• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2000. gada 7. decembra likums "Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgumu par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.12.2000., Nr. 460/464 https://www.vestnesis.lv/ta/id/13742

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par valsts budžetu 2001.gadam

Vēl šajā numurā

20.12.2000., Nr. 460/464

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 07.12.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgumu par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā
1.pants. 2000.gada 17.oktobrī Lisabonā parakstītais Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.
3.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 7.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 20.decembrī
Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā

Latvijas Republika un Portugāles Republika (turpmāk sauktas — Līgumslēdzējas Puses),

vēlēdamās attīstīt sadarbību starp abām valstīm izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā, jaunatnes lietu un sporta jomā;

būdamas pārliecinātas, ka apmaiņa un sadarbība izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā, jaunatnes lietu un sporta jomā, kā arī citās jomās veicinās zināšanas un labāku savstarpējo sapratni starp Latvijas un Portugāles tautām;

apņēmībā ievērot principus, kas ietverti 1975.gada 1.augustā noslēgtajā Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes Helsinku noslēguma aktā un 1990.gada 21.novembrī pieņemtajā Parīzes Hartā Jaunajai Eiropai,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Līgumslēdzējas Puses uz vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma pamata veicina un atvieglo apmaiņu un sadarbību starp abām valstīm izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā, jaunatnes lietu un sporta jomā un nodrošina atbilstošas iespējas kontaktiem un kopīgiem pasākumiem starp organizācijām, institūcijām un personām, kas darbojas minētajās jomās.

2. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina sakaru attīstību starp abām valstīm izglītībā:

a) sekmējot un atvieglojot tiešu sadarbību, kontaktus un apmaiņu starp abu valstu personām, institūcijām un organizācijām, kas darbojas izglītības jomā, kā arī zināšanas par abu valstu izglītības sistēmām,

b) sekmējot un atvieglojot sadarbību un apmaiņu mācību metodikas, mācību programmu izstrādes un eksaminācijas jomā;

c) apmainoties ar informāciju un dokumentiem, kā arī ar mācību līdzekļiem un izglītības metodoloģijas materiāliem;

d) izpētot iespējas abpusējai atestātu, kvalifikāciju, akadēmisko grādu un nosaukumu atzīšanai.

3. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina sadarbību zinātnē un tehnoloģiju attīstības jomā un sekmē tiešu līgumu noslēgšanu par sadarbību zinātnē, tehnoloģijā un pētniecībā starp abu valstu attiecīgām organizācijām un institūcijām.

4. pants

Līgumslēdzējas Puses piešķir stipendijas un nodrošina citus līdzekļus, lai atvieglotu studijas un pētniecību.

5. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina un atvieglo tiešus kontaktus literatūras, vizuālās mākslas, izpildītājmākslas, bibliotēku un arhīvu, muzeju un citās kultūras jomās.

6. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina tiešu sadarbību kino, audiovizuālās mākslas un multimediju jomā starp abu valstu atbilstošām institūcijām.

Šī sadarbība iekļauj filmu nedēļu organizēšanu, ekspertu un pētnieku apmaiņu, apmācību un sadarbību starp multimediju veidotājiem

7. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina informācijas un publikāciju apmaiņu starp abu valstu kultūras iestādēm.

8. pants

Līgumslēdzējas Puses nodrošina tādu pasākumu veikšanu, kas aizliedz un soda mākslas darbu, dokumentu un citu vēsturisku vai arheoloģisku vērtību nelikumīgu tirdzniecību.

9. pants

Līgumslēdzējas Puses veicina tiešu sadarbību starp abu valstu masu mediju organizācijām, it īpaši starp tām, kas īsteno valstij nozīmīgu darbību.

10. pants

Līgumslēdzējas Puses atbalsta un veicina sadarbību jaunatnes lietu jomā, apmainoties ar informāciju un dokumentiem, lai savstarpēji padziļinātu zināšanas par abu valstu jaunatnes lietām.

Līgumslēdzējas Puses veicina jauniešu kontaktus un tiešu sadarbību starp abu valstu jaunatnes organizācijām.

11. pants

Līgumslēdzējas Puses sekmē sadarbību sporta jomā starp valstiskajām organizācijām, kuras mērķis ir divpusēju sadarbības sporta programmu apstiprināšana.

12. pants

Katra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar savā valstī spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem garantē otrai Pusei visus iespējamos personu ieceļošanas, uzturēšanās un izbraukšanas atvieglojumus, kā arī atvieglojumus šī Līguma ietvaros izveidotajām programmām un apmaiņai nepieciešamo materiālu un aparatūras ievešanai un izvešanai.

13. pants

Līgumslēdzēju Pušu pārstāvji, ja nepieciešams vai pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma, rīko Jauktās Komisijas tikšanos, lai izvērtētu šī Līguma darbību.

Līgumslēdzēju Pušu pārstāvji vienojas par Jauktās Komisijas darbības principiem.

14. pants

Šis Līgums nekādā veidā neskar esošajos un nākotnē noslēgtajos divpusējos vai daudzpusējos līgumos noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no šādiem vai citiem starptautiskajiem līgumiem, kuros tās ir vai būs puses.

15. pants

Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais paziņojums par visu konstitucionālo prasību izpildi, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā.

