• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.07.2007., Nr. 108 https://www.vestnesis.lv/ta/id/160023-komersantu---darbiekartosanas-pakalpojumu-sniedzeju---licencesanas-un-uzraudzibas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.459

Valsts kultūrkapitāla fonda nozaru ekspertu komisiju locekļu un komisiju darbā iesaistīto lietpratēju un ekspertu atlīdzības noteikšanas kārtība

Vēl šajā numurā

06.07.2007., Nr. 108

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 458

Pieņemts: 03.07.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.458

Rīgā 2007.gada 3.jūlijā (prot. Nr.38 3.§)

Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 4.panta sesto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) komersantam izsniedz, aptur un anulē licences darb­iekārtošanas pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – licence), apmēru, kādā maksā valsts nodevu par licenci, un valsts nodevas maksāšanas kārtību, kā arī komersanta pienākumus, tiesības un uzraudzības kārtību.

2. Komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis aģentūras izsniegtu licenci. Licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku.

3. Lēmumu par licences izsniegšanu, licences darbības apturēšanu un licences anulēšanu pieņem aģentūras direktora izveidota licencēšanas komisija. Licencēšanas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā seši komisijas locekļi. Licencēšanas komisijas sastāvā iekļauj aģentūras pārstāvjus, kā arī pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas un Valsts darba inspekcijas. Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs un priekš­sēdētāja vietnieks ir aģentūras pārstāvji.

4. Licencēšanas komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

5. Licencēšanas komisijas darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra. Licencēšanas komisijas sēdes protokolē un lietvedību kārto aģentūras norīkots darbinieks – komisijas sekretārs.

6. Licencēšanas komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, darbības apturēšanu vai anulēšanu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7. Aģentūra ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms licencēšanas komisijas sēdes nosūta komersantam rakstisku uzaicinājumu uz sēdi, norādot uzaicināšanas iemeslu.

8. Komersants par licenci maksā valsts nodevu 100 latu apmērā. Saņemot licenci atkārtoti vai licences dublikātu, licences saņēmējs maksā valsts nodevu 10 latu apmērā. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā. 

II. Prasības licences pretendentam un licences izsniegšanas kārtība

9. Licenci izsniedz komersantam, kas atbilst šādām prasībām:

9.1. ir reģistrējies komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteik­tajā kārtībā;

9.2. komersantam ir reģistrēta personu datu apstrādes sistēma saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību;

9.3. komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

9.4. pēdējo triju gadu laikā nav konstatēti komersanta profesionālās darbības pārkāpumi;

9.5. nav pasludināta komersanta maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

9.6. komersanta pārvaldes institūciju locekļi nav sodīti par Krimināl­likumā paredzētu tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret personas dzīvību, veselību, pamattiesībām un pamatbrīvībām, brīvību, godu un cieņu, tikumību un dzimumneaizskaramību, īpašumu un noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai sodāmība par minētajiem noziedzī­gajiem nodarījumiem ir noņemta vai dzēsta.

10. Komersants, kas vēlas saņemt licenci (turpmāk – pretendents), iesniedz aģentūrā iesniegumu licences saņemšanai. Iesniegumā norāda:

10.1. pretendenta firmu, reģistrācijas numuru, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, kā arī mājas lapas adresi internetā vai e-pasta adresi, ja pretendentam ir izveidota mājas lapa internetā vai ir e-pasta adrese;

10.2. Datu valsts inspekcijā reģistrētas komersanta personas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas numuru;

10.3. pretendenta pārvaldes institūciju locekļu vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī amatu;

10.4. valsti vai valstis, kurās paredzēts darba meklētājus iekārtot darbā;

10.5. sniedzamā darbiekārtošanas pakalpojuma veidu vai veidus;

10.6. ārvalsts darbiekārtošanas vai citas līdzvērtīgas institūcijas (turpmāk – ārvalsts partneris) firmu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, mājas lapas adresi internetā vai e-pasta adresi, ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt sadarbībā ar ārvalsts partneri;

10.7. informāciju, ka pretendentam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, un apliecinājumu, ka pretendents piekrīt, ka aģentūra pieprasa un saņem no Valsts ieņēmumu dienesta ziņas par pretendenta nodokļu parādu samaksu;

10.8. informāciju, ka pretendenta pārvaldes institūciju locekļi nav sodīti par šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minētajiem nodarījumiem, un apliecinājumu, ka pretendents piekrīt, ka aģentūra pieprasa un saņem no Uzņēmumu reģistra un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra ziņas par pretendenta pārvaldes institūciju locekļiem un viņu sodāmību.

11. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

11.1. parauglīgumu, ko noslēdz starp pretendentu un darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanu. Līgumā nosaka:

11.1.1. līguma priekšmetu;

11.1.2. pušu pienākumus un tiesības;

11.1.3. līguma darbības laiku;

11.1.4. darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību;

11.1.5. pušu atbildību, ja netiek pildītas līguma saistības;

11.2. pretendenta izstrādātu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt;

11.3. parauglīgumu, ko noslēdz starp pretendentu un darba devēju par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, ja darbiekārtošanas pakalpojums saistīts ar tiešu darba meklētāja iekārtošanu darbā pie darba devēja.

12. Ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt sadarbībā ar ārvalsts partneri, pretendents papildus šo noteikumu 10. un 11.punktā minēta­jiem dokumentiem aģentūrā iesniedz normatīvajos aktos par dokumentu izstrā­dāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātu kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegta dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā valstī. Ja ārvalsts normatīvie akti nenosaka īpašu kārtību vai atļauju iegūšanu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, pretendents aģentūrā iesniedz ar ārvalsts partneri noslēgtā sadarbības līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, vai tā projektu.

13. Iesniedzot dokumentus, komersants uzrāda Uzņēmumu reģistra izsniegtas komersanta reģistrācijas apliecības oriģinālu un Datu valsts inspekcijas izsniegtas komersanta personas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas apliecības oriģinālu.

14. Komersantam ir tiesības iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt aģentūrā elektroniski, ja dokumenti atbilst normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajām prasībām.

15. Pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas aģentūra pārbauda iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas, kā arī pretendenta atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un nodod dokumentus izskatīšanai licencēšanas komisijas sēdē.

16. Ja iegūtās ziņas ir nepilnīgas, aģentūra pieprasa atbildīgajām valsts iestādēm sniegt papildu ziņas vai lūdz, lai pretendents iesniedz trūkstošos dokumentus vai ziņas, un pēc to saņemšanas nodod dokumentus izskatīšanai licencēšanas komisijas sēdē.

17. Licencēšanas komisija 30 darbdienu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas aģentūrā pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības.

18. Lēmuma pieņemšanai par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, pretendents licencēšanas komisijas sēdē informē par plānoto darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.

19. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci šādos gadījumos:

19.1. pretendents neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

19.2. pretendents sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas;

19.3. pretendents atkārtoti pēc aģentūras pieprasījuma nav iesniedzis šo noteikumu prasībām atbilstošus dokumentus vai ziņas;

19.4. pretendents licencēšanas komisijas sēdē nav spējis kompetenti sniegt informāciju par plānoto darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.

20. Triju darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas aģentūra par to rakstiski paziņo pretendentam. Lēmumā par atteikumu izsniegt licenci, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, norāda atteikuma iemeslu, kā arī norāda, ka pretendentam pēc atteikuma iemeslu novēršanas ir tiesības atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā.

21. Pamatojoties uz licencēšanas komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, aģentūra pretendentam izsniedz licenci atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam paraugam. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, un to apstiprina ar aģentūras zīmogu.

22. Licenci komersantam izsniedz 30 darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par licencēšanas komisijas lēmumu. Licences saņemšanu komersants vai tā pilnvarotais pārstāvis apliecina ar parakstu. Saņemot licenci, komersants iesniedz aģentūrā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu.

23. Aģentūra, pamatojoties uz licences saņēmēja iesniegumu, licenci izsniedz atkārtoti, ja mainījusies licences saņēmēja firma, juridiskā vai darbības vietas adrese. Ja licence ir nozaudēta vai sabojāta, aģentūra izsniedz licences dublikātu. Saņemot licenci atkārtoti vai tās dublikātu, licences saņēmējs iepriekš izsniegto licenci nodod aģentūrā. 

III. Licences saņēmēja pienākumi un tiesības

24. Licences saņēmējam ir šādi pienākumi:

24.1. rakstiski slēgt līgumus ar darba devēju, ārvalsts partneri un darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, iepazīstināt darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un nodrošināt, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

24.2. darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā ievērot Darba likumā noteiktās prasības attiecībā uz atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principa ievērošanu, kā arī noteikumus, kas regulē darba tiesisko attiecību nodibināšanu;

24.3. iepazīstināt darba meklētājus ar noteikumiem, kas noteikti ar darba devējiem un ārvalstu partneriem noslēgtajos līgumos, un sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus atbilstoši šiem līgumiem;

24.4. iepazīstināt darba meklētāju ar darba devēju piedāvāto darba līgumu vai citu līgumu, ar kuru saskaņā paredzēts personu nodarbināt, kā arī pamat­noteikumiem un to atbilstību Latvijas vai attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

