• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 813 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.07.2009., Nr. 120 https://www.vestnesis.lv/ta/id/195492-par-latvijas-republikas-valdibas-un-krievijas-federacijas-valdibas-noligumu-par-sadarbibu-turisma-joma

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.508

Par Rīgas 13.arodvidusskolas, Rīgas Būvamatniecības vidusskolas un Rīgas Jūras transporta profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Rīgas Būvniecības vidusskolas izveidi

Vēl šajā numurā

30.07.2009., Nr. 120

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 813

Pieņemts: 28.07.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.813

Rīgā 2009.gada 28.jūlijā (prot. Nr.50 71.§)
Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīguma par sadarbību tūrisma jomā (turpmāk – nolīgums) projekts ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.
2. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ekonomikas ministrija.
3. Nolīgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumus Nr.477 “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 100.nr.).
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pieņemts un apstiprināts
ar Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.813
Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgums par sadarbību tūrisma jomā

Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība, turpmāk “Puses”,

izsakot vēlēšanos nostiprināt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas iedzīvotāju draudzīgās attiecības, kā arī uzlabot zināšanas par abu valstu vēsturi un kultūras mantojumu,

apzinoties, ka tūrisms ir nozīmīgs elements savstarpējas izpratnes nostiprināšanā, labvēlības paušanā un draudzīgu attiecību veicināšanā starp abu valstu tautām,

atzīstot tūrisma attīstības un tūrisma ieguldījuma nozīmi to valstu ekonomiskajā, kultūras un sociālajā dzīvē,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Puses saskaņā ar šo Nolīgumu un ievērojot visas saistības, kas izriet no Pusēm saistošajiem starptautiskajiem līgumiem un abu valstu nacionālajiem tiesību aktiem, nostiprina un attīsta sadarbību tūrisma jomā, pamatojoties uz vienlīdzību un savstarpēju izdevīgumu.

2. pants

Puses sniedz atbalstu to nacionālajām tūrisma institūcijām kontaktu nodibināšanā un sadarbības attīstībā starp Latvijas un Krievijas starptautiskā un vietējā tūrisma attīstīšanā iesaistītām tūrisma organizācijām, tostarp tām, kas veic ieguldījumus tūrisma nozarē.

3. pants

Puses ar to nacionālo tūrisma institūciju starpniecību veicina grupu un individu­ālā tūrisma attīstību, kā arī tādu speciālo grupu apmaiņas vizītes, kas apmeklē ar tūrismu saistītus simpozijus un kongresus.

4. pants

Puses ar to nacionālo tūrisma institūciju starpniecību sniedz atbalstu Latvijas un Krievijas tūrisma organizāciju dalībai starptautiskās tūrisma izstādēs, kas tiek rīkotas ar Pušu nacionālo tūrisma institūciju atbalstu.

5. pants

5.1. Puses veicina informācijas apmaiņu starp atbildīgajām valsts institūcijām par ārkārtējas situācijas izcelšanās draudiem savu valstu teritorijās.

5.2. Puses ar to atbildīgo institūciju starpniecību veic darbības ar mērķi nodrošināt Pušu valstspiederīgo, kas atrodas otras Puses valsts teritorijā, interešu aizsardzību un drošību, tai skaitā evakuēšanu ārkārtēju situāciju gadījumā.

6. pants

Puses aicina to nacionālās tūrisma institūcijas apmainīties ar informāciju tūrisma jomā, tai skaitā ar:

– likumiem un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē tūristu aktivitātes Pušu valstīs;

– tūrisma valsts politikas plānošanu;

– normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar tūrisma apskates objektu dabas un kultūras resursu aizsardzību un saglabāšanu;

– statistisko informāciju tūrisma jomā;

– informāciju par tūrisma ilgspējīgas attīstības un konkurētspējas veicināšanu;

– informāciju par tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, kā arī drošību un aizsardzību tūrisma jomā;

– informāciju par tūrisma pakalpojumu sniedzēju pārraudzību.

