• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2022. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 10 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Upes lauks", Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.04.2022., Nr. 69 https://www.vestnesis.lv/op/2022/69.49

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2022

Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Vēl šajā numurā

07.04.2022., Nr. 69

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 30.03.2022.

OP numurs: 2022/69.49

2022/69.49
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10

Jelgavā 2022. gada 30. martā (prot. Nr. 13, lēmums Nr. 16)

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Upes lauks", Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"43. panta pirmās daļas
1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu,
2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 "Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 91. punktu

Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma "Upes lauks", Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520010149 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1. pielikums) un funkcionālo zonējumu (2. pielikums).

Pielikumā:

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Upes lauks", Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Upes lauks", Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, Grafiskā daļa.

Hipersaite ar unikālo identifikatoru uz valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Geolatvija.lv) apstiprināto lokālplānojuma interaktīvo grafisko daļu – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20053.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

 

Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā, 2022. gada 30. martā (protokols Nr. 13, lēmums Nr. 16)
Saistošie noteikumi Nr. 10

Jelgavas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009118031
Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
dome@jelgavasnovads.lv http://www.jelgavasnovads.lv

Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Upes lauks" Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, zemes vienībai 54520010149
Redakcija 1.0.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums" norādītajā lokālplānojuma teritorijā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0149, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro spēkā esošo Jelgavas novada teritorijas plānojuma prasības tiktāl, ciktāl Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3. Iebraukšana un izbraukšana organizējama no valsts vietējā autoceļa V1103 "Šķibes skola – Bērze" caur zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5452 001 0217 un 5452 001 0214.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

4. Būvprojektēšanas procesā piesaistīt sertificētu meliorācijas speciālistu.

3.3. Prasības apbūvei

Nenosaka

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

Nenosaka

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA1)

4.8.1.1. Pamatinformācija

5. Tehniskās apbūves teritorija (TA1) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu darbību.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

6. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar funkcijas nodrošināšanai nepieciešamajām palīgēkām un būvēm.

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.8.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)

4.9.1.1. Pamatinformācija

7. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

8. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtots parks, apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra, iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

9. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): Dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras.

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

10. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): Sakņu un augļu dārzi bez apbūves, tai skaitā nomas mazdārziņi.

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas veids Minimālā jaunizv. zemes gabala platība Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves intensitāte (%) Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
11.     10   līdz 8   70

4.9.1.5. Citi noteikumi

12. Būvlaide no valsts reģionālā autoceļa P97 sakrīt ar autoceļa aizsargjoslu.

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū1)

4.12.1.1. Pamatinformācija

13. Ūdeņu teritorija (Ū1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

14. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001): Dabiskas vai mākslīgas izcelsmes ūdens akvatorijas, kuras tiek izmantotas zivsaimniecībai, zvejniecībai un citiem ūdenssaimniecības veidiem.

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

Nenosaka

7. Citi nosacījumi/prasības

Nenosaka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!