24.5. pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstiski informēt darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus;

24.6. attiecībā uz veicamo darbu un darba samaksu nodrošināt darba meklētājam darba attiecību nodibināšanu atbilstoši noteikumiem, kas nav sliktāki par darba piedāvājumā norādītajiem;

24.7. pēc darba meklētāja pieprasījuma nodrošināt, lai šajā punktā minētie dokumenti būtu pieejami latviešu valodā;

24.8. uzturēt darba meklētāju datu bāzi, arī informāciju par darba meklētāju nodarbinātību Latvijā un ārvalstīs;

24.9. reģistrēt un izskatīt sūdzības par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, un atbildēt uz tām;

24.10. līdz nākamā pusgada pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniegt aģentūrā pārskatu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā ceturksnī;

24.11.  10 darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai par izmaiņām iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītajās ziņās un par katru jaunu ar ārvalsts partneri noslēgtu sadarbības līgumu vai izmaiņām esošajos sadarbības līgumos un iesniegt aģentūrā izmaiņas apliecinošos dokumentus (dokumentu kopijas) un noslēgto sadarbības līgumu vai to grozījumu kopijas;

24.12. triju darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai, ja licence nozaudēta vai sabojāta;

24.13. darbiekārtošanas pakalpojumu reklāmā norādīt firmu, reģistrācijas numuru un darbības vietas adresi, kā arī licences reģistrācijas numuru;

24.14.  10 darbdienu laikā pēc aģentūras pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju par darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanu.

25. Licences saņēmējs nav tiesīgs darba meklētājam noteikt maksu par sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem.

26. Šo noteikumu 25.punktā minētais aizliegums neattiecas uz gadīju­miem, ja tiek noteikta maksa par darba meklētājam nepieciešamajiem izdevu­miem darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanai (iekārtošanai darbā nepieciešamo dokumentu sagatavošana un to noformēšana, transporta izdevumi, veselības apdrošināšanas izdevumi). Nepieciešamo izdevumu apmēru un izlietojumu nosaka ar darba meklētāju noslēgtajā līgumā.

27. Licences saņēmējs ir tiesīgs darba meklētājam noteikt maksu par sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem starp­tautisko jaunatnes kultūras, izglītības, nodarbinātības un pieredzes apmaiņas programmu ietvaros, ja maksa par dalību šādās programmās ir noteikta saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem. Šādā gadījumā licences saņēmējam ir pienākums nodrošināt pieeju dokumentiem, kuros sniegts attiecīgās maksas pamatojums.

28. Pārskatā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu licences saņēmējs norāda:

28.1. līgumu skaitu, kas noslēgti par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētājiem, darba devējiem un ārvalstu partneriem, un informāciju par līgumu izpildi;

28.2. sniegto darbiekārtošanas pakalpojumu veidus;

28.3. reģistrēto darba meklētāju skaitu;

28.4. darba devēju pieteikto brīvo darba vietu skaitu;

28.5. darbā iekārtoto darba meklētāju skaitu Latvijā un ārvalstīs atbilstoši profesijām un nozarēm;

28.6. profesijas, kurās ir lielākais darbā iekārtoto darba meklētāju skaits.

IV. Licences saņēmēja darbības uzraudzība

29. Aģentūra uzrauga kārtību, kādā tiek sniegti darbiekārtošanas pakalpojumi, ne retāk kā reizi gadā pārbaudot licences saņēmēju tā darbības vietā.

30. Aģentūrai ir tiesības uzsākt licences saņēmēja darbības pārbaudi pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz citas valsts, pašvaldības vai ārvalsts kompetentas institūcijas, kā arī privātpersonas sniegto informāciju par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem licences saņēmēja darbībā.

31. Aģentūrai, īstenojot licences saņēmēja uzraudzību, ir šādas tiesības un pienākumi:

31.1. pārbaudīt licences saņēmēja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas vietu, uzaicināt licences saņēmēja pārstāvi piedalīties pārbaudē, kā arī pieprasīt sniegt paskaidrojumus, uzrādīt dokumentus un nodrošināt citu informāciju;

31.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts informācijas sistēmām, publiskajiem reģistriem un citām valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām infor­māciju par pretendentu vai licences saņēmēju;

31.3. izskatīt licences saņēmēju un citu personu iesniegumus par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu un mēneša laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas sniegt atbildi iesniedzējam;

31.4. pieprasīt licences saņēmējam sniegt paskaidrojumus, ja saņemta sūdzība par licences saņēmēja iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;

31.5. informēt atbildīgās valsts iestādes, ja ir saņemtas ziņas par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu bez licences;

31.6. nodrošināt aģentūras mājas lapā internetā (www.nva.gov.lv) paziņojumu publicēšanu par komersantiem, kuriem izsniegta licence, licences darbība apturēta vai licence anulēta.

