• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ogres novada domes 2024. gada 25. janvāra lēmums "Par detālplānojuma zemes vienībai Bulstrumu ielā 14 un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., 1.1. redakcijas apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.02.2024., Nr. 23 https://www.vestnesis.lv/op/2024/23.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/24

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/23 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

01.02.2024., Nr. 23

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ogres novada dome

Veids: lēmums

Pieņemts: 25.01.2024.

OP numurs: 2024/23.18

2024/23.18
RĪKI

Ogres novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ogres novada pašvaldības domes lēmums

Ogrē 2024. gada 25. janvārī (prot. Nr. 2, 24.)

Par detālplānojuma zemes vienībai Bulstrumu ielā 14 un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., 1.1. redakcijas apstiprināšanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023. gada 28. septembra lēmumu "Par detālplānojuma zemes vienībai Bulstrumu ielā 14 un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai"1 publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tika nodota detālplānojuma2 zemes vienībai Bulstrumu ielā 14, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7494 012 1074, un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7494 012 0423, (turpmāk – Detālplānojums) 1.0. redakcija.  

Detālplānojuma publiskā apspriešana norisinājās laika periodā no 2023. gada 25. oktobra līdz 22. novembrim. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta pirmo daļu, 21. panta otrās daļas 2. punktu Detālplānojuma 1.0. redakcijas apspriešana norisinājās neklātienes formā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika videokonferences formātā 2023. gada 7. novembrī. Sanāksmē sniegtie priekšlikumi izvērtēti Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskā plānotāja Jevgēnija Duboka (turpmāk – Izstrādes vadītājs) – ziņojumā par Detālplānojuma turpmāko virzību.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens fiziskās/juridiskās personas iesniegums ar priekšlikumiem vai komentāriem par Detālplānojuma 1.0. redakciju.

Saņemti visu nosacījumu sniegušo institūciju atzinumi, kas tika izvērtēti ziņojumā par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. Visas institūcijas ir sniegušas pozitīvus atzinumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumu Nr. 392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas likums" 18.4.2 punktu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS) iekļauj informāciju par pašvaldību kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un pašvaldību pārziņā esošajiem objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslu, izņemot datus par pašvaldību izveidotajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem inženierkomunikāciju objektiem.

Detālplānojuma zemes vienībai Bulstrumu ielā 14 un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., 1.0. redakcijā TAPIS nebija pievienots ģeotelpisko datu slānis ar informāciju par sarkanajām līnijām. Ņemot vērā minēto, TAPIS izveidota detālplānojuma 1.1. redakcija un publicēts minētais ģeotelpisko datu slānis, tā saturs atbilst detālplānojuma Grafiskajā daļā noteiktajam. Papildus minētajam redakcionāli precizēts Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.2. punkts. Minētais neietekmē Detālplānojuma risinājumus pēc būtības, tādējādi veiktās izmaiņas uzskatāmas par redakcionālajām.

Ņemot vērā minēto, izskatot Izstrādes vadītāja ziņojumu par Detālplānojuma 1.1. redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem un turpmāko virzību, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 29. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu,

balsojot: ar 21 balsi "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Veiliņa, Daiga Brante, Dainis Širovs, Egils Helmanis, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Siliņš, Kaspars Bramanis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Rūdolfs Kudļa, Santa Ločmele, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojuma zemes vienībai Bulstrumu ielā 14, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7494 012 1074, un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7494 012 0423, (turpmāk – Detālplānojums) 1.1. redakciju (dokuments ir pieejams valsts ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29160).

2. Noslēgt ar Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju – [Vārds, Uzvārds] – administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar līguma projektu pielikumā.

3. Uzdot Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskajam plānotājam:

3.1. piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot to Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);

3.2. piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt tā un informācijas par Detālplānojuma      1.1. redakcijas apstiprināšanu publicēšanu Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv;

3.3. nodrošināt lēmuma 3.2. apakšpunktā minētās informācijas publicēšanu tuvākajā Pašvaldības informatīvā izdevuma "Savietis" numurā;

3.4. mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt lēmuma 2. punktā minētā administratīvā līguma noslēgšanu;

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektoram.


1 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172434, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172435, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172437, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172438, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172439, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172440, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172441, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172442, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172443, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172444, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172445, https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/172445

2 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22893

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis

 

PIELIKUMS
Ogres novada pašvaldības domes 25.01.2024. sēdes lēmumam
(prot. Nr. 2, 24.)

