• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2021. gada 10. novembra saistošie noteikumi Nr. 22/21 "Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajās izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.01.2022., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/op/2022/4.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 46

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

06.01.2022., Nr. 4

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 22/21

Pieņemts: 10.11.2021.

OP numurs: 2022/4.10

2022/4.10
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22/21

Ulbrokā 2021. gada 10. novembrī

Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajās izglītības iestādēs

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
10.11.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 15/2021, 29. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansējums no pašvaldības budžeta pamatizglītības apguvei Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātajām izglītības iestādēm (turpmāk – Iestāde), kurās izglītojamie apgūst licencētu pamatizglītības programmu.

2. Pašvaldības līdzfinansējums – atbalsts Iestādē, kas ir paredzēts norēķiniem par pamatizglītības programmas apguvi Iestādē par izglītojamo.

3. Līdzfinansējuma apmēru par vienu izglītojamo mēnesī kārtējam kalendārajam gadam Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības departamenta Grāmatvedības nodaļa aprēķina atbilstoši izmaksu noteikšanas metodikai – Pašvaldības līdzfinansējuma detalizēts atšifrējums par izdevumu pozīcijām (1. pielikums) līdz kārtējā gada 20. janvārim un virza apstiprināšanai Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejai. Labvēlīga Pašvaldības Izglītības, kultūras sporta un jaunatnes lietu komitejas un Finanšu komitejas atzinuma gadījumā ar Pašvaldības domes lēmumu tiek apstiprināts līdz finansējuma apmērs norēķiniem par izglītības programmas apguvi Iestādei, kas tiek publicēts Ropažu novada tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un Ropažu novada informatīvajā izdevumā "Tēvzemīte".

4. Līdzfinansējuma apmērs Iestādē par vienu izglītojamo mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam audzēknim Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta gadā.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

5. Līdzfinansējumu piešķir, ja izpildās visi turpmākie nosacījumi:

5.1. ja Pašvaldība nevar nodrošināt nepieciešamās programmas apguvi vai citu īpašu apstākļu individuālas vajadzības gadījumos;

5.2. Iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā;

5.3. Iestāde īsteno Latvijā akreditētu pamatizglītības programmu;

5.4. izglītojamā un viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarēta dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

5.5. izglītojamais ir reģistrēts programmas apguvei Iestādē;

5.6. Iestādei ir līgums ar izglītojamā likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu;

5.7. Iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

6. Līdzfinansējums tiek pārskaitīts Iestādei uz norādīto kredītiestādes kontu.

7. Pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments un Iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – līgums), kam pievienota izmaksu tāme, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju. Ja pašvaldības līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Līdzfinansējuma izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts šajā punktā minētais līgums.

8. Pirms izglītojamais uzsāk izglītības pakalpojuma saņemšanu Iestādē, līdzfinansējuma saņemšanai izglītojamā likumīgais pārstāvis iesniedz Pašvaldībā iesniegumu (2. pielikums) par to, ka izglītojamais saņems pakalpojumu Iestādē, iesniegumā norādot Iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru. Iesniegumam pievieno līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi un apliecinājumu (par nepieciešamību apgūt konkrētu programmu).

9. Pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments, viena mēneša laikā no dokumentu saņemšanas dienas, pārbauda informāciju, kas minēta šo noteikumu 5., 7. un 8. punktā, veic to izvērtēšanu un pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā, Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments slēdz 7. punktā minēto līgumu uz vienu gadu. Par pieņemto lēmumu paziņo Iestādei un izglītojamā likumīgajam pārstāvim.

10. Iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamentam pieprasījumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu par izglītības pakalpojuma sniegšanu (3. pielikums) un rēķinu par iepriekšējo mēnesi līdzfinansējuma saņemšanai.

11. Iestāde, kuras izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ nesaņem pakalpojumu izglītības apguvei laika posmā, kas kopumā nav garāks par 60 (sešdesmit) kalendārām dienām kalendārā gada laikā, līdzfinansējums tiek saglabāts. Par attaisnojošiem iemesliem tiek uzskatīts ar ārsta izziņu apstiprināts atveseļošanās periods slimības vai karantīnas laikā, vecāku slimība, pamatojoties uz ārstu komisijas atzinumu, kā arī vecāku kārtējā atvaļinājuma laiks, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Neattaisnotu kavējumu gadījumos līdzfinansējums tiek pārtraukts.

12. Ja Iestādes tāme par izglītības ieguvi privāta izglītības iestādē ir mazāka nekā Pašvaldības noteiktais līdzfinansējums, līdzfinansējumu nodrošina apmērā, kāds norādīts izdevumu tāmē.

13. Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments ir atbildīgs par izglītojamo atbilstības pārbaudi līdzfinansējuma saņemšanas prasībām un saskaņo rēķinus iesniegšanai Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības departamenta Grāmatvedības nodaļā līdzfinansējuma apmaksai.

14. Ja izglītojamais uzņemts Iestādē, līdzfinansējumu piešķir, sākot ar kalendārā gada 1. septembri.

III. Līdzfinansējuma nepiešķiršanas vai izmaksas pārtraukšanas, kā arī lēmuma apstrīdēšanas kārtība

15. Līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta:

15.1. ja izglītojamais vai neviens no viņa likumiskajiem pārstāvjiem nav deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā;

15.2. ja tiek izbeigts līgums starp Iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi par izglītības programmas apguves īstenošanu;

15.3. ja izglītojamais uzsