• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2009. gada 16. jūlija likums "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.07.2009., Nr. 120 https://www.vestnesis.lv/ta/id/195476-grozijumi-publisko-iepirkumu-likuma

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Vēl šajā numurā

30.07.2009., Nr. 120

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 16.07.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41iepirkuma identifikācijas numurs — apzīmējums, kurā iekļauts pasūtītāja nosaukuma saīsinājums (pirmie lielie burti), attiecīgais gads un iepirkuma kārtas numurs pieaugošā secībā un kura beigu daļā norādīts Eiropas Savienības fonda nosaukuma saīsinājums (pirmie lielie burti), ja attiecīgais iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros. Iepirkumu identifikācijas numura beigu daļā pasūtītājs var norādīt arī citu informāciju;”;

izslēgt 7.punktā vārdus “vai cenu aptaujā”;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) kandidāts — piegādātājs, kurš piedalās slēgtā konkursā, sarunu procedūrā vai konkursa dialogā līdz piedāvājuma iesniegšanai;”;

papildināt 13.punktu ar vārdiem “vai informatīvo piedāvājumu”.

2. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) aizņēmumu no starptautiskām finanšu organizācijām, kuru dalībvalsts ir Latvija;”;

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam;”;

papildināt pirmās daļas 8.punktu pēc vārdiem “saskaņā ar” ar vārdu “ārējiem”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šo likumu nepiemēro, ja:

1) Ministru kabinets saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem informāciju par līgumu vai tā izpildi atzinis par valsts noslēpumu;

2) tā piemērošana varētu radīt kaitējumu būtisku valsts interešu aizsardzībai. Par būtisku valsts interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj Ministru kabinets.”

3. 5.pantā:

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) iepirkumiem ārvalstīs, kurus veic Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās;”;

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) preču un pakalpojumu iepirkumu, ko veic kredītiestāde savas darbības nodrošināšanai.”

4. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ir šādas iepirkuma procedūras:

1) atklāts konkurss;

2) slēgts konkurss;

3) sarunu procedūra;

4) konkursa dialogs;

5) metu konkurss.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šo likumu attiecina uz šā panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām, ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 120 000 latu vai lielāka. Slēdzot būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu robežām, bet vienāda ar 3000 latu vai lielāka piegādes vai pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 10 000 latu vai lielāka būvdarbu līgumiem, pasūtītājs nepiemēro šā panta pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras, bet iepirkumu veic šā likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā.”;

izslēgt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 17., 27.pantā, 35.panta pirmajā daļā un 67.pantā paredzētās prasības. Pasūtītājs pirms iepirkuma veikšanas publicē paziņojumu par veicamo iepirkumu laikrakstā, kas iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos, vai savā mājaslapā internetā, norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un vietu, kur pieejamas tehniskās specifikācijas.”;

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

“(71) Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt šā panta septītajā daļā minēto paziņojumu par veicamo iepirkumu, ja tas nav objektīvi iespējams pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā vai ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs.”;

izslēgt devīto un desmito daļu.

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

8.pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras

(1) Ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu, pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz iepirkuma komisijas darbību attiecas šā likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem šā likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Iepirkuma komisija nosaka prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim un lai ar minētajām prasībām neradītu nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu.

(4) Pasūtītājs publicē paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 15 dienām no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, izvietojot šo informāciju ne vēlāk, kā paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

(5) Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegto piedāvājumu un izvēlas piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus atbilstoši šā panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Iepirkuma komisija pieņemto lēmumu noformē rakstveidā, pamatojot šo lēmumu saskaņā ar pasūtītāja noteiktajām prasībām un kritērijiem.

(6) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

(7) Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(8) Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

(9) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta noteikumus, ja tiek slēgti šā likuma 3., 4. un 5.pantā minētie līgumi.

(10) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās daļas noteikumus attiecībā uz paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanu pirms iepirkuma veikšanas, ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem vai iepirkums atbilst šā likuma 63.panta nosacījumiem.

(11) Paziņojumu par plānoto līgumu un informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu pasūtītājs sagatavo un publicē, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai.

(12) Šā panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma un astotajā daļā minētā informatīvā paziņojuma saturu un šo paziņojumu sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(13) Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

6. 9.pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu ar vārdiem “kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja pasūtītājs kandidātiem, pretendentiem, konkursa dialoga dalībniekiem vai metu konkursa dalībniekiem paredz izmaksāt godalgas vai maksājumus”;

izteikt sestās daļas trešo teikumu un septītās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tādus iepirkuma procedūru nosacījumus vai veikt iepirkumu, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8. vai 8.pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.”

7. Aizstāt 11.panta piektajā daļā vārdu “apliecināt” ar vārdu “pierādīt”.

8. Izslēgt 12.panta trešo daļu.

9. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa no pretendenta šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju. Apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70 procentus no kopējā veicamo būvdarbu apjoma.”

10. Aizstāt 25.panta ceturtajā daļā vārdu “nosūta” ar vārdu “iesniedz”.

11. 26.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

26.pants. Paziņojums par līgumu, vienkāršots paziņojums par līgumu un paziņojums par grozījumiem

(1) Ja pasūtītājs piemēro atklātu vai slēgtu konkursu, sarunu procedūru (izņemot šā likuma 63.pantu) vai konkursa dialogu, tas publicē paziņojumu par līgumu.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja pasūtītājs izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos vai pagarina noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tas publicē paziņojumu par grozījumiem.”

