• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Olaines novada domes 2024. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. SN4/2024 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 24.04.2024., Nr. 80 https://www.vestnesis.lv/op/2024/80.42

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN5/2024

Grozījumi Olaines novada pašvaldības domes 2023. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. SN16/2023 "Par sociālajiem pakalpojumiem Olaines novadā"

Vēl šajā numurā

24.04.2024., Nr. 80

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Olaines novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN4/2024

Pieņemts: 27.03.2024.

OP numurs: 2024/80.42

2024/80.42
RĪKI

Olaines novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Olaines novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. SN4/2024

Olainē 2024. gada 27. martā

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Apstiprināti ar Olaines novada pašvaldības domes
2024. gada 27. marta sēdes lēmumu (3. prot., 6.2. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
6. panta otro daļu, 7. panta piekto un sesto daļu, 21.1 panta otro daļu,
21.5 panta ceturto daļu un 21.9 panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – Palīdzība) likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk – Likums) 3. panta 1., 2., 3. un 11. punktā noteiktos palīdzības veidus.

2. Palīdzību var saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 5 (piecus) gadus. Šis nosacījums neattiecas uz Likuma 14. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā noteiktajām personām.

3. Lēmumus par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību un iekļaušanu Palīdzības reģistrā (turpmāk – Reģistrs), Palīdzības sniegšanu vai atteikumu sniegt Palīdzību, vai izslēgšanu no Reģistra pieņem Pašvaldības dome (turpmāk – Dome).

4. Noteikumos nav iekļauti tie palīdzības veidi dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar palīdzības veidu naudas izteiksmē (pabalsti).

II. Palīdzības reģistra veids un personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Palīdzību

5. Personām, kurām neatliekami sniedzama Palīdzība saskaņā ar Likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktu, Reģistru neveido. Lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu Dome pieņem viena mēneša laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas.

6. Palīdzību var saņemt Likuma 14. panta pirmās daļas 1. punkta a), b), d) un e) apakšpunktā, 2., 3., 4. un 4.1 punktā noteiktās personas.

7. Noteikumu 6. punktā noteiktās personas reģistrē Palīdzības saņemšanai pirmās kārtas Reģistrā.

8. Reģistru izveido un uztur Pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļa.

9. Personas, kuras noteiktas Likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktā, ievērojot šī punkta prasības un izziņu par atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas – pamatojoties uz Domes lēmumu, nodrošina ar dzīvojamo telpu vai vietu dzīvojamajā telpā mēneša laikā. Reģistru neveido.

III. Reģistrācijas, Palīdzības sniegšanas kārtība un kārtība, kādā personai atsaka sniegt Palīdzību

10. Personas, kuras noteiktas Likuma 14. panta pirmās daļas 1. punkta a), b), d) un e) apakšpunktā, 2., 4. un 4.1 punktā, iesniedz Pašvaldībā iesniegumu. Iesniegumam pievieno attiecīgus dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņemt Likumā un Noteikumos noteikto Palīdzību, ja šī informācija nav iegūstama publisku personu reģistros:

10.1. personām, kas ir izliktas no īrētās vai piederošās dzīvojamās telpas, – tiesas nolēmums;

10.2. dzīvojamās telpas īres līgums un uzteikums, ja īrē privātpersonai piederošu dzīvojamo telpu;

10.3. personai, kurai ir piešķirts politiski represētas personas statuss, – politiski represētas personas apliecība (kopija).

11. Personas Reģistrā reģistrē tādā secībā, kādā iesniegums par Palīdzības saņemšanu Pašvaldībā ir reģistrēts.

12. Pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļa līdz katra gada 1. martam veic Reģistrā iekļauto datu precizēšanu.

13. Domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja):

13.1. Noteikumos noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā izskata un iesniedz Domē lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību vai atteikumu un iekļaušanu Reģistrā vai izslēgšanu no Reģistra;

13.2. katru gadu marta sēdē akceptē Palīdzības reģistrā iekļauto personu sarakstu.

