• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Izglītības un zinātnes ministrijas 2000. gada 7. februāra rīkojums Nr. 102 "Par privātprakses pedagogu sertifikāciju". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.02.2000., Nr. 60/61 https://www.vestnesis.lv/ta/id/1645

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Baltijas valstu konferenci izglītības darbiniekiem

Vēl šajā numurā

23.02.2000., Nr. 60/61

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Izglītības un zinātnes ministrija

Veids: rīkojums

Numurs: 102

Pieņemts: 07.02.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums Nr.102

Rīgā 2000.gada 7.februārī

Par privātprakses pedagogu sertifikāciju

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.350 "Privātprakses pedagogu sertificēšanas kārtība":

1. Apstiprināt Privātprakses pedagogu sertifikācijas nolikumu.

2. Apstiprināt Privātprakses pedagoga sertifikāta veidlapas paraugu.

3. Apstiprināt Privātprakses pedagoga sertifikācijas cenrādi.

4. Sertifikācijas maksas atlaidi 20 procentu apmērā noteikt tām personām, kuras līdz šī gada 12.maijam iesniedz Privātprakses pedagogu sertifikācijas komisijai visus nepieciešamos dokumentus.

5. Rīkojuma izpildi kontrolēt valsts sekretāram G.Tomsonam.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

Privātprakses pedagogu sertifikācijas nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Privātprakses pedagogu sertifikācijas nolikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.350 "Privātprakses pedagogu sertificēšanas kārtība".

2. Šis nolikums nosaka privātprakses pedagogu sertifikāta pretendentu (turpmāk - pretendentu) iesniegto dokumentu izvērtēšanas, lēmuma par sertifikāta piešķiršanu, atteikumu vai anulēšanu pieņemšanas kārtību, kā arī pārrunu ar pretendentu kārtību, pārrunu saturu un to tematiku (turpmāk - sertifikācija).

II. Privātprakses pedagogu sertifikācijas komisija

3. Privātprakses pedagogu sertifikācijas komisijas (turpmāk - komisija) galvenie uzdevumi:

3.1. nodrošināt sertifikācijas īstenošanu;

3.2. izskatīt pretendentu iesniegtos dokumentus, izvērtēt pretendentu izglītības un kvalifikācijas atbilstību valsts noteiktajām prasībām;

3.3. pieņemt lēmumus par privātprakses pedagoga sertifikāta (turpmāk - sertifikāts) piešķiršanu, atteikumu vai anulēšanu;

3.4. apkopot un analizēt sertifikācijas rezultātus, sniegt informāciju Izglītības un zinātnes ministrijas vadībai.

4. Komisija un tās sastāvs:

4.1. komisijas sastāvu un izmaiņas tajā apstiprina izglītības un zinātnes ministrs;

4.2. par komisijas darbu kopumā ir atbildīgs tās priekšsēdētājs;

4.3. komisijas priekšsēdētājam ir vietnieks, kas veic komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;

4.4. komisijas atbildīgais sekretārs reģistrē, izskata komisijai iesniegtos dokumentus, organizē to izvērtēšanu, sagatavo komisijas dokumentus.

5. Komisijas pamatdarbības forma ir sēde. Komisijas dalībniekus komisijas priekšsēdētājs sasauc uz kārtējo sēdi ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos.

6. Komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un ekspertu atzinumus. Ja ekspertu vērtējumi ir pretrunīgi un/vai jānovērš neskaidrības par saņemtajiem pretendenta dokumentiem, tad uz komisijas sēdi ir uzaicināmi arī eksperti un pretendents.

7. Ja izskatāms jautājums par sertifikāta anulēšanu, uz komisijas sēdi rakstiski ir uzaicināms sertificētais privātprakses pedagogs (izņemot gadījumu, ja ir saņemts viņa iesniegums par privātprakses pārtraukšanu).

