• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2022. gada 17. marta saistošie noteikumi Nr. 38 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.05.2022., Nr. 92 https://www.vestnesis.lv/op/2022/92.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 45

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu"

Vēl šajā numurā

13.05.2022., Nr. 92

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 38

Pieņemts: 17.03.2022.

OP numurs: 2022/92.14

2022/92.14
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 38

Rēzeknē 2022. gada 17. martā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 17. marta sēdē (prot. Nr. 9, 1. §)

ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2022. gada 21. aprīļa sēdē (prot. Nr. 12, 5. §)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu, 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās un
tās centrālās datubāzes noteikumi" 69. un 79. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkanajām līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – Datubāze). Noteikumi jāievēro arī izstrādājot detālplānojumus un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas, nosakot objektu aizsargjoslas.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500) ievietošanu Pašvaldības vienotajā datubāzē un noteikt prasības šīs Datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā, ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

4. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pārbaude, saskaņošana un reģistrācija

5. Topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs no Datubāzes izsniedz elektroniski 2 (divu) darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma saņemšanas.

6. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana.

7. Sagatavotais topogrāfiskais plāns jāsaskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

7.1. obligāti visā Pašvaldības teritorijā – AS "Sadales tīkls", SIA "Tet";

7.2. konkrētās Pašvaldības teritorijās ar inženiertīklu turētājiem, kuru saraksts publicēts Pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

8. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas skaņojumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

9. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

10. Pilsētu un ciemu teritorijās plānos jāuzrāda sarkanās līnijas.

11. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 2 (divu) darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

11.1. reģistrē topogrāfisko informāciju Datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

11.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

12. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

13. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

14. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu ēkām, tajā jānorāda ēkas ārējie izmēri, ēkas piesaistes attālums līdz zemes vienības robežai, sarkanajai līnijai, ēkas cokola un kores augstuma atzīme, ēkai pievienoto ārējo inženiertīklu izvietojums, to eksplikācija, kurā doti to tehniskie parametri.

15. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu transportbūvēm, laukumiem, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes u.tml.).

16. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

17. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts Datubāzē.

18. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

19. Izpildmērījuma plānā par visu attēloto teritoriju parāda zemes vienību robežas un to kadastra apzīmējumus, zemes vienību daļu robežas un to kadastra apzīmējumus, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.

20. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

21. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

22. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā.

III. Pakalpojumu apmaksas cenrādis

23. Datubāzes turētājs pakalpojumus sniedz saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā noteikto cenrādi.

24. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā vai ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

25. Pakalpojumiem, kuru pasūtītājs ir Pašvaldība, reģistrācijai Datubāzē tiek piemērota 50 % (piecdesmit procentu) atlaide no pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

26.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 23 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā";

26.2. Viļānu novada pašvaldības 2011. gada 7. jūlija saistošos noteikumus Nr. 28 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viļānu novadā".

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

Pielikums
Rēzeknes novada domes 2022. gada 17. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 38

PAKALPOJUMU CENRĀDIS PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITI RĒZEKNES NOVADĀ

Nr.p.k. Pakalpojums Mērv. Cena (EUR bez PVN)
1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē *
1.1. Platība līdz 0.3 ha (ieskaitot) objekts** 12.81
1.2. Platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot) objekts 15.65
1.3. Platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot) objekts 21.34
1.4. platībā no 1.0 ha papildus par katru nākamo ha objekts 7.11
1.5. Maksimālā summa par vienu objektu objekts 128.06
2. Par izpildmērījuma pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē
2.1. Inženierbūves garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot) objekts 7.00
2.2. Inženierbūves garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot) objekts 7.47
2.3. Inženierbūves garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m objekts 2.49
2.4. Maksimālā summa par vienu objektu objekts 85.37
3. Par galveno būvasu pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē objekts 6.40
4. Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē objekts 6.40
5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē objekts 4.27
6. Informācijas izsniegšana (karšu lapas, ielu sarkanās līnijas u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos karšu lapa 1.71
7. Būvju situācijas plāna sagatavošana un izsniegšana***
7.1. Platībā līdz 1.00 ha (ieskaitot) objekts 24.00
7.2. Par katru hektāru virs 1.00 ha objekts 5.00
8. Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana Datubāzē objekts 7.00

* Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrēšanu Datubāzē.

** Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju.

*** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd kārtību, kādā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 23 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā".

Topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaudes kārtība tiek reglamenta arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības 2011. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viļānu novadā".

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi, veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta trešā daļa un 7.daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no tās, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu tiesisko kārtību augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanai, pieņemšanai un pārbaudei augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā" izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās un tās centrālās datubāzes noteikumi" 69. un 79. punktu deleģējumu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, aktualizēšana un uzturēšana.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar Saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Saistošo noteikumu darbības pārraudzību, neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!