12. 27.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “nosūta publicēšanai” ar vārdu “publicē”;

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdu “nosūta” ar vārdu “publicē” un trešajā teikumā vārdu “nosūtāmi” — ar vārdu “publicējami”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja līguma priekšmets ir šā likuma 2.pielikuma B daļā minētie pakalpojumi, pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda, vai tas piekrīt pilnīga šā paziņojuma publicēšanai. Ja pasūtītājs nepiekrīt pilnīga šā paziņojuma publicēšanai, Iepirkumu uzraudzības birojs publicē pasūtītāja nosaukumu, līguma priekšmetu un šā paziņojuma publicēšanas datumu.”

13. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma 25.panta pirmajā un ceturtajā daļā, 26.pantā, 27.panta pirmajā daļā, 75.pantā un 79.panta sestajā daļā minēto paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Ja šā likuma 25.panta pirmajā daļā minēto iepriekšējo informatīvo paziņojumu pasūtītājs publicē pircēja profilā, paziņojuma veidlapas paraugu nosaka Komisijas 2005.gada 7.septembra regula (EK) Nr.1564/2005, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK.”;

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai” ar vārdiem “sagatavo un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai”.

14. 29.pantā:

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus “atkārtots paziņojums par līgumu” ar vārdiem “paziņojums par grozījumiem” un trešajā teikumā vārdus “paziņojums par līgumu” — ar vārdiem “paziņojums par grozījumiem”;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “slēgtā konkursā” ar vārdiem “un konkursa dialogā”;

aizstāt piektās daļas otrajā un trešajā teikumā vārdus “atkārtots paziņojums par līgumu” ar vārdiem “paziņojums par grozījumiem”;

aizstāt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus “tādu pašu paziņojumu, kādā sākotnēji publicēta informācija par pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu” ar vārdiem “paziņojumu par grozījumiem”;

papildināt devīto daļu pēc vārdiem “ja šāds iepriekšējais informatīvais paziņojums” ar vārdiem un skaitli “vai paziņojums par pircēja profilu, kas iesniegts saskaņā ar šā likuma 25.panta ceturto daļu”;

aizstāt desmitajā daļā vārdus “un sarunu procedūrai” ar vārdiem “sarunu procedūrai un konkursa dialogam”.

15. 30.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

30.pants. Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšana un papildu informācijas sniegšana

(1) Ja pasūtītājs nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Taču pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.”;

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem piegādātājiem, kas saņēmuši iepirkuma procedūras dokumentus, vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu. Ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

(4) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas nosūta informāciju par grozījumiem visiem piegādātājiem, kas saņēmuši iepirkuma procedūras dokumentus. Ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti. Pasūtītājs nosūta šo informāciju piegādātājiem vai ievieto to mājaslapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

(5) Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas brīvi pieejami, tajā skaitā elektroniskā veidā. Par to iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas faktiskos izdevumus.”

16. 31.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

31.pants. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, piedalīties konkursa dialogā vai sarunās

(1) Sarunu procedūras gadījumā, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, kā arī slēgta konkursa un konkursa dialoga gadījumā pasūtītājs rakstveidā vienlaikus uzaicina visus atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumus, piedalīties konkursa dialogā vai sarunās.”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “vai piedalīties sarunās” ar vārdiem “piedalīties konkursa dialogā vai sarunās”;

papildināt trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

“31) konkursa dialoga gadījumā — informāciju par konkursa dialoga uzsākšanas laiku un vietu, kā arī valodu vai valodām, kuras paredzēts lietot;”;

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ja nepieciešams, norāde uz jebkādiem papildu dokumentiem, kas iesniedzami, lai pārbaudītu iesniegtos apliecinājumus saskaņā ar šā likuma 37.pantu vai papildinātu minētajā pantā norādīto informāciju saturošus dokumentus. Šos papildu dokumentus pieprasa, ievērojot šā likuma 41. un 42.panta noteikumus;”;

papildināt trešās daļas 6.punktu ar vārdiem “ja tas nav noteikts paziņojumā par līgumu”;

papildināt trešās daļas 7.punktu pēc vārda “līguma” ar vārdiem “vai vispārīgās vienošanās”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja tiek piemērots konkursa dialogs, šā panta trešās daļas 2., 4. un 7.punktā minētā informācija par piedāvājumu iekļaujama nevis uzaicinājumā piedalīties konkursa dialogā, bet gan uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, kuru nosūta šā likuma 64.2 panta astotajā daļā minētajā gadījumā.”

17. Aizstāt 32.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu “nosūtīts” ar vārdu “iesniegts”.

18. 35.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “dokumentēšanu” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 8.panta septītajā un 7.1 daļā minētā iepirkuma dokumentēšanu”;

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pēc vārda “numurs” ar vārdiem “iepirkuma procedūras veids”;

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;”;

papildināt ceturtās daļas 5.punktu ar vārdiem un skaitli “kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja pasūtītājs saīsina termiņu atbilstoši šā likuma 29.panta astotajai, desmitajai, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai”;

izteikt ceturtās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) to piegādātāju nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas;”;

papildināt ceturto daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) ja piemēro konkursa dialogu — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā ar šā likuma 64.1 panta pirmo daļu.”

