• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-1/2022 "Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.03.2022., Nr. 61 https://www.vestnesis.lv/op/2022/61.4

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā

Vēl šajā numurā

28.03.2022., Nr. 61

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN-TPD-1/2022

Pieņemts: 24.03.2022.

OP numurs: 2022/61.4

2022/61.4
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-1/2022

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2022. gada 24. martā

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 24. marta lēmumu Nr. 2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"
91. punktu

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33 (kadastra numurs 8007 001 1102), Baložos, Ķekavas novadā, saistošās daļas: Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1. pielikums) un Grafiskā daļa – Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un Sarkano līniju plāns –, kas ir šo saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa un pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana": https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23364 (2. pielikums).

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

APSTIPRINĀTS
ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2022
(Ķekavas novada domes 2022. gada 24. marta lēmums Nr. 2. (prot. Nr. 11))

Ķekavas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000048491
Gaismas iela 19, k-9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123
novads@kekava.lv http://www.kekava.lv

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā

Redakcija 2.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

SATURS

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

2.3. Inženiertehniskā sagatavošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Apgrūtinātās teritorijas un objekti

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiskās daļas kartēs "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi" un "Sarkano līniju plāns" norādītajā lokālplānojuma teritorijā – Ķekavas novada Baložu pilsētas nekustamā īpašumā "Baložu iela 33" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8007 001 1102 (turpmāk – Lokālplānojums).

2. Funkcionālās zonas Lokālplānojuma teritorijā noteiktas saskaņā ar saistošo noteikumu grafiskās daļas karti "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi".

3. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Ķekavas novada domes 2009. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-34/2009 "Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu" un to 2012. gada un 2013. gada grozījumu prasības tiktāl, ciktāl šie saistošie noteikumi nenosaka citādi.

1.2. DEFINĪCIJAS

Nenosaka

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.3. INŽENIERTEHNISKĀ SAGATAVOŠANA

4. Lokālplānojuma teritorijā veic teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas plānošanas un projektēšanas darbus, izstrādājot un saskaņojot būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem.

5. Teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu atļauts īstenot pa kārtām tādā apjomā, kas nodrošina konkrētas apbūves kārtas vai objekta būvniecības procesa realizācijas iespējas un tā var ietvert teritorijas reljefa virsmas paaugstināšanu (uzbēršanu), transporta infrastruktūras izbūvi vai pārbūvi, inženiertīklu izbūvi vai pārbūvi, hidroloģiskā stāvokļa uzlabošanas un citus pasākumus pēc nepieciešamības.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

6. Piekļuvi Lokālplānojuma teritorijai un plānotajai nekomerciāla publiska rakstura iestādei vai objektiem organizē no Baložu pilsētas vietējas nozīmes Sila ielas, pirms tam veicot Baložu ielas un Sila ielas krustojuma pārbūvi par rotācijas apli, atbilstoši izstrādātai būvniecības ieceres dokumentācijai. Iebrauktuves/nobrauktuves uz/no Sila ielas izvietojumu nosaka un/vai precizē pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

7. Noteiktas ielu sarkano līniju daļas Lokālplānojuma teritorijā Baložu ielai, Meža ielai un Sila ielai, saskaņā ar Grafisko daļas karti "Sarkano līniju plāns".

8. Ielu šķērsprofilus (sarkanajās līnijās) precizē būvniecības ieceres dokumentācijā, ņemot vērā perspektīvo autotransporta, velosipēdistu un gājēju plūsmu un normatīvo aktu prasības.

9. Nekomerciāla publiska rakstura iestādei vai objektiem, atbilstoši būvnormatīviem, paredz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

10. Plānotās nekomerciālā publiska rakstura iestādei vai objekta apkalpošanai nepieciešamo autostāvvietu izvieto P1 teritorijā pie Sila ielas. Nepieciešamo autonovietņu un velonovietņu skaitu un autostāvvietai nepieciešamo teritoriju nosaka nekomerciāla publiska rakstura iestādes vai objektu būvniecības ieceres dokumentācijās, ievērojot normatīvo aktu un Latvijas valsts standartu prasības. Nekomerciāla publiska rakstura iestādi vai objektus ar autonovietnēm un velonovietnēm nodrošina pirms nodošanas ekspluatācijā.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

11. Inženiertīklu – ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, elektroapgādes, gāzes apgādes u.c. nepieciešamo inženiertīklu izbūvi, kas nepieciešami ēku un citu būvju inženiertehniskajai apgādei, paredz būvniecības ieceres dokumentācijās, saskaņā ar attiecīgā inženiertīkla turētāja nosacījumiem.