LĪGUMS Nr.__ PAR DETĀLPLĀNOJUMA zemes vienībai Bulstrumu ielā 14 un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., ĪSTENOŠANU

Ogrē,

2024. gada  __. _______

Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455 (turpmāk – Pašvaldība), kuru uz Pašvaldības    2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12/2021 "Ogres novada pašvaldības nolikums" pamata pārstāv tās izpilddirektors Pēteris Špakovskis, no vienas puses, un

zemes vienības Bulstrumu ielā 14, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7494 012 1074, un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7494 012 0423, (turpmāk – Zemes vienības) īpašnieks [Vārds, Uzvārds] (personas kods [personas kods]) (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses, turpmāk līguma tekstā abas puses kopā vai katra atsevišķi sauktas arī – "Puses" vai "Puse",

pamatojoties uz:

a) Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu,

b) Pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra lēmumu "Par detālplānojuma zemes vienībai Bulstrumu ielā 14 un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov., 1.1. redakcijas apstiprināšanu" (protokols Nr. 2; 24.), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka detālplānojuma Zemes vienībām (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un izpildes termiņus.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. elektroapgādes tīkla izbūve plānotajā zemes vienībā Nr. 7 un nodošanu ekspluatācijā;

1.2.2. ugunsdzēsības rezervuāra vai ūdenstilpes izbūve un nodošana ekspluatācijā Teritorijā ar īpašiem noteikumiem "Teritorija ūdens ņemšanas vietas izveidei ugunsdzēsības vajadzībām" (TIN);

1.2.3. centralizētās sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve plānotajā zemes vienībā Nr. 7 un nodošana ekspluatācijā;

1.2.4. centralizētā ūdensapgādes tīkla un ugunsdzēsības hidranta izbūve plānotajā zemes vienībā Nr. 7 un nodošana ekspluatācijā;

1.2.5. ielas ar cieto segumu un apgaismojumu izbūve plānotajā zemes vienībā Nr. 7 un nodošana ekspluatācijā;

1.2.6. jauno zemes vienību robežu kadastrālā uzmērīšana un nekustamo īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā.

1.3. Īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos atbilstoši Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafiskajai daļai.

2. Pušu saistības un atbildība

2.1. Detālplānojumā paredzēto atsevišķu zemes vienību atdalīšana, adrešu piešķiršana un ierakstīšana Zemesgrāmatā (izņemot plānoto zemes vienību Nr. 1 un 7) pieļaujama pie šādiem nosacījumiem:

2.1.1. līdz konkrētas zemes vienības un zemes vienības visā garumā esošais ielas posms ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā ar grants, šķembu maisījuma vai cieto segumu un apgaismojumu, un zemes vienībai izbūvēts un nodots ekspluatācijai elektroapgādes pieslēgums;

2.1.2. Teritorijā ar īpašiem noteikumiem "Teritorija ūdens ņemšanas vietas izveidei ugunsdzēsības vajadzībām" (TIN) ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā ugunsdzēsības rezervuārs vai ūdenstilpe ar ūdens ņemšanas vietu.

2.2. Plānotās zemes vienības Nr. 1 atdalīšana, adreses piešķiršana un ierakstīšana Zemesgrāmatā pieļaujama pie šādiem nosacījumiem:

2.2.1. Teritorijā ar īpašiem noteikumiem "Teritorija ūdens ņemšanas vietas izveidei ugunsdzēsības vajadzībām" (TIN) ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā ugunsdzēsības rezervuārs vai ūdenstilpe ar ūdens ņemšanas vietu;

2.2.2. plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā elektroapgādes pieslēgums.

2.3. Atsevišķo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā pieļaujama pie nosacījuma, ja tā atrodas uz atsevišķas zemes vienības, kas ir reģistrēta Zemesgrāmatā.

2.4. Teritorijā ar īpašiem noteikumiem Teritorija ūdens ņemšanas vietas izveidei ugunsdzēsības vajadzībām (TIN) līdz centralizētā ūdensvada izbūvei un ugunsdzēsības hidrantu ierīkošanai plānotajā zemes vienībā Nr. 7 nav atļauta dzīvojamo ēku izvietošana; atļauts ierīkot apstādījumus, labiekārtojumu, piebraucamo ceļu, palīgēkas.