19. 37.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “sešus mēnešus” ar vārdiem “trīs mēnešus”;

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja tiek piemērota sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, slēgts konkurss vai konkursa dialogs, pasūtītājs var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti piedalīties sarunās, iesniegt piedāvājumus vai piedalīties konkursa dialogā, ja vien pietiekams atbilstošu kandidātu skaits ir pieejams.”;

papildināt septītās daļas otro teikumu pēc vārdiem “par līgumu” ar vārdiem “vai konkursa dialogs”.

20. Papildināt 38.panta pirmo daļu ar vārdiem un skaitli “un publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar šā likuma 28.pantu, kā arī paziņo par procedūras izbeigšanu visiem kandidātiem vai pretendentiem”.

21. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

39.pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

4) kandidātam vai pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

5) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

6) uz kandidātu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētie nosacījumi;

7) persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, atbilst šīs daļas 1.punktā minētajiem nosacījumiem.

(2) Ja kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 6.punktā minēto personu maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu.

(3) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 6. un 7.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, — 18 mēneši.

(4) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un neizskata tā piedāvājumu, ja tiesas spriedumā vai citas kompetentas institūcijas atzinumā ir norāde, ka kandidāta, pretendenta, kā arī šā panta pirmās daļas 6.punktā minētās personas pārkāpums ir uzskatāms par būtisku un kandidāts vai pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā.

(5) Ja pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz:

1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona nav pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona reģistrēti (atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta), un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

(6) Atklātā konkursā pasūtītājs šā panta piektajā daļā minētās izziņas pieprasa iesniegt tikai tam pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņu šā panta piektajā daļā minēto dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par piecām darbdienām. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz šā panta piektajā daļā minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

(7) Lai izvērtētu kandidātu vai pretendentu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūst informāciju par to, vai kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētā persona Latvijā ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, un vai attiecīgais tiesību akts, ar kuru piemērots sods, ietver šā panta ceturtajā daļā minētās pazīmes.

(8) Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un šā panta pirmās daļas 6.punktā minētajām personām neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un šā panta pirmās daļas 6.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai šā panta pirmās daļas 6.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.”

22. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

40.pants. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

(1) Pasūtītājs var pieprasīt pierādījumus tam, ka attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

(2) Publisku pakalpojumu līgumu gadījumā, ciktāl piegādātājiem jābūt īpaši pilnvarotiem vai jābūt kādas īpašas organizācijas biedriem, lai tie attiecīgajā valstī varētu sniegt konkrēto pakalpojumu, pasūtītājs var prasīt pierādījumus par šādu pilnvarojumu vai dalību.”

23. Izslēgt 41.panta otro daļu.

24. Aizstāt 42.panta ceturtajā daļā vārdu “pretendentam” ar vārdu “piegādātājam”.

25. Aizstāt 44.pantā vārdu “pretendents” ar vārdu “piegādātājs”.

26. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

46.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

(1) Ir šādi piedāvājuma izvēles kritēriji:

1) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas, to efektivitāte, būvdarbu, preču vai pakalpojumu kvalitāte, estētiskais un funkcionālais raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskās priekšrocības, rezerves daļu pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem;

2) piedāvājums ar viszemāko cenu.

(2) Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai kā kritēriju izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet gadījumā, kad pasūtītājs uzskata, ka lietderīgāk ir izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu un pasūtītāja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta, pasūtītājs ir tiesīgs piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai izmantot kritēriju — piedāvājums ar viszemāko cenu.

(3) Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā pasūtītājs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos norāda visus vērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju īpatsvarus un skaitliskās vērtības, kā arī iepirkuma procedūras dokumentos norāda piedāvājuma izvēles algoritmu saskaņā ar šiem kritērijiem un aprakstu, kā tiks vērtēts katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Kritērijiem piešķirtās skaitliskās vērtības var norādīt noteiktā diapazonā.”

27. Izslēgt 49.pantu.

28. 50.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja pasūtītājs izvēlas piemērot atklātu konkursu, izveidojot dinamisko iepirkumu sistēmu, tas piemēro nevis šīs nodaļas noteikumus, bet gan 66.panta regulējumu.”

29. 51.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) iepirkuma identifikācijas numuru,”;

papildināt pirmās daļas 6.punktu pēc vārda “līguma” ar vārdiem “vai vispārīgās vienošanās”.

30. Papildināt 56.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.”

31. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

VII nodaļa. Sarunu procedūras un konkursa dialoga piemērošana”.

32. Izslēgt 57., 58., 59. un 60.pantu.

33. 62.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus “cenu aptaujā” ar vārdiem “konkursa dialogā”;

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus “kā arī cenu aptaujā”;

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdu “pretendents” ar vārdu “kandidāts”.

34. 63.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus “vai cenu aptauja” (attiecīgā locījumā);

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus “vai cenu aptauju”;

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdu “kreditoriem” ar vārdu “administratoriem”.

35. Papildināt likumu ar 64.1 un 64.2 pantu šādā redakcijā:

64.1 pants. Konkursa dialoga piemērošana

(1) Konkursa dialogs ir iepirkuma procedūra, kuru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja iepirkuma līgums tiek slēgts publiskās un privātās partnerības ietvaros un līgums ir uzskatāms par sevišķi sarežģītu.

