• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 45 "Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Rosmes", Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 9.01.2023., Nr. 6 https://www.vestnesis.lv/op/2023/6.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/32

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krāslavas novadā

Vēl šajā numurā

09.01.2023., Nr. 6

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 45

Pieņemts: 29.12.2022.

OP numurs: 2023/6.3

2023/6.3
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 45

2022. gada 29. decembrī

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Rosmes", Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā apstiprināšanu

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes 2022. gada 29. decembra
lēmumu Nr. 606/21 (prot. Nr. 21)

Izdoti saskaņā ar "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu,
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu
Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentiem" 91. punktu

1. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprināts lokālplānojums, saskaņā ar kuru tiek grozīts Dobeles novada teritorijas plānojums nekustamajā īpašumā "Rosmes", Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 46800030240, un tā sasitošās daļas:

1.1. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (pielikumā);

1.2. Valsts informācijas sistēmā "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma" izstrādāto interaktīvo grafisko daļu, kas pieejama šādā valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla hipersaitē ar unikālo identifikatoru https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25933.

2. Ar šo saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanu lokālplānojuma teritorijas robežās spēku zaudē saistošie noteikumi Nr. 3 "Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Pielikums
Dobeles novada domes
2022. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 45

Dobeles novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
dome@dobele.lv http://www.dobele.lv

Lokālplānojums teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma grozījumiem nekustamajā īpašumā "Rosmes", Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija8

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Šo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) darbības robeža ir Dobeles novada, Naudītes pagasta, Naudītes ciema nekustamā īpašuma "Rosmes" zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4680 003 0239 (turpmāk – lokālplānojuma teritorija).

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības tiktāl, ciktāl saistošie noteikumi nenosaka citādi.

3. Novada nozīmes ainavu un rekreācijas teritorija (TIN5) un tās noteikumi piesaistīti no spēkā esošā teritorijas plānojuma.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

4. Piekļūšana organizējama no lokālplānojuma teritorijai ziemeļos un austrumos esošās pašvaldības ielas un ceļa, tā precizējama vai nosakāma būvprojektā.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

5. Lokālplānojuma teritorijā nav atļauts veidot decentralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.

3.3. Prasības apbūvei

6. Apbūvei jābūt stilistiski saskaņotai un jārespektē apkārtnes ainava.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

Nenosaka

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS2)

4.1.1.1. Pamatinformācija

7. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

8. Savrupmāju apbūve (11001): Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi stāvošas vai divas bloķētas individuālās dzīvojamās mājas), ietverot nepieciešamās palīgbūves un labiekārtojumu.

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

9. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): "Apbūve, ko veido veikals, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā minimāla transporta apkopes servisa objekts (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas)".

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

10.

 

2000 m2

30

2

līdz 9

līdz 2 1

50

1. Atļauta jumta izbūve.

2. Nenosaka.

4.1.1.5. Citi noteikumi

11. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju.

12. Minimālais zemes vienības platums – 40 m, dvīņu mājai – 30 m katrai.

13. Būvlaide – 6 m.

14. Saglabājami esošie koki, izņemot gadījumus, kad tie var ierobežot apbūves izvietošanu.

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR2)

4.7.1.1. Pamatinformācija

15. Transporta infrastruktūras teritorija (TR2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

16. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunik­ācijas un inženiertīkli.

17. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Autoceļi, ielas un citas kompleksas transporta inženierbūves.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka


5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.5.1. Novada nozīmes ainavu un rekreācijas teritorija (TIN5)

5.5.1.1. Pamatinformācija

18. Grafiskās daļas kartē attēlotas Novada nozīmes ainavu un rekreācijas teritorijas – "Silkalnu – Krievkalnu ainava", "Pokaiņu ainava", "Sesavas upes ielejas ainava" un "Gauratas ezera, Lāču dīķa un tiem piegulošo teritoriju ainava".

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

19. Novada nozīmes ainavu un rekreācijas teritorijās aizliegtas darbības, kuru rezultātā notiek nevēlamas ainavas struktūras izmaiņas, piemēram, nozīmīgu skata punktu un perspektīvu aizsegšana ar ēkām un būvēm, apstādīšana ar kokiem, vai aizaudzēšana ar krūmiem, kā arī būtiska reljefa pārveidošana.

20. Ja paredzamā būvniecība novada nozīmes ainavu un rekreācijas teritorijās var negatīvi ietekmēt vidi un ainavu, Pašvaldības būvvalde ir tiesīga nodot būvniecības ieceri publiskajai apspriešanai.

21. Novada nozīmes ainavu un rekreācijas teritorijās Pašvaldības būvvalde var pieprasīt veikt ainavas izvērtējumu detālplānojuma vai būvprojekta ietvaros.

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

22. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību atbilstoši teritorijas plānojumam un šīm lokālplānojuma prasībām.

7. Citi nosacījumi/prasības

Nenosaka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!