• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2023. gada 20. jūlija saistošie noteikumi Nr. 13 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.09.2023., Nr. 172 https://www.vestnesis.lv/op/2023/172.27

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2023

Ķekavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums

Vēl šajā numurā

06.09.2023., Nr. 172

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 20.07.2023.

OP numurs: 2023/172.27

2023/172.27
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Cēsīs 2023. gada 20. jūlijā

Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās

Apstiprināti ar Cēsu novada domes
20.07.2023. lēmumu Nr. 370

Precizēti ar Cēsu novada domes
17.08.2023. lēmumu Nr. 412

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendijas studentiem, kuri apgūst izglītības programmu, kas dod tiesības veikt sociālā darba speciālista darbu vai organizēt sociālā darba un sociālo pakalpojumu vadības procesus (turpmāk – stipendiāts).

2. Pašvaldība katru gadu, pamatojoties uz Pašvaldības iestāžu iesniegto prognozi par sociālā darba speciālistu nepieciešamību turpmākajiem trīs gadiem un ievērojot ikgadējā budžetā paredzēto finansējumu stipendiju izmaksai, līdz 31. jūlijam nosaka akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas sociālā darba speciālistu sagatavošanā un no jauna piešķiramo stipendiju skaitu atbalstāmajās studiju programmās.

3. Pēc lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas pretendents slēdz līgumu (3. pielikums) ar Pašvaldību.

4. Stipendiju var piešķirt no pirmā studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas laiku atbalstāmajā studiju programmā studējošam pretendentam, ja pretendents pilda šo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

5. Pašvaldība stipendiātam maksā stipendiju 10 mēnešus gadā. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

6. Pašvaldības stipendija tiek piešķirta šādā apmērā:

6.1. pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 150,00 euro mēnesī;

6.2. nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 100,00 euro mēnesī.

II. Stipendijas piešķiršanas komisija

7. Pretendentu izvērtēšanai un stipendijas piešķiršanai ar Cēsu novada domes lēmumu izveido Stipendijas piešķiršanas komisiju (turpmāk – Komisija) sešu locekļu sastāvā.

8. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Komisija no Komisijas locekļu vidus.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.

10. Komisija lēmumus par stipendiju piešķiršanu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

11. Komisija nodrošina un uzrauga ar stipendiju piešķiršanu saistīto jautājumu risināšanu, tai skaitā:

11.1. nodrošina stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu;

11.2. veic pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu un pieņem lēmumus par stipendiju piešķiršanu;

11.3. izskata stipendiātu iesniegtos dokumentus;

11.4. uzrauga no līguma izrietošo saistību izpildi;

11.5. sadarbībā ar Dienestu nodrošina priekšlikumu iesniegšanu par nākamā gada pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai, apmēru;

11.6. sadarbībā ar Dienestu sagatavo priekšlikumus par tām studiju programmām, kurās studējošajiem nākamajā gadā būtu nepieciešams piešķirt stipendijas.

12. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts pretendenta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

13. Stipendijas piešķir konkursa (turpmāk – Konkurss) kārtībā.

14. Pašvaldības dome ikgadējā budžetā paredz finansējumu stipendiju izmaksai un nosaka maksimālo stipendiātu skaitu konkrētajā budžeta gadā, ņemot vērā nepieciešamo sociālā darba speciālistu skaitu atbalstāmajās studiju programmās.

15. Pašvaldība Konkursu izsludina divu mēnešu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajām studiju programmām.

16. Pretendents, kurš vēlas saņemt stipendiju, iesniedz pašvaldībā šādus dokumentus:

16.1. Komisijai adresētu iesniegumu stipendijas saņemšanai (1. pielikums);

16.2. iepriekšējās izglītības dokumenta kopiju un sekmju izrakstus, ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šos dokumentus;

16.3. izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina pretendenta studiju plāna/ programmas izpildi izglītības iestādē, sekmju izrakstu par studiju periodu un studiju turpināšanu, ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šos dokumentus;

16.4. apliecinājumu (2. pielikums) nodibināt darba tiesiskās attiecības studiju laikā vai pēc studiju beigšanas ar Pašvaldības iestādi, un pēc studiju pabeigšanas nostrādāt (nostrādātajos gados ieskaita reāli nostrādāto laiku) Pašvaldības iestādē atbilstoši iegūtajai izglītībai:

16.4.1. ne mazāk kā piecus gadus, ja stipendija piešķirta no pirmā vai otrā studiju gada;

16.4.2. ne mazāk kā trīs gadus, ja stipendija piešķirta no trešā studiju gada vai vēlāk, vai stipendiāts pēc īsā cikla profesionālās augstākās izglītības iegūšanas studē bakalaura programmā vai pēc pirmā cikla augstākās izglītības iegūšanas studē maģistra programmā.

