Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 31. marta lēmums Nr. 272 "Par detālplānojuma apstiprināšanu īpašuma Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, zemes vienība 6413 006 0045". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.04.2022., Nr. 75 https://www.vestnesis.lv/op/2022/75.26

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2022

Grozījums Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā"

Vēl šajā numurā

19.04.2022., Nr. 75

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 272

Pieņemts: 31.03.2022.

OP numurs: 2022/75.26

2022/75.26
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 272

Grobiņā 2022. gada 31. martā (prot. Nr. 5, 44. p.)

Par detāplānojuma apstiprināšanu īpašuma Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, zemes vienībai 6413 006 0045

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā ir saņemts detālplānojuma izstrādātāja Viestura Laiviņa, Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmas identifikācijas Nr. 190983, adrese: Stabu iela 111-10, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: v.laivins@gmail.com, 2022. gada 25. februāra iesniegums, reģistrācijas Nr. B/2022/1.2/245-S, par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu īpašuma Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 006 0045 (turpmāk tekstā – Iesniegums). Iesniegumam pievienota detālplānojuma redakcija par kuru notikusi publiskā apspriešana, pārskats par detālplānojuma izstrādi (turpmāk tekstā – Pārskats), kam pievienots ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem (turpmāk tekstā – Ziņojums).

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā – Dome) konstatē:

[1] Teritorijas attīstības plānošanas likuma (turpmāk tekstā – TAP likums) 29. pants nosaka, ka pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. Šo administratīvo aktu par detālpānojuma apstiprināšanu, pašvaldība nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS) un ietverot tajā hipersaiti ar unikālo identifikatoru uz ģeoportālā pieejamo apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu, kas ir šā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa.

TAP likuma 30. panta pirmā daļa nosaka, ka detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu. Savukārt šī panta otrā daļa norāda, ka līdz pārsūdzēšanas termiņa beigām, kā arī detālplānojuma darbības apturēšanas gadījumā, pašvaldība nav tiesīga pieņemt ar detālplānojuma īstenošanu saistītus lēmumus.

Savukārt TAP likuma 31. punkta pirmā daļa nosaka, ka detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju. Šī panta otrā daļa skaidro līgumā iekļaujamos nosacījumus un termiņus.1

[2] Detālplānojuma izstrāde zemes vienībai Dienvidu iela 12, pirms zemes vienības sadalīšanas un jaunas būvniecības īstenošanas detalizējot un konkretizējot Pāvilostas novada Teritorijas plānojumā 2012.–2024. gadam paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi zemes vienībām, īstenota pamatojoties uz:

[2.1] Pāvilostas novada domes 2021. gada 29. jūnija lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā" (protokols Nr. 15., 22. §) un izdoto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei;

[2.2] Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2021. gada 30. decembra lēmumu "Par grozījumiem Pāvilostas novada domes 2021. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 15., 22. § "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā"" (Nr. 15., 86. §);

[2.3] Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2021. gada 30. decembra lēmumu "Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Dienvidu iela 12, Pavilostā, Dienvidkurzemes novadā" (Nr. 15., 87. §).

[3] Dome, iepazīstoties ar Ziņojumu un Pārskatu, secina, ka detālplānojuma izstrādes laikā, publiskās apspriešanas laikā un publiskās apspriešanas sanāksmē nav saņemti priekšlikumi un iebildumi par detālplānojuma redakciju zemes vienībai Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

[4] Detālplānojums zemes vienībai Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā izstrādāts atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumam 2012.–2024. gadam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, izdotajam darba uzdevumam, institūciju sniegtajiem nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.

[5] Valsts vides dienesta, Veselības inspekcijas, AS "Sadales tīkls", Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, SIA "Pāvilostas komunālais uzņēmums", atzinumi par detālplānojuma redakciju zemes vienībai Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, ir pozitīvi.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 79. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29., 30., 31. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1., 124. punktu un Teritorijas attīstības komitejas 22.03.2022. lēmumu Nr. 9 (prot. Nr. 3),

Atklāti balsojot

ar 16 balsīm "Par" (A. Priedols, A. Galeckis, G. Kalniņš, I. Ratniece, S. Bēča, A. Radzevičs, A. Jefimovs, J. Veits, E. Putra, J. Vitrups, R. Kalējs, J. Grasmanis, Dz. Kudums, P. Andersone, L. Tiļugs, R. Reinis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemes vienībai Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, hipersaite ar unikālo identifikatoru uz ģeoportālā pieejamo detālplānojuma interaktīvi grafisko daļu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20933 un Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus – Pielikums Nr. 1.

