• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jelgavas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2024. gada 8. februāra lēmums Nr. 2.1-26.3/194 "Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā, apstiprināšana". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.02.2024., Nr. 31 https://www.vestnesis.lv/op/2024/31.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

13.02.2024., Nr. 31

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: lēmums

Numurs: 2.1-26.3/194

Pieņemts: 08.02.2024.

OP numurs: 2024/31.14

2024/31.14
RĪKI

Jelgavas pilsētas domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes
"Centrālā pārvalde" lēmums Nr. 2.1-26.3/194

Jelgavā 2024. gada 8. februārī

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā, apstiprināšana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Centrālā pārvalde" 2024. gada 11. janvārī ir saņemts detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā, (kadastra Nr. 0900 022 0251, platība 12 546 m2) (turpmāk – Detālplānojums) izstrādātājas SIA "Arhitektūra un vide" iesniegums (reģ. Nr. 2.1-26.3/24/194) ar lūgumu apstiprināt Detālplānojuma projektu.

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2023. gada 24. februāra lēmumu Nr. 2.1-35.1.2/222 "Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā" tika uzsākta Detālplānojuma izstrāde. Detālplānojuma īstenotājs ir nekustamā īpašuma Ozolu ceļā 7, Jelgavā, īpašnieks.

Detālplānojuma risinājumi paredz zemes vienības Ozolu ceļā 7, Jelgavā, (kadastra apzīmējums 0900 022 0233, platība 12 546 m2) sadalīšanu 10 (desmit) jaunveidojamās zemes vienībās savrupmāju apbūvei un piebraucamā ceļa no Ozolu ceļa izveidi.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" 2023. gada 30. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 2-26.3/5213 par Detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana norisinājās no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 3. janvārim neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta otrās daļas 2. punktu.

Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē notika 2023. gada 18. decembrī un sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem norisinājās klātienē, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Centrālā pārvalde", Lielā ielā 11, Jelgavā, 2024. gada 8. janvārī.

Sanāksmju protokoli un informācija par Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norisi un saņemtajiem institūciju atzinumiem ietverti Detālplānojuma izstrādes vadītāja ziņojumā "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā projekta publiskās apspriešanas rezultātiem", kas publicēts valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26714. Visas institūcijas, kuras ir devušas nosacījumus Detālplānojuma izstrādei, ir Detālplānojuma projektu saskaņojušas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, Ministra kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124 ., 125. punktu un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 23-1 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums" 20. punktu,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7 (kadastra Nr. 0900 022 0251, platība 12 546 m2), Jelgavā (turpmāk – Detālplānojums).

2. Nekustamā īpašuma Ozolu ceļā 7, Jelgavā, īpašniekam slēgt administratīvo līgumu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi "Centrālā pārvalde" par Detālplānojuma īstenošanu atbilstoši administratīvā līguma projektam (pielikumā) pēc šī lēmuma apstrīdēšanas termiņa beigām.

3. Publicēt paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Detālplānojuma projekta izstrādes vadītājam.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 188. panta otro daļu, Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 29. pantu un 30. panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu, Pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas namā pēc pieteicēja adreses – [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Detālplānojuma projekts pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26714.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore I. Škutāne

 

Pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes
"Centrālā pārvalde"
2024. gada 8. februāra lēmumam Nr. 2.1-26.3/194

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā
īstenošanas kārtību

Jelgavā,

Datums skatāms laika zīmogā

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde", reģistrācijas Nr. 90000042516, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Pašvaldību likumu un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 23-1 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk – Pašvaldība) no vienas puses un

Fiziska persona, personas kods ………., deklarētā dzīvesvietas adrese: ………. (turpmāk – Zemes īpašnieks), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un kopā saukti Puse un Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2024. gada 8. februāra lēmumu Nr. 2.1-26.3/194 "Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā, apstiprināšana", Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam grozījumiem (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumu Nr. 13/2 "Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam grozījumu apstiprināšana un saistošo noteikumu Nr. 17-32 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana" izdošana") noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

Līgums nosaka detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ceļā 7, Jelgavā (kadastra Nr. 0900 022 0251, platība 12 546 m2) (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un izpildes termiņus.

2. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA UN IZPILDES TERMIŅI

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs uzsāk Detālplānojuma īstenošanu līdz 2024. gada 30. decembrim un to īsteno līdz 2030. gada 30. decembrim.

2.2. Detālplānojums tiek īstenots vienā kārtā atbilstoši situācijas plāna skicei (pielikumā).

2.3. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

2.3.1. Izstrādā būvniecības dokumentāciju un veic ūdensvada izbūvi no Ganību ielas Ø110 mm ūdensvada līdz Detālplānojuma teritorijai,

2.3.2. Veic būvniecības dokumentācijas izstrādi jaunveidojamā koplietošanas piebraucamā ceļa izbūvei un pieslēgumam Ozolu ceļam, kā arī inženiertīklu izbūvei (vismaz ūdensvadam un elektroapgādes tīkliem),

2.3.3. Zemes vienībā Nr. 11 izbūvē jaunveidojamo koplietošanas piebraucamo ceļu (vismaz ar šķembu segumu), apgriešanās laukumu un pieejamos inženiertīklus (vismaz elektroapgāde, ūdensapgāde), ietverot arī pievadu izbūvi.