17. Iesniedzamos dokumentus pretendents sagatavo valsts valodā, svešvalodās iesniegtajiem dokumentiem pievieno normatīvajiem aktiem atbilstošu tulkojumu latviešu valodā.

18. Dienests piecu darbdienu laikā apkopo Konkursa pieteikšanās termiņā saņemtos dokumentus un iesniedz izskatīšanai Komisijā.

19. Komisija:

19.1. vērtē tikai tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

19.2. ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izvērtē, pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.

20. Pretendentam netiek atdoti atpakaļ Konkursam iesniegtie dokumenti.

IV. Stipendijas piešķiršanas kritēriji

21. Ievērojot Pašvaldības ikgadējā budžetā piešķirto finansējumu, Pašvaldības domes noteikto attiecīgajā akadēmiskajā gadā no jauna piešķiramo stipendiju skaitu atbalstāmajās studiju programmās un šajos noteikumos noteikto kārtību, Pašvaldības stipendiju ir tiesības saņemt pretendentam:

21.1. kurš ir pilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students vai ir nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students;

21.2. kurš, noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

21.3. kura sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm (pretendents, kurš uzsāk studijas sociālā darba studiju programmas 1. kursā, uzrāda atestātu par vidējās vispārējās izglītības iegūšanu, kurā vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm, ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šīs ziņas).

22. Stipendiju nepiešķir pretendentam, kurš:

22.1. apgūst studiju programmu, kas neatbilst Pašvaldības noteiktajām atbalstāmajām studiju programmām;

22.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

22.3. uz laiku ir pārtraucis studiju programmas apguvi.

23. Ja stipendijas saņemšanai pieteikušies līdzvērtīgi pretendenti, stipendiāts tiek noteikts šādā prioritārā secībā:

23.1. Pašvaldības institūcijas darbinieks sociālajā jomā;

23.2. Pašvaldības institūcijas darbinieks;

23.3. pretendents ar augstāku sekmju vidējo vērtējumu;

23.4. pretendents iesnieguma iesniegšanas secībā.

V. Stipendijas izmaksas pārtraukšana

24. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja:

24.1. stipendiāts ir atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības dēļ;

24.2. stipendiāts pārtrauc mācības, izņemot šo noteikumu 27. punktā paredzētajā gadījumā;

24.3. stipendiāts noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis iepriekšējā mācību semestra vai mācību gada pārbaudījumus;

24.4. stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis šo noteikumu 30. punktā paredzētos dokumentus;

24.5. tiek konstatēts, ka stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības.

25. Ja stipendijas izmaksa pārtraukta šo noteikumu 24. punktā noteiktajos gadījumos vai darba tiesiskās attiecības ar stipendiātu tiek pārtrauktas saskaņā ar Darba likuma 100. panta pirmo daļu un 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu, vai stipendiāts pēc studiju beigšanas atsakās noslēgt darba līgumu ar Pašvaldības iestādi specialitātē, kuru apgūstot ir saņēmis stipendiju, stipendiāts gada laikā atmaksā visos iepriekšējos periodos saņemto stipendiju proporcionāli Pašvaldības iestādē attiecīgajā specialitātē nenostrādātajam laikam. Pašvaldība un stipendiāts var vienoties par ilgāku stipendijas atmaksāšanas periodu, kas nepārsniedz trīs gadus.

26. Stipendiāts tiek atbrīvots no pienākuma atmaksāt Pašvaldībai stipendiju, ja:

26.1. nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums;

26.2. nevar tikt nodrošināts ar darbu Pašvaldības institūcijas likvidācijas vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumos.

27. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa dēļ, stipendija netiek izmaksāta. Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par vienu studiju gadu. Stipendijas piešķīrumu saglabā un stipendijas izmaksu atjauno pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja stipendiāts atbilst stipendijas saņemšanas kritērijiem. Ja stipendiāts atrodas studiju pārtraukumā citu iemeslu dēļ, stipendiju izmaksa tiek pārtraukta.

VI. Ziņas par studijām

28. Balstoties uz ziņām par stipendiāta sekmēm studijās un citiem ar stipendijas izsniegšanu saistītiem aspektiem, Komisija izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs saņemt stipendiju turpmākajos studiju periodos.