7. pants

Puses koordinē to nacionālo tūrisma institūciju sadarbību Apvienoto Nāciju Pasaules Tūrisma organizācijas un citu ar starptautisko tūrismu saistītu organizāciju ietvaros.

8. pants

8.1. Puses ar to nacionālo tūrisma institūciju starpniecību sniedz atbalstu kontaktu nodibināšanā un sadarbības attīstībā starp Latvijas un Krievijas tūrisma nozares speciālistu apmācībā iesaistītajām tūrisma organizācijām, kā arī ekspertu un žurnālistu, kuri specializējas tūrisma jomā, apmaiņā.

8.2. Par ekspertu vizīšu un apmaiņas braucienu finanšu nosacījumiem katrā atsevišķā gadījumā vienojas Pušu nacionālās tūrisma institūcijas.

9. pants

9.1. Puses sniedz atbalstu to nacionālajām tūrisma institūcijām tūrisma biroju izveidošanā Pušu valstu teritorijās.

9.2. Par jautājumiem saistībā ar tūrisma biroju izveidošanu un to darbību vienojas Pušu nacionālās tūrisma institūcijas, un tos reglamentē tās valsts normatīvie akti, kurā tūrisma birojs ir izveidots.

10. pants

Puses ar to nacionālo tūrisma institūciju starpniecību sniedz atbalstu informācijas sniegšanā savas valstspiederīgajiem, tiem dodoties uz otras Puses valsti, par tās Puses valsts normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos un izceļošanu.

11. pants

11.1. Lai sekmētu šī Nolīguma īstenošanu, Puses izveido Apvienoto tūrisma komiteju, turpmāk “Komiteja”. Komiteja atbild par kopīgo priekšlikumu un programmas izstrādi, kā arī to īstenošanas pārraudzību.

11.2. Komiteja sastāv no vienāda katras Puses par tūrismu atbildīgo amatpersonu skaita. Puses var uzaicināt abu valstu ekspertus un privātā sektora pārstāvjus piedalīties Komitejas darbā.

11.3. Komitejas sanāksmes rīko pēc nepieciešamības, pārmaiņus Latvijas Republikā un Krievijas Federācijā.

12. pants

Puses pa diplomātiskajiem kanāliem informē viena otru par nacionālajām tūrisma institūcijām, kas atbild par šī Nolīguma īstenošanu.

13. pants

Jebkuras domstarpības, kas ir saistītas ar šī Nolīguma īstenošanu vai interpretāciju, tiek risinātas sarunu un konsultāciju ceļā Komitejas ietvaros. 

14. pants

Šis Nolīgums var tikt grozīts, uz Pušu vienošanās pamata, kas ir neatņemama šī Nolīguma sastāvdaļa un kas stājas spēkā šī Nolīguma 15. pantā noteiktajā kārtībā.

15. pants

15.1. Šis Nolīgums stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par to, ka Puses ir izpildījušas attiecīgās iekšējās procedūras, lai šis Nolīgums varētu stāties spēkā.

15.2. Šis Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Puse var izbeigt šī Nolīguma darbību, rakstiski informējot pa diplomātiskajiem kanāliem otru Pusi. Šādā gadījumā šī Nolīguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc paziņojuma par tā darbības izbeigšanu saņemšanas dienas.

15.3. Šī Nolīguma darbības izbeigšana neietekmē programmu un projektu īstenošanu, par kuriem notikusi vienošanās tā darbības laikā, ja vien Puses nevienojas citādi.

Parakstīts_____________ _____. gada _____________ divos oriģinālos eksemplāros latviešu, krievu un angļu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Šī Nolīguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā

Krievijas Federācijas

valdības vārdā

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Russian Federation hereinafter referred to as “the Parties”,

expressing the desire to strengthen friendly relations between the people of the Republic of Latvia and the Russian Federation and to promote a better knowledge of history and cultural heritage of both countries,

realizing that tourism is an important means of strengthening mutual understanding, expressing goodwill and fostering friendly relations between people,

recognizing the significance of tourism development and contribution of tourism in the economic, cultural and social life of the countries,

have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall strengthen and develop cooperation in the field of tourism on the basis of equality and mutual benefit, in accordance with this Agreement and complying with all commitments following from international agreements binding to the Parties and national legislation of both countries.

