• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 31/2023 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Alūksnes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.10.2023., Nr. 210 https://www.vestnesis.lv/op/2023/210.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 32/2023

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

30.10.2023., Nr. 210

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 31/2023

Pieņemts: 26.10.2023.

OP numurs: 2023/210.15

2023/210.15
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 31/2023

Alūksnē 2023. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 13, 19. p.)

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Alūksnes novadā

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldībā, turpmāk – pašvaldība, saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta (turpmāk – novietne) Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, un laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs.

2. Šie noteikumi neattiecas uz alkohola un alus tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un publiskajos pasākumos.

3. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs (īslaicīgas lietošanas, viegli uzstādāmas un pārvietojamas būves, nojumes u.tml.) atļauta no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

4. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk – Saskaņojums) izsniedz komersantiem, kuri papildu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

5. Lai saņemtu Saskaņojumu, komersants iesniegumā pašvaldībai norāda:

5.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

5.2. plānoto termiņu (kārtējā kalendāra gadā) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, kā arī novietnes darba laiku;

5.3. komercdarbības vietu, kur tiks veikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē.

6. Iesniegumam pievieno:

6.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju;

6.2. novietnes atrašanās vietas īpašumu vai lietošanas tiesību, bet attiecībā uz pašvaldības zemi – nomas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;

6.3. Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes saskaņojumu par novietnes izvietošanas vietu inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm un par bezmaksas tualešu pieejamību apmeklētājiem, ja tirdzniecība ir ilgāka par 2 (divām) stundām, uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes, kas iekļaujas apkārtējās vides kontekstā un nodrošinot to apkopi tirdzniecības laikā;

6.4. objekta vizualizāciju vides kontekstā.

7. Lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu pašvaldības vārdā pieņem Licencēšanas komisija, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu 5. un 6. punktā noteikto dokumentu saņemšanas.

8. Saskaņojumu (2. pielikums) izsniedz uz pieprasīto laika periodu viena kalendāra gada ietvaros.

9. Saskaņojumu neizsniedz:

9.1. Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktajos gadījumos;

9.2. ja nav iesniegti 5. un 6. punktā norādītie dokumenti;

9.3. ja komersants sniedzis nepatiesas ziņas Saskaņojuma saņemšanai.

10. Pašvaldības Licencēšanas komisija ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt Saskaņojumu, ja:

10.1. konstatēts, ka komersants sniedzis nepatiesas ziņas Saskaņojuma saņemšanai;

10.2. tiek izbeigta komersanta komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā;

10.3. saņemts kompetentu institūciju atzinums par komersanta pārkāpumiem mazumtirdzniecības vietā, tajā skaitā, ja tirdzniecība apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesības;

10.4. novietne vairs neatbilst sākotnējai saskaņotajai vietas vizualizācijai.

11. Pašvaldības Licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Alūksnes novada pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas brīža. Domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

12. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim izsniegtie Saskaņojumi ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2011. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 11/2011 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Alūksnes novadā".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2023
"Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Alūksnes novadā"

Alūksnes novada pašvaldībai

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē Alūksnes novadā.

Komersanta nosaukums  

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese  

Novietnes atrašanās vieta (adrese)  

Plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē  

Darba laiks  

Pielikumā:

1.
2.
3.
4.

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos reģistros.

202__. gada __._____________    
 

(paraksts, atšifrējums, amats)

 

 

2. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/2023
"Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Alūksnes novadā"

SASKAŅOJUMS

Alūksnē

______. gada ____. _____________

Nr.______

Alūksnes novada pašvaldība saskaņo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Alūksnes novada administratīvajā teritorijā

komersantam  
 

(juridiskas personas nosaukums)

( juridiskas personas reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)


Novietnes atrašanās (komercdarbības) vieta (adrese)  

Saskaņojums derīgs no ______________________ līdz ______________________.

Saskaņojums izsniegts saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada __. ______ saistošajiem noteikumiem Nr. __/2023 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs".

Licencēšanas komisija

(paraksts)

Vārds, uzvārds, amats

 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 31/2023 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Alūksnes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešā daļa noteic, ja pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, tā izdod saistošos noteikumus par laika periodu, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 2011. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11/2011 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Alūksnes novadā".
2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu paredz nebūtisku ietekmi. Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. sociālā ietekme – ierobežota alkohola pieejamība dažādām sociālajām grupām;

3.2. ietekme uz vidi – nerada ietekmi uz vidi;

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – samazina iespējamo alkohola pašpatēriņu;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi – var veicināt uzņēmējdarbības paplašināšanos jaunu novietņu izvietošanā;

3.5. ietekme uz konkurenci – pozitīva ietekme, noteikumi neierobežo tirgus dalībnieku skaitu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana. Komersants iesniedz iesniegumu (1. pielikums) personīgi Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk arī pašvaldība) Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv uz pašvaldības oficiālo e-adresi, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-adresi uz e-pastu dome@aluksne.lv.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. saistošie noteikumi neparedz veidot jaunas institūcijas;

6.2. saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības Licencēšanas komisija.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts no 14.09.2023. līdz 27.09.2023. publicēts Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem;

8.2. sabiedrības pārstāvji varēja sniegt viedokli par saistošo noteikumu projektu nosūtot pašvaldībai elektronisku pieteikumu uz pašvaldības e-adresi, elektroniski parakstītu pieteikumu uz pašvaldības e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv, nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu pieteikumu vai aizpildot pieteikuma veidlapu (pieejama arī pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/ Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem) kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem;

8.3. sabiedrības viedoklis par saistošo noteikumu projektu nav saņemts.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!