29. Lai iegūtu ziņas par stipendiāta sekmēm studijās, Komisija pieprasa izglītības iestādei:

29.1. pēc katra studiju semestra beigām – stipendiāta sekmes apliecinošu dokumentu;

29.2. katra mācību gada pirmajā mēnesī – izziņu vai sekmju izrakstu, kas apliecina, ka stipendiāts sekmīgi noteiktā termiņā nokārtojis iepriekšējā mācību gada pārbaudījumus.

30. Stipendiāts pēc Dienesta pieprasījuma iesniedz Dienestā šo noteikumu 29. punktā minētos Komisijai adresētus dokumentus Dienesta norādītā termiņā, ja Komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šos dokumentus.

VII. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

31. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības domē.

32. Pašvaldības domes lēmums par Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums

33. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 18 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

1. pielikums
Cēsu novada domes
2023. gada 20. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 13

IESNIEGUMS

pašvaldības
stipendiju piešķiršanas komisijai

Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Dzīvesvietas adrese:
Mobilā telefona Nr.:
E-pasts:

Iegūstamā studiju kvalifikācija:
Akadēmiskais grāds:
Studiju programmas nosaukums:
Augstākās izglītības iestāde, fakultāte:
Studiju uzsākšanas gads augstākās izglītības iestādē:
(paraksts un paraksta atšifrējums)

20____. gada ____. ___________________________

 

2. pielikums
Cēsu novada domes
2023. gada 20. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 13

APLIECINĀJUMS

Es,

           (personas vārds, uzvārds)

(personas kods)

ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinusies/-ies ar visu informāciju, kas attiecas uz Cēsu novada pašvaldības stipendiju studijām pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās piešķiršanas kārtību. Apņemos Cēsu novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas gadījumā stāties darba attiecībās ar Cēsu novada pašvaldības noteiktu darba devēju studiju laikā/pēc studiju pabeigšanas un pēc studiju pabeigšanas nostrādāt Cēsu novada pašvaldības noteiktajā iestādē atbilstoši iegūtajai izglītībai ne mazāk kā piecus/trīs gadus.

Tālrunis

E-pasts

(paraksts un paraksta atšifrējums)

20____. gada ____. ___________________________

(vietas nosaukums)

 

3. pielikums
Cēsu novada domes
2023. gada 20. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 13

Līgums Nr. _____

Cēsis, Cēsu novads

202…... gada ………………….

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk saukta Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors/-e ……………., un

_____________, personas kods ____________, deklarētās dzīvesvietas adrese ___________________, turpmāk saukts/-a Stipendiāts, abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs,

ievērojot Cēsu novada domes 2023. gada …………... jūlija saistošos noteikumus Nr……………….. "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās" (turpmāk – Saistošie noteikumi, pamatojoties uz Cēsu novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijas 20…. gada……………. lēmumu (protokols Nr……), izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

I. Līguma priekšmets

1. Pašvaldība apņemas maksāt Stipendiātam stipendiju __________ euro mēnesī (turpmāk – Stipendija).

2. Stipendija tiek maksāta ar mērķi, lai Stipendiāts apgūtu ___________ specialitāti un nodibinātu/turpinātu darba tiesiskās attiecības ar Pašvaldību tās iestādē minētajā specialitātē.

II. Stipendijas maksāšanas noteikumi un norēķinu kārtība

3. Stipendija tiek maksāta 10 mēnešus gadā visu studiju laiku.

4. Pašvaldība, veicot stipendijas izmaksu, budžetā pārskaita normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

5. Stipendiju izmaksā katru mēnesi, un tā tiek pārskaitīta uz Stipendiāta norādīto kredītiestādes norēķinu kontu līdz nākamā mēneša 15. datumam.

6. Par Stipendijas saņemšanas dienu Līdzēji atzīst datumu, kad Pašvaldība veikusi maksājumu.

7. Pašvaldība katru gadu sastāda apliecinājumu par attiecīgajā periodā aprēķinātās un izmaksātās stipendijas apmēru un iesniedz Stipendiātam. Stipendiāts piecu dienu laikā no apliecinājuma saņemšanas dienas paraksta apliecinājumu un iesniedz Pašvaldībai. Ja Stipendiāts noteiktajā termiņā neiesniedz apliecinājumu Pašvaldībai, tai ir tiesības vienpusēji pārtraukt stipendijas izmaksu līdz brīdim, kad iesniegts apliecinājums.

8. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja:

8.1. Stipendiāts ir atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības dēļ;

8.2. Stipendiāts pārtrauc mācības, izņemot Līguma 11. punktā paredzētajā gadījumā;

8.3. stipendiāts noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis iepriekšējā mācību semestra vai mācību gada pārbaudījumus;

8.4. stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis Līguma 15.2. apakšpunktā paredzētos dokumentus;

8.5. tiek konstatēts, ka stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības.