(2) Tiesības piedalīties konkursa dialogā var pieprasīt visi ieinteresētie piegādātāji. Pasūtītājs apspriežas ar atlasītajiem kandidātiem nolūkā izstrādāt vienu vai vairākus pasūtītāja prasībām atbilstošus alternatīvus risinājumus, uz kuru pamata atlasītos kandidātus uzaicina iesniegt piedāvājumus.

(3) Līgumu uzskata par sevišķi sarežģītu šā panta pirmās daļas izpratnē, ja pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

1) pasūtītājam objektīvi nav iespējams sagatavot tā prasībām atbilstošas tehniskās specifikācijas saskaņā ar šā likuma 17.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktu un tas nevar izvēlēties atbilstošāko piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā;

2) pasūtītājam nav objektīvi iespējams noteikt projekta juridisko vai finansiālo risinājumu.

64.2 pants. Konkursa dialoga norise

(1) Ja pasūtītājs piemēro konkursa dialogu, par piedāvājuma izvēles kritēriju tas nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

(2) Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu saskaņā ar šā likuma 28.pantu. Pasūtītājs norāda savas vajadzības un prasības paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.

(3) Pasūtītājs pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atlasa kandidātus saskaņā ar šā likuma 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44. un 45.pantu. Pasūtītājs ar atlasītajiem kandidātiem, kurus uzaicina piedalīties konkursa dialogā atbilstoši šā likuma 31.pantam, dialoga laikā ir tiesīgs apspriest visus ar līgumu saistītos aspektus.

(4) Dialoga laikā pasūtītājs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem. Pasūtītājs nevienam kandidātam nerada labvēlīgākus apstākļus.

(5) Pasūtītājs bez kandidātu piekrišanas neatklāj citiem kandidātiem viņu piedāvātos risinājumus un citu informāciju, kas ir komercnoslēpums vai cita ierobežotas pieejamības informācija.

(6) Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt, ka dialogs noritēs vairākos secīgos posmos nolūkā samazināt dialogā apspriežamo risinājumu skaitu. Šajā gadījumā tas piemēro paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos vērtēšanas kritērijus. Ja pasūtītājs izvēlas procedūras norisi posmos, informāciju par to norāda paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.

(7) Pasūtītājs turpina dialogu līdz brīdim, kad ir izstrādāts tāds risinājums vai risinājumi (ja nepieciešams, tos salīdzinot), kas atbilst pasūtītāja noteiktajām vajadzībām.

(8) Pasūtītājs slēdz dialogu un informē par to kandidātus, nosūtot tiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, pamatojoties uz risinājumu vai risinājumiem, kas tika izstrādāti un precizēti dialoga laikā. Pasūtītājs uzaicinājumā norāda, ka piedāvājumā ietverami visi projekta izpildei nepieciešamie elementi, kas iekļauti izstrādātajā risinājumā.

(9) Pasūtītājs vienojas ar visiem kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ko nosaka uzaicinājumā, bet, ja nevar vienoties, šo termiņu nosaka ne īsāku par 30 dienām.

(10) Pretendents ir tiesīgs piedāvājumu paskaidrot, precizēt un galīgi saskaņot pēc pasūtītāja pieprasījuma. Šāda paskaidrošana, precizēšana, saskaņošana un papildu informācijas sniegšana nedrīkst radīt izmaiņas galvenajos nosacījumos, kas iekļauti piedāvājumā vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, un tādējādi ierobežot konkurenci un veicināt diskrimināciju.

(11) Pasūtītājs izvērtē saņemtos piedāvājumus, pamatojoties uz paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

(12) Pasūtītājs ir tiesīgs piešķirt konkursa dialoga dalībniekiem godalgas un maksājumus par dalību konkursa dialogā.”

36. Izteikt 65.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vispārīgās vienošanās ietvaros līgumus slēdz saskaņā ar šā panta piektās, sestās un septītās daļas noteikumiem. Šī procedūra attiecas vienīgi uz tiem pasūtītājiem un piegādātājiem, kuri kā dalībnieki noteikti vispārīgās vienošanās noteikumos tās noslēgšanas dienā. Par vispārīgās vienošanās dalībniekiem nosaka vienīgi tos pasūtītājus, kas norādīti paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.”

37. Izslēgt 66.panta devīto daļu.

38. 67.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Publisku pakalpojumu līgumu un publisku piegāžu līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. Minētais ierobežojums neattiecas uz iepirkuma līgumiem publiskās un privātās partnerības gadījumos.”;

papildināt ceturto daļu pēc vārda “līgumu” ar vārdiem “vai vispārīgo vienošanos”;

izslēgt ceturtajā daļā skaitli “2”.

39. Aizstāt 71.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “10 000 latu vai lielāka” ar skaitli un vārdiem “20 000 latu vai lielāka”.

40. 74.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) identifikācijas numuru,”;

papildināt otrās daļas 1.punkta “c” apakšpunktu ar vārdiem un skaitļiem “ievērojot šā likuma 76. un 77.panta regulējumu”.

41. 77.pantā:

izslēgt trešās daļas otrajā teikumā vārdus “un devīzi”;

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja uz iesniegtajām slēgtajām aploksnēm ir konstatējami šādi marķējumi, tās neatvērtas atdod atpakaļ iesniedzējam.”

