• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ludzas novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 16/2023 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.08.2023., Nr. 155 https://www.vestnesis.lv/op/2023/155.49

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2023

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā

Vēl šajā numurā

14.08.2023., Nr. 155

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ludzas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 16/2023

Pieņemts: 27.07.2023.

OP numurs: 2023/155.49

2023/155.49
RĪKI

Ludzas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/2023

Ludzā 2023. gada 27. jūlijā

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
2023. gada 27. jūlija sēdes lēmumu Nr. 508
(prot. Nr. 7, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
33. panta ceturto daļu,
36. panta piekto un sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ludzas novadā, kā arī sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, to piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (mājsaimniecībām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir personām (mājsaimniecībām), kuras atbilst šo Noteikumu nosacījumiem un kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa vai pabalstu piešķiršanu pieņem Ludzas novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

4. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam Dienests izvērtē un nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809).

5. Lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai par atbilstības noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam mājsaimniecība var tikt apsekota dzīves apstākļu novērtēšanai un sociālās situācijas noskaidrošanai tās deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

6. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksnis tiek noteikts:

6.1. 60 procentu apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, noapaļojot līdz veseliem euro. Minimālā ienākuma slieksnis aprēķināms, piemērojot:

6.1.1. pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficientu 1;

6.1.2. pārējām personām mājsaimniecībā – koeficientu 0,7.

II. Pabalstu veidi, to piešķiršanas kārtība un apmērs

7. Pamata sociālās palīdzības pabalsti:

7.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

7.2. mājokļa pabalsts.

8. Papildu sociālās palīdzības pabalsti:

8.1. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām:

8.1.1. skolas piederumu iegādei;

8.1.2. veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

8.1.3. briļļu apmaksai bērniem;

8.1.4. pabalsts krīzes situācijā.

9. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts:

9.1. GMI pabalstu piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;

9.2. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša beigām.

10. Mājokļa pabalsts:

10.1. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts, piešķirts un izmaksāts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 "Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809) noteiktajā kārtībā un apmērā.

10.2. Aprēķinot Mājokļa pabalstu, aprēķinā tiek piemēroti MK noteikumu Nr. 809 3. pielikumā noteiktie mājokļa lietošanas izdevumi.

10.3. Mājokļa pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējām vai izmaksāts mājsaimniecībai pēc maksājuma kvīts iesniegšanas Sociālajā dienestā.

11. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām:

11.1. Skolas piederumu iegādei – 50,00 euro izmaksā vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma vai mācību gada sākumā katram bērnam mājsaimniecībā.

11.2. Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 50,00 euro gadā vienai personai.

11.2.1. Pabalsts tiek piešķirts ārstniecības un zobārstniecības pakalpojumu, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai, izņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus trūcīgām personām.

11.2.2. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts katram ģimenes loceklim.

11.3. Briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērnam līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās izglītības iestādē un ir vecāku apgādībā, apmaksājot briļļu iegādes izdevumus vienu reizi gadā līdz 50,00 euro apmērā.

12. Pabalsts krīzes situācijā:

12.1. Pabalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), piešķir neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, ja mājsaimniecība saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas, šādā apmērā:

12.1.1. ugunsgrēka gadījumā līdz 1000,00 euro vienai mājsaimniecībai, ja ugunsgrēka rezultātā ir bojāts vienīgais mājoklis, kurš atrodas Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurā ir ģimenes deklarētā un faktiskā dzīvesvieta.

12.1.2. plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz 500,00 euro vienai mājsaimniecībai, ja dabas stihijas rezultātā ir bojāts vienīgais mājoklis, kurš atrodas Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurā ir ģimenes deklarētā un faktiskā dzīvesvieta.

12.1.3. situācijā, ja mājsaimniecība ir nonākusi krīzes situācijā zādzības, smagas saslimšanas, avārijas, ilgstošas ārstēšanās u.tml. apstākļu dēļ un tā pati saviem spēkiem nespēj apmierināt savas pamatvajadzības līdz 300,00 euro vienai mājsaimniecībai.

12.2. Lai saņemtu materiālo pabalstu krīzes situācijā, Ludzas novada pašvaldības teritorijā esošās mājsaimniecības pārstāvim trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās ir jāiesniedz Ludzas novada sociālajā dienestā argumentēts iesniegums par materiālā pabalsta krīzes situācijā pieprasīšanu un dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

12.3. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists veic krīzes situācijas izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus.

12.4. Pabalstu krīzes situācijā mājsaimniecībai var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami krīzes situācijas seku novēršanai vai mazināšanai.

