Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.05.2007., Nr. 79 https://www.vestnesis.lv/ta/id/157304

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

17.05.2007., Nr. 79

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

AS „Sampo Banka”

saīsinātais pārskats par 2006.gadu un neatkarīgo revidentu atzinums

Neatkarīgo revidentu ziņojums

AS „Sampo Banka” akcionāram

Mēs esam veikuši AS „Sampo Banka” 2006.gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais AS „Sampo Banka” 2006.gada finanšu pārskats, kas ietver 2006.gada 31.decembra bilanci un 2006.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 27.marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par AS „Sampo Banka” 2006.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais AS „Sampo Banka” 2006.gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst AS „Sampo Banka” 2006.gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AS „Sampo Banka” finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, tās 2006.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar AS „Sampo Banka” 2006.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA „Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

Diāna Krišjāne

Personas kods: 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.124

Rīgā, 2007.gada 19.aprīlī


PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2006. UN 2005. GADU

2006 LVL

2005 LVL

Procentu ienākumi

4,382,535

2,094,420

Procentu izdevumi

(2,421,866)

(1,233,026)

NETO PROCENTU IENĀKUMI

1,960,669

861,394

Komisijas naudas ienākumi

162,020

103,851

Komisijas naudas izdevumi

(134,222)

(74,425)

NETO KOMISIJAS NAUDAS IENĀKUMI

27,798

29,426

Ārvalstu valūtas darījumu peļņa, neto

138,269

291,842

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto

11,630

-

Citi parastie ienākumi

9,010

534

KOPĀ PAMATDARBĪBAS IENĀKUMI

2,147,376

1,183,196

Personāla izdevumi

(878,174)

(475,405)

Administratīvie izdevumi

(702,802)

(452,916)

Pamatlīdzekļu nolietojums

(112,946)

(28,535)

Nemateriālo aktīvu amortizācija

(47,647)

(1,408)

Citi parastie izdevumi

(77,147)

(51,254)

Zaudējumi no kredītu vērtības samazināšanās

(131,259)

(85,398)

Uzkrājumu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumiem samazinājums

170,886

358,194

KOPĀ PAMATDARBĪBAS IZDEVUMI

(1,779,089)

(736,722)

PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM

368,287

446,474

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(53,440)

(56,185)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

3,285

30,695

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

318,132

420,984

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata periodā, būtu jāiepazīstas ar pilnu gada pārskatu.

Finanšu pārskatus Bankas valdes un padomes vārdā 2007. gada 27. martā parakstījuši:

Georg Franz Friedrich Schubiger

Padomes priekšsēdētājs

Ingus Grasis

Valdes priekšsēdētājs


2006. UN 2005. GADA 31. DECEMBRA BILANCE

AKTĪVI

2006 LVL

2005 LVL

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

13,137,894

3,361,848

Prasības pret kredītiestādēm:

4,368,614

4,360,891

Kredīti

114,810,511

43,737,232

Finanšu aktīvi – pārdošanai pieejamie vērtspapīri

4,180,684

-

Nemateriālie aktīvi

296,665

136,550

Pamatlīdzekļi

456,438

291,549

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

35,744

11,288

Pārējie aktīvi

364,736

125,405

Kopā aktīvi

137,651,286

52,024,763

SAISTĪBAS

Saistības pret kredītiestādēm

95,706,481

14,236,587

Noguldījumi

30,386,891

27,147,191

Uzkrājumi

103,279

34,592

Uzkrājumi pārējām saistībām

29,135

-

Pārējās saistības

457,286

77,740

Kopā saistības

126,683,072

41,496,110

KAPITĀLS UN REZERVES

Pamatkapitāls

8,500,000

8,500,000

Rezerves

2,028,653

1,607,669

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

318,132

420,984

Pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārvērtēšanas rezerves

121,429

-

Kopā kapitāls un rezerves

10,968,214

10,528,653

Kopā pasīvs

137,651,286

52,024,763

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

Garantijas

427,903

9,232

Neizmantotas kredītlīnijas

8,475,533

574,434

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata periodā, būtu jāiepazīstas ar pilnu gada pārskatu.

