• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2022. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 18 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.01.2023., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/op/2023/3.2

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 34/2022

Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanas kārtību

Vēl šajā numurā

04.01.2023., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 18

Pieņemts: 25.05.2022.

OP numurs: 2023/3.2

2023/3.2
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Šī publikācija ir precizēta.
Precizējums: OP 2023/10.24

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18

Jelgavā 2022. gada 25. maijā (prot. Nr. 22, lēmums Nr. 7)

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu
un 26. panta trešo daļu, 7.1 daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi" 69., 79. un 81. punktu

Precizējumi: Jelgavas novada domes
2022. gada 28. decembra lēmums Nr. 25 (prot. Nr. 46)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze).

2. Noteikumi ir saistoši, izstrādājot zemes ierīcības projektu grafiskās daļas, nosakot objektu aizsargjoslas.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu Pašvaldības vienotajā Datubāzē un noteikt prasības šīs Datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

4. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu, nodošanu ekspluatācijā vai ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības darbus.

5. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Pašvaldība vai izvēlēta juridiska persona, kurai Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā, slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar Pašvaldības apstiprināto pakalpojuma cenrādi.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

6. Topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs no Datubāzes izsniedz elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma saņemšanas un samaksas saņemšanas dienas.

7. Ja uzmērāmajā teritorijā atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla (VĢT) punkts, pirms topogrāfiskā plāna saskaņošanas mērniecībā, sertificētai personai nepieciešams veikt VĢT punkta apsekošanu un uzmērīšanu. Apvidū esošos VĢT punktus nepieciešams uzrādīt topogrāfiskajā plānā ar norādi – "Uzmanību – ģeodēziskā tīkla punkts! Projektējot saglabāt." Ja uzmērāmajā teritorijā Datubāzē esošais VĢT punkts ir iznīcināts, mērniecībā sertificētā persona sagatavo aktu par vietējā ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un iesniedz Pašvaldības Būvvaldes pilnvarotam speciālistam.

8. Ģeodēzisko darbu veicējiem topogrāfiskajā plānā jāattēlo visi uzmērāmajā teritorijā esošie valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punkti.

9. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai Datubāzē.

10. Sagatavotais topogrāfiskais plāns jāsaskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

10.1. obligāti, visā Pašvaldības teritorijā ar AS "Sadales tīkls", VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa;

10.2. konkrētās Pašvaldības teritorijās ar inženiertīklu turētājiem, kuru saraksts publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv un Datubāzes turētāja tīmekļa vietnē.

11. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, Pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

12. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs desmit darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

12.1. reģistrē topogrāfisko informāciju Datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

12.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

13. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

14. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes utml.).

15. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu Datubāzē.

16. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un Pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā, un nodrošinātu reģistrēto zemes ierīcības projektu uzglabāšanu.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

17. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

18. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

19.1. Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 14 "Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu, aprites kārtību Jelgavas novadā";

19.2. Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 17 "Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādis "Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu"";

19.3. Ozolnieku novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošos noteikumus Nr. 31/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ozolnieku novadā".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā" apstiprināšanu

1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums Sakarā ar Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldību apvienošanu nepieciešams sastādīt jaunus saistošos noteikumus, lai tie atbilstu normatīvo aktu prasībām.
2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka :

1. Kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldībā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē.

2. Nodrošina visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu ievietošanu Pašvaldības vienotajā datubāzē un noteikt prasības šīs datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiek ievietoti tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv (Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē) un www.latvijasvestnesis.lv (Latvijas vēstnesis tīmekļvietnē).

Pieejami Jelgavas novada pagasta pārvaldēs un Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Nav attiecināms.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!