42. Papildināt 78.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja žūrijas komisija konstatē uz meta vai tam pievienotajiem materiāliem marķējumus, kas jebkādā veidā varētu identificēt dalībnieku, tā izslēdz metu no turpmākās vērtēšanas, norādot par to žūrijas komisijas atzinumā.”

43. Aizstāt 79.panta sestajā daļā vārdus “Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas” ar skaitli un vārdiem “48 dienu laikā pēc devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes”.

44. Aizstāt 82.panta pirmās daļas trešajā teikumā vārdu “pieaicina” ar vārdiem “var pieaicināt”.

45. 83.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem iespējamiem pārkāpumiem var iesniegt 10 dienu laikā pēc tam, kad publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesnieguma iesniedzējs pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu, un slēgta konkursa uzaicinājumā iekļautajām prasībām iesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā četras darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegumu par prasībām, kas iekļautas slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumā un paziņojumā par līgumu, kā arī sarunu procedūras, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, un konkursa dialoga dokumentos un paziņojumā par līgumu, iesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā četras darbdienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pasūtītājs divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nav novērsis tajā norādītos pārkāpumus vai nav sniedzis rakstveida atbildi iesnieguma iesniedzējam, iesnieguma iesniedzējs attiecīgi līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam.”;

izslēgt piekto daļu;

papildināt septīto daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) iesnieguma juridiskais pamatojums;

6) norāde par šā panta ceturtajā daļā noteiktās kārtības ievērošanu, ja iesniegums tiek iesniegts par šā panta ceturtajā daļā minētajiem pārkāpumiem.”

46. Papildināt likumu ar 83.1 un 83.2 pantu šādā redakcijā:

83.1 pants. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs iesniegumu atstāt bez izskatīšanas, ja pastāv kāds no šiem kritērijiem:

1) iesniegums neatbilst šā likuma 83.panta pirmās, otrās, ceturtās vai septītās daļas prasībām;

2) attiecībā uz iepirkuma procedūru par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijis iesniegts un izskatīts iesniegums;

3) iesniegumā ietvertās ziņas ir acīmredzami nepietiekamas iesniedzēja prasības apmierināšanai vai iesniegums ir acīmredzami noraidāms pēc būtības.

(2) Lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

83.2 pants. Iesnieguma nodrošinājums

(1) Par iesnieguma iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam iesnieguma iesniedzējs maksā iesnieguma nodrošinājumu. Iesnieguma nodrošinājumu nemaksā, ja iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegts par iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatotību vai šā likuma 83.panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos, ja nav pagājusi puse no piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai ilgāks laiks.

(2) Iesnieguma nodrošinājuma samaksu pilnā apmērā apliecinošs dokuments iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam vienlaikus ar iesniegumu.

(3) Iesnieguma nodrošinājums tiek atmaksāts iesnieguma iesniedzējam, ja:

1) iesnieguma iesniedzējs atbilstoši šā likuma 83.panta astotajai daļai ir rakstveidā atsaucis savu iesniegumu līdz iesnieguma izskatīšanas sēdes dienai;

2) pasūtītājs līdz iesnieguma saņemšanai ir noslēdzis iepirkuma līgumu;

3) Iepirkumu uzraudzības birojs nav pieņēmis iesniegumu izskatīšanai;

4) komisija ir atzinusi iesniegumu par pamatotu vai daļēji pamatotu.

(4) Iesnieguma nodrošinājuma apmēru, kas izteikts kā fiksēta naudas summa atkarībā no iepirkuma līgumcenas attiecīgajā iepirkuma daļā un piemērojamās iepirkuma procedūras, kā arī tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas, nosaka Ministru kabinets.”

47. 84.pantā:

izteikt sestās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā nosūta to iesnieguma iesniedzējam, pasūtītājam, kā arī citiem dalībniekiem, kas ir piedalījušies iesnieguma izskatīšanas sēdē.”;

izslēgt septītajā daļā vārdus “papildus administratīvā akta sastāvdaļām”;

papildināt septīto daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

“51) iesnieguma iesniedzēja un pasūtītāja svarīgākos argumentus;”;

izslēgt devīto daļu.

48. Izslēgt 86.pantā vārdus “par veiktajām iepirkuma procedūrām”.

49. 87.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) saskaņā ar šo likumu noslēgto līgumu skaitu un summu, par kādu līgumi noslēgti, ja paredzamā līgumcena:

a) publiskiem būvdarbu līgumiem ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām,

b) publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;”;

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) to noslēgto publisko būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu kopējo summu, kuru līgumcenu robežas ir vienādas ar šā likuma 8.pantā minētajām vai zemākas par tām;”;

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

papildināt pirmās daļas 5.punktu ar vārdiem un skaitli “un 7.1 daļu”.

50. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3. un 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“9. Šā likuma grozījumi attiecībā uz 67.panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar Publiskās un privātās partnerības likumu.