2.4. Detālplānojuma kārtas īstenošana uzskatāma par pabeigtu brīdī, kad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām ir nodevis ekspluatācijā Detālplānojuma teritorijā izbūvēto koplietošanas piebraucamo ceļu un inženiertīklus.

2.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Zemes īpašnieks apņemas:

3.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

3.1.2. īstenot Detālplānojumu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā saistošajiem noteikumiem par Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas izmantošanu un apbūvi, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē vides aizsardzību un zemes ierīcību;

3.1.3. Detālplānojuma īstenošanas gaitā un savrupmāju apbūves gaitā nepasliktināt vides kvalitāti blakus savrupmāju teritorijās, nodrošinot pretputekļu pārklājumu piebraucamajam ceļam līdz cietā seguma izveidei, nenovadot neattīrītus notekūdeņus esošajā grāvju sistēmā;

3.1.4. informēt Pašvaldību par Detālplānojuma īstenošanas procesu un Līguma 3.1.7. apakšpunktā minētajām darbībām uzreiz pēc to izpildes;

3.1.5. informēt Pašvaldību par kavējošiem vai traucējošiem faktoriem, kas var ietekmēt Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajos termiņos;

3.1.6. Pašvaldības noteiktajā termiņā sniegt informāciju un paskaidrojumus par Līguma nosacījumu izpildē konstatētajiem trūkumiem un tos novērst;

3.1.7. noslēgt ar Detālplānojuma teritorijā izveidoto zemes vienību pircējiem vienošanos par izbūvētās transporta infrastruktūras turpmāko piederību (īpašumtiesībām) un apsaimniekošanu;

3.1.8. informēt nākamos zemes vienību īpašniekus par Līguma esamību un viņu pienākumu noslēgt ar Pašvaldību Līguma 3.3.2. apakšpunktā minēto pārjaunojuma līgumu;

3.1.9. ja zemes vienību apbūve netiek veikta, Detālplānojuma teritoriju kopt un uzturēt kārtībā.

3.2. Zemes īpašnieks ir atbildīgs par Pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Zemes īpašnieka darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.3. Pašvaldība apņemas:

3.3.1. sniegt Zemes īpašniekam Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, kas ir Pašvaldības rīcībā;

3.3.2. noslēgt pārjaunojuma līgumu ar personām, kuras iegūst īpašuma tiesības uz Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā;

3.3.3. nodrošināt Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.4. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Zemes īpašnieka informāciju un paskaidrojumus par konstatētajiem pārkāpumiem Līguma nosacījumu izpildē un uzdot tos novērst.

3.5. Ja Zemes īpašnieks neievēro Detālplānojuma īstenošanas termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Pašvaldībai ir tiesības izskatīt jautājumu par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3.6. Ja Līgums netiek pārjaunots ar personām, kuras iegūst īpašuma tiesības uz Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma īstenošanu, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

4. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.2. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Zemes īpašnieks neievēro Līguma 2. sadaļā un 3.1. apakšpunktā noteiktās prasības un/vai normatīvos aktus, kas ir saistīti ar Līguma izpildi. Šādā gadījumā Pašvaldība nosūta Zemes īpašniekam rakstisku brīdinājumu par konstatēto Līguma noteikumu pārkāpumu, nosakot saprātīgu termiņu tā novēršanai. Gadījumā, ja Zemes īpašnieks termiņā nav novērsis pārkāpumu, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, neslēdzot atsevišķu vienošanos. Par to tiek paziņots Zemes īpašniekam, iesniedzot vienpusēju atkāpšanās paziņojumu, kurā noteikts termiņš, ar kuru Līgums tiek izbeigts.

4.3. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atzīts par spēku zaudējušu.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

5.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus saistībā ar Līgumu Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.1. Līguma spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

7.2. Zemes īpašnieks ir informēts, ka Pašvaldība ir ieviesusi un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001, Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 un Energopārvaldības sistēmas ISO 50001-2012 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.

7.3. Pašvaldības kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir Dace Stūre, tālrunis: 63005493, e-pasts: dace.sture@jelgava.lv.

7.4. Zemes īpašnieka kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir (fiziska persona), e-pasts: …...

7.5. Puses apņemas informēt savas kontaktpersonas, kuru personu dati (identificējoša informācija, kontaktinformācija) tiek nodoti otrai Pusei, par to, ka tās personas dati tiek apstrādāti šādam nolūkam, kā arī informēt par otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķi, kādiem nodotie personas dati varētu tikt izmantoti, t.i. Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības.

7.6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkosies saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.7. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniska dokumenta veidā, katra Puse Līgumu glabā savā lietvedībā elektroniskā dokumenta formā.

Pielikumā: Situācijas plāna skice.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
iestāde "Centrālā pārvalde"

Reģistrācijas Nr. 90000042516

juridiskā adrese: Lielā iela 11,

Jelgava, LV-3001

  Fiziska persona

Personas kods:

deklarētā adrese:

 

I. Škutāne

     

 

Pielikums
Administratīvajam līgumam par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
Ozolu ceļā 7, Jelgavā, īstenošanas kārtību

Sadalījuma plāna skice.

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!