16. pants

Šis Līgums ir spēkā piecus gadus un tiek automātiski pagarināts uz nākamajiem pieciem gadiem, ja neviena no Līgumslēdzējām Pusēm ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tā darbības termiņa izbeigšanās nav rakstiski paziņojusi pa diplomātiskajiem kanāliem par savu nodomu to denonsēt.

Līguma denonsēšanas gadījumā visas apmaiņas programmas, vienošanās vai projekti, kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo Līgumu, ir spēkā līdz to darbības termiņa beigām.

Jebkuras izmaiņas līguma tekstā tiek izdarītas, Līgumslēdzējām Pusēm par to rakstveidā vienojoties, un stājas spēkā tādā pašā kārtībā, kā minēts saskaņā ar šī Līguma 15. pantu.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušās personas ir pilnvarotas parakstīt šo Līgumu.

Parakstīts Lisabonā, 2000.gada 17.oktobrī divos oriģināleksemplāros latviešu, portugāļu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas vārdā Portugāles Republikas vārdā

Agreement
between the Republic of Latvia and the Portuguese Republic on Co-operation in the Fields of Education, Culture and Science and Technology

The Republic of Latvia and the Portuguese Republic hereinafter referred to as "the Contracting Parties";

— desiring to develop co-operation between their two countries in the fields of education, culture, science and technology, youth and sports;

— being convinced that exchanges and co-operation in the fields of education, culture, science and technology, youth and sports as well as in other fields contribute to a better mutual knowledge and understanding between the Portuguese and Latvian people;

— resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe concluded on 1 August 1975 and the Paris Charter for a New Europe adopted on 21 November 1990;

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties, guided by the principles of equality and mutual benefit, shall encourage and facilitate exchanges and co-operation between the two countries in the fields of education, culture, science and technology, youth and sports and provide appropriate opportunities for contacts and joint activities among the organisations, institutions and persons active in these fields.

Article 2

The Contracting Parties shall promote the development of relations between their two countries in the field of education by:

a) encouraging and facilitating direct co-operation, contacts and exchanges between people, institutions and organisations concerned with education in the two countries as well as the mutual knowledge of both systems of education;

b) encouraging and facilitating co-operation and exchanges in teaching methods, curricula development and examinations;

c) exchanging information and documentation as well as pedagogical and educational methodology materials;

d) studying the possibilities for reciprocal recognition of certificates, qualifications, university degrees and academic titles.

Article 3

The Contracting Parties shall encourage co-operation in the fields of science and technology development and shall promote the conclusion of direct agreements on co-operation in the fields of science, technology and research between appropriate organisations and institutions of both countries.

Article 4

The Contracting Parties shall provide scholarships and promote other means to facilitate study and research.

Article 5

The Contracting Parties shall encourage and facilitate direct contacts in the fields of literature, visual arts, performing arts, libraries and archives, museums and in other cultural areas.

Article 6

The Contracting Parties will encourage direct co-operation in the field of cinema, audiovisual and multimedia between the correspondent institutions of the two countries.

This co-operation shall include namely organisation of film weeks, interchange of experts and researchers, training and collaboration between multimedia producers.

Article 7

The Contracting Parties shall encourage the exchange of information and publications among cultural institutions of the two countries.

Article 8

The Contracting Parties shall ensure that measures to prohibit and punish illegal trafficking in works of art, documents and other objects of historic or archaeological value are adopted.

Article 9

The Contracting Parties shall encourage direct co-operation between mass media organisations in the two countries, in particular those which follow public service missions.

Article 10

The Contracting Parties shall support and encourage co-operation in the youth area, namely by the exchange of information and documentation, with the aim of deepening the knowledge of the youth realities in the two countries.

Both Parties shall encourage contacts between young people and direct co-operation between youth organisations of the two countries.

Article 11

The Contracting Parties shall promote co-operation in the field of sports between Government Organisations with the aim of approving bilateral sporting co-operation programs.

Article 12

Within the terms of the laws and regulations in force in its territory, each Contracting Party shall grant to the other every reasonable facility for the entry, stay and departure of persons, and for the importation and subsequent reexportation of the material and equipment necessary for carrying out the programmes or exchanges which may be established in accordance with this Agreement.

Article 13

Representatives of the Contracting Parties shall, whenever necessary or at request of either Party, meet as Mixed Commission to review developments relating to this Agreement.

Representatives of the Contracting Parties shall agree on the principles of the Mixed Commission's work.

Article 14

This Agreement shall not in any way prejudice the rights and obligations of existing and future bilateral or multilateral agreements and shall have no effect on the rights and obligations of the Parties derived from such agreements or other international agreements to which they may or will be a Party.

Article 15

This Agreement shall enter into force at the date of the last notification of the accomplishment of each Party's constitutional requirements.

Article 16

This Agreement shall remain in force for a period of five years. It shall there after be automatically renewed for a successive period of five years unless denounced in writing through the diplomatic channels by either Party six months prior to the expiry of any one period.

In case of denunciation of this Agreement each programme of exchange, understanding or project initiated on the basis of this Agreement and still in progress, shall remain valid until its completion.

Each Contracting Party may request in writing amendment of all or parts of this Agreement. Any amendment that has been agreed to by the Contracting Parties shall enter into force in accordance with article 15 of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed this Agreement.

Done in duplicate in Lisbon on the 17th October of 2000 in the Latvian, Portuguese, English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergency of interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Latvia For the Portuguese Republic

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!