• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumi Nr. 306 "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.05.2007., Nr. 76 https://www.vestnesis.lv/ta/id/157015

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.307

Liepājas Jūrniecības koledžas nolikums

Vēl šajā numurā

11.05.2007., Nr. 76

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 306

Pieņemts: 08.05.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.306

Rīgā 2007.gada 8.maijā (prot. Nr.28 23.§)
P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža (turpmāk - koledža) ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kas personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni.
2. Koledžas nosaukums:

2.1. latviešu valodā - P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža (nosaukuma saīsinājums - PSVSAK);

2.2. angļu valodā - P.Stradins Health and Social Care College.
3. Koledžas un tās filiāles juridiskā adrese:

3.1. koledžas adrese - Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010, Latvija;

3.2. koledžas Rēzeknes filiāles adrese - Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4600, Latvija.
4. Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir koledžas padome (turpmāk - padome), koledžas vadītājs (turpmāk - direktors) un iekšējās revīzijas komisija (turpmāk - revīzijas komisija). Padome ir koledžas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un pārstāv koledžu visās tās lietās. Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir Izglītības un zinātnes ministrija.
5. Koledžai ir savs karogs un emblēma, var būt savs ģerbonis, devīze un himna.
II. Koledžas darbības pamatvirzieni un uzdevumi
6. Koledžas darbības pamatvirzieni ir šādi:

6.1. izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas veselības un sociālās aprūpes jomā;

6.2. īstenot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

6.3. nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
7. Koledžas uzdevumi ir šādi:

7.1. sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt profesionālās studiju programmas atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem un organizēt to īstenošanu;

7.2. sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt tālākizglītības programmas un organizēt to īstenošanu;

7.3. sadarbībā ar darba devējiem izstrādāt eksaminācijas saturu un metodes, kā arī organizēt kvalifikācijas eksāmenus;

7.4. nodrošināt studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;

7.5. veikt pētījumus studiju profilam atbilstošās zinību jomās;

7.6. organizēt koledžas darbības pamatvirzieniem atbilstošus pasākumus (piemēram, publiskus kursus, lekcijas, konferences);

7.7. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās izglītības jomā;

7.8. informēt sabiedrību par koledžas darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām koledžā;

7.9. veikt saimniecisko un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un koledžas darbības pamatvirzieniem.
III. Padome
8. Padomes vēlēšanas organizē direktors. Padomi vēlē, aizklāti balsojot. Pārstāvjus darbam padomē vēlē no akadēmiskā un vispārējā personāla un studējošo vidus. Direktoru un direktora vietnieku padomē iekļauj bez ievēlēšanas.
9. Padomes sastāvā ir 14 padomes locekļi:

9.1. direktors;

9.2. direktora vietnieks;

9.3. pieci akadēmiskā personāla pārstāvji (akadēmiskajos amatos ievēlētās personas);

9.4. divi vispārējā personāla pārstāvji;

9.5. trīs studējošo pašpārvaldes pārstāvji;

9.6. divi darba devēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji atbilstoši studiju programmu specifikai.
10. Padome no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un sekretāru. Direktors nevar būt padomes priekšsēdētājs. Pārstāvju, padomes priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums.
11. Padomes personālsastāvu un padomes darbības nolikumu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi.
12. Padome:

12.1. apstiprina koledžas ilgtermiņa un vidēja termiņa darbības stratēģiju;

12.2. apstiprina studiju programmas;

12.3. apstiprina pētījumu virzienus;

12.4. nosaka studiju programmu izstrādāšanas, ekspertīzes un apstiprinā­šanas kārtību;

12.5. izstrādā priekšlikumus par studējošo uzņemšanu un jaunu studiju programmu īstenošanu;

12.6. lemj par koledžas struktūrvienību un filiāļu dibināšanu, reorganizē­šanu un likvidēšanu un apstiprina to nolikumus;

12.7. apstiprina nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā;

12.8. apstiprina nolikumus par studiju un pārbaudījumu kārtību koledžā;

12.9. apstiprina šo noteikumu 22.punktā noteiktajā kārtībā ievēlēto revīzijas komisiju un tās nolikumu;

12.10. pieņem revīzijas komisijas ziņojumu;

12.11. pieņem koledžas darbības gada pārskatu;

12.12. apstiprina koledžas iekšējās kārtības noteikumus;

12.13. atbalsta un sekmē studējošo pašpārvaldes darbību un apstiprina studējošo pašpārvaldes nolikumu;

12.14. apstiprina koledžas karogu, ģerboni, emblēmu, devīzi un himnu;

12.15. izstrādā koledžas nolikumu un grozījumus tajā;

12.16. ierosina jautājumu par koledžas nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu;

