• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Zemkopības ministrijas 1996. gada 22. janvāra rīkojums Nr. 15 "Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.01.1996., Nr. 14 https://www.vestnesis.lv/ta/id/201605-rupnieciskas-zvejas-tiesibu-nomas-paraugligums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.34

Par dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes realizācijas cenām

Vēl šajā numurā

26.01.1996., Nr. 14

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Zemkopības ministrija

Veids: rīkojums

Numurs: 15

Pieņemts: 22.01.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Pie Zemkopības ministrijas
Valsts zivsaimniecības pārvaldes rīkojuma nr.15

1996.gada 22.janvārī

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgums

Apstiprināts ar
ZM Valsts zivsaimniecības pārvaldes
1996.gada 22.janvāra rīkojumu nr.5,
kas izdots saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta 8.daļu

 

     

(līguma noslēgšanas vieta)

 

(datums)

 

(iznomātāja pilns nosaukums un adrese)

kas darbojas, pamatojoties uz _________________________________________________________

(nolikums, statūti, pilnvara)

____________________________________________________________________personā,
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats)

tālāk tekstā — “Iznomātājs”, un

 

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas

 

kods, adrese un amats;

 

juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un adrese)

kas darbojas, pamatojoties uz  
 

(nolikums, statūti, pilnvara)

___________________________________________________________ personā
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats)

tālāk tekstā — “Nomnieks”, paraksta šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā uz ______ gadiem rūpnieciskās zvejas tiesības (tālāk tekstā “zvejas tiesības”) ____________________

______________________________________________________________________________________________,
(ūdenstilpe, tās daļa, zvejas rajons, zvejas vieta)

zvejai šim līgumam pievienotajā ikgadējā protokolā ( pielikums) ar protokolā noteikto zvejas limitu, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

Nosakot zvejas vietu, līgumam nepieciešamības gadījumā pievieno zvejas iecirkņa vai zvejas rīku izvietojuma shēmu.

2. Iznomātāja pienākumi

2.1. Iedalīt rūpnieciskās zvejas tiesību Nomniekam nozvejas limitu un/vai zvejas rīku skaitu katram nomas termiņa gadam, pamatojoties uz Iznomātāja pārziņā esošo pieļaujamo nozvejas apjomu un/vai pieļaujamo zvejas rīku skaitu.

2.2. Ievērot Nomnieka prioritāti, saņemot papildu nozvejas limitu vai palielinot izmantojamo zvejas rīku skaitu.

2.3. Pieļaujamā nozvejas limita vai zvejas rīku skaita samazināšanas gadījumā, jas tas nenotiek Nomnieka vainas dēļ, nodrošināt pret Nomnieku tādu pašu attieksmi kā pret citiem līdzīgiem Nomniekiem.

2.4. Vienpusēji samazinot Nomniekam iedalīto nozvejas limitu vai zvejas rīku skaitu, nodrošināt MK 1996.gada 16.janvāra noteikumu nr.21 “Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 90.punkta prasību izpildi.

3. Nomnieka pienākumi

3.1. Izmantot iznomātās zvejas tiesības tikai ar šim līgumam pievienotajā ikgadējā protokolā minēto zvejas limitu līgumā noteiktajā ūdenstilpē, tās daļā, zvejas rajonā vai zvejas vietā.

3.2. Šī līguma 4.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos nokārtot zvejas tiesību nomas maksājumus.

3.3. Neuzsākt iznomāto zvejas tiesību izmantošanu pirms zvejas atļaujas — licences saņemšanas.

3.4. Nodrošināt savlaicīgus un precīzus ierakstus zvejas žurnālā saskaņā ar rūpnieciskās zvejas noteikumiem.

3.5. Veicot zveju un ar to saistītu citu saimniecisko darbību, nodrošināt Valsts zivsaimniecības pārvaldes, vides aizsardzības institūciju un tiesību normu noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz zvejniecību, kuģošanas drošību, vides aizsardzību, tauvas joslu, kā arī ievērot citas tiesību normas.

3.6. Novērst un atlīdzināt ar savu darbību videi nodarītos zaudējumus.

3.7. Nenodot iznomātās zvejas tiesības trešajām personām.

3.8. Uzrādīt Iznomātājam, viņa pilnvarotajām personām un valsts kontroles institūciju pārstāvjiem pēc viņu pieprasījuma zvejas žurnālu un izmantojamos zvejas rīkus.