12. Ūdensvada pieslēgumu nekomerciāla publiska rakstura iestādei vai objektiem projektē no Baložu pilsētas maģistrālā ūdensvada Meža ielā vai Sila ielā, precizējot risinājumus pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

13. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņus no nekomerciāla publiska rakstura iestādes vai objektiem novada Baložu pilsētas maģistrālajā sadzīves kanalizācijas tīklā Meža ielā vai Sila ielā, precizējot risinājumus pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

14. Lietus notekūdeņus no Lokālplānojuma teritorijas novada atklātā virszemes novadgrāvī vai izbūvējot lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmu ielu sarkanajās līnijās ar novadīšanu atklātā virszemes novadgrāvī, precizējot risinājumus pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes. Lietus notekūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijā nav atļauta.

15. Ja alternatīvās elektroenerģijas nodrošināšanai ir paredzēts pielietot solāros paneļus vai citas iekārtas, tās integrē ēkas kopējā arhitektūrā.

16. Elektroapgādi nodrošina pieslēdzoties pie esošajiem elektroapgādes tīkliem, pirms tam saņemot tehniskos noteikumus no AS "Sadales tīkls" un precizējot risinājumus pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

17. Gāzes apgādi nodrošina pieslēdzoties pie esošajiem sadales gāzes vadiem, pirms tam saņemot tehniskos noteikumus no AS "Gaso" un precizējot risinājumus pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

18. Nekomerciāla publiska rakstura iestādes vai objektu ugunsdrošības nodrošināšanai Meža ielas un vai Sila ielas sarkanajās līnijās izbūvē ugunsdzēsības hidrantu/us, precizējot risinājumus pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

19. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 m no 330 kV elektrolīnijas malējiem vadiem izstrādā un saskaņo ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu.

20. Inženiertīklu izbūves secību nosaka būvniecības ieceres dokumentācijās, saskaņā ar katra konkrētā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

21. Izvietojot ēkas un citas būves, ievēro minimālo būvlaidi 6 m no Baložu ielas, Sila ielas un Meža ielas sarkanajām līnijām. Apbūves attālums no robežas, kas nav iela, paredzams ne mazāks, kā to noteic ugunsdrošību regulējošie normatīvie akti.

22. Autostāvlaukumu ierīko ne tuvāk kā 10 m no Sila ielas sarkanās līnijas.

23. Žogus ierīko:

23.1. ielas pusē pa sarkano līniju;

23.2. pa zemes vienību robežām;

23.3. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības.

24. Žogu parametrus nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā atbilstoši plānotā teritorijas izmantošanas veida – nekomerciāla publiska rakstura iestādes vai objektu specifikai un funkcionālajai nepieciešamībai.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

25. Teritorijas labiekārtojuma risinājumus izstrādā būvniecības ieceres dokumentācijā atbilstoši universālā dizaina principiem, ņemot vērā lietotāju ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem vajadzības.

26. Lai veidotos ainaviski pievilcīga vide, saglabā bioloģiski un ainaviski vērtīgākos kokus un koku grupas. Obligāti saglabājamos kokus norāda būvniecības ieceres dokumentācijā.

27. Esošo dzīvotspējīgo koku izciršanu un meža zemes atmežošanu veic tikai ielas sarkanajās līnijās, zem ēkām un būvēm, piebraucamajiem ceļiem un autonovietnēm, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

28. Lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni, publiskās apbūves ēkas pieslēdz pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem.

29. Publiskām apbūves ēkām nodrošina normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo trokšņa robežlielumu nepārsniegšanu. Veic nepieciešamos būvakustiskos pasākumus – prettrokšņa un apbūves akustiskās kvalitātes paaugstināšanas pasākumus vides trokšņa mazināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā, izmantojot arhitektoniskas un būvniecības metodes. Ēkas aprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret viena veida vai vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa. Konkrētu nepieciešamo prettrokšņa risinājumu, tā apjomu un veidu iekļauj būvniecības ieceres dokumentācijā.

30. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes ietvaros izstrādā nepieciešamos papildus prettrokšņa risinājumus vides trokšņa mazināšanai, kas var ietvert troksni slāpējošās barjeras/sienas izbūvi gar valsts vietējo autoceļu V3 Rāmava – Baloži (Baložu ielu) Lokālplānojuma teritorijā uz robežas starp TR6 un DA3 teritoriju, teritorijas labiekārtojuma elementus, apstādījumu joslu, ēkas arhitektūru vai citus pasākumus pēc nepieciešamības. Iekļautajiem prettrokšņu risinājumiem jānodrošina trokšņa robežlielumu nepārsniegšana P1 teritorijā. Konkrētu nepieciešamo prettrokšņa risinājumu, tā apjomu un veidu iekļauj būvniecības ieceres dokumentācijā.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators".