10. Grozījumi šā likuma 9., 26., 27., 28., 29., 31. un 62.pantā, 1.panta 7.punktā, 32.panta pirmās daļas pirmajā teikumā, 25.panta ceturtajā daļā, 37.panta sestajā un septītajā daļā, 63.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā, 71.panta pirmajā daļā, kā arī šā likuma grozījumi attiecībā uz 1.panta 8.punkta, 8.panta pirmās un otrās daļas un VII nodaļas nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā, 8.panta trešās, ceturtās, piektās, sestās, devītās un desmitās daļas un 57., 58., 59. un 60.panta izslēgšanu un likuma papildināšanu ar 8.1, 64.1, 64.2 pantu, kā arī 35.panta ceturtās daļas papildināšanu ar 15.punktu stājas spēkā 2009.gada 1.novembrī.

11. Līdz šo pārejas noteikumu 10.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus 8.1 panta divpadsmitajā daļā un 28.panta pirmās daļas pirmajā teikumā minētos noteikumus.

12. Šā likuma grozījums par tā papildināšanu ar 83.pantu stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod 83.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

13. Iepirkuma procedūras, kas izsludinātas līdz šā likuma attiecīgo grozījumu (2009.gada 16.jūlija redakcijā) spēkā stāšanās dienai, pabeidzamas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā.”

51. Izteikt 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

Publisko iepirkumu likuma

1.pielikums

Būvdarbu līgumu nomenklatūra

Eiropas Savienības ekonomisko aktivitāšu klasifikācija (NACE)

CPV kods

F iedaļa

Būvniecība

Daļa

Grupa

Klase

Darbības veids

Piezīmes

45

Būvniecība

Šī sadaļa ietver:

jaunu ēku būvniecību un būvdarbus, restaurācijas darbus un remontdarbus

45000000

45.1

Būvlaukuma sagatavošana

45100000

45.11

Būvju demontāža un nojaukšana;

grunts pārvietošana

Šī klase ietver:

1) būvju un citu konstrukciju demontāžu;

2) būvlaukuma attīrīšanu;

3) grunts noņemšanu: norakšanu, būvlaukuma līmeņošanu un iezīmēšanu, tranšeju rakšanu, akmeņu novākšanu, spridzināšanu un citus darbus;

4) derīgo izrakteņu ieguves vietas sagatavošanu: liekās slodzes noņemšanu un citus sagatavošanas darbus minerālu nogulu un karjeru vietās

Šī klase arī ietver:

1) būvlaukuma drenāžu;

2) lauksaimniecības zemes un mežu drenāžu

45110000

45.12

Izmēģinājuma urbšana vai urbumu izveidošana

Šī klase ietver:

izmēģinājuma urbšanu, izmēģinājuma urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu celtniecības, ģeofiziskiem, ģeoloģiskiem vai līdzīgiem mērķiem

Šī klase neietver:

1) naftas vai gāzes ieguves urbumu veidošanu (sk. 11.20);

2) ūdens ieguves urbumu veidošanu (sk. 45.25);

3) šahtu izciršanu (sk. 45.25);

4) naftas un gāzes lauku izpēti, ģeofizisko, ģeoloģisko un seismisko apsekošanu (sk. 74.20)

45120000

45.2

Pabeigti vai atsevišķu kārtu būvdarbi un
inženiertehniskie darbi

45200000

45.21

Vispārīgie ēku būvniecības darbi un inženiertehniskie darbi

Šī klase ietver:

1) visu tipu ēku un inženiertehnisko būvju būvniecību;

2) tiltu (ieskaitot autoceļu estakādes), viaduktu, tuneļu un apakšzemes pāreju: maģistrālo cauruļvadu, komunikācijas un elektropadeves līniju,

pilsētas cauruļvadu, pilsētas komunikācijas un elektropadeves līniju būvniecību,

citus saistītos darbus pilsētās;

saliekamo konstrukciju montāžu un uzstādīšanu būvlaukumā

Šī klase neietver:

1) ar naftas un gāzes ieguvi saistītos pakalpojumus (sk. 11.20);

2) tādu pilnīgi saliekamu būvju montāžu, ko veido pašražotas konstrukcijas, kuras nav ražotas no betona (sk. 20., 26. un 28.daļu);

3) stadionu, peldbaseinu, vingrošanas zāļu, tenisa kortu, golfa laukumu un citu sporta laukumu būvdarbus, izņemot ēku būvdarbus (sk. 45.23);

4) ēku ierīkošanas darbus (sk. 45.3);

5) ēku apdares darbus (sk. 45.4);

6) arhitektūras un inženierzinību darbības (sk. 74.20);

7) būvniecības projektu vadīšanu (sk. 74.20)

45210000

(izņemot:

45213316,

45220000,

45231000,

45232000)

45.22

Jumta seguma un konstrukciju montāža

Šī klase ietver:

jumtu montāžu, jumta seguma uzlikšanu, aizsardzību pret nokrišņiem

45261000

45.23

Lielceļu, autoceļu, lidlauku un sporta objektu celtniecība

Šī klase ietver:

1) lielceļu, ielu, autoceļu un citu satiksmes un kājāmgājēju ceļu būvniecību;

2) dzelzceļu būvniecību;

3) lidlauku skrejceļu būvniecību;

4) stadionu, peldbaseinu, vingrošanas zāļu, tenisa kortu, golfa laukumu un citu sporta laukumu būvdarbus, izņemot ēku būvdarbus;

5) ceļu un autostāvvietu marķēšanu

Šī klase neietver:

iepriekšēju grunts pārvietošanu (sk. 45.11)