4. Nomas maksa

4.1. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksa neatkarīgi no nomas līguma tiek noteikta uz gadu, pamatojoties uz šim līgumam pievienotā ikgadējā protokolā noteikto nozvejas apjomu, rīku skaitu vai zvejas veidu (nevajadzīgo nosvītrot).

4.2. Nomas maksas apjoms tiek noteikts saskaņā ar MK noteikumu “Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” XVI un XVII nodaļu.

4.3. Nomnieks, kam iedalīts zvejas rīku limits, iznomātās zvejas tiesības var sākt izmantot tikai pēc nomas maksājumu veikšanas pilnā apjomā un zvejas licences saņemšanas.

Nomas maksājumi šajā gadījumā jāveic ne vēlāk kā 20 dienas pēc stāšanās spēkā vai protokola parakstīšanas un pirms zvejas licences līguma saņemšanas.

4.4. Nomnieks, kam iedalīts nozvejas apjoms Baltijas jūrā un/vai Rīgas jūras līcī, nomas maksājumus veic līdz attiecīgā gada 30.jūnijam ik mēnesi proporcionālās daļās.

Ja maksājums līdz minētajam termiņam netiek veikts, licences izmantošana tiek apturēta, licence izņemta un zvejas tiesību nomas tālāka izmantošana atlikta līdz parāda dzēšanai.

4.5. Puses protokolā var paredzēt citādu nomas maksājumu kārtību, bet nepārsniedzot 4.3. un 4.4.punktā noteiktos termiņus.

4.6. Ja Nomnieks nenomaksā nomas maksu par zvejas tiesību nomu šī līguma 4.3. un 4.4.apakšpunktā vai uz Iznomātāja un Nomnieka vienošanās pamata noteiktajos termiņos, nenomaksātā summa tiek palielināta 0,5% apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu.

4.7. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam saskaņā ar MK noteikumiem “Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 90.1.—90.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos tiek samazināts nozvejas limits vai zvejas rīku skaits, nomas maksa netiek pārrēķināta.

4.8. Ja attiecīgā gada laikā Nomniekam ar viņa piekrišanu tiek palielināts nozvejas apjoma vai izmantojamo zvejas rīku skaits, maksājumi tiek kārtoti atsevišķi pušu saskaņotajos termiņos un kārtībā, kas tiek atrunāta protokolā, un tie jāveic pirms zvejas papildlimita licences saņemšanas.

5. Nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi

5.1. Šī līguma puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

5.2. Pie šādiem nepārvaramiem, ārkārtēja rakstura apstākļiem pieder stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, ar jauniem tiesību aktiem pamatota varas un pārvaldes institūciju rīcība, tiesību aktu pieņemšana un to stāšanās spēkā.

5.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā laika posmā pēc viņa domām ir paredzama līgumā noteikto saistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta valsts institūcija un kura satur minēto darbības apstākļu apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja šāds ziņojums nav iesniegts vai iesniegts ar nokavēšanos, vainīgajam ir jākompensē radušies zaudējumi.

5.4. Ja šajā līgumā paredzēto nosacījumu izpilde nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbības rezultātā tiek aizkavēta vairāk nekā trīs mēnešus, abām pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā pārtraukt līgumu, paziņojot par to rakstveidā otrai pusei.

6. Līguma darbības laiks

6.1. Šis līgums ir spēkā no _______________ līdz _____________________________.

6.2. Pusēm vienojoties saskaņā ar MK noteikumu “Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 106.punktā noteiktajiem gadījumiem, līguma darbība var tikt apturēta.

Līguma darbības apturēšana nemaina šī līguma 6.1. punktā noteikto līguma termiņu.

7. Līguma darbības izbeigšanās

7.1. Līguma darbība var tikt pārtraukta pēc abpusējas vienošanās.

7.2. Iznomātājs un Nomnieks var vienpusīgi atkāpties no līguma, ja tam radies pārmērīgs zaudējums.

Pusei, kura atsaucas uz pārmērīgu zaudējumu, tas ir jāpierāda.

