• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2022. gada 10. februāra saistošie noteikumi Nr. 33 "Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.03.2022., Nr. 43 https://www.vestnesis.lv/op/2022/43.19

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā

Vēl šajā numurā

02.03.2022., Nr. 43

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 33

Pieņemts: 10.02.2022.

OP numurs: 2022/43.19

2022/43.19
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 33

Daugavpilī 2022. gada 10. februārī (prot. Nr. 22, 2. &)

Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā

Precizēti ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 492 (prot. Nr. 23, 73. &)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību kādā ar Augšdaugavas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) saskaņojama koku ciršana ārpus meža pašvaldības teritorijā, koku ciršanas ārpus meža pašvaldības teritorijā publiskās apspriešanas procedūras kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā pašvaldības teritorijā.

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Meža likumu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 309) un šos Noteikumus.

II. Koku ciršanas noteikumi

3. Attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarotās personas (turpmāk – Iesniedzējs), kurš vēlas veikt koka ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novada pilsētu un ciemu teritorijā, iesniedz rakstveidā vai elektroniskā veidā iesniegumu attiecīgajā pašvaldības pilsētas/pagasta pārvaldē, Ilūkstes pilsētas administrācijā (turpmāk – Pārvalde), pievienojot grafisko informāciju ar norādītu koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu.

4. Iesniegumu izskata un lēmumu (administratīvo aktu) pieņem attiecīgās Pārvaldes vadītājs saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 309).

5. Gadījumā, kad tiek rīkota publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, lēmumu pieņem Augšdaugavas novada pašvaldības dome.

6. Pārvaldes vadītājs vai tā norīkots darbinieks pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas veic koku apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību, izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu un nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētās un ciemos.

7. Pārvaldes vadītājs aprēķina un nosūta Iesniedzējam maksāšanas paziņojumu par zaudējuma atlīdzību.

8. Pārvalde lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža pašvaldības teritorijā izsniedz pēc zaudējuma atlīdzības samaksas.

9. Pārvaldes vadītāja izsniegtā atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.

10. Pārvaldes lēmumu par atļauju vai atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē. Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Publiskā apspriešana

11. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja pašvaldības teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana šādos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos:

11.1. Augšdaugavas novada pilsētu un ciemu teritorijā esošajos publiski pieejamos valsts vai pašvaldības īpašumā esošajos apstādījumos (izņemot kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsargjoslās, kā arī izņemot dabas parka, dabas pieminekļu un dabas liegumu teritorijās), t.sk. gar valsts vai pašvaldības ceļiem;

11.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo teritoriju apstādījumos;

11.3. kapsētās.

12. Publisko apspriešanu rīko pēc Pārvaldes ierosinājuma un to nodrošina Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija.

13. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija paziņojumu par publisko apspriešanu publicē pašvaldības bezmaksas izdevumā "Augšdaugavas Novada Vēstis", tīmekļa vietnē www.augsdaugavasnovads.lv un attiecīgās Pārvaldes tīmekļa vietnē, kā arī Pārvalde informāciju par publisko apspriešanu izvieto redzamā vietā Pārvaldes ēkā un uz pašvaldības informatīvajiem stendiem, ja tādi ir.

14. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par piecām darba dienām. Publiskā apspriešana uzskatāma par uzsāktu no dienas, kad paziņojums par publisko apspriešanu publicēts tīmekļa vietnē www.augsdaugavasnovads.lv.

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Augšdaugavas novada pašvaldības dome.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

16. Iesniedzējam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Augšdaugavas novada pilsētu un ciemu teritorijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 III daļu.

17. Papildus Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 3. pielikumā noteiktajiem koeficientiem tiek noteikti šādi pašvaldības koeficienti:

17.1. koks būtiski ietekmē ainavu, tās vērtība tiks samazināta – 1;

17.2. koks būtiski ainavu neietekmē – 0,5;

17.3. koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai unikālu ainavu, vai kultūrvēsturisku objektu, ar koka nogriešanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota – 0.

18. Pārvalde pieņem lēmumu, kuru no Noteikumu 17.1.–17.3. apakšpunktā noteiktajiem pašvaldības koeficientiem piemēro.

19. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu sakarā ar koka ciršanu iemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.

20. Par patvaļīgu koku ciršanu Pārvaldes vadītājs nosaka zaudējumu atlīdzību, saskaņā ar Noteikumu 17. punktu, un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, viena mēneša laikā no Pārvaldes vadītāja lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

V. Kompetence un atbildība par Noteikumu neievērošanu

21. Amatpersonu kompetence veikt administratīvā pārkāpuma procesu noteikta un sods par šo Noteikumu pārkāpumiem tiek piemērots saskaņā ar Meža likuma prasībām.

22. Administratīvais sods šo Noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma sekas un segt materiālos zaudējumus.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

24. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

24.1. Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošos noteikumus Nr. 10 "Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā";

24.2. Ilūkstes novada domes 2015. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 8/215 "Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā noteikto, pieņemtu jaunus saistošos noteikumus, kas aizstāj novadu veidojošo bijušo pašvaldību saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu pieņemtos saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar Augšdaugavas novada pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijā, koku ciršanas ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijā publiskās apspriešanas procedūras kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētu un ciemu teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētu un ciemu teritorijā atlīdzība tiks ieskaitīta pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotajai personai ir jāsaskaņo koku ciršana ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijā, kā arī jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētu un ciemu teritorijā.

Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad tiek rīkota publiskā apspriešana saistībā ar koku ciršanai ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijā, tādejādi dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistībā ar saistošo noteikumu piemērošanu, ir Augšdaugavas novada pašvaldības attiecīgā pilsētas/pagasta pārvalde un Ilūkstes pilsētas administrācija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!