Article 2

The Parties shall assist their national tourism authorities in establishment of contacts and development of cooperation between Latvian and Russian tourism organizations involved in development of international and local tourism, including those investing in tourism sector.

Article 3

The Parties shall promote, through their national tourism authorities, both organized group and individual tourism, as well as the exchange of specialized groups to attend tourism-related symposia and congresses.

Article 4

The Parties, through their national tourism authorities, shall assist in participation of Latvian and Russian tourism organizations in international tourism exhibitions held at the support of the national tourism authorities of’ the Parties.

Article 5

5.1. The Parties shall foster mutual exchange of information among the competent state authorities in case of emergency situation threats in the territory of their countries.

5.2. The Parties, through their competent state authorities, shall act to protect the interests and ensure the security of the nationals of the Parties located in the territory of the other Party’s country, inter alia to apply the measures for the evacuation in case of emergency situation.

Article 6

The Parties shall encourage their national tourism authorities to exchange information in the field of tourism, including information concerning:

– legislation and other statutory acts regulating tourist activities in their countries;

– tourism state policy planning;

– legislation of protection and preservation of natural and cultural resources of tourist sights;

– statistical information in the field of tourism;

– favoring of competitiveness and sustainable development of tourism;

– development of the quality of tourism services and tourism safety and security;

– management of tourist service providers.

Article 7

The Parties shall coordinate their national tourism authorities’ cooperation within the framework of the United Nations World Tourism Organization and other international tourism related organizations.

Article 8

8.1. The Parties, through their national tourism authorities, shall assist the establishment of contacts and development of cooperation between Latvian and Russian tourism organizations involved in training staff for tourism industry, as well in exchange of experts and journalists specializing in tourism.

8.2. The financial conditions of the visits and exchange of experts shall be agreed upon on a case by case basis between the national tourism authorities of the Parties.

Article 9

9.1. The Parties shall assist their national tourism authorities in the establishment of tourist offices in the territory of the Parties.

9.2. Issues relating to the establishment and activities of the offices shall be agreed upon between national tourism authorities of the Parties and shall be subject to the legislation of the host state.

Article 10

The Parties shall assist, through their national tourism authorities, in informing nationals of their states going on tour to the other Party’s country, about that Party’s national legislation regulating entry, stay and return of foreigners.

Article 11

11.1. With the aim to favor implementation of this Agreement the Parties shall establish a Joint Tourism Committee hereinafter referred to as “the Committee”. The Committee shall be responsible for elaboration of joint proposals and program as well as supervision of their implementation.

11.2. The Committee shall consist of equal number of officials responsible for the tourism of each Party. The Parties may invite experts and representatives of the private sector of both countries to participate in the work of the Committee.

11.3. The meetings of the Committee shall be organized as deemed necessary, alternately in the Republic of Latvia and the Russian Federation.

Article 12

The Parties shall notify each other through the diplomatic channels about the national tourism authorities responsible for the realization of this Agreement.

Article 13

Any disputes related to implementation and interpretation of this Agreement shall be solved by means of negotiations and consultations within the framework of the Committee.

Article 14

This Agreement may be amended upon agreement of the Parties, which form an integral part of this Agreement and shall enter into force in compliance with the procedure stipulated in Article 15 of this Agreement.

Article 15

15.1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt the last written notification through diplomatic channels of the completion by the Parties of their respective domestic procedures required for its entry into force.

15.2. This Agreement is concluded for an indefinite time. A Party may terminate this Agreement by giving a written notice through diplomatic channels to the other Party. In such case this Agreement shall expire six months after the date of receipt of the notice of termination.

15.3. The termination of this Agreement shall not affect the implementation of programs and projects that may be agreed upon during its validity period, unless the Parties agree otherwise.

Done in                    on                   , in two copies, each in the Latvian, Russian and English, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement the English text shall prevail.

 

For the Government
of the Republic
of Latvia

For the Government
of the Russian
Federation

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!