• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2024. gada 15. maija lēmums Nr. 17 "Par detālplānojuma "Romanovski", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.05.2024., Nr. 98 https://www.vestnesis.lv/op/2024/98.28

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu un izķeršanu Madonas novadā

Vēl šajā numurā

22.05.2024., Nr. 98

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 17

Pieņemts: 15.05.2024.

OP numurs: 2024/98.28

2024/98.28
RĪKI

Ķekavas novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ķekavas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 17

2024. gada 15. maijā (prot. Nr. 11)

Par detālplānojuma "Romanovski", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu

Izskatot R. Ā. 2024. gada 15. aprīļa iesniegumu (reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā 2024. gada 15. aprīlī ar kārtas Nr. 1-6.1/24/2340) ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par detālplānojuma "Romanovski" projekta gala redakciju, Ķekavas novada dome konstatē:

1. detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Romanovski", kadastra numurs 8070 003 0018, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0018, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izstrāde uzsākta ar Ķekavas novada domes 2023. gada 10. augusta lēmumu Nr. 11. "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Romanovski", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā", ar kuru vienlaikus apstiprināts detālplānojuma darba uzdevums Nr. D-2022-14 (turpmāk – Darba uzdevums);

2. ar Ķekavas novada domes 2023. gada 8. novembra lēmumu Nr. 18 "Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023. gada 10. augusta lēmumā Nr. 11. "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Romanovski", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā", Darba uzdevumā veikti grozījumi;

3. atbilstoši Darba uzdevumam detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības sadale, savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām;

4. detālplānojuma projekts ir izstrādāts atbilstoši Darba uzdevumam. Detālplānojuma projekta izstrādes gaitā tika saņemti, izvērtēti un ņemti vērā Darba uzdevumā minēto institūciju nosacījumi;

5. Ķekavas novada dome 2024. gada 28. februārī pieņēma lēmumu Nr. 20. "Par detālplānojuma "Romanovski" nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr. 5);

6. detālplānojuma projekts atbilst Ķekavas novada teritorijas plānojumam (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.), kas apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Pamatojoties uz:

– Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 29., 30. un 31. pantiem,

– Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124. un 125. punktiem,

– ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2024. gada 8. maija atzinumu,

Atklāti balsojot

ar 16 balsīm "Par" (Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Elīna Rasnace, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Hāze, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nepiedalās" – 1 (Viktorija Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu "Romanovski", nekustamajam īpašumam "Romanovski", kadastra numurs 8070 003 0018, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0018, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (apstiprinātā redakcija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29880).

2. Noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu (pielikumā) pēc detālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigām un pilnvaro Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektori parakstīt šo līgumu.

3. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ķekavas Novads" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekava.lv.

4. Uzdot Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

5. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu R. Ā. uz elektroniskā pasta adresi: ____@inbox.lv.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai un otrajai daļai, šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu, lēmums, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrajai daļai un 188. panta otrajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija par fiziskas personas privāto dzīvi, līdz ar to, šajā lēmumā norādītie personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija.

Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas Komisijas regulas 2016/679 "Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK" (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 6. panta pirmās daļas (c) punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Sēdes vadītājs J. Žilko

 

Pielikums
Ķekavas novada domes
2024. gada 15. maija sēdes
lēmumam Nr. 17 (prot. Nr. 11)

ADMINISTRATĪVĀ LĪGUMA Nr. _____________

par detālplānojuma "Romanovski", kadastra numurs 8070 003 0018, Krustkalnos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, īstenošanas kārtību

PROJEKTS

Ķekavā, Ķekavas novadā

2024. gada _____________

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Ķekavas novada domes (turpmāk – Dome) saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2024 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" (turpmāk – Nolikums), rīkojas tās izpilddirektore Jolanta Jansone, no vienas puses, un

R. Ā., personas kods ____,

V. A., personas kods ____,

N. D., personas kods ____ (turpmāk – Detālplānojuma īstenotāji), no otras puses,

kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas arī Puse un/vai Puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu un 82. pantu; Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un Nolikuma 80. punktu,

ņemot vērā Ķekavas novada domes 202….gada ….. lēmumu Nr….. "…",

noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums) par Detālplānojuma īstenošanu.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses vienojas par detālplānojuma, kas apstiprināts ar Domes 202….gada ….. lēmumu Nr….. "…" (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un termiņiem.

2. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOTĀJA SAISTĪBAS

2.1. Detālplānojuma īstenotājs apņemas:

2.1.1. īstenot Detālplānojumu saskaņā ar Līgumu, Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un Grafisko daļu, ievērojot spēkā esošo teritorijas plānojumu un citus normatīvos aktus;

2.1.2. uzsākt Detālplānojuma īstenošanu no Līguma parakstīšanas brīža un Detālplānojuma pirmo kārtu atbilstoši Līguma 3. punkta noteiktajam, pilnībā īstenot līdz 20….. gada 31. decembrim /10 gadi/;

2.1.3. apmaksāt visus ar Detālplānojuma īstenošanu (t.sk. ar nepieciešamo komunikāciju un ceļu projektēšanu, izbūvi un Detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu) saistītos izdevumus;

2.1.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodot ekspluatācijā Detālplānojuma ietvaros izbūvētos objektus un Detālplānojuma īstenošanas kārtībā noteiktajos termiņos.

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. Detālplānojuma īstenotājs Detālplānojuma risinājumus īsteno vairākos posmos šādā secībā (atbilstoši Detālplānojuma īstenošanas kārtībai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem):

3.1.1. pirmā kārta:

3.1.1.1. Domes lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu Detālplānojuma teritorijas ielu zemes vienībām (atlikušajai Detālplānojuma teritorijas daļai saglabājot līdzšinējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un nosaukumu);

3.1.1.2. ielām paredzēto zemes vienību atdalīšana atsevišķos zemes gabalos, jaunizveidoto zemes vienību robežplānu izgatavošana un jaunizveidoto nekustamo īpašumu īpašumtiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā;

3.1.1.3. detālplānojumā paredzēto ielu un inženierapgādes tīklu un objektu būvniecības ieceres dokumentācija/dokumentācijas (būvniecību sadalot kārtās), paredzot pilnu ielas izbūvi ar cieto segumu, gājēju/velo celiņu, ielas apgaismi, lietus ūdens novadi, elektroapgādi, telekomunikācijas (ja nepieciešams), gāzes apgādi (ja nepieciešams), centralizētas ūdensapgādes un centralizētas kanalizācijas tīklus un ugunsdzēsības ārējo ūdensapgādi.

3.1.1.4. projektēto ielu un inženierapgādes tīklu un objektu izbūve: brauktuve ar grants/šķembu segumu, lietus ūdens novade, elektroapgāde līdz plānotajām apbūves zemes vienībām un ugunsdzēsības ārējā ūdensapgāde, un centralizētie ūdensapgādes, un centralizētie kanalizācijas tīkli; izbūvēto būvju nodošana ekspluatācijā;

3.1.2. otrā kārta:

3.1.2.1. Domes lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu Detālplānojuma teritorijas dzīvojamās apbūves zemes vienībām;

3.1.2.2. dzīvojamajai apbūvei paredzēto zemes vienību atdalīšana atsevišķos zemes gabalos, jaunizveidoto zemes vienību robežplānu izgatavošana un jaunizveidoto nekustamo īpašumu īpašumtiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā;

3.1.2.3. būvniecības dokumentācijas izstrāde savrupmāju un/vai dvīņu māju (ar vai bez saimniecības ēkām) apbūvei (atļauts veikt katram nekustamajam īpašumam atsevišķi) būvniecības dokumentācijā paredzot vismaz elektroapgādi un iespēju pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam un centralizētajai ūdensapgādei;

3.1.2.4. savrupmāju un/vai dvīņu māju (ar vai bez saimniecības ēkām) izbūve un nodošana ekspluatācijā (atļauts veikt katram nekustamajam īpašumam atsevišķi);

3.1.3. trešā kārta:

3.1.3.1. projektēto ielu un inženierapgādes tīklu un objektu izbūve: brauktuve ar cieto segumu, gājēju/velo celiņš, ielas apgaisme, telekomunikāciju tīkls (ja ir projektēti), gāzes apgāde (ja ir projektēti); izbūvēto būvju nodošana ekspluatācijā, realizējama līdz atsavināšanai par labu Pašvaldībai;

3.1.3.2. pēc Līguma 3.1.3.1. apakšpunkta izpildes var tikt noslēgta vienošanās par ielas (vai tās daļas), kura tiek atdalīta ar Detālplānojumu, atsavināšanu par labu Pašvaldībai par atlīdzību – 1 eiro apjomā;

3.1.3.3. Līguma 3.1.3.1. apakšpunkta nosacījumus var neievērot, ja Pašvaldība, pēc savas iniciatīvas, rosina ielas atsavināšanu par labu Pašvaldībai – vienota Pašvaldības ceļu tīkla veidošanas nolūkā.

4. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenotājiem tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

4.3. Pašvaldība apņemas savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma īstenošanas gaitā.

4.4. Pašvaldība nesedz nekādus izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojumā paredzēto un spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto inženierkomunikāciju un ielu būvprojektēšanu un būvniecību.

4.5. Pašvaldībai ir tiesības:

4.5.1. atteikties piešķirt atdalītajiem zemesgabaliem lietošanas mērķus un adreses atbilstoši 3.1.2. apakšpunktam, pirms Līguma 3.1.1. apakšpunkta izpildes;

4.5.2. atteikties akceptēt būvniecības dokumentāciju, izsniegt būvatļaujas un pieņemt ēkas ekspluatācijā, ja netiek pildīti Līguma noteikumi vai Detālplānojuma īstenošanas kārtība;

4.5.3. Ja Detālplānojuma īstenotāji neievēro Līguma nosacījumus vai ir beidzies Detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotājiem pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājiem.

5. PAPILDUS NOSACĪJUMI

5.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

5.2. Par ielas atsavināšanu Pašvaldības īpašumā, Pašvaldība un Detālplānojuma īstenotāji slēdz atsevišķu vienošanos.

5.3. Līdz iepriekšminētā nosacījuma (5.2. apakšpunkts) izpildei par Detālplānojuma ielu apsaimniekošanu un uzturēšanu, atbild Detālplānojuma īstenotāji vai to īpašumtiesību pārņēmēji.

5.4. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētos inženiertīklus Detālplānojuma īstenotāji apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.

5.5. Gadījumā, ja no Detālplānojuma īstenotājiem, neatkarīgu iemeslu dēļ, turpmāka Detālplānojuma īstenošana nav iespējama, Detālplānojuma īstenotāji rakstiski vēršas pie Pašvaldības ar ierosinājumu izbeigt Līgumu pirms tā izpildes, iesniegumā ietverot ierosinājuma pamatojumu.

5.6. Detālplānojuma īstenotāju maiņas gadījumā, Detālplānojuma īstenotāju pienākums ir informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem. Līgums ir pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, Detālplānojumu nav atļauts turpināt īstenot un Pašvaldība izskata jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

6. NEPĀRVARAMA VARA

1.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

1.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

2. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

3. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

3.1. Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz četrām lappusēm, četros eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pašvaldība, un trīs – Detālplānojuma īstenotāji.

3.2. Līgums ir spēkā no Līguma noslēgšanas brīža un ir spēkā līdz Detālplānojuma īstenošanas pabeigšanai vai Līguma izbeigšanai.

3.3. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc visu Detālplānojumā plānoto objektu izbūves un nodošanas ekspluatācijā.

8.4. Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.5. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

9. LĪDZĒJI
 

Pašvaldība:

Ķekavas novada pašvaldība

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491

juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1

Ķekava, Ķekavas novads LV-2123


Izpilddirektore _____________

Jolanta Jansone

Detālplānojuma īstenotāji:

R. Ā. ______________________

V. A. ______________________

N. D. ______________________

Sēdes vadītājs J. Žilko

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!