2. Detālplānojuma izstrādes īstenotājam Mārtiņam Kapzemam līdz 2022. gada 31. maijam slēgt administratīvo līgumu ar pašvaldību par detālplānojuma īstenošanu atbilstoši Pielikumā Nr. 2. pievienotajam līguma projektam.

3. Detālplānojuma izstrādātājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu interneta vietnē www.dienvidkurzemesnovads.lv un Dienvidkurzemes novada informatīvajā izdevumā "Dienvidkurzeme" nosūtot informāciju detālplānojuma izstrādes vadītājai dace.baumane@buvvalde.dkn.lv.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājai ievietot pašvaldības lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS).

5. Uzdot Dienvidkurzemes novada Būvvaldes teritorijas plānotājai Dacei Baumanei kontrolēt lēmuma izpildi.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 188. panta otro daļu, Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 30. panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, Pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas namā pēc pieteicēja adreses – [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Līdz pārsūdzēšanas termiņa beigām, kā arī detālplānojuma darbības apturēšanas gadījumā vietējā pašvaldība nav tiesīga pieņemt ar detālplānojuma īstenošanu saistītus lēmumus.

Detālplānojuma pārsūdzēšana aptur detālplānojuma darbību līdz dienai, kad stājas spēkā tiesas spriedums.


1 https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums

Sēdes vadītājs A. Priedols

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Pielikums Nr. 2
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022.
sēdes lēmumam Nr. 272 (prot. Nr. 5 44. §)

Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanas kārtību Nr. DKN/2022/

Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā

Līguma datums
Skatāms laika zīmogā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, tās pašvaldības priekšsēdētāja Aivara Priedola personā, kurš darbojas saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 62. panta ceturto daļu un atbilstoši pašvaldības 30.09.2021. Saistošiem noteikumiem Nr. 7. "Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā – Pašvaldība, un

Mārtiņš Kapzems, adrese: Rūpniecības iela 16-36, Rīga, LV-1010, nekustamā īpašuma Dienvidu iela 12, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, īpašnieks, turpmāk tekstā – Īstenotājs,

katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puse, visi turpmāk tekstā – Puses, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un ņemot vērā to,

ka Dienvidkurzemes novada dome 2022. gada 31. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 272 "Par detāplānojuma apstiprināšanu īpašuma Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, zemes vienībai 6413 006 0045" (prot. Nr. 5 44. §) ar kuru ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra apzīmējumi 6413 006 0045 (turpmāk tekstā – Detālplānojums), un noteikts, ka Puses slēdz administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanas kārtību (turpmāk tekstā – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka Detālplānojuma īstenošanas kārtību. Detālplānojuma īstenošana ietver secīgi šādus pasākumus (turpmāk visi pasākumi kopā – Detālplānojuma pasākumi):

1.1.1. Zemes ierīcības projekta īstenošana vienā kārtā;

1.1.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas secīga izstrāde un saskaņošana Dienvidkurzemes novada Būvvaldē jaunveidotajām zemes vienībām:

1.1.2.1. būvniecības ieceres dokumentācija iebrauktuvju būvniecībai;

1.1.2.2. būvniecības ieceres dokumentācija ūdens apgādes urbumu un pieslēgumu būvniecībai jaunveidojamām zemes vienībām;

1.1.2.3. būvniecības ieceres dokumentācija ēku, elektroapgādes pieslēguma un decentralizētas kanalizācijas būvniecībai.

1.2.3. Būvniecību īsteno:

1.2.3.1. izbūvē iebrauktuvi jaunizveidotajai zemes vienībai;

1.2.3.2. izbūvē ūdensapgādes urbumu un ūdensvadus jaunizveidotajai zemes vienībai;

1.2.3.3. centralizētu elektroapgādes pieslēgumu, kā arī sadzīves un lietus kanalizācijas būves būvē reizē ar dzīvojamo apbūvi.