45212212 un DA03 45230000 (izņemot: 45231000, 45232000, 45234115)

45.24

Hidrotehnisko būvju celtniecība

Šī klase ietver:

1) ūdensceļu, ostu un upju nostiprinājumu, piestātņu (marīnu), slūžu u.c. būvniecību;

2) dambju un aizsprostu būvniecību;

3) bagarēšanu;

4) zemūdens darbus

45240000

45.25

Citi būvdarbi, kuru veikšanai nepieciešamas speciālas iemaņas

Šī klase ietver viena veida būvdarbus, kuri ir kopīgi dažādiem būvju veidiem un kuru veikšanai nepieciešamas speciālas iemaņas vai iekārtas:

1) pamatu likšanas darbus, ieskaitot pāļu dzīšanu;

2) ūdens ieguves aku urbšanu un būvdarbus, šahtu rakšanu;

3) rūpnieciski ražotu tērauda elementu montāžu;

4) tērauda locīšanu;

5) mūrēšanas un akmeņu likšanas darbus;

6) sastatņu un darba platformu montāžu un demontāžu, ieskaitot sastatņu un darba platformu nomu;

7) skursteņu un rūpniecisko kurtuvju būvniecību

Šī klase neietver:

sastatņu nomu bez montāžas un demontāžas (sk. 71.32)

45250000 un 45262000

45.3

Ēku ierīkošanas darbi

45300000

45.31

Elektrības vadu instalēšana un montāža

Šī klase ietver:

1) elektrības vadu iebūvēšanu un iekārtu montāžu;

2) telekomunikāciju sistēmu,

3) elektriskās apkures sistēmu,

4) pastāvīgo antenu,

5) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu,

6) apsardzes signalizācijas sistēmu,

7) liftu un eskalatoru,

8) zibensnovedēju un citu sistēmu

ierīkošanu ēkās un būvēs

45213316 un

45310000

(izņemot:

45316000)

45.32

Izolācijas darbi

Šī klase ietver:

siltumizolācijas, skaņas vai vibrācijas izolācijas ierīkošanu ēkās vai citās būvēs

Šī klase neietver:

hidroizolāciju (sk. 45.22)

45320000

45.33

Sanitārtehniskie darbi

Šī klase ietver:

1) sanitārtehnikas un sanitāro iekārtu,

2) gāzes iekārtu,

3) apkures, vēdināšanas, dzesēšanas vai gaisa kondicionēšanas iekārtu un cauruļvadu,

4) ūdens izsmidzināšanas sistēmu uzstādīšanu ēkās un būvēs

Šī klase neietver:

elektriskās apkures sistēmu uzstādīšanu (sk. 45.31)

45330000

45.34

Pārējās būves un ierīces

Šī klase ietver:

1) gaismas un signalizācijas sistēmu ierīkošanu uz autoceļiem, dzelzceļiem, lidostās un ostās;

2) cita aprīkojuma un palīgierīču ierīkošanu ēkās un būvēs

45234115,

45316000 un 45340000

45.4

Virsmu apdare

45400000

45.41

Apmetēju darbi

Šī klase ietver:

ēku un būvju iekšējo un ārējo virsmu apmešanu, ieskaitot apmetumu ar plākšņu vai lokšņu materiāliem

45410000

45.42

Namdaru darbi

Šī klase ietver:

1) no koka vai cita materiāla rūpnieciski izgatavotu logu, durvju, to rāmju, iebūvējamo virtuves iekārtu, kāpņu, veikala iekārtu un citu iekārtu iebūvēšanu;

2) iekštelpu griestu, sienu koka apdares veikšanu, bīdāmo šķērssienu ierīkošanu un citu koka apdares darbu veikšanu

Šī klase neietver:

parketa un cita veida koka grīdu ierīkošanu (sk. 45.43)

45420000

45.43

Grīdu un sienu klājumu ierīkošana

Šī klase ietver:

1) grīdas vai sienu keramikas, betona vai akmens flīžu,

2) parketa vai cita veida koka grīdu,

3) mīksto grīdas segumu (linoleja, paklāju, gumijas vai plastikāta segumu),

4) “teraco” betona, marmora, granīta vai slānekļa griestu vai sienu klājumu,

5) tapešu

ieklāšanu, noklāšanu, iekāršanu vai montāžu ēkās vai būvēs

45430000

45.44

Krāsošana un stiklošana

Šī klase ietver:

1) ēku un būvju iekštelpu vai ārējo virsmu, vai tehniskā aprīkojuma krāsošanu;

2) stiklu, spoguļu montāžu

Šī klase neietver:

logu likšanu (sk. 45.42)

45440000

45.45

Citi būvobjekta apdares darbi

Šī klase ietver:

1) privātu peldbaseinu montāžu;

2) ēkas virsmu tīrīšanu ar tvaiku, smilšu strūklu un līdzīgā veidā;

3) citus ēku un būvju apdares un nobeiguma darbus

Šī klase neietver:

iekštelpu tīrīšanu (sk. 74.70)

45212212 un A04,

45450000

45.5

Būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtu (ar vadītāju) noma

45500000

45.50

Būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtu (ar vadītāju) noma

Šī klase neietver:

būvkonstrukciju montāžas vai demontāžas iekārtu (bez vadītāja) nomu (sk. 71.32)

45500000

Publisko iepirkumu likuma

2.pielikums

Pakalpojumu līgumu nomenklatūra

A daļa

Kategorijas
numurs

Pakalpojums

CPC kods

CPV kods

1.

Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

6112, 6122, 633, 886

No 50100000-6 līdz 50884000-5 (izņemot no 50310000-1 līdz 50324200-4 un 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) un no 51000000-9 līdz 51900000-1

2.

Sauszemes transporta pakalpojumi, izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, kas ietverti 18.kategorijā, iekļaujot bruņumašīnu un kurjerservisa pakalpojumus, izņemot pasta transporta pakalpojumus

712 (izņemot 71235), 7512, 87304

No 60100000-9 līdz 60183000-4 (izņemot 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) un no 64120000-3 līdz 64121200-2

3.

Pasažieru un kravu gaisa transporta pakalpojumi, izņemot pasta transporta pakalpojumus

73 (izņemot 7321)

No 60410000-5 līdz 60424120-3 (izņemot 60411000-2, 60421000-5), 60500000-3 un no 60440000-4 līdz 60445000-9

4.

Pasta transporta pakalpojumi pa zemi un gaisu, izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, kas ietverti 18.kategorijā

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5

5.

Elektronisko sakaru

pakalpojumi

752

No 64200000-8 līdz 64228200-2, 72318000-7 un no 72700000-7 līdz 72720000-3

6.

 

Finanšu pakalpojumi:

apdrošināšanas pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi, izņemot finanšu pakalpojumus monetārās politikas, valūtas kursa politikas, valsts parāda vadības un rezervju vadības ietvaros vai tādas finanšu vadības politikas īstenošanai, kas saistīta ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu citām personām, tai skaitā naudas līdzekļu vai kapitāla piesaistīšanu, kā arī Latvijas Bankas pakalpojumus. Arī izslēgti: līgumi, kas saistīti ar zemes, esošās būves vai cita nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem; tomēr šis likums attiecināms uz finanšu pakalpojumu līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz nekustamo īpašumu un kas noslēgti pirms vai pēc pirkšanas vai nomas līguma noslēgšanas vai vienlaikus ar tā noslēgšanu

ex 81, 812, 814

 

No 66100000-1 līdz 66720000-3

7.

Ar datortehniku saistītie pakalpojumi

84

No 50310000-1 līdz 50324200-4, no 72000000-5 līdz 72920000-5 (izņemot 72318000-7 un no 72700000-7 līdz 72720000-3) un 79342410-4

8.

Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs

85

No 73000000-2 līdz 73436000-7 (izņemot 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

9.

Grāmatvedības, audita un uzskaites pakalpojumi

862

No 79210000-9 līdz 79223000-3

10.

Tirgus un sabiedriskās domas pētniecības pakalpojumi

864

No 79300000-7 līdz 79330000-6 un 79342310-9, 79342311-6

11.

Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai

865, 866

No 73200000-4 līdz 73220000-0, no 79400000-8 līdz 79421200-3 un 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

12.

Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi

867

No 71000000-8 līdz 71900000-7 (izņemot 71550000-8) un 79994000-8

13.

Reklāmas pakalpojumi

871

No 79341000-6 līdz 79342200-5 (izņemot 79342000-3 un 79342100-4)

14.

Ēku apkopes pakalpojumi un īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi

874, 82201 līdz 82206

No 70300000-4 līdz 70340000-6 un no 90900000-6 līdz 90924000-0

15.

Drukāšanas un izdevniecības pakalpojumi par atalgojumu vai uz līguma pamata

88442

No 79800000-2 līdz 79824000-6 un no 79970000-6 līdz 79980000-7

16.

Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi

94

No 90400000-1 līdz 90743200-9 (izņemot 90712200-3), no 90910000-9 līdz 90920000-2 un 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

B daļa

17.

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

64

No 55100000-1 līdz 55524000-9 un no 98340000-8 līdz 98341100-6

18.

Dzelzceļa transporta pakalpojumi

711

No 60200000-0 līdz 60220000-6

19.

Ūdenstransporta pakalpojumi

72

No 60600000-4 līdz 60653000-0 un no 63727000-1 līdz 63727200-3

20.

Atbalsta un palīgtransporta pakalpojumi

74

No 63000000-9 līdz 63734000-3 (izņemot 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 un no 63727000-1 līdz 63727200-3) un 98361000-1

21.

Juridiskie pakalpojumi

861

No 79100000-5 līdz 79140000-7

22.

Personāla meklēšanas un nodrošināšanas pakalpojumi, izņemot darba līgumus

872

No 79600000-0 līdz 79635000-4 (izņemot 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) un no 98500000-8 līdz 98514000-9

23.

Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi, izņemot inkasācijas pakalpojumus

873 (izņemot 87304)

No 79700000-1 līdz 79723000-8

24.

Izglītības un profesionālās apmācības pakalpojumi

92

No 80100000-5 līdz 80660000-8 (izņemot 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)

25.

Veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi

93

79611000-0 un no 85000000-9 līdz 85323000-9 (izņemot 85321000-5 un 85322000‑2)

26.

Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi

96

No 79995000-5 līdz 79995200-7 un no 92000000-1 līdz 92700000-8 (izņemot 92230000-2, 92231000-9 un 92232000-6)

27.

Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūlijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 13.augustu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!