7.3. Iznomātājs var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

7.3.1. Nomnieks nepilda šī līguma noteikumus,

7.3.2. Nomnieks pārkāpj spēkā esošos tiesību aktus,

7.3.3. Nomnieks nodevis savas zvejas tiesības citām fiziskām vai juridiskām personām,

7.3.4. Nomnieks 6 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas nav veicis šajā līgumā noteiktās darbības iznomāto zvejas tiesību reālai izmantošanai,

7.3.5. Vides aizsardzības institūcijas slēdziens vai uz zinātnisku rekomendāciju pamata pieņemtie valsts institūciju zivju resursu aizsardzības pasākumi pārtrauc vai ierobežo zveju attiecīgā vietā, kas padara neiespējamu līguma izpildi.

7.4. Nomnieks var prasīt nomas līguma pirmstermiņa pārtraukšanu, ja:

7.4.1. Iznomātājs nepilda līguma nosacījumus,

7.4.2. Iznomātājs pats vai ar viņa ziņu trešās personas attiecībā pret Nomnieku pārkāpj spēkā esošās tiesību normas,

7.4.3. Iznomātājs vai ar viņa ziņu trešās personas traucē Nomniekam saņemt pilnībā to labumu, kuru var dot šis līgums.

7.5. Zvejas tiesību nomas līguma pārtraukšana notiek saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām, ievērojot Zvejniecības likuma 7.panta noteikumus.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties līguma darbības gaitā vai atsevišķu līgumu noteikumu izpratnē, Iznomātājs un Nomnieks risina sarunu ceļā, sastādot attiecīgu sarunu protokolu.

8.2. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata tiesa.

9. Papildu nosacījumi

9.1. Iznomātājs un Nomnieks garantē, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras parakstīt šo līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.

9.2. Ja Nomnieks līguma darbības laikā godprātīgi pilda šī līguma saistības, Iznomātājs piešķir viņam priekšrocības jauna līguma noslēgšanai vai līguma pagarināšanai uz jaunu periodu.

9.3. Papildu prasības Nomniekam, ievērojot ūdenstilpes vides un resursu aizsardzības vajadzības un vietējos sociāli ekonomiskos apstākļus pēc Iznomātāja un Nomnieka vienošanās:

9.3.1. Ūdenstilpes hidroekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas pasākumi: __________________

_____________________________________________________________________

9.3.2. Zivju krājumu atražošana (zivju ielaišana): _________________________________

_____________________________________________________________________

9.3.3. Zivju krājumu aizsardzība: ____________________________________________

_____________________________________________________________________

9.3.4. Prasības zivju realizācijā (vietējā tirgus nodrošināšana): ______________________

_____________________________________________________________________

9.3.5. Citas prasības: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

9.4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.

9.5. Iznomātājs un Nomnieks apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz šajā līgumā un tā pielikumos noteikto savstarpējo saistību saturu un to izpildi, izņemot to informāciju, kuras sniegšana paredzēta zvejniecību regulējošos un citos tiesību aktos.

Līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja, otrs — pie Nomnieka.

Līgums sastādīts uz ___________ lapām un tam pievienoti:

____________________________________________________________________________________

Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses:

Iznomātājs            Nomnieks

Protokols

pie rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma nr._____________ noslēgts ______________________  _____________________________________
(datums)      (vieta)

par zvejas limitu un nomas maksu 199___ gadā

1. Nomnieks realizējot līguma piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības, saņem zvejas limitu

______________________________________________________________ un kārto nomas maksājumus šādos apmēros:
(ūdenstilpe, tās daļa, zvejas rajons vai vieta)

Limita papildināšana, piešķiršanas datums Limita papildināšanas objekts (zvejas rīks vai zivju suga) Limita vienība (gabals, metri vai tonnas) Limita apjoms (gab., skaits, metri vai tonnas) Nomas maksa par limita vienu vienību (Ls) Nomas maksa par limita papildināšana (Ls) Papildmaksājumi saskaņā ar līgumu vai protokolu (Ls) Kopējā nomas maksa
(Ls)
Apgrozījuma nodoklis
(%)
Kopējā maksa (Ls) Iznomātāja paraksts Nomnieka paraksts
                       

2. Šī protokola ietvaros Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādiem papildmaksājumiem _________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3. Šī protokola ietvaros Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādu nomas maksājumu veikšanas kārtību _______________________

_____________________________________________________________________________________________________

Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses:

Iznomātājs            Nomnieks

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!