• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.05.2008., Nr. 82 https://www.vestnesis.lv/ta/id/175944

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

28.05.2008., Nr. 82

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

SIA “Legendhotels Latvia” 2007.gada pārskats

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS par 2007. un 2006.gadu

Pielikums

2007

Ls

2006

Ls

Neto apgrozījums

3 996 031

3 779 106

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

2 661 779

2 266 741

Bruto peļņa vai zaudējumi

1 334 252

1 512 365

Pārdošanas izmaksas

149 709

151 203

Administrācijas izmaksas

322 801

306 315

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

73 373

141 447

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

57 148

15 519

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

17 010

0

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

21 148

23 318

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

873 829

1 157 457

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

873 829

1 157 457

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

151 859

74 362

Atliktais nodoklis

(13 062)

79 589

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

735 032

1 003 506

2008.gada 31.martā

Prokūrists Petr Diviš

BILANCE 2007. un 2006. gada 31.decembrī

AKTĪVS

Pielikums

31.12.2007.

Ls

31.12.2006.

Ls

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi kopā

220 967

235 034

II. Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi kopā

406 074

532 141

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

627 041

767 175

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi

Krājumi kopā

141 731

107 817

II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi

III. Debitoru parādi

Debitoru parādi kopā

1 033 875

351 832

IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi

V. Nauda

361 863

424 191

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

1 537 469

883 840

Aktīvu kopsumma

2 164 510

1 651 015

2008.gada 31.martā

 Prokūrists Petr Diviš

BILANCE 2007. un 2006. gada 31.decembrī

PASĪVS

Pielikums

31.12.2007.

Ls

31.12.2006.

Ls

I. Pašu kapitāls

Pašu kapitāls kopā

1 525 154

790 122

III. Kreditori

I. Ilgtermiņa parādi kreditoriem

Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā

238 932

350 462

II. Īstermiņa parādi kreditoriem

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:

400 424

510 431

Kreditori kopā:

639 356

860 893

Pasīvu kopsumma

2 164 510

1 651 015

2008.gada 31.martā

Prokūrists Petr Diviš

SIA “Vega 1” 2007.gada saīsinātais finanšu pārskats

Bilance 2007.gada 31.decembrī

AKTĪVS

2007

(LVL)

2006

(LVL)

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

4265

6940

Pamatlīdzekļi

1215575

597627

Ieguldījuma īpašumi

125997

0

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

283654

283654

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

1629491

888221

Apgrozāmie līdzekļi kopā

1039478

978647

BILANCE

2668969

1866868

PASĪVS

2007

(LVL)

2006

(LVL)

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls

252000

252000

Rezerves

0

4997

Nesadalītā peļņa

729684

382341

Pašu kapitāls kopā

981684

639338

Uzkrājumi

17810

22709

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

917891

232800

Īstermiņa kreditori

751584

972021

Kreditori kopā

1669475

1204821

BILANCE

2668969

1866868

 

Peļņas vai zaudējuma aprēķins 2007.gads

2007

(LVL)

2006

(LVL)

Neto apgrozījums

4000538

3365028

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

3240856

3030127

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

759682

334901

Pārdošanas izmaksas

23804

6594

Administrācijas izmaksas

121426

92954

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

3593

358228

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

30361

186680

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

5516

1817

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

57358

18977

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nod.

535842

389741

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu

70789

48034

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

7635

6443

Pārējie nodokļi

6155

7018

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

451263

328246

 

Šis ir saīsinātais finanšu pārskats. Pilna apjoma gada pārskats ir pieejams Komercreģistrā.

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS SIA ”VEGA 1” īpašniekiem

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienotā SIA “VEGA l” 2007.gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju, kas atspoguļots no 6. līdz 18. lappusei. Revidētais finanšu pārskats ietver 2007.gada 31.decembra bilanci, 2007.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītājām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālo vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “VEGA l” finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām 2007.gada saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2007.gadu, kas atspoguļots no 4. līdz 5. lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2007.gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA “GALIJA”

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence Nr.56.

Lidija Gailāne

Atbildīgā zvērinātā revidente, sertifikāts nr.2.

Valdes locekle

Rīga, Latvija

2008. gada 27.marts.

 

 

IBSIA “AXIO Capital” saīsinātais 2007. gada pārskats

Peļņas vai zaudējuma aprēķins

01.01.2007. - 31.12.2007

21.08.2006. - 31.12.2006

Pārskata perioda peļņa

-8 171

-5 217

 

Bilance

31.12.2007

31.12.2006

AKTĪVU KOPSUMMA

48 991

2 000

Pašu kapitāls kopā

36 612

-3 217

Saistības kopā

12 379

4 899

PASĪVU KOPSUMMA

48 991

2 000

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

IBSIA “AXIO Capital” dalībniekam

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienotā IBSIA “AXIO Capital” 2007. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju, kas atspoguļots no 1. līdz 13. lappusei. Revidētais finanšu pārskats ietver 2007. gada 31. decembra bilanci, 2007. gada peļņas vai zaudējuma aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskata likumu. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzijas ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par IBSIA “AXIO Capital” finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskata likumu.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies ar vadības ziņojumu par 2007. gadu, kas atspoguļots 3. lappusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2007. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA “Revidentu serviss”

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence nr. 15

Aivars Rutkis

Atbildīgais zvērinātais revidents

Sertifikāta nr. 18

Valdes priekšsēdētājs

Rīga, Latvija, 2008.gada 22.aprīlis

Struktūrvienība “Filiāle “RS Rīga””, Nometņu iela 9-6, LV-1048.

Ar pilnu gada pārskatu var iepazīties IBSIA “AXIO Capital” Brīvības ielā 40-28, Rīgā, LV-1050, Latvija; tālr. 29455355.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!