ar sertificēšanu saistītus jautājumus.

IV. Eksperta sertificēšanas kārtība

9. Pretendents iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisku iesniegumu par sertifikāta izsniegšanu, kā arī apliecinājumu, ka piekrīt izpildīt sertificēšanas prasības un sniegt nepieciešamo informāciju, un uzrāda pasi. Iesniegumā pretendents norāda noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru vēlas saņemt sertifikātu, un:

9.1. vārdu un uzvārdu;

9.2. personas kodu;

9.3. deklarētās dzīvesvietas adresi;

9.4. kontaktinformāciju (dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi).

10. Iesniegumam pievieno:

10.1. izglītības dokumentu kopijas. Ja persona izglītību ieguvusi citā valstī, papildus ārzemēs iegūtajam izglītību apliecinošajam dokumentam pievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņu par ārzemēs iegūtās profesionālās izglītības atzīšanu Latvijā;

10.2. dzīves gaitas aprakstu (CV), ietverot tajā informāciju par zinātnisko, pētniecisko vai projektos veikto darbu par noteiktām sugu grupām, sugām vai biotopu grupām un pievienojot publikāciju kopijas vai projekta vadītāja vai projekta vadošās institūcijas apliecinājumu;

10.3. nozares institūcijas, profesionālās asociācijas, biedrības, nodibinājuma, izglītības vai zinātniskās iestādes vai sertificēta eksperta rekomendāciju, kura ietver konkrētās personas raksturojumu, kā arī kompetences un profesionālās darbības izvērtējumu;

10.4. profesionālo kvalifikāciju un apmācību apliecinošu dokumentu (sertifikātu, apliecību) kopijas;

10.5. pēdējo triju gadu laikā par noteiktām sugu grupām, sugām vai biotopu grupām sagatavoto atzinumu (ne vairāk kā 10) sarakstu (ja tādu var izveidot) līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, norādot atzinuma sniegšanas laiku, apsekotās teritorijas atrašanās vietu (adrese, kadastra numurs), mērķi un priekšlikumus sugu un biotopu aizsardzībai.

11. Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tam pievieno šo noteikumu 10.punktā minēto dokumentu elektroniskās versijas, kas apliecinātas ar iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata pretendenta iesniegumu, pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu, rakstiski pamatojot atteikuma iemeslus, ja pretendents neatbilst šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām vai ir sniedzis nepatiesas ziņas.

13. Pārbaudot pretendenta iesniegumu un tam pievienoto dokumentu autentiskumu, Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības pieprasīt no citām valsts iestādēm un valsts reģistriem to rīcībā esošo informāciju.

14. Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu pretendentam izsniedz rakstiski piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Ja pieņemts lēmums par sertifikāta izsniegšanu, minētajā termiņā pretendentam izsniedz arī attiecīgo sertifikātu.

15. Dabas aizsardzības pārvalde, pieņemot lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, atkārtotu izsniegšanu, anulēšanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu, piecu darbdienu laikā aktualizē informāciju ekspertu reģistrā, kā arī ievieto attiecīgu informāciju Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē.

V. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

16. Divu gadu laikā pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto gadījumu) Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības pagarināt sertifikāta termiņu, ja eksperts nav pārkāpis normatīvos aktus dabas aizsardzības un vides aizsardzības jomā un ir ievērotas šo noteikumu 2. un 4.punktā minētās prasības. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, pretendents iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisku iesniegumu un dokumentus, kas apliecina pretendenta profesionālās kvalifikācijas saglabāšanu (piemēram, dalība kursos, semināros), ja tāda ir veikta un pretendents atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

16.1. veikta zinātniskā darbība vai darbība dabas aizsardzības projektā par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu (to apliecina zinātniska publikācija vai projekta vadītāja vai projekta vadošās institūcijas izsniegta izziņa);

16.2. sertifikāta derīguma termiņa laikā katra kalendāra gadā sniegti vismaz divi atzinumi par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu.

17. Ja eksperts atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai izbrauc ārpus Latvijas, lai studētu vai strādātu sugu un biotopu aizsardzības jomā, viņš iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē rakstisku iesniegumu ar lūgumu neanulēt eksperta sertifikātu, ja sertifikāta derīguma termiņa laikā nav ievērotas šo noteikumu 2. un 4.punktā minētās prasības. Atsākot pildīt profesionālos pienākumus, persona iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē dokumentu kopijas, kas apliecina minēto apstākļu esību.