14. Papildus Likuma 7. panta piektajā daļā noteiktajiem nosacījumiem par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt Palīdzību Palīdzības sniegšanu atsaka šādos gadījumos:

14.1. ja personai ar tiesas nolēmumu izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums, pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 22., 23. un 24. pantu;

14.2. ja persona ir apzināti pasliktinājusi savus dzīves apstākļus, samainot dzīvojamo telpu uz mazāku platību vai iemitinot tajā citas personas, izņemot savu laulāto un abu vai katra laulātā bērnus.

IV. Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētam speciālistam

15. Palīdzību var saņemt kvalificēts speciālists (turpmāk – Speciālists), kurš nodarbināts Pašvaldības iestādē Pašvaldības attīstības programmā ietvertajās attīstības nozarēs:

15.1. izglītība;

15.2. sociālā aprūpe.

16. Pašvaldības iestāde, kura ir noslēgusi beztermiņa darba līgumu uz pilnu darba slodzi ar Speciālistu, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā amata pienākumu veikšanai, iesniedz Pašvaldībā iesniegumu, kurā pamato nepieciešamību izīrēt dzīvojamo telpu Speciālistam. Iesniegumam pievieno Speciālista iesniegumu, kurā norādīts tā ģimenes locekļu skaits un apliecinājums, ka viņam un viņa laulātajam Pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder nekustamais īpašums.

17. Komiteja Noteikumos noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā izskata Noteikumu 15. punktā noteiktos iesniegumus un iesniedz Domē lēmumu par Speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu un dzīvokļa izīrēšanu Speciālistam vai pieņem lēmumu atteikt.

18. Ja Pašvaldības iestāde ar Speciālistu izbeidz darba attiecības, Speciālistam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā Pašvaldības dzīvokli atbrīvot.

19. Speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas (dzīvokļus) uzskaita Pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļa.

V. Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana, uzskaite un uzturēšanas kārtība

20. Komiteja Likuma 21.6 panta pirmajā daļā un Noteikumos noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā izskata personas (ģimenes) iesniegumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu personas (ģimenes) īres lietošanā vai īpašumā esošam dzīvoklim un iesniedz Domē lēmumu.

21. Sociālā statusa dzīvokļus uztur Domes lēmumā noteiktajā kārtībā un apmērā no Pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" un īrnieka līdzekļiem.

22. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu, ievērojot Komitejas atzinumu, Dome pieņem lēmumu.

23. Sociālos dzīvokļus uzskaita Pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļa.

VI. Noslēguma jautājums

24. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Olaines novada domes 2010. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 13 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība".

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs

 

Olaines novada pašvaldības domes 2024. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. SN4/2024 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Olaines novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, palīdzības reģistru un kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma:

– 4. panta pirmās daļas 10. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā;

– Pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Ņemot vērā to, ka jaunie saistošie noteikumi pēc būtības satur līdzvērtīga apjoma palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā iepriekš, pašvaldības budžets netiek ietekmēts.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Saistošajiem noteikumiem ir labvēlīga sociālā ietekme, jo ar šiem noteikumiem ir iespējams sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tām personu kategorijām, kurām tā ir nepieciešama, un saistošie noteikumi izstrādāti, lai dotu skaidru ieskatu par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību.

Nav konstatēta negatīva ietekme uz vidi.

Neatstāj negatīvu ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

Nav konstatējama ierobežojoša ietekme uz tirgu un atbilstību brīvai un godīgai konkurencei.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Saistošajos noteikumos paredzētā kārtība nemaina administratīvās procedūras, kas attiecināmas uz noteikumos norādīto palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniegšanu pašvaldībā. Administratīvās procedūras personai ir bez maksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības institucionālo struktūru un dod ieskatu par to, kādas pašvaldības institūcijas ir izveidotas, lai nodrošinātu šo pašvaldības funkcijas izpildi.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļa, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja un pašvaldības dome.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Prasības un izmaksas ir samērīgas pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana, jo bez saistošajiem noteikumiem pašvaldība nav tiesīga sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu projekts izskatīts Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, un sabiedrības viedokļa apzināšanai saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv, pašvaldības kontā sociālajā tīklā www.facebook.com no 2024. gada 24. februāra līdz 2024. gada 1. martam. Privātpersonu ierosinājumi nav saņemti.

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!