• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumi Nr. 308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.05.2007., Nr. 76 https://www.vestnesis.lv/ta/id/157017

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.309

Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība

Vēl šajā numurā

11.05.2007., Nr. 76

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 308

Pieņemts: 08.05.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.308

Rīgā 2007.gada 8.maijā (prot. Nr.28 25.§)

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība

Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 10.punktu

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk – eksāmeni) pirmā, otrā un trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

2. Eksāmenu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir tiesīga kārtot persona, kura, apgūstot attiecīgu akreditētu profesionālās izglītības programmu, ir saņēmusi galīgo vērtējumu – atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā vai “ieskaitīts” – visos mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē.

3. Persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un pašizglītības ceļā (eksterni) ir apguvusi noteiktu profesionālās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmu, kā arī apguvusi profesijas standartā iekļautās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, pēc savas izvēles kārto eksā­menu akreditētā profesionālās izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā (turpmāk – eksami­nācijas institūcija) atbilstoši izvēlētajai profesionālajai kvalifikācijai.

4. Profesionālās izglītības administrācija (turpmāk – administrācija) vai Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centrs mākslas, mūzikas un horeogrāfijas jomā (turpmāk – centrs) sadarbībā ar izglītības iestādēm un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakš­padomi (turpmāk – apakšpadome) izstrādā eksāmena programmu. Programmā norāda eksāmena mērķi, eksāmena uzbūvi, teorētiskās un praktiskās daļas aprakstu, izpildei paredzēto laiku, pārbaudāmos elementus, vērtēšanas kritērijus un kārtību.

5. Profesionālās pamatizglītības, arod­izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās eksaminācijas institūcija eksāmena teorētiskās daļas un praktiskās daļas eksāmena norises vietu un laiku saskaņo ar administrāciju vai centru. Izglītojamais eksāmena teorētiskās daļas kārtošanu var uzsākt pēc tam, kad saņemts galīgais vērtējums mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās, praktiskās daļas kārtošanu – pēc tam, kad saņemts galīgais vērtējums kvalifikācijas praksē.

6. Eksāmenu organizē eksaminācijas institūcija sadarbībā ar administrāciju vai centru un profesionālajām organizācijām.

7. Izglītības iestāde, kas nav akreditēta, bet īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu, kura saistīta ar šo noteikumu 1.punktā minēto profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu, ne vēlāk kā piecus mēnešus (profesionālās tālākizglītības programmās – ne vēlāk kā divus mēnešus) pirms plānotā eksāmena termiņa iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu eksāmena kārtošanai. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

7.1. izglītības iestādes nosaukums;

7.2. izglītības programmas nosaukums, kods un īstenošanas ilgums;

7.3. iegūstamā profesionālā kvalifikācija;

7.4. eksaminējamo personu skaits;

7.5. plānotais eksāmena laiks;

7.6. izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds, tās personas vārds un uzvārds, kuru izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar eksamināciju saistītos jautājumus.

8. Eksaminācijas institūcija atbilstoši attiecīgajai profesijai un eksāmena programmai ne vēlāk kā 30 dienas pirms eksā­mena iesniedz apstiprināšanai administrācijā vai centrā priekšlikumus par profesionālās kvalifikācijas eksaminācijas komisijas (turpmāk – komisija) personālsastāvu un eksāmenu grafiku. Administrācija vai centrs ne vēlāk kā 10 dienas pirms eksā­mena apstiprina un izsniedz eksaminācijas institūcijai komisijā iekļauto personu sarakstu un eksāmenu grafiku.

9. Eksaminācijas institūcija atbilstoši šiem noteikumiem, eksāmena programmai, profesijas un darba vietas specifikai ne vēlāk kā 10 dienas pirms eksāmena konkretizē eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas izpildes kārtību (turpmāk – izpildes kārtība) un saskaņo to ar administrāciju vai centru. Izpildes kārtībā iekļauj izmantojamos darba rīkus un palīglīdzekļus un darba drošības prasības teorētiskās un praktiskās daļas veikšanai.

10. Izglītības iestāde ar izpildes kārtību iepazīstina eksaminējamās personas, un tās ar parakstu apliecina, ka ir informētas par eksāmena norisi. Ja izglītības iestāde nav akreditēta, eksāmena izpildes kārtību tai nosūta eksaminācijas institūcija.