12.17. lemj par citiem jautājumiem, kas saskaņā ar šiem noteikumiem ir tās kompetencē.
13. Padomi sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora vai vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.
14. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 10 padomes locekļi. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Aizklāti balso, ja to pieprasa vismaz pieci padomes locekļi. Ja padomes locekļu balsis balsojumā sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
15. Direktoram ir atliekošā veto tiesības attiecībā uz padomes lēmumiem. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija. Saskaņošanas komisiju izveido padome. Padomes sastāvā ir direktors, padomes priekšsēdētājs un pa vienam pārstāvim no akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošajiem. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina nākamajā padomes sēdē. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem padomes locekļiem.
16. Atsevišķu jautājumu risināšanai padome var izveidot konsultatīvas padomes un apstiprināt to nolikumus.
17. Padomes locekli var atsaukt tā personāla grupas sapulce, kura padomes locekli ievēlējusi. Padomes locekļu atsaukšanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums.
IV. Direktors
18. Direktoru konkursa kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba Izglītības un zinātnes ministrija.
19. Direktors ir atbildīgs par koledžas darbību, īsteno koledžas administratīvo un saimniecisko vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv koledžu.
20. Direktors:

20.1. pieņem darbā un atbrīvo no darba koledžas akadēmisko un vispārējo personālu un apstiprina amatā direktora vietniekus;

20.2. izdod koledžas personālam saistošus rīkojumus;

20.3. atbilstoši savām pilnvarām lemj par koledžas resursu racionālu izlietošanu;

20.4. organizē revīzijas komisijas vēlēšanas;

20.5. organizē akadēmiskā personāla un administratīvā personāla vēlē­šanas;

20.6. iesniedz padomē un Izglītības un zinātnes ministrijā koledžas darbības gada pārskatu un nodrošina iespēju personālam iepazīties ar gada pārskatu;

20.7. pēc saskaņošanas ar Augstākās izglītības padomi apstiprina papildu prasības attiecībā uz personas speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību uzņemšanai konkrētā studiju programmā;

20.8. pilda citus šajos noteikumos noteiktos uzdevumus.
21. Direktoru atceļ no amata pēc padomes vai Izglītības un zinātnes minis­trijas ierosinājuma, ja direktora darbā konstatēti likumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumi. Direktora atcelšanas kārtību nosaka nolikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā.
V. Revīzijas komisija
22. Revīzijas komisiju triju personu sastāvā ievēlē koledžas personāls aizklātās vēlēšanās. Revīzijas komisijas sastāvā ir viens vēlēts akadēmiskā personāla pārstāvis, viens vēlēts vispārējā personāla pārstāvis un viens vēlēts studējošo paš­pārvaldes pārstāvis. Pārstāvju ievēlēšanas kārtību nosaka revīzijas komisijas nolikumā. Revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir trīs gadi.
23. Revīzijas komisijā nedrīkst būt darbinieki, kuri ir administratīvā amatā vai padomē.
24. Revīzijas komisijai ir šādas tiesības:

24.1. pārbaudīt koledžas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, koledžas nolikumam, kā arī padomes un direktora pieņemtajiem lēmumiem;

24.2. iepazīties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz koledžas finansiālo un saim­niecisko darbību.
25. Revīzijas komisija veic pārbaudi ne retāk kā reizi gadā un ziņo par revīzijas rezultātiem padomei un personālam.
26. Revīzijas komisijas locekli var atsaukt tā personāla grupas sapulce, kura revīzijas komisijas locekli ievēlējusi. Revīzijas komisijas locekļu atsaukšanas kārtību nosaka revīzijas komisijas nolikums.
VI. Koledžas struktūrvienības un filiāles
27. Izglītības procesa, pētniecības, organizatoriskā, saimnieciskā vai apkalpojošā darba veikšanai koledža veido struktūrvienības un filiāles.
28. Struktūrvienību uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienību nolikumos. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības darbu.
29. Koledžas pamatstruktūrvienība izglītības un pētniecības darba veikšanai ir katedra. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot arī citas struktūrvienības.
30. Katedra ir struktūrvienība, kas īsteno radniecīga profila pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas. Katedras uzdevums ir īstenot studiju programmas, veikt pētījumus, sadarboties ar citām koledžas struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba devējiem un nevalstiskajām organizācijām.
31. Katedrā ir vismaz astoņi akadē­miskā personāla pārstāvji, kuri ieņem vēlētus amatus. Katedras vadītāju ievēlē atbilstoši šo noteikumu 12.7.apakšpunktā minētajam nolikumam.
32. Koledža var īstenot profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas.
VII. Koledžas personāls
33. Koledžas personālu (turpmāk - personāls) veido:

33.1. akadēmiskais personāls;