12.5. Pabalsts, kas pārsniedz 12.1. punktā noteikto apmēru, tiek piešķirts ar Ludzas novada domes lēmumu.

III. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

13. Šo noteikumu 10. punktā noteikto pabalstu saņemšanai personai vēršoties Dienestā iesniegumam jāpievieno rēķins/pakalpojumu apmaksu apliecinošo dokumentu (kvītis, čeki, kuros ir norādīti personas dati) kopijas, uzrādot oriģinālu.

14. Šo noteikumu 11.2. un 11.3. punktos noteikto pabalstu saņemšanai personai vēršoties Dienestā iesniegumam jāpievieno maksājuma dokumenti (kvītis, čeki, recepšu kopijas vai ārsta izraksts par nozīmētajiem medikamentiem, kuros ir norādīti personas dati) kopijas, uzrādot oriģinālu.

IV. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

15. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu.

16. Par atteikumu piešķirt pabalstu pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

17. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā.

18. Ludzas novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

19. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2021. gada 30. novembra Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālas palīdzības pabalstiem Ludzas novadā".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr. 16/2023 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 20/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi) jaunajā redakcijā izdošanas mērķis– nodrošināt Saistošo noteikumu atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) normu grozījumiem, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā, kā arī precizēt mājokļa pabalsta, krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību.

Likuma 33. panta pirmajā daļā noteikts, ka minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentuālā apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē pārskata gadā publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna). Savukārt šī panta ceturtajā daļā noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku kā 80 procentu apmērā no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kas noteikts 50 procentu apmērā no ienākumu mediānas. 2023. gada ienākumu mediāna faktiski atbilst mājsaimniecību ienākumiem 2020. gadā.

Centrālās statistikas pārvalde ir publicējusi ienākumu mediānas prognozes līdz 2028. gadam, savukārt 2023. gada ienākumu mediānas apmērs ir 626,57 euro.

Izvērtējot spēkā esošos Saistošos noteikumus un Ludzas novada Sociālā dienesta 2023. gada budžeta iespējas, konstatēts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Ludzas novadā būtu nosakāms 60 % apmērā no ienākumu mediānas, kas noapaļojot līdz veseliem euro 2023. gadā ir 376 euro. Savukārt, saskaņā ar Likuma 33. panta piektajā daļā noteikto – minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficientus:

1) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficientu 1;

2) pārējām personām mājsaimniecībā – koeficientu 0,7. Proti, ienākumu sliekšņa apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būtu 376 euro, pārējām personām mājsaimniecībā – 263 euro.

Šobrīd maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Ludzas novadā ir 327,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Saistošajos noteikumos ir noteikti pamata sociālās palīdzības pabalsti: garantētā minimālā ienākuma pabalsts, mājokļa pabalsts un papildu sociālās palīdzības pabalstu veidi: 1) pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām: skolas piederumu iegādei, veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, briļļu apmaksai bērniem, 2) pabalsts krīzes situācijā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Maznodrošināto mājsaimniecību ienākumu sliekšņa palielināšana tika paredzēta, plānojot Ludzas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Sociālā ietekme – Nosakot minimālo ienākumu sliekšņus trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai procentuālā vērtībā no minimālo ienākumu mediānas, sākot ar 2024. gadu, tie mainīsies katra gada janvārī atbilstoši sociālekonomiskajai situācijai. Līdz ar to tiks uzlabota mazaizsargāto iedzīvotāju dzīves kvalitāte, būs iespējams nodrošināt personu pamatvajadzības.

Ietekme uz iedzīvotāju veselību – paredzot Saistošajos noteikumos sociālo palīdzību veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, maznodrošinātām mājsaimniecībām tiek nodrošināta iespēja saņemt atbalstu veselības aprūpei.

Ietekme uz vidi, uzņēmējdarbības vidi un konkurenci – Saistošie noteikumi šīs jomas neietekmē.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošie noteikumi neparedz papildu administratīvo procedūru izmaksas.

Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā. Ludzas novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā likumā noteiktajā kārtībā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Pašvaldību likuma 3. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības kompetenci nosaka ārējie normatīvie akti. Savukārt, Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Noteikumu projekta izpilde tiks veikta esošo cilvēkresursu ietvaros.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ludzas novada Sociālais dienests. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas darba vietas. Saistošo noteikumu piemērošanas kārtība netiek mainīta.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākiem normatīviem aktiem.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, saistošo noteikumu projekts tika publicēts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā www.ludzasnovads.lv sadaļas "Pašvaldība" apakšsadaļā "Saistošie noteikumi" "Projekti un paskaidrojošie raksti".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!