8.6. ar Stipendiātu tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības.

9. Ja Stipendijas izmaksa pārtraukta Līguma 8.1.–8.5. apakšpunktā noteiktajā gadījumā vai darba tiesiskās attiecības ar stipendiātu tiek izbeigtas saskaņā ar Darba likuma 100. panta pirmo daļu un 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu, vai Stipendiāts pēc studiju pabeigšanas atsakās noslēgt Līgumā paredzēto darba līgumu, Stipendiāts gada laikā atmaksā visos iepriekšējos periodos saņemto Stipendiju proporcionāli pašvaldības iestādē nenostrādātajam laikam specialitātē, par kuru saņēmis Stipendiju. Pašvaldība un Stipendiāts var vienoties par ilgāku Stipendijas atmaksāšanas periodu, kas nepārsniedz trīs gadus. Par Stipendijas atmaksāšanu vienreizējā maksājumā vai pa daļām noslēdzama atsevišķa vienošanās.

10. Stipendiāts tiek atbrīvots no pienākuma atmaksāt Pašvaldībai stipendiju, ja:

10.1. nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums;

10.2. nevar tikt nodrošināts ar darbu Pašvaldības institūcijas likvidācijas vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumos.

11. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa dēļ, stipendija netiek izmaksāta. Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par vienu studiju gadu. Stipendijas piešķīrumu saglabā un Stipendijas izmaksu atjauno pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja Stipendiāts atbilst Stipendijas saņemšanas kritērijiem. Ja Stipendiāts atrodas studiju pārtraukumā citu iemeslu dēļ, Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.

III. Pašvaldības tiesības un pienākumi

12. Pašvaldības tiesības:

12.1. pieprasīt no izglītības iestādes ziņas par Stipendiāta studijām;

12.2. pieprasīt no Stipendiāta ar studijām saistītos dokumentus, ja Pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt šos dokumentus no izglītības iestādes;

12.3. atbilstoši iespējām nodrošināt pasūtījumu zinātniskajam darbam, diplomdarbam, bakalaura vai maģistra darbam;

12.4. izskatīt izglītības iestādes informāciju (pārskatus) par Stipendiāta sekmēm un izvērtēt, vai Stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt Stipendiju;

12.5. pārtraukt Stipendijas izmaksu un atprasīt izmaksāto Stipendiju Līgumā noteiktajos gadījumos;

12.6. slēgt ar Stipendiātu darba līgumu pirms Līgumā noteiktās specialitātes iegūšanas;

12.7. vienpusēji grozīt Stipendijas apmēru, ja tiek mainīts Saistošajos noteikumos paredzētais stipendijas apmērs.

13. Pašvaldības pienākumi:

13.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā pārskaitīt Stipendiju Stipendiātam;

13.2. pēc studiju beigšanas noslēgt ar Stipendiātu pilna laika darba līgumu ……….. specialitātē.

IV. Stipendiāta tiesības un pienākumi:

14. Stipendiātam ir tiesības saņemt Līgumā noteikto stipendiju.

15. Stipendiāta pienākumi:

15.1. apgūt Līguma 2. punktā norādīto specialitāti un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu;

15.2. pēc Pašvaldības Sociālā dienesta pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā iesniegt:

15.2.1. pēc studiju semestra beigām – attiecīgā semestra sekmes apliecinošu dokumentu;

15.2.2. izziņu vai sekmju izrakstu, kas apliecina, ka Stipendiāts sekmīgi noteiktā termiņā nokārtojis iepriekšējā mācību gada pārbaudījumus.

15.3. mēneša laikā pēc studiju pabeigšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Pašvaldības noteiktu iestādi un nostrādāt pamatdarbā …….. specialitātē pilna darba laika apjomā saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem ne mazāk kā turpmākos trīs/piecus gadus (nostrādātajos gados ieskaita reāli nostrādāto laiku).

15.4. ja Stipendiāts pārtrauc vai izbeidz studijas, 10 (desmit) dienu laikā no šī notikuma iestāšanās informēt Pašvaldību;

15.5. informēt Pašvaldību gadījumā, ja mācības tiek pārtrauktas uz laiku veselības stāvokļa dēļ, un iesniegt rakstveida iesniegumu Stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Šāds mācību pārtraukums nevar ilgt vairāk par vienu studiju gadu.

V. Līdzēju atbildība

16. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību izpildi saskaņā ar Līgumu un normatīvo aktu prasībām.

17. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma nepildīšanu, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līguma izpratnē tiek uzskatītas dabas katastrofas, militāra rakstura darbības, epidēmijas, valsts pārvaldes institūciju lēmumi vai rīkojumi vai citi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

18. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līguma izpildes pienākums tiek apturēts uz attiecīgo nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laiku. Nepārvaramas varas apstākļiem ilgstot vairāk par trīs mēnešiem, ikviens no Līdzējiem var atkāpties no Līguma, par to paziņojot rakstveidā.

19. Līdzēji ir atbildīgi par informācijas, kas iegūta no otra Līdzēja Līguma darbības laikā, glabāšanu un nenodošanu trešajām personām bez otra Līdzēja piekrišanas. Par šādu informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida informācija, kura saistīta ar Līguma izpildi, tai skaitā personu dati, jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija, kas iegūta Līguma izpildes laikā un ir neatklājama trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

20. Pašvaldība kā personas datu pārzinis apstrādās Līgumā norādītos vai Līguma izpildes ietvaros saņemtos Stipendiāta personas datus Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un tikai tādā apmērā, kā tas nepieciešams Līguma saistību izpildei un normatīvajos aktos noteikto Pašvaldības saistību izpildei.

21. Stipendiāta personas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.

VI. Līguma termiņš

22. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

VII. Noslēguma noteikumi

23. Visi grozījumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, un šādi grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

24. Pašvaldība var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tās uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas vai Stipendiāts nepilda tā saistības.

25. Līdzēji var vienoties par Līguma izbeigšanu pirms termiņa, atsevišķi vienojoties par Līguma izbeigšanas noteikumiem un noslēdzot rakstveida vienošanos.

26. Līdzēji vienojas, ka jebkādi strīdi, domstarpības vai prasības, kas saistītas ar Līgumu un tajā noteikto saistību izpildi, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta strīds tiek izskatīts tiešā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

27. Līgums sagatavot divos eksemplāros, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, un katrs Līdzējs saņem vienu Līguma eksemplāru.

 

Pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000031048

Juridiskā adrese: Raunas iela 4,

Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Banka: AS SEB banka

Konta Nr. LV51UNLA0004013130835

Izpilddirektors__________________

Stipendiāts

Vārds un uzvārds

Personas kods

Deklarētās dzīvesvietas adrese:

Banka

Konta Nr.

Paraksts un paraksta atšifrējums


202….. gada ____________________

202….. gada ____________________

 

Cēsu novada domes 2023. gada20. jūlija saistošo noteikumu Nr. 13 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās"
paskaidrojuma raksts

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

 

Saistošo noteikumu "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās " (turpmāk – Saistošie noteikumi) mērķis ir noteikt kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), īstenojot tās brīvprātīgās iniciatīvas, sniedz materiālu atbalstu stipendiju veidā studentiem, kuri studē tādu sociālā darba speciālistu programmās, kuri nepieciešami, lai Pašvaldība sekmīgi varētu nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas sociālā atbalsta sniegšanā.

2023. gada 1. janvārī stājies spēkā Pašvaldību likums un zaudējis spēku likums "Par pašvaldībām". Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam; līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Ievērojot šo regulējumu, ir izdodami jauni saistošie noteikumi par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas kārtībā paredzētajām stipendijām, lai aizstātu šobrīd spēkā esošos Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošos noteikumus Nr. 18 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās", kas ir izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" normām.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Pašvaldības 2023. gada budžetā ir paredzēts finansējums stipendijām studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba specialitātēs, 4800 euro, un šo līdzekļu ietvaros 2023. gadā tiks nodrošināts Saistošajos noteikumos paredzētais atbalsts.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošajos noteikumos paredzētās stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās, sekmēs sociālā darba speciālistu piesaisti Pašvaldības iestādēs, līdz ar to veicinās profesionāla sociālā darba kapacitātes stiprināšanu un pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanu kopumā, nodrošinot dažāda veida sociālo atbalstu iedzīvotājiem un veicinot labvēlīgas sociālās vides veidošanu novadā.

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi un konkurenci novadā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu īstenošana paredzēta Pašvaldības esošo administratīvo procesu ietvaros un neradīs šo procesu papildus izmaksas.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi tiks īstenoti esošo Pašvaldības funkciju un tām paredzēto personāla resursu ietvaros.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Saistošajos noteikumos paredzētā Stipendiju piešķiršanas komisija un Cēsu novada Sociālais dienests.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošo noteikumu īstenošanas izmaksas ir atbilstošas to izdošanas mērķim.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts no 2023. gada 14. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesunovads.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļi par saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!