32. Pārbaudi licences saņēmēja darbības vietā veic aģentūras direktora izveidota uzraudzības komisija.

33. Par licences saņēmēja darbības vietā veiktās pārbaudes rezultātiem uzraudzības komisija sastāda pārbaudes aktu, kurā novērtē licences saņēmēja darbības atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Vienu akta eksemplāru pārbaudes vietā nodod licences saņēmējam. Pārbaudes aktu aģentūra nosūta arī citām ieinteresētajām personām.

34. Ja aģentūra, veicot licences saņēmēja pārbaudi, ir konstatējusi pārkāpumus, kas var būt par pamatu licences darbības apturēšanai vai anulēšanai, pārbaužu rezultātus iesniedz izskatīšanai licencēšanas komisijas sēdē jautājuma izlemšanai par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības.

35. Licences saņēmējs pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas nekavējoties novērš norādītos pārkāpumus.

36. Pēc pārkāpumu novēršanas licences saņēmējam ir pienākums par to nekavējoties rakstiski paziņot aģentūrai, pievienojot apliecinošus dokumentus. Aģentūrai ir tiesības pārliecināties, vai pārbaudē konstatētie pārkāpumi ir novērsti.

V. Licences darbības apturēšana un licences anulēšana

37. Licencēšanas komisijai, pamatojoties uz aģentūras pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem, ir tiesības pieņemt lēmumu par licences darbības apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai. Šajā termiņā licences saņēmējs ir tiesīgs veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas šo pārkāpumu novēršanai. Pēc pārkāpumu novēršanas licencēšanas komisija izskata jautājumu par licences darbības atjaunošanu.

38. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja aģentūras pārbaudē konstatēts, ka licences saņēmējs:

38.1. nav pildījis šajos noteikumos noteiktos pienākumus, radot būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmēja likumīgajām interesēm, vai lēmumā par licences darbības apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;

38.2. ir pārkāpis citus ar licences izmantošanu saistītos normatīvos aktus un attiecīgo pārkāpumu dēļ rada vai var radīt apdraudējumu darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmēja likumīgajām interesēm;

38.3. sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai saņemtu licenci;

38.4. neatbilst licences saņēmējam izvirzītajām prasībām;

38.5.  30 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par licences izsnieg­šanu nav izņēmis licenci;

38.6.  darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana ir izbeigta.

39. Licences saņēmēja nepiedalīšanās licencēšanas komisijas sēdē nevar būt par iemeslu, lai atliktu jautājuma izskatīšanu par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu.

40. Ja licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu, jo netika ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, aģentūra triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski paziņo licences saņēmējam.

41. Licences saņēmējs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par šo noteikumu 40.punktā minēto licencēšanas komisijas lēmumu nodod licenci aģentūrā. Licences anulēšana neatbrīvo licences saņēmēju no pienākuma novērst pārkāpumus vai atlīdzināt radītos zaudējumus.

42. Ja licences darbība ir apturēta un licences saņēmējs nenodod licenci aģentūrā šo noteikumu 41.punktā minētajā termiņā, licencēšanas komisija izskata jautājumu par licences anulēšanu.

43. Ja licence anulēta atbilstoši šo noteikumu 38.1., 38.2. un 38.3.apakš­punktam vai 42.punktam, licences saņēmējs atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā ir tiesīgs ne agrāk kā gadu pēc lēmuma pieņemšanas par licences anulēšanu. Ja licence anulēta atbilstoši šo noteikumu 38.4.apakšpunktam, licences saņēmējs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā pēc tam, kad ir novērsti iemesli, kuru dēļ licence anulēta.

44. Ja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana ir izbeigta, licences saņēmējs triju darbdienu laikā nodod licenci aģentūrā. 

VI. Licencēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

45. Licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot aģentūras direktoram attiecīgu iesniegumu. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

VII. Noslēguma jautājumi

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumus Nr.491 “Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 106.nr.; 2006, 138.nr.).

47. Licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

48. Licences saņēmējs, kas sniedz darb­iekārtošanas pakalpojumus, pamatojoties uz šo noteikumu 47.punktā minēto licenci, un vēlas turpināt darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, līdz esošās licences derīguma termiņa beigām iesniedz aģentūrā iesniegumu jaunas licences saņemšanai. Šādā gadījumā valsts nodevu par jaunas licences saņemšanu komersants maksā 10 latu apmērā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 7.jūliju.

 
 

Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.458

02.JPG (34311 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!