2.5. Detālplānojuma īstenotāja pienākums:

2.5.1. līdz 2034. gada 1. februārim izbūvēt un nodot ekspluatācijā elektroapgādes tīklu, nodrošinot pieslēgumus plānotajām zemes vienībām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

2.5.2.  līdz 2034. gada 1. februārim plānotajā zemes vienībā Nr. 7 izbūvēt un nodot ekspluatācijā ielu ar grants vai šķembu maisījuma segumu un apgaismojumu;

2.5.3. gadījumā, ja uz plānotajā zemes vienībā Nr. 7 ielas izbūves būvniecības dokumentācijas iesniegšanas brīdi Ogres novada Būvvaldē Bulstrumu ielas posmā pie Detālplānojuma teritorijas ir izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā centralizētais kanalizācijas un ūdensapgādes tīkls, Līguma 2.5.2. punktā norādītajā termiņā plānotajā zemes vienībā Nr. 7 ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā centralizētajam kanalizācijas un ūdensapgādes tīklam un ugunsdzēsības hidrantam;

2.5.4. gadījumā, ja uz plānotajā zemes vienībā Nr. 7 ielas izbūves būvniecības dokumentācijas iesniegšanas brīdi Ogres novada Būvvaldē Bulstrumu ielas posmā pie Detālplānojuma teritorijas nav izbūvēts un pieņemts ekspluatācijā centralizētais kanalizācijas un ūdensapgādes tīkls, Līguma 2.5.2. punktā norādītajā termiņā Teritorijā ar īpašiem noteikumiem "Teritorija ūdens ņemšanas vietas izveidei ugunsdzēsības vajadzībām" (TIN) ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā ugunsdzēsības rezervuāram vai ūdenstilpei ar ūdens ņemšanas vietu, piekļuvei jāizbūvē piebraucamais ceļš un 12 x 12 m laukums ar segumu;

2.5.5. līdz 2035. gada 1. jūnijam veikt Detālplānojuma teritorijā plānoto zemes vienību sadali un reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmata;

2.5.6. trīs (3) gadu laikā pēc dzīvojamo ēku nodošanas ekspluatācijā plānotajā zemes vienībā Nr. 1, 2, 3, 4, 5 un 6 zemes vienībā Nr. 7 izbūvēt un nodot ekspluatācijas ielu ar cieto segumu;

2.5.7. nodrošināt Līguma 2.5.4. punktā minētā objekta apsaimniekošanu;

2.5.8. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.5.9. kompensēt zaudējumus Pašvaldībai, ja tie radušies Detālplānojuma īstenotāja vainas dēļ;

2.5.10. Detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku maiņas gadījumā Īstenotāja pienākumus ir informēt jaunos īpašniekus par Līgumu.

2.6. Pašvaldība apņemas:

2.6.1. sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.6.2. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā;

2.6.3. ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma nosacījumus, nodrošināt Līguma pieejamību trešajām personām.

2.7. Ja nevar ievērot Līguma 2.5. punktā noteiktos Detālplānojuma īstenošanas termiņus, vismaz trīs (3) mēnešus pirms termiņa iestāšanos Īstenotājs var ierosināt slēgt jaunu vienošanos. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā pielīgtos Detālplānojuma realizācijas termiņus bez attaisnojoša iemesla, Pašvaldība izskatīs jautājumu par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nekompensējot ieguldījumus.

2.8. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

2.9. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.8. punkta minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

2.10. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc Līguma 2.5. punktā minēto pasākumu īstenošanas, ievērojot Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības.

 3. Nobeiguma noteikumi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot. Līguma grozījumi ir spēkā no abpusējas parakstīšanas dienas un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

3.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.5. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā 2 (divos) vienādos eksemplāros, kas glabājas pie Pusēm.

4. Pušu rekvizīti

Ogres novada pašvaldība

[Vārds, Uzvārds]

Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001
Tālr. 65071160, fakss: 65071161
e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv,
LV 90000024455
Valsts Kase TRELLV22
Konts Nr. LV25TREL9800890740210
pers. kods: [personas kods]
dekl. adrese: [deklarētā dzīvesvietas adrese]
Tālr.:____________________
E-pasts: _________________


___________________________
P. Špakovskis


_______________________
[Vārds, Uzvārds]

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!