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.1.1. Pamatinformācija

31. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu nekomerciāla publiska rakstura iestādes vai objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu labiekārtojumu un infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

32. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

33. Sporta būvju apbūve (12005).

34. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

35. Labiekārtota ārtelpa (24001): kas ietver labiekārtotu mežaparku, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas veids Minimālā jaunizv. zemes gabala platība Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves intensitāte (%) Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
36. Kultūras iestāžu apbūve 1 2 līdz 150 līdz 12 līdz 3 30
37. Sporta būvju apbūve 1 2 līdz 150 līdz 12 līdz 3 30
38. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 1 2 2 līdz 12 līdz 3 3
39. Labiekārtota ārtelpa 1 2 2 2 2 2

1. Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai
2. Nenosaka
3. Ne mazāka par pirmsskolas izglītības iestādes stāvu platību

4.4.1.5. Citi noteikumi

40. P1 teritorijā izvieto nekomerciāla publiska rakstura iestādes vai objektus, kā arī to funkcionēšanai nepieciešamo labiekārtojumu un infrastruktūru – bērnu rotaļu un mācību laukumus, piebraucamos ceļus, autonovietnes, velonovietnes, inženiertīklus u.tml..

41. Pirms nekomerciāla publiska rakstura iestādes vai objektu būvniecības veic meža zemes atmežošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Meža zemes atmežošanu veic zem ēkām un būvēm, piebraucamajiem ceļiem un autonovietnēm.

42. Lai nodrošinātu nekomerciāla publiska rakstura iestādes vai objektu drošību, to teritoriju nožogo atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, pirmsskolas izglītības iestādei neiekļaujot bērniem pieejamajā teritorijā autonovietnes un piebraucamos ceļus pie autonovietnēm.

43. Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā nodrošina nepārtrauktu 3 stundu ilgu to telpu insolāciju, atbildoši normatīvo aktu prasībām. Citos objektos – atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

44. Apbūves un labiekārtotās publiskās ārtelpas izvietojumu projektē, lai nodrošinātu vides pieejamību visu vecumu apmeklētājiem, tajā skaitā bērniem bērnu ratiņos un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

45. Plānotās nekomerciāla publiska rakstura iestādes vai objektu apbūves arhitektoniskajam veidolam, mērogam, apjoma proporcijām u. tml. jārespektē apkārtējā plānojuma struktūra, telpiskais izveidojums, reljefs un apzaļumojumu sistēma. Pielietojamos apdares materiālus nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā.

46. Nepieciešamo piebraucamo ceļu novietojumu un parametrus, autonovietņu un velonovietņu skaitu nekomerciāla publiska rakstura iestādei vai objektiem paredz būvniecības ieceres dokumentācijā, atbilstoši normatīviem un konkrētās būves funkcionālajai nepieciešamībai.

47. Pēc iespējas maksimāli saglabā teritorijā augošos vērtīgos kokus, kas nerada apdraudējumu bērnu, darbinieku un citu apmeklētāju drošībai, konkrēti saglabājamos kokus nosakot būvniecības ieceres dokumentācijā.

48. Obligāti saglabā esošos dzīvotspējīgos kokus vismaz 10 platā joslā starp Sila ielu un plānoto autostāvvietu (izņemot piebraucamo ceļu pie autostāvvietas). Gadījumā, ja vēja, būvniecības vai citu procesu rezultātā tiek zaudēti vai bojāti koki un nepieciešama to izciršana, koku stādījumus atjauno, ciktāl stādījumi nepasliktina satiksmes drošību un neaizsedz redzamību.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR6)

4.7.1.1. Pamatinformācija

49. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zona Transporta infrastruktūras teritorija (TR6) ir noteikta Baložu ielas, Meža ielas un Sila ielas sarkano līniju daļās, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā teritorijas attīstībai nepieciešamo inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

50. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

51. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

52. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): kas ietver atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas un sabiedriskā transporta pieturvietas.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

53. Zeme zem ielām ir publiska teritorija, kurā nodrošina brīvu iedzīvotāju kustību un transporta līdzekļu pārvietošanās iespējas. Nav pieļaujama brauktuves norobežošana ar barjerām vai citām būvēm, kas ierobežotu transporta līdzekļu un gājēju kustību, ja vien šie pasākumi nav saistīti ar satiksmes drošības uzlabošanu.