Finanšu pārskatus Bankas valdes un padomes vārdā 2007. gada 27. martā parakstījuši:

Georg Franz Friedrich Schubiger

Padomes priekšsēdētājs

Ingus Grasis

Valdes priekšsēdētājsAS “Reģionālā investīciju banka” finanšu pārskats par gadu,

kas noslēdzās 2006.gada 31.decembrī


Revidentu ziņojums

Mēs esam veikuši pievienotā AS “Reģionālā investīciju banka” 2006.gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 7. līdz 34.lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2006.gada 31.decembra bilanci, 2006.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītājām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālo vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS “Reģionālā investīciju banka” finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2006.gada saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Ziņojums par citām normatīvo aktu prasībām

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2006.gadu, kas atspoguļots 3.lappusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2006.gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

PricewaterhouseCoopers SIA

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Licence Nr.5

Juris Lapše

Atbildīgais zvērinātais revidents

Sertifikāts Nr.116

Valdes loceklis

Rīga, Latvija

2007.gada 29.martā


Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2006.gadu

2006

LVL

2005

LVL

Procentu ienākumi

3,109,429

1,931,852

Procentu izdevumi

(1,112,267)

(397,627)

Neto procentu ienākumi

1,997,162

1,534,225

Komisijas naudas ienākumi

1,110,315

691,437

Komisijas naudas izdevumi

(336,622)

(210,606)

Neto komisijas naudas ienākumi

773,693

480,831

Neto peļņa no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu

124,822

273,959

Citi pamatdarbības ienākumi

7,447

3,272

Izdevumi uzkrājumiem kredītu un avansu vērtības samazinājumam

(249,314)

(35,314)

Vispārējie administratīvie izdevumi

(1,834,955)

(1,026,454)

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums

(65,230)

(51,311)

Citi pamatdarbības izdevumi

(46,124)

(23,646)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

707,501

1,155,562

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(120,731)

(175,257)

Pārskata gada peļņa

586,770

980,305


Bilance 2006.gada 31.decembrī

Aktīvi

31.12.2006.

LVL

31.12.2005.

LVL

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

4,485,942

2,736,578

Prasības pret kredītiestādēm

14,028,835

6,561,755

Kredīti un avansi

36,809,482

18,631,849

Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos

8,354,812

3,854,402

Nemateriālie aktīvi

58,108

62,099

Pamatlīdzekļi

172,136

114,187

Pārējie aktīvi

239,956

7,425

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

386,824

133,698

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

58,964

-

Kopā aktīvi

64,595,059

32,101,993


 

Pasīvi

Saistības

Emitētie parāda vērtspapīri

2,811,216

-

Saistības pret citām kredītiestādēm

1,228,732

1,423,200

Noguldījumi

52,173,330

25,313,922

Pārējās saistības

70,892

73,128

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

521,986

176,580

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

-

108,230

Atliktā nodokļa saistības

2,500

7,300

Kopā saistības

56,808,656

27,102,360

Kapitāls un rezerves

Pamatkapitāls

5,500,000

3,300,000

Nesadalītā peļņa

1,699,633

719,328

Pārskata gada peļņa

586,770

980,305

Kopā kapitāls un rezerves

7,786,403

4,999,633

Kopā pasīvi

64,595,059

32,101,993

Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības

32,580

32,580

Ārpusbilances saistības pret klientiem

7,999,836

5,046,993

Aktīvi pārvaldīšanā

2,377,319

20,813,062

Finanšu pārskatus ir apstiprinājusi bankas padome un valde, kuru vārdā to parakstījuši:

Haralds Āboliņš

Valdes Priekšsēdētājs, prezidents

Jurijs Rodins

Padomes priekšsēdētājs

Tiek publicēts saīsināts gada pārskats, bet pilns gada pārskats brīvi pieejams kredītiestādē Rīgā, J.Alunāna ielā 2.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!