• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jūrmalas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jūrmalas pilsētas domes 2024. gada 30. maija lēmums Nr. 233 "Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 11.06.2024., Nr. 112 https://www.vestnesis.lv/op/2024/112.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 234

Par detālplānojuma grozījumu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

11.06.2024., Nr. 112

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome

Veids: lēmums

Numurs: 233

Pieņemts: 30.05.2024.

OP numurs: 2024/112.3

2024/112.3
RĪKI

Jūrmalas pilsētas domes lēmumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Jūrmalas domes lēmums Nr. 233

Jūrmalā 2024. gada 30. maijā (prot. Nr. 8, 41. p.)

Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 494 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā" (turpmāk – Lēmums Nr. 494) zemesgabalam Atbalss ielā 14A, Jūrmalā ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi Nr. 628) 39.1., 39.2. un 39.3. apakšpunkts, un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 59. punkts un 2451.2 apakšpunkts.

2024. gada 22. februārī tika pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 58 "Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (turpmāk – Lēmums Nr. 58).

Atbilstoši Lēmumam Nr. 58, par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros saņemts viens iesniegums ar priekšlikumiem/iebildumiem par detālplānojuma izstrādi. Iesnieguma saturs un izvērtējums iekļauts ziņojumā par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem.

Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti redakcionāli labojumi atbilstoši iesaistīto institūciju norādījumiem, kas nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to veiktie labojumi uzskatāmi par nebūtiskiem. Detālplānojums izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr. 494 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma īstenotāju ir saskaņots administratīvā līguma projekts par detālplānojuma īstenošanu.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Noteikumu Nr. 628 119.1. apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2024. gada 15. maija atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/5), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 0154. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30005 un pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma īstenošanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajam administratīvā līguma noteikumiem, šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2034. gada 30. decembrim.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai, nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

6. Administrācijas Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe

 

Pielikums
Jūrmalas domes 2024. gada 30. maija
lēmumam Nr. 233 (prot. Nr. 8, 41. p.)

Līgums par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā,

Līguma datums ir pēdējā pievienotā
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – Administrācija), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2024. gada ____. _________ lēmumu Nr. ____ "Par detālplānojuma zemesgabalam Atbalss ielā 14A, Jūrmalā apstiprināšanu" (turpmāk – Lēmums Nr. ____), un saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 8 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums" 25.1. apakšpunktu rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Atbalss ielā 14 A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 0154 (turpmāk – Detālplānojums) īstenotājs SIA "SOLAR PRO", reģistrācijas numurs 40103180518, (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas domes Lēmumu Nr. ____, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas domes Lēmumu Nr. ____.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.2.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.2. plānotās ielas projektēšana, izbūve un nodošana ekspluatācijā;

1.2.3. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.4. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.5. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā iekļauto zemes ierīcības projektu realizēt divu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās;

2.1.3. Detālplānojumā plānoto zemesgabalu īstenošanu uzsākt pēc Detālplānojumā iekļautā zemes ierīcības projekta realizācijas un adrešu piešķiršanas;

2.1.4. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt sešu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2034. gada 30. decembrim;

2.1.5. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.6. apmaksāt visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus, t.sk. izdevumus par satiksmes un inženierkomunikāciju pieslēgumu izveidi līdz detālplānojuma teritorijai;

2.1.7. nodrošināt, lai būvniecības laikā netiktu negatīvi ietekmēta blakus teritorijās esošo dabas vērtību kvalitāte;

2.1.8. kompensēt zaudējumus, kas Administrācijai vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.1.9. īpašuma tiesību vai Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā informēt jauno tiesību pārņēmēju par Līgumu un tā noteikumiem. Šis Līgums īpašuma tiesību pārņēmējam kļūst saistošs no dienas, kad jaunā īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Detālplānojuma teritorijā, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

2.1.10. Veikt Detālplānojuma pasākumu īstenošanu šādā secībā:

2.1.10.1. plānoto zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un reģistrēšana Valsts zemes dienestā un Zemesgrāmatā;

2.1.10.2. atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veikt plānotās ielas (zemes vienība Nr. 9) projektēšanu, projekta saskaņošanu, saņemot būvatļauju, un veikta ielas braucamās daļas izbūvi līdz šķembu segumam un nodošana ekspluatācijā vismaz ar saistvielām nesaistītas ceļa segas konstruktīvo kārtu;

2.1.10.3. plānotās ielas (zemes vienība Nr. 9) sarkanajās līnijās elektroapgādes, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu tehnisko projektu izstrāde, saskaņošana, būvdarbu atļaujas saņemšana un tiklu izbūve;

2.1.10.4. ēku būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, saskaņošana, būvdarbu atļaujas saņemšana. Būvniecība katrā Detālplānojuma teritorijā izdalītajā zemes vienībā var tikt organizēta individuāli, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtība izstrādātajiem un akceptētajiem būvprojektiem;

2.1.10.5. pēc 2.1.10.2. punktā, 2.1.10.4. punktā minēto darbu veikšanas ēku būvniecības zemes vienībās no Nr. 1 līdz Nr. 8 uzsākšana;

2.1.10.6. Detālplānojumā zemes vienības Nr. 9 atsavināšana par labu pašvaldībai, saskaņā ar Pašvaldība un Īstenotāja noslēgto atsevišķu vienošanos. Ierosināt nodot Pašvaldības īpašumā var tikai tādu ielu, kura vienlaikus atbilst visām prasībām:

2.1.10.6.1. tā ir izdalīta kā atsevišķa zemes vienība, kurai vismaz ir piešķirts kadastra apzīmējums un veikta kadastrālā uzmērīšana;

2.1.10.6.2. iela attiecīgajā posmā ir izbūvēta atbilstoši Detālplānojuma risinājumiem (ar šķemba segumu) normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā nodota ekspluatācijā un kā inženierbūve reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

2.1.10.6.3. zemes vienība nav kopīpašums.

2.1.10.7. Līdz 2.1.10.6. punkta izpildei, jānodrošina Detālplānojuma teritorijā esošās ielas koplietošana un caurbraukšana.

2.2. Īstenotājiem ir tiesības:

2.2.1. Detālplānojuma kārtas realizēt visas vienlaicīgi;

2.2.2. Detālplānojuma kārtas dalīt apakškārtās, ievērojot Detālplānojuma risinājumus un secīgu teritorijas attīstību. Ārkārtēja gadījumā, lūgt Administrāciju Līguma 2.1.4. punktā noteikta termiņa pagarinājumu.

2.3. Administrācija apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.4. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Administrācija ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, piecu darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Administrāciju un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz trīs lapām un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Konta Nr. LV81PARX0002484577002

Akciju sabiedrība "Citadele banka"

Kods PARXLV22

Tālrunis: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

(paraksts*) E. Stobovs

Detālplānojuma izstrādes īstenotājs

SIA "SOLAR PRO"

Reģistrācijas Nr. 40103180518

Adrese: Plieņciema iela 14, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālr.

e-pasts:

(paraksts*) V. Uzvārds

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!