11. Ja eksāmenu kārto akreditētā eksa­minācijas centrā, eksaminācijas centrs ar izpildes kārtību iepazīstina eksaminējamās personas, un tās ar parakstu apliecina, ka ir informētas par eksāmena norisi.

12. Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas – komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un komisijas loceklis. Komisijas sastāvu administrācija vai centrs saskaņo ar apakšpadomi vai tās pilnvarotām institūcijām. Komisijā iekļauj personas, kuru izglītība un profesionālā darbība atbilst piešķiramajai kvalifikācijai un kuras nav personīgi ieinteresētas eksāmena rezultātā. Ja attiecīgās profesijas ir pakļautas tehniskās uzraudzības kontrolei, komisijas sastāvā iekļauj attiecīgās tehniskās uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

13. Eksaminācijas institūcijas vadītāja pienākums ir nodrošināt:

13.1. eksāmena materiālu saņemšanu no administrācijas vai centra un eksāmena materiālu satura neizpaušanu līdz eksāmena sākumam;

13.2. atsevišķu galdu, solu vai darba vietu katram izglītojamajam atbilstoši katra eksāmena daļas specifikai;

13.3. eksāmena telpu ar pulksteni, kas novietots eksaminējamām personām redzamā vietā.

14. Komisijas un eksaminācijas institūcijas vadītāja pienākums ir nodrošināt šiem noteikumiem un profesionālo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu eksāmena norisi un objektīvu izglītojamo vērtējumu.

15. Neakreditētas izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis līdz eksāmena sākumam iesniedz eksaminācijas institūcijai šādus dokumentus:

15.1. izglītības iestādes vadītāja rīkojumu par personām, kas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu tiesīgas kārtot eksāmenu;

15.2. profesionālās kvalifikācijas eksā­mena protokola veidlapu (pielikums);

15.3. dokumentu, kas apliecina izdevumu samaksu par materiāliem, inventāru un energoresursiem, kas saistīti ar eksā­mena norisi un aprēķināti atbilstoši izglītojamo skaitam;

15.4. šo noteikumu 10.punktā minēto eksaminējamo personu rakstisku apliecinājumu par iepazīšanos ar eksāmena izpildes kārtību.

16. Eksaminējamā persona ierodas uz eksāmenu norādītajā laikā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Eksaminējamai personai, kas ir nokavējusi eksāmena sākumu, ir tiesības piedalīties tajā tikai ar komisijas priekšsēdētāja atļauju. Eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

17. Pirms eksāmena komisija iepazīstina eksaminējamās personas ar eksāmena norises kārtību, norises vietām un uzdevumu izpildes laikiem.

18. Eksaminācijas institūcija eksāmena laikā nodrošina eksaminējamām personām un komisijai atbilstošus darba apstākļus. Ja nepieciešams, eksaminācijas institūcijas vadītājs var norīkot komisijas palīgu, kurš sagatavo telpas, aprīkojumu, materiālus un dokumentāciju vai veic citus darbus pēc komisijas priekšsēdētāja norādes.

19. Eksāmenu vada komisijas priekšsēdētājs. Pēc saskaņošanas ar eksaminācijas institūcijas vadītāju un komisijas priekšsēdētāju eksāmenā novērotāja statusā var piedalīties ministriju, pašvaldību, Izglītības valsts inspekcijas, profesionālo organizāciju, arodbiedrību, nevalstisko organizāciju, izglītības iestādes un tās vecāku padomes pārstāvji. Par novērotājiem nevar būt eksaminējamās personas tēvs, māte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais.

20. Novērotājs eksāmena telpā ievēro klusumu. Viņam nav tiesību eksāmena laikā traucēt izglītojamos to patstāvīgajā darbā un skaidrot izglītojamiem eksāmena saturu.

21. Ja novērotājs pārkāpj šo noteikumu 19. un 20.punktā noteiktās prasības, komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs izraidīt novērotāju no eksāmena telpas. Par novērotāja izraidīšanu no eksāmena telpas komisijas priekšsēdētājs sastāda aktu. Aktu iesniedz administrācijai vai centram.

22. Ja novērotājs eksāmena norises gaitā konstatē pārkāpumus, viņam ir tiesības rakstiskā ziņojumā paust savu viedokli par konstatētajiem pārkāpumiem. Ziņojumu iesniedz administrācijai vai centram.