54. Ielu sarkanajās līnijās izbūvējami nepieciešamie satiksmes infrastruktūras objekti un inženiertīkli, atbilstoši Lokālplānojumā noteiktajiem rekomendējamajiem ielu šķērsprofilu risinājumiem, precizējot tos pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

55. Ielu klātni paredz ar cietu segumu, ko izbūvē pēc visu nepieciešamo inženiertīklu izbūves. Izbūvi iespējams veikt kārtās.

56. Ielās paredz apgaismojuma ierīkošanu.

57. Nodrošina virszemes ūdens novadīšana no ielu klātnēm, nepieciešamības gadījumā pirms novadīšanas paredzot lietusūdeņu attīrīšanu (naftas ķērājus).

58. Sila ielu, kas paredzēta piekļūšanas nodrošināšanai nekomerciāla publiska rakstura iestādei vai objektiem jau sākotnēji veido kā speciāli paredzētu šim nolūkam (ātruma slāpētāji u.tml.)

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA1)

4.8.1.1. Pamatinformācija

59. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā apakšzona Tehniskās apbūves teritorija (TA1) ir noteikta augstsprieguma 330 kV elektropārvades līnijas trases un tās aizsargjoslas teritorijā, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

60. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.8.1.5. Citi noteikumi

61. TA1 teritorija nav apbūvējama.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

4.9.1.1. Pamatinformācija

62. Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

63. Labiekārtota ārtelpa (24001): kas ietver labiekārtotu mežaparku un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

64. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

65. Sporta būvju apbūve (12005).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas veids Minimālā jaunizv. zemes gabala platība Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves intensitāte (%) Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
66. Labiekārtota ārtelpa 5 4 4 4 4 4
67. Ārtelpa bez labiekārtojuma 5 4 4 4 4 4
68. Sporta būvju apbūve 5 4 līdz 150 līdz 12 līdz 3 30

4. Nenosaka
5. Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

4.9.1.5. Citi noteikumi

69. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.

70. Teritorijā esošo mežu iespēju robežas saglabā kā iedzīvotāju atpūtas teritoriju un zaļo buferzonu no maģistrālās nozīmes Baložu ielas (valsts vietējā autoceļa V3), vietējas nozīmes Meža ielas un Sila ielas. Teritorijas atmežošanu veic zem labiekārtojuma objektiem un sporta būvēm.

71. Gadījumā, ja vēja, būvniecības vai citu procesu rezultātā tiek zaudēti vai bojāti koki un nepieciešama to izciršana, koku stādījumus atjauno, ciktāl stādījumi nepasliktina satiksmes drošību un neaizsedz redzamību.

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

72. Lokālplānojuma īstenošanai nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

73. Lokālplānojuma īstenošanu veic Ķekavas novada pašvaldība saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem, izstrādājot zemes ierīcības projektu (Lokālplānojuma teritorijas sadalīšanai 3 vai vairāk zemes vienībās – ievērojot nosacījumu, ka katra jaunveidojama zemes vienība robežojas ar ielas sarkano līniju teritoriju vismaz 6 m platumā) un būvniecības ieceres dokumentāciju, un veicot kadastrālo uzmērīšanu, meža zemes atmežošanu, būvniecību un teritorijas labiekārtošanu. Būvniecības process var tikt uzsākts un virzīts neatkarīgi no zemes ierīcības darbiem.

74. Apbūves ieceres īstenošanai veic nepieciešamo satiksmes infrastruktūras pārkārtošanu – Baložu ielas un Sila ielas krustojuma pārbūvi.

75. Lokālplānojuma īstenošana var tikt veikta pa kārtām, būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktā secībā.

76. Lokālplānojuma teritorijā inženiertīklu izbūves secību precizē būvniecības ieceres dokumentācijās, saskaņā ar katra konkrētā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem.

77. Plānotajam publiskās apbūves objektam nodrošina normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo trokšņa robežlielumu nepārsniegšanu, būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaujot nepieciešamos prettrokšņu pasākumus.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. APGRŪTINĀTĀS TERITORIJAS UN OBJEKTI

78. Grafiskās daļas kartē "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi" atbilstoši mēroga noteiktībai attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un vairāk. Teritorijas izmantošanā ievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktos apgrūtinājumus.

79. Lokālplānojuma teritorijā esošo un plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam saskaņā ar būvniecības dokumentāciju un izpildmērījumiem, saskaņojot ar inženiertīklu turētāju.

80. Pie inženiertīkla demontāžas vai pārvietošanas tiek likvidēta vai arī attiecīgi pārvietota tā aizsargjosla.

81. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai teritorijā, kas atrodas 330 kV elektrolīnijas aizsargjoslā, saņem tehniskos noteikumus AS "Augstsprieguma tīkls".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!