• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valkas novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 14 "Par sociālajiem dzīvokļiem Ērģemes pagasta "Valžkalnos"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.11.2023., Nr. 222 https://www.vestnesis.lv/op/2023/222.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā

Vēl šajā numurā

15.11.2023., Nr. 222

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valkas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 14

Pieņemts: 26.10.2023.

OP numurs: 2023/222.10

2023/222.10
RĪKI

Valkas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14

Valkā 2023. gada 26. oktobrī

Par sociālajiem dzīvokļiem Ērģemes pagasta "Valžkalnos"

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 26. oktobra sēdes lēmumu Nr. 278 (prot. Nr. 22, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
21.5 panta ceturto daļu, 21.6 panta otro daļu,
21.7 panta pirmo daļu, 21.9 panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sociālo dzīvokļu Ērģemes pagasta "Valžkalnos" (turpmāk tekstā – sociālo dzīvokļu) finansēšanas, uzturēšanas, apsaimniekošanas un pārvaldības kārtību, personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt Noteikumos minētos sociālos dzīvokļus, un kārtību, kādā notiek sociālo dzīvokļu izīrēšana, kā arī sociālā dzīvokļa īrnieka pamatpienākumus un tiesības.

2. Sociālais dzīvoklis šo Noteikumu izpratnē ir Valkas novada pašvaldības īpašumā esošās atsevišķās dzīvojamās telpas – Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, "Valžkalni", Ērģemes pagasts, Valkas novads, ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, kuras izīrē personai (ģimenei), kas, ievērojot likumā par "Palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" un šajos Noteikumos noteikto, tiek atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.

3. Sociālos dzīvokļus aizliegts privatizēt, mainīt, nodot apakšīrē citai personai, iemitināt tajā citas personas, izņemot laulāto, kā arī savus un laulātā nepilngadīgos bērnus.

II. Uzturēšanas, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas noteikumi

4. Sociālo dzīvokļu uzskaiti veic Valkas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests).

5. Sociālo dzīvokļu uzturēšanu un apsaimniekošanu veic Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde).

6. Sociālo dzīvokļu uzturēšanu un apsaimniekošanu finansē no:

6.1. sociālo dzīvokļu īrnieku īres maksām;

6.2. pašvaldības budžeta līdzekļiem;

6.3. citiem normatīvajos aktos noteiktiem atbilstošiem līdzekļiem.

7. Sociālā dzīvokļa īres maksa, maksa par ūdeni, apkuri, elektroenerģiju un atkritumu izvešanu tiek maksāta atbilstoši noslēgtajam dzīvojamās telpas īres līgumam.

8. Koplietošanas telpu izmaksas sedz sociālo dzīvokļu īrnieki, veicot maksājumu proporcionāli iedzīvotāju skaitam sociālajā dzīvoklī.

9. Sociālā dzīvokļa īres maksa ir zemāka par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem.

10. Pašvaldība ar domes lēmumiem apstiprina sociālo dzīvokļu lietošanas noteikumus un īres maksas apmēru.

III. Personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli

11. Šo Noteikumu izpratnē Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt maznodrošinātām personām, kas atbilst likumā "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" noteiktajam un, kurām nav nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā:

11.1. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti;

11.2. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai;

11.3. ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti;

11.4. personai, kura izstājas no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes un saskaņā ar sociālā dienesta atzinumu spēj dzīvot patstāvīgi.

12. Dienests ir tiesīga pieņemt lēmumu izīrēt sociālo dzīvokli, neizvērtējot personas (ģimenes) atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un 11. punktā minētajiem kritērijiem, ja personai (ģimenei) stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja gājusi bojā vai daļēji sabrukusi.

IV. Sociālo dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtība

13. Persona (ģimene), kura ir tiesīga un vēlas īrēt sociālo dzīvokli, Dienestā iesniedz pieteikumu, kurā pamato nepieciešamību īrēt sociālo dzīvokli un dod atļauju lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem apstrādāt personīgos datus atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

14. Dienests pārbauda datus pašvaldībai pieejamajās informācijas sistēmās, par tiesībām personai (ģimenei) īrēt sociālo dzīvokli un 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo dzīvokli.

15. Dienests pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību, izīrējot sociālo dzīvokli, un iekļaušanu palīdzības reģistrā, ja visi sociālie dzīvokļi ir aizņemti.

16. Dienests pieņem lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra, ja:

16.1. persona iesniegusi iesniegumu par izslēgšanu;

16.2. persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai palīdzības reģistrā;

16.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai palīdzības reģistrā;

16.4. personas jau ir saņēmusi pieteikumā norādīto palīdzību;

16.5. persona ir mirusi.

V. Sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšana un izbeigšana

17. Sociālo dzīvokli izīrē uz Dienesta lēmuma pamata.

18. Sociālo dzīvokli nodod personas lietošanā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu un parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, kurus paraksta Pārvaldes vadītājs.

19. Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts Dienesta lēmums par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

20. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 2 gadiem.

21. Dienests ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinās, vai nav zuduši apstākļi, uz kuru pamata sociālais dzīvoklis izīrēts attiecīgajai personai (ģimenei).

22. Ja pēc līguma termiņa beigām persona (ģimene) nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, personai (ģimenei) ir tiesības prasīt, lai tiek noslēgts jauns sociālā dzīvokļa īres līgums.

23. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek pārtraukts:

23.1. ja persona pārkāpj līgumā noteiktos īrnieka pienākumus;

23.2. zuduši apstākļi, kuri bijuši pamatā sociālā dzīvokļa piešķiršanai;

23.3. persona atteikusies no sociālā dzīvokļa īrēšanas.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

 

Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14 "Par sociālajiem dzīvokļiem Ērģemes pagasta "Valžkalnos""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. Latvijas Republikas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" ir veikti grozījumi, kuriem stājoties spēkā, spēku zaudē likums "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām".

1.2. Pašvaldībā šobrīd ir spēkā 2010. gada 29. aprīļa nolikums Nr. 10 "Valkas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu Ērģemes pagasta "Valžkalni" nolikums", kurš izdots saskaņā ar likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"4. pantu.

1.3. Sociālie dzīvokļi "Valžkalnos" nav iestāde vai struktūrvienība, līdz ar to nav nepieciešams apstiprināt nolikumu, bet izdot pašvaldības saistošos noteikumus.

1.4. Ar saistošajiem noteikumiem (turpmāk – noteikumi) paredzēts noteikt sociālo dzīvokļu "Valžkalni", Ērģemes pagasts, Valkas novads, izīrēšanas kārtību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. Uz budžeta ieņēmumu daļas samazinājumu vai palielinājumu prognoze nav attiecināma.

2.2. Noteikumu izpildei 2023. gadā netiek prognozēta papildu finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. Sociālā ietekme – plānots, ka noteikumi pozitīvi ietekmēs mērķgrupu, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, jo tie ir maznodrošinātas pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti.

3.2. Ietekme uz vidi – neradīs ietekmi uz vidi.

3.3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināma.

3.4. Ietekme uz konkurenci – nav ietekmes.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. Visas personas, kuras skar noteikumu piemērošana, var vērsties Valkas novada Sociālajā dienestā, Rūjienas ielā 3D, Valkā, Valkas novadā.

4.2. Lai saņemtu sociālo dzīvokli Valžkalnos, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, fiziska persona iesniedz Valkas novada Sociālajam dienestam iesniegumu. Valkas novada Sociālais dienests pieņem lēmumu desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Līgumu par dzīvokļa izīrēšanu slēdz Ērģemes pagasta pārvalde.

4.3. Valkas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Valkas novada pašvaldības domē. Valkas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

4.4. Noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", informācija par tiem – Valkas novada pašvaldības izdevumā "Valkas Novada Vēstis" un ievietoti Valkas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valka.lv.

4.5. Noteikumu piemērošanā nav paredzētās administratīvo procedūru izmaksas. 

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti noteikumi – tiek izpildīts Pašvaldību likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktais, ka pašvaldības kompetenci nosaka ārējie normatīvie akti, kā arī īstenotas pašvaldības autonomās funkcijas, kas noteiktas Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. un 11. punktā. Papildus tiks ievērots Pašvaldību likuma 4. panta otrajā daļā noteiktais, ka pašvaldība autonomās funkcijas pilda atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. Noteikumu izpildi nodrošina Valkas novada Sociālais dienests.

6.2. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, reorganizācija, vai jaunu darbavietu izveide.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  7.1. Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, t.i., sniegt atbalstu maznodrošinātām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izīrējot sociālos dzīvokļus.

7.2. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi, un rīcība ir atbilstoša augstāka juridiskā spēka normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. Noteikumu projektu ir izstrādājuši pašvaldības speciālisti.

8.2. Saistošo noteikumu projekts nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Valkas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļā 25.09.2023. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas. Sabiedrības viedokļi šajā termiņā pašvaldībā netika iesniegti.

8.3. Cita veida saziņa un konsultācijas nav notikušas.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!