2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.2. īstenot Detālplānojumu saskaņā ar Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu;

2.1.3. Detālplānojuma pasākumu īstenošanas ietvaros Īstenotājs veic:

2.1.3.1. zemes ierīcības projekta īstenošanu vienā kārtā;

2.1.3.2. būvniecības ieceres dokumentācijas secīga izstrāde:

- būvniecības ieceres dokumentācija iebrauktuvju būvniecībai;

- būvniecības ieceres dokumentācija ūdens apgādes urbumu un pieslēgumu būvniecībai jaunveidojamām zemes vienībām;

- būvniecības ieceres dokumentācija ēku, elektroapgādes pieslēguma un decentralizētas kanalizācijas būvniecībai.

2.1.3.3. būvniecību īsteno:

- izbūvē iebrauktuvi jaunizveidotajai zemes vienībai;

- izbūvē ūdensapgādes urbumu un ūdensvadus jaunizveidotajai zemes vienībai;

- centralizētu elektroapgādes pieslēgumu, kā arī sadzīves un lietus kanalizācijas būves būvē reizē ar dzīvojamo apbūvi.

2.1.4. Detālplānojuma pasākumu īstenošana tiek uzsākta ar Līguma parakstīšanas dienu un tie īstenojami 10 (desmit) gadu laikā, tas ir ne vēlāk kā līdz 2032. gada 30. maijam. Zemes vienību sadalīšana nav uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu.

2.2. Pašvaldība apņemas:

2.3.1. uzraudzīt Detālplānojuma īstenošanu atbilstoši normatīvo aku prasībām;

2.3.2. ievērojot būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības izsniegt attiecīgās atļaujas projektēšanai Detālplānojuma teritorijā;

2.3.3. sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.4. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līgumā noteikto saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šajā punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Detālplānojums ir īstenots pēc Līguma 2.1.3. apakšpunktā minēto Detālplānojuma pasākumu īstenošanas.

3.3. Ja Īstenotājs neievēro Līguma 2.1.4. apakšpunktā noteikto Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas datumu, Īstenotājam pienākums 1 (viena) gada laikā pēc šā datuma informēt Pašvaldību par detālplānojuma īstenošanas termiņa pagarināšanu. Pašvaldībai ir tiesības no Īstenotāja pieprasīt paskaidrojumu un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas lemt par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Īstenotājam.

3.4. Pašvaldība pēc Īstenotāja paskaidrojuma izvērtēšanas var lemt par apstiprinātā Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas termiņa pagarināšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

3.5. Līdz lēmuma par Detālplānojuma apstiprināšanu pārsūdzēšanas termiņa beigām Pašvaldība nav tiesīga pieņemt ar detālplānojuma īstenošanu saistītus lēmumus.

3.6. Lēmuma par Detālplānojuma apstiprināšanu pārsūdzēšana aptur Detālplānojuma un šī Līguma darbību līdz dienai, kad stājas spēkā galīgais tiesas nolēmums. Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā puses var lūgt atjaunot apturētā Detālplānojuma darbību. Atjaunojoties Detālplānojuma darbībai, atjaunojas arī Līguma darbība

3.7. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts Pusēm, savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.8. Īpašumtiesību vai Detālplānojuma Īstenotāja maiņas gadījumā Īstenotājam ir pienākums informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā noteikumiem, un šis Līgums jaunajam īpašniekam kļūst saistošs no dienas, kad jaunā īpašnieka īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Detālplānojuma teritorijā, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

3.9. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

3.10. Līgums sastādīts latviešu valodā un noformēts uz 3 (trīs) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs Pašvaldībai un viens eksemplārs Īstenotājam.

4. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Pašvaldība:

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
reģistrācijas Nr. 90000058625,
adrese: Lielā iela 76, Grobiņa,
Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Priekšsēdētājs Aivars Priedols

* (paraksts)

 

(A.Priedols)

 

Īstenotājs:

Mārtiņš Kapzems
Rūpniecības iela 16-36,
Rīga, LV-1010

* (paraksts)

 

(M.Kapzems)

 

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!