33.2. vispārējais personāls;

33.3. studējošie.
34. Personālam ir tiesības izmantot koledžas telpas, iekārtas, inventāru, bibliotēku un citus objektus saskaņā ar koledžas iekšējās kārtības noteikumiem.
35. Personāla pienākums ir sekmēt koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē. Personālam ir tiesības padomes noteiktā kārtībā piedalīties vadības un paš­pārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties koledžas koleģiālo vadības institūciju sēdēs un iesniegt priekšlikumus.
36. Akadēmisko personālu veido:

36.1. docenti;

36.2. lektori;

36.3. asistenti.
37. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar šo noteikumu 12.7.apakšpunktā minēto nolikumu. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
38. Akadēmiskajos amatos var ievēlēt personu ar doktora vai maģistra grādu.
39. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādu docentu amatu pretendentiem, apstiprina padome. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos lektora vai asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs.
40. Ar ievēlēto personu direktors slēdz darba līgumu uz ievēlēšanas laiku - sešiem gadiem.
41. Akadēmiskajam personālam ir šādi pienākumi:

41.1. radoši un atbildīgi piedalīties studiju programmu īstenošanā;

41.2. pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;

41.3. ievērot profesionālās ētikas normas;

41.4. atbildēt par savu darbību un tās rezultātiem;

41.5. nodrošināt studējošajiem iespējas īstenot koledžā savas tiesības.
42. Akadēmiskajam personālam ir šādas tiesības:

42.1. īstenojamo studiju programmu ietvaros atbilstoši nolikumiem par studiju un pārbaudījumu kārtību brīvi noteikt studiju programmas, pārbaudījumu saturu, formas un metodes;

42.2. veicot pētniecības darbu, brīvi izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt un publicēt pētījumu rezultātus;

42.3. iesniegt priekšlikumus par koledžas darbības mērķim atbilstošu pasākumu organizēšanu;

42.4. piedāvāt jaunas studiju programmas un ierosināt jaunu studiju programmu īstenošanu;

42.5. izteikt priekšlikumus par koledžas attīstību un iekšējās kārtības nodrošināšanu;

42.6. tikt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības institūcijās un lēmējinstitūcijās.
43. Personu uzņem koledžā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām studējošo uzņemšanas prasībām un koledžas papildu prasībām.
44. Studējošā pienākums ir ievērot koledžas nolikumu, padomes apstiprinātos nolikumus un iekšējās kārtības noteikumus.
45. Studējošie koledžā izveido studējošo pašpārvaldi. Studējošo pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās izstrādāto un apstiprināto nolikumu.
46. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no koledžas pārstāvības, vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus par jautājumiem, kas skar studējošo intereses.
47. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties koledžas lēmējinstitūcijās. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Ja nepieciešams, padome izveido saskaņošanas komisiju un jautājumu atkārtoti izskata nākamajā padomes sēdē. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina padome. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem padomes locekļiem.
48. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem studējošajiem.
VIII. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana
49. Studiju procesu reglamentē padomes apstiprināti nolikumi.
50. Studiju programmu izstrādā un tās neatkarīgo ekspertīzi organizē par studiju programmas īstenošanu atbildīgā katedra.
51. Studiju programmu kopā ar eksperta atzinumu katedra iesniedz apstiprināšanai padomē.
52. Koledžā īstenojamo studiju programmu ietvaros apgūstamo mācību priekšmetu (kursu) minimumu medicīnas jomā reglamentētajās profesijās nosaka normatīvie akti par izglītības programmu minimālajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā.
IX. Iekšējo kārtību reglamentējošie dokumenti
53. Koledžas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus izdod direktors.
54. Ja koledžas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu apstiprina padome, tas stājas spēkā pēc apstiprināšanas.
55. Koledžas struktūrvienības iekšējo kārtību reglamentējošu dokumentu izdod struktūrvienības vadītājs. Dokuments stājas spēkā, kad to ir apstiprinājis direktors.
X. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
56. Koledžas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
57. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
58. Koledžas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu direktoram. Direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
XI. Koledžas finansējuma avoti
59. Koledžas finanšu resursus veido:

59.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

59.2. ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

59.3. ārvalstu finanšu līdzekļi;

59.4. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi.
XII. Koledžas nolikuma un tā grozījumu ierosināšana un izstrāde
60. Priekšlikumus par grozījumiem koledžas nolikumā izstrādā padomes veidota komisija. Komisijas darbības kārtību nosaka padomes apstiprināts nolikums.
61. Priekšlikumus par grozījumiem koledžas nolikumā koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā.
XIII. Koledžas reorganizācija un likvidācija
62. Lēmumu par koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma pieņem Ministru kabinets.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!