• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 24. februāra rīkojums Nr. 117 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve" Vārves pagastā, Ventspils novadā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.02.2010., Nr. 33 https://www.vestnesis.lv/ta/id/205821-par-atteikumu-nodot-privatizacijai-dalu-no-nekustama-ipasuma-valsts-mezs-varve-varves-pagasta-ventspils-novada

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.71

Par M.Segliņa komandējumu

Vēl šajā numurā

26.02.2010., Nr. 33

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 117

Pieņemts: 24.02.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.117

Rīgā 2010.gada 24.februārī (prot. Nr.9 37.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve" Vārves pagastā, Ventspils novadā

1. Ministru kabinets (adrese – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis Laimoņa Strujēviča (adrese – Strēlnieku iela 10, Ventspils, LV-3601) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.2.2750).

2. Laimonis Strujēvičs ierosina privatizēt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9884 002 0033) "Valsts mežs Vārve" Vārves pagastā, Ventspils novadā (turpmāk – nekustamais īpašums), sastāvā ietilpstošās neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9884 002 0053) (turpmāk – neapbūvētais zemesgabals) daļu 15,49 ha platībā.

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. 2006.gada 12.septembrī nekustamais īpašums ierakstīts Vārves pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000251147 uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā;

3.2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas 2007.gada 5.marta kadastra izziņu Nr.9B-1.1/526 nekustamais īpašums sastāv no 11 zemes vienībām 2280,44 ha kopplatībā. Neapbūvētā zemesgabala platība ir 143,89 ha;

3.3. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas 2007.gada 5.marta kadastra izziņu Nr.9B-1.1/526 neapbūvētajam zemesgabalam noteikti šādi apgrūtinājumi: Baltijas jūras/Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības josla – 143,89 ha; aizsargjosla gar autoceļu 1308 – 4,32 ha, servitūts – tiesība uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam – 0,17 ha. Saskaņā ar kadastra izziņā minēto nekustamā īpašuma zemes vienību eksplikāciju neapbūvētajam zemesgabalam 0,9 ha platībā noteikts zemes lietošanas veids "zeme zem ūdeņiem";

3.4. saskaņā ar Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldes 2009.gada 23.jūlija vēstuli Nr.2.5./256 neapbūvētais zemesgabals iekļauts Ventspils novada teritorijas plānojumā kā mežu teritorija, kurā minimālā atdalāmā zemes vienības platība Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslā nedrīkst būt mazāka par 3 ha;

3.5. saskaņā ar Ventspils rajona Vārves pagasta padomes 1992.gada 18.jūnija 20.sasaukuma 17.sesijas lēmumu un Vārves pagasta padomes 1997.gada 9.oktobra lēmumu Nr.86 neapbūvētais zemesgabals piešķirts pastāvīgā lietošanā Ventspils virsmežniecībai;

3.6. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas 2007.gada 4.aprīļa izziņu Nr.9B-3.1/263 neapbūvētā zemesgabala piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav konstatēta;

3.7. saskaņā ar Valsts meža dienesta likuma pārejas noteikumu 2. un 3.punktu un 2000.gada 3.janvārī starp Valsts meža dienestu un valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži" (saskaņā ar Meža likuma 4.panta otro daļu valsts meža īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai nodibināta valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"") (turpmāk – Latvijas valsts meži) noslēgto līgumu par valsts mežu nodošanu apsaimniekošanā neapbūvētais zemesgabals atrodas Latvijas valsts mežu tiesiskajā valdījumā;

3.8. saskaņā ar Meža valsts reģistrā reģistrētiem meža inventarizācijas datiem uz neapbūvētā zemesgabala atrodas Meža valsts reģistrā reģistrēta valsts meža zeme 128,4 ha platībā;

3.9. saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informāciju neapbūvētā zemesgabala lietošanas mērķis ir "0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība". Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 2.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai, zemes vienības daļai atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai;

3.10. saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2008.gada 11.decembra rīkojumu Nr.493-r Latvijas valsts mežiem izsniegta atļauja transformēt Ventspils rajona Vārves pagasta Ventas meža iecirkņa 297.kvartāla 2.nogabala zemesgabala (kadastra apzīmējums 9884 002 0053) lauksaimniecībā izmantojamo zemi par meža zemi 7,0 ha platībā;

3.11. Ventspils novada pašvaldības Vārves pagasta pārvalde 2009.gada 28.septembrī ar saskaņojumu Nr.2.5/310 apliecināja, ka neiebilst pret Ventspils rajona Vārves pagasta Ventas meža iecirkņa 297.kvartāla 1.nogabala zemesgabala (kadastra apzīmējums 9884 002 0053) zemes transformāciju par meža zemi 3,1 ha platībā;

3.12. Ministru kabineta 1998.gada 28.aprīļa sēdē (prot. Nr.22 44.§) tika akceptēta Latvijas meža politika. Latvijas meža politikā tika noteikti meža nozares ilgtermiņa attīstības stratēģijas un taktikas mērķi un pamatprincipi. Saskaņā ar Latvijas meža politiku mežs, ņemot vērā tā nozīmīgumu vides saglabāšanā, cilvēku sociālo vajadzību apmierināšanā un tautsaimniecībā, ir Latvijas vides nozīmīga sastāvdaļa. Latvijas meža politikas mērķi ir nodrošināt, lai netiktu samazināta esošā meža platība, tiktu saglabāta un paaugstināta meža zemju ražība un veicināta neizmantojamo zemju apmežošana, izmantojot valsts rīcībā esošos mehānismus. Valsts meža īpašums ir valsts kapitāls, un tas garantē Latvijas iedzīvotāju ekoloģisko un sociālo interešu īstenošanu;

3.13. saskaņā ar Latvijas valsts mežu akcionāru 2004.gada 27.oktobra ārkārtas sapulcē apstiprināto korporatīvo stratēģiju viens no galvenajiem stratēģijas mērķiem ir ilgtermiņā palielināt apsaimniekojamās meža platības, līdz ar to palielinot arī valdījumā esošo resursu vērtību;

3.14. saskaņā ar Meža likuma 2.panta pirmo daļu Meža likuma un tajā iekļauto normu mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;

3.15. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Zemkopības ministrija 2009.gada 4.decembrī ar vēstuli Nr.3.4-1/4820 nosūtīja Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve", Vārves pagasts, Ventspils novads" privatizācijas ierosinātājam Laimonim Strujēvičam viedokļa sniegšanai. Atbilde netika saņemta.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu tikai Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), lemjot par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma objekta privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti. Tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labad. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, jāatbilst samērīguma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

6. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā minētajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu labums, ko sabiedrība iegūst (Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu Meža politikas izpratnē, tas ir, tādu meža zemju pārvaldīšanu un izmantošanu, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti, atjaunošanās spējas, vitalitāti un potenciālās spējas veikt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, nacionālā un globālā līmenī tagad un nākotnē, kā arī lai neizraisītu draudus citām ekosistēmām), atsakot nodot privatizācijai neapbūvēta zemesgabala daļu 15,49 ha platībā, ir lielāks nekā privatizācijas ierosinātāja Laimoņa Strujēviča tiesisko interešu ierobežojums, jo neapbūvētā zemesgabala daļa ir nepieciešama Latvijas mežu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums" 5.5.apakšpunktu un Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai neapbūvētā zemesgabala daļu 15,49 ha platībā.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!