• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ludzas novada domes 2022. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 11/2022 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 11.05.2022., Nr. 90 https://www.vestnesis.lv/op/2022/90.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/2022

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu "Lamberti-1" (kadastra Nr. 80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr. 80760030604), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vēl šajā numurā

11.05.2022., Nr. 90

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ludzas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11/2022

Pieņemts: 31.03.2022.

OP numurs: 2022/90.17

2022/90.17
RĪKI

Ludzas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/2022

Ludzā 2022. gada 31. martā

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
31.03.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 18. §)

PRECIZĒTI
Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 26. aprīļa sēdē (prot. Nr. 8, 40. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ludzas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences.

2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (1. pielikums) un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (2. pielikums) izsniedz Ludzas novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

3. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā. Komisijas piešķirtās licences izsniedz Ludzas novada pašvaldībā.

II. Licences saņemšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – juridiska persona Komisijai iesniedz:

4.1. noteikta parauga iesniegumu (3. pielikums);

4.2. pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai, vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisku personu;

4.3. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu;

4.4. licencējamo programmu datorsalikumā valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, mērķus un uzdevumus, saturu, apjomu, plānoto rezultātu aprakstu, īstenošanas plānu, informāciju par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu (5. pielikums);

4.5. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts (jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus jāpievieno pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts valodā kopija vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopija, uzrādot oriģinālu.

5. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – fiziska persona Komisijai iesniedz:

5.1. noteikta parauga iesniegumu (4. pielikums);

5.2. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu;

5.3. licencējamo programmu valsts valodā.

5.4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts (jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus jāpievieno pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts valodā kopija vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopija, uzrādot oriģinālu (ja pašvaldība, par to informējot personu, objektīvu iemeslu dēļ šo informāciju nevar iegūt pati).

6. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, 10 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un (vai) dokumenti.

7. Komisijas sēdes notiek pēc pieprasījuma. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Par licences izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 20 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

8. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

8.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

8.2. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie resursi nenodrošina programmu īstenošanu;

8.3. sniegtas nepatiesas ziņas;

8.4. licencējamā programma neatbilst interešu un pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem;

8.5. nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 4. un 5. punktā minētie dokumenti vai iesniegtie dokumenti nav noformēti atbilstoši norādītajām prasībām.

9. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās programmas īstenošanai.

10. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

11. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

12. Licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

13. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme "Dublikāts".

14. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu veikšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

III. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība

15. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

16. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:

16.1. izsniegtās licences kopiju;

12.2. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu licencējamās programmas īstenošanai;

16.3. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

16.4. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā; jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus jāpievieno pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts valodā kopija vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopija, uzrādot oriģinālu (ja pašvaldība, par to informējot personu, objektīvu iemeslu dēļ šo informāciju nevar iegūt pati);

17. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

18. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

IV. Licences anulēšanas kārtība

19. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

19.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;

19.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

19.3. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie resursi nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

19.4. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;

19.5. juridiskā persona tiek likvidēta.

20. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc licencē norādītās programmas īstenošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Informācija par interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas licences anulēšanu tiek publicēta presē 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas.

V. Licences izsniegšanas kārtība

22. Licenci izsniedz uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

23. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu.

VI. Noslēguma jautājumi

25. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

26. Saistošie noteikumi publicējami likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

26. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Ludzas novada domes 2019. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 3 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

1. pielikums

LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālrunis (+371) 65707400, e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
LICENCĒŠANAS KOMISIJA

 

LICENCE Nr.

Ludzā

interešu izglītības programmas īstenošanai

izdota

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai,
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai)

par interešu izglītības programmas

(programmas nosaukums, stundu skaits)

īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta:    
Licence derīga līdz    
Licence izdota    

Ludzas novada pašvaldības interešu un pieaugušo neformālās

izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētājs

Paraksta atšifrējums

 

2. pielikums

LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālrunis (+371) 65707400, e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
LICENCĒŠANAS KOMISIJA

 

LICENCE Nr.