8. Komisija pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, atteikumu vai anulēšanu ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. No komisijas lēmuma atšķirīgu dalībnieka viedokli fiksē komisijas sēdes protokolā. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja komisijas sēdē piedalās vismaz četri komisijas dalībnieki.

9. Komisija ir tiesīga atkārtoti pārskatīt lēmumu ne vairāk kā divas reizes viena gada laikā, izvēloties jaunus ekspertus un veicot papildu analīzi un izvērtēšanu.

10. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas 15 dienu laikā pretendents var lūgt to pārskatīt, iesniedzot komisijai motivētu rakstisku iesniegumu.

11. Ja komisijas dalībnieks atkārtoti neattaisnoti neierodas uz komisijas sēdēm, komisijas priekšsēdētājs informē par to attiecīgo institūciju un ierosina norīkot darbam komisijā citu pārstāvi.

III. Pārrunas ar pretendentu

12. Pārrunas ar pretendentu veic eksperti: komisijas dalībnieki un (vai) ārējie eksperti. Ekspertus izvēlas komisijas atbildīgais sekretārs un apstiprina tās priekšsēdētājs. Komisijas atbildīgais sekretārs informē pretendentu par izvēlētajiem ekspertiem. Ja pretendentam ir motivēti iebildumi pret kādu no ekspertiem, ekspertus norīko komisijas sēdē.

13. Pārrunas ar pretendentu veic ne mazāk kā divi eksperti. Vismaz viens eksperts ir kvalificēts speciālists atbilstošā izglītības programmā, mācību priekšmeta vai kursa programmā un vismaz viens pārzina pedagoģiju un izglītību reglamentējošos normatīvos aktus.

14. Eksperti ar pretendentu vienojas par pārrunu laiku un paziņo par to komisijas atbildīgajam sekretāram. Ekspertu un pretendentu pārrunas notiek ne vēlāk kā viena mēneša laikā no brīža, kad ekspertus apstiprinājis komisijas priekšsēdētājs vai tie norīkoti komisijas sēdē.

15. Pārrunu laikā eksperti izvērtē pretendenta:

15.1. zināšanas un prasmes īstenot izglītību reglamentējošos tiesību aktus, valsts izglītības standartus un mācību priekšmetu standartus;

15.2. profesionālās pedagoģiskās prasmes strādāt ar atbilstošo mērķgrupu un veikt individuālo pedagoģisko darbību;

15.3. prasmi strādāt vai izraudzīties atbilstošo mācību priekšmeta vai kursa programmu, argumentēti pamatot programmas satura un metožu izvēli;

15.4. psiholoģisko un pedagoģisko gatavību veikt pedagoģisko darbību nestandarta situācijās, izvēlēties un izmantot individualizētas pedagoģiskās un klientorientētās metodes;

15.5. prasmi objektīvi izvērtēt un veicināt klientu mācību sasniegumus, pilnveidot viņu patstāvīgās mācīšanās un darbošanās pieredzi;

15.6. prasmi izvēlēties atbilstošākos mācību līdzekļus un izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas.

16. Pārrunu ar sertifikācijas pretendentu satura tematika:

16.1. izglītību reglamentējošie normatīvie akti:

16.1.1. izglītības likums;

16.1.2. Vispārējās izglītības likums vai Profesionālās izglītības likums, vai Augstskolu likums un citi normatīvie akti, kuru prasību pārzināšana un ievērošana nepieciešama privātprakses pedagogam (atkarībā no izglītības pakāpes un veida, kādā persona vēlas sniegt privātprakses pakalpojumus);

16.2. valsts izglītības standarti un izglītības programmu paraugi (atkarībā no izglītības pakāpes un veida, kādā persona vēlas sniegt privātprakses pakalpojumus);

16.3. atbilstošie mācību priekšmetu standarti un programmu paraugi;

16.4. humānās pedagoģijas un pedagoga ētikas pamatievirzes un principi;

16.5. mūsdienu pedagoģiskās tehnoloģijas;

16.6. pretendenta patstāvīgi izstrādātā vai izvēlētā mācību priekšmeta vai kursa programma, tās saturs, īstenošanas metodika un izmantojamie mācību līdzekļi.