23. Pirms praktiskā pārbaudes darba komisijas norīkota persona iepazīstina eksa­minējamās personas ar praktiskās daļas izpildes kārtību, tai skaitā ar darba drošības prasībām. Eksaminējamās personas to apliecina ar parakstu.

24. Ja netiek ievērota šajos noteikumos noteiktā eksāmena norises kārtība, komisijas priekšsēdētājam ir tiesības nesākt eksāmenu noteiktajā laikā vai pārtraukt to līdz noteiktās kārtības atjaunošanai. Ja eksāmena norisi nav iespējams atjaunot tajā pašā dienā, par to nekavējoties ziņo administrācijai vai centram. Administrācija vai centrs, saskaņojot ar eksaminācijas institūciju, triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par eksāmena norises laiku.

25. Eksāmena laikā komisija uzrauga eksāmena norisi. Katra eksaminējamā persona eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu palīdzības, neizmanto konkrētā eksāmena izpildes kārtībā neiekļautus darba rīkus un palīglīdzekļus, netraucē citus eksaminējamos. Ja šī prasība pēc aizrādījuma netiek pildīta, komisijas priekšsēdētājs pieprasa vainīgajai eksaminējamai personai rakstisku paskaidrojumu. Pēc paskaidrojuma sniegšanas eksaminējamo personu izraida no eksāmena norises telpas. Par eksaminējamās personas izraidīšanu no eksāmena norises telpas komisija sastāda aktu. Attiecīgā persona atkārtoti eksāmenu drīkst kārtot pēc trijiem mēnešiem.

26. Eksaminējamās personas, kuras attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušās uz eksāmenu vai kādu tā daļu, iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu un pievieno attaisnojošu dokumentu. Eksaminācijas institūcija triju darbdienu laikā informē eksaminējamo personu par atļauju kārtot eksāmenu, iespējamo eksāmena norises vietu un laiku.

27. Ja nepieciešams (fizioloģisku iemeslu dēļ), komisijas priekšsēdētājs var atļaut eksaminējamai personai eksāmena norises laikā iziet no telpas. Eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

28. Pēc eksāmena visu daļu norises komisija pieņem lēmumu par vērtējumu un sniedz priekšlikumu tās izglītības iestādes vadītājam, kura īsteno attiecīgo izglītības programmu, piešķirt eksaminējamām personām attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. Lēmumu ieraksta profesionālās kvalifikācijas eksāmena protokolā (turpmāk – protokols). Protokolu divos eksemplāros paraksta visi komisijas locekļi. Vienu eksemplāru glabā eksaminācijas institūcijā, otru – eksaminējamo personu izglītības iestādē. Ja eksāmenu organizē akreditēta profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno akreditētu izglītības programmu, protokolu noformē vienā eksemplārā, un to glabā akreditētajā profesionālās izglītības iestādē. Eksaminējamās personas ar komisijas lēmumu par vērtējumu iepazīstina tā pieņemšanas dienā.

29. Eksaminētajai personai triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minētā lēmuma paziņošanas ir tiesības iesniegt administrācijā vai centrā iesniegumu par procesuāliem pārkāpumiem eksāmena norises gaitā, kas varēja ietekmēt eksaminējamās personas eksāmena vērtējumu vai 28.punktā minēto lēmumu, un lūgt to izvērtēt. Administrācija vai centrs izskata iesniegumu un 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas informē attiecīgo personu par pieņemto lēmumu.

30. Komisijas priekšsēdētājs eksāmena dienā iesniedz eksaminācijas institūcijas vadītājam eksāmena norises vērtējumu. Eksaminācijas institūcijas vadītājs 10 dienu laikā pēc eksāmena iesniedz administrācijā vai centrā eksāmena norises vērtējumu, eksāmena rezultātu kopsavilkumu un šo noteikumu 25.punktā minēto aktu.

31. Eksaminējamās personas, kuras saņēmušas eksāmenā vērtējumu, mazāku par “5 – viduvēji”, vai nav to kārtojušas bez attaisnojoša iemesla, eksāmenu drīkst kārtot pēc trijiem mēnešiem. Eksaminējamām personām, kuras saņēmušas eksāmenā vērtējumu, ne mazāku par “5 – viduvēji”, atkārtoti kārtot eksāmenu vērtējuma paaugstināšanai nav atļauts.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 12.maiju.

 
 

Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.308

01.JPG (56285 bytes)

02.JPG (68137 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!