18.  Lai pagarinātu derīguma termiņu sertifikātam par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, iesniegumam pievieno šādu informāciju:

18.1. par sertifikāta derīguma termiņa laikā sniegtajiem atzinumiem;

18.2. par sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktajiem darbiem saistībā ar sugu grupām, sugām vai biotopu grupām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, dabas aizsardzības plāns, monitorings);

18.3. par zinātnisko darbību vai darbību dabas aizsardzības projektā (to apliecina zinātniska publikācija vai projekta vadītāja vai projekta vadošās institūcijas izsniegta izziņa).

19. Dabas aizsardzības pārvalde izskata pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un izvērtē:

19.1. eksperta darbību iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa laikā;

19.2. iesniegto dokumentu atbilstību attiecīgajām prasībām.

20.  Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā pēc šo noteikumu 16. un 18.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu to nepagarināt (norāda atteikuma pamatojumu) un par to rakstiski paziņo pretendentam.

21. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem.

VI. Ekspertu darbības uzraudzības un sertifikāta reģistrācijas kārtība

22. Dabas aizsardzības pārvalde izveido un uztur ekspertu reģistru (elektronisko datubāzi). Ekspertu reģistrā norāda:

22.1. sertifikāta numuru;

22.2. noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu;

22.3. eksperta vārdu, uzvārdu;

22.4. eksperta personas kodu;

22.5. eksperta dzīvesvietas vai darbavietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

22.6. eksperta izglītību;

22.7. sertifikāta izsniegšanas datumu;

22.8. ja sertifikāts anulēts, – sertifikāta anulēšanas datumu un iemeslu;

22.9. atzinumu skaitu, sākot no sertifikāta saņemšanas dienas;

22.10. sertifikāta derīguma termiņu.

23. Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē ievieto šādu informāciju:

23.1. eksperta vārds, uzvārds;

23.2. sertifikāta numurs;

23.3. noteikta sugu grupa, sugu vai biotopu grupa, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumu;

23.4. sertifikāta derīguma termiņš;

23.5. ja sertifikāts anulēts, – sertifikāta anulēšanas datums;

23.6. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

24. Sertifikāts ir derīgs, ja tajā ir:

24.1. sertificēšanas institūcijas nosaukums un adrese;

24.2. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

24.3. sertifikāta izsniegšanas datums;

24.4. sertifikāta parakstīšanas datums;

24.5. sertifikāta derīguma termiņš;

24.6. sertifikāta reģistrācijas numurs;

24.7. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora paraksts.

VII. Eksperta sertifikāta anulēšana

25. Ja Dabas aizsardzības pārvalde konstatē, ka eksperts nav ievērojis šo noteikumu 4.punktā (izņemot šo noteikumu 4.5.apakšpunktu) minētās prasības atzinuma sniegšanai par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu, Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu anulēt visus konkrētā eksperta sertifikātus un 10 dienu laikā par to rakstiski paziņo attiecīgajam ekspertam, kā arī izdara izmaiņas ekspertu reģistrā un Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē publicētajā informācijā.

26. Dabas aizsardzības pārvalde sertifikātu anulē, ja:

26.1. pēc sertifikāta piešķiršanas saņemta informācija, ka sertifikācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti vai tie satur informāciju, kas neatbilst faktiskajai situācijai, vai pretendents institūcijai ir sniedzis nepatiesas ziņas vai citādi maldinājis;

26.2. eksperts pēc sertifikāta saņemšanas ir krimināli sodīts par pārkāpumiem, kas radušies profesionālās darbības rezultātā;

26.3. eksperts pārkāpis ar dabas aizsardzību un vides aizsardzību saistītos normatīvos aktus un pārkāpums ir pierādīts;

26.4. eksperta darbība ir radījusi vai varēja radīt kaitējumu īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un tas ir pierādīts;

26.5. eksperts sertifikāta derīguma termiņa laikā, veicot profesionālo darbību, ir atkārtoti administratīvi sodīts.

27. Ekspertam, kura sertifikāts ir anulēts, atļauts piedalīties atkārtotā sertificēšanā ne agrāk kā pēc diviem gadiem no dienas, kad pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu.

VIII. Apstrīdēšanas kārtība

28. Persona, kuras tiesiskās intereses tiek aizskartas ar Dabas aizsardzības pārvaldes administratīvo aktu vai faktisko rīcību, var attiecīgo aktu vai faktisko rīcību apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

29. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

 Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta
noteikumiem Nr.267

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!