17. Pēc pārrunām katrs eksperts piecu dienu laikā iesniedz komisijai rakstisku pretendenta izvērtējumu atbilstoši nolikuma 14. un 15. punkta prasībām, iesakot sertificēt pedagogu vai atteikt sertifikāciju atbilstošajā izglītības pakāpē un(vai) veidā, kā arī izglītības programmā, kurā pretendents vēlas saņemt sertifikātu.

IV. Sertifikācijas finansēšana

18. Sertifikācija tiek finansēta no pretendenta maksas par sertifikāciju. Pretendents komisijai iesniedzamajiem dokumentiem pievieno arī maksājuma dokumentu par privātprakses pedagoga sertifikācijas cenrādī (turpmāk - cenrādis) noteiktās pamatsummas apmaksu. Galīgo aprēķinu par sertifikācijas izmaksu pretendents saņem vienlaikus ar komisijas lēmumu un apmaksā līdz sertifikāta saņemšanai.

19. Sertifikācijas komisijas dalībnieku, ekspertu darbs un izdevumi sertifikācijas dokumentu izvērtēšanai un noformēšanai tiek apmaksāti atbilstoši cenrādim.

Privātprakses pedagoga sertifikācijas cenrādis

1. Maksa par sertifikāciju
1.1. Pamatsumma kopā,
pretendējot uz sertifikātu vienā mācību programmā Ls 27
1.1.1. darba samaksa ekspertiem (1 st. x Ls 5,60 x 2) Ls 11,20
1.1.2. darba samaksa sertifikācijas komisijai (0,5 st. x Ls 3,20 x 7) Ls 11,20
1.1.3. dokumentu noformēšana Ls 3,30
1.1.4. infrastruktūras uzturēšanai (5%) Ls 1,30
1.2. Papildu maksa (pretendējot uz sertifikātu vairāk nekā vienā
mācību programmā) par otro un katru nākamo programmu
- darba samaksa papildu ekspertam (1 st. x Ls 5,60) Ls 5,60
2. Maksa par sertifikāciju personai ar atbilstošu augstāko
pedagoģisko izglītību un kvalifikāciju, kura pretendē uz
privātprakses pedagoga sertifikātu tajā pašā mācību priekšmeta
vai kursa programmā (atbilstošā izglītības pakāpē un veidā),
kādā strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē
2.1. Pamatsumma kopā (pretendējot uz sertifikātu
vienā mācību programmā), t.sk. Ls 20
2.1.1. darba samaksa ekspertiem (0,75 st. x Ls 5,60 x 2) Ls 8,40
2.1.2. darba samaksa sertifikācijas komisijai (0,33 st. x Ls 3,20 x 7) Ls 7,40
2.1.3. dokumentu noformēšana Ls 3,30
2.1.4. infrastruktūras uzturēšanai (5%) Ls 0,90
2.2. Papildu maksa (pretendējot uz sertifikātu vairāk nekā
vienā mācību programmā) par otro un katru nākamo programmu
- darba samaksa papildu ekspertam (0,75 st. x Ls 5,60) Ls 4,20
3. Papildu maksa par lēmuma pārskatīšanu sertifikāta atteikuma gadījumā. Ls 13,50
3.1. darba samaksa sertifikācijas komisijai (0,5 st. x Ls 3,20 x 7) Ls 11,20
3.2. dokumentu noformēšana Ls 1,65
3.3. infrastruktūras uzturēšanai (5%) Ls 0,65

Ja komisija izvēlas vienu vai divus jaunus ekspertus, viņu darbu apmaksā atbilstoši 1.2. vai 2.2. apakšpunktā norādītajiem izcenojumiem.

PEDAGO~1.GIF (43234 BYTES)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!