Ludzā

pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

izdota

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
(reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese – juridiskai personai,
personas kods un deklarētā dzīvesvieta – fiziskai personai)

par pieaugušo neformālās izglītības programmas

(programmas nosaukums, stundu skaits)

īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta:    
Licence derīga līdz    
Licence izdota    

Ludzas novada pašvaldības interešu un pieaugušo neformālās

izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētājs

Paraksta atšifrējums

 

3. pielikums

Ludzas novada pašvaldības
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

/juridiskās personas nosaukums/
/amats, vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības / interešu izglītības programmai (programmām)

/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
Juridiskās personas nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  
Juridiskā adrese  
Programmas īstenošanas vietas adrese  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa Nr.  
E-pasta adrese  

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

  Paraksts:   /__________________________/
/datums/     /paraksta atšifrējums/

Pielikumā:

Aizpilda komisijas loceklis:

Visām programmām kopīgi:

  pilnvara licences saņemšanai;
dokumenta kopija par nodrošinājumu ar vietu programmas īstenošanai
(zemesgrāmatas apliecība, pirkuma līgums vai nomas līgums);
programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs gadījumos, kad tiks īstenota pieaugušo neformālās izglītības programma;
 

Par katru licencējamo programmu atsevišķi:

1. Pieaugušo neformālās/interešu izglītības programma sastāv no:

programmas mērķa formulējuma;
programmas uzdevumiem;
programmas ilguma stundās;
programmas satura apraksta un īstenošanas plāna;
plānoto rezultātu apraksta;
informācijas par programmas īstenošanai nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
informācijas par programmas finansiālo nodrošinājumu (kas apmaksā).

2. Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu izglītības programmu, – pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

  Paraksts:   /__________________________/
/datums/     /paraksta atšifrējums/

 

4. pielikums

Ludzas novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

/ vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības/ interešu izglītības programmai (programmām)

/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
Fiziskās personas vārds, uzvārds  
Personas kods  
Deklarētās dzīvesvietas adrese  
Programmas īstenošanas vieta  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa Nr.  
E-pasta adrese  

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

  Paraksts:   /__________________________/
/datums/     /paraksta atšifrējums/

Pielikumā:

Aizpilda komisijas loceklis:

Visām programmām kopīgi:

  dokumenta kopija par nodrošinājumu ar vietu programmas īstenošanai (zemesgrāmatas apliecība vai nomas līgums);
programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs gadījumos, kad tiks īstenota pieaugušo neformālās izglītības programma;
 

Par katru licencējamo programmu atsevišķi:

1. Interešu izglītības programma sastāv no:

programmas mērķa formulējuma;
programmas uzdevumiem;
programmas ilguma stundās;
programmas satura apraksta un īstenošanas plāna;
plānoto rezultātu apraksta;
informācijas par programmas īstenošanai nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
informācijas par programmas finansiālo nodrošinājumu (kas apmaksā).

2. Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kam pievienots lektora parakstīts CV, īstenojot interešu izglītības programmu, – pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

  Paraksts:   /__________________________/
/datums/     /paraksta atšifrējums/

 

5. pielikums

APSTIPRINU:
/juridiskās personas –amatpersonas pilns amata nosaukums,
fiziskās personas vārds, uzvārds,
juridiskās personas –amatpersonas/fiziskās personas personiskais
paraksts un tā atšifrējums, apstiprinājuma vieta, datums, zīmogs/

Pieaugušo neformālās /interešu izglītības programmas nosaukums
Programmas mērķis
Programmas uzdevumi
Programmas apjoms (stundās)  
Plānoto rezultātu apraksts
Programmas materiālais nodrošinājums  
Programmas finansiālais nodrošinājums  
Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts
   
           
Nr.p.k. Tēmas nosaukums Apakštēmas nosaukums Teorijas stundu skaits Praktisko nodarbību stundu skaits Lektora vārds, uzvārds

 

Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 11/2022 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu kārtību, kādā tiek izsniegtas licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā licence tiek anulēta vai pagarināts tās termiņš.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu.

Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto dokumentu izvērtēšanas, lēmuma par licences izsniegšanu, licences termiņa pagarināšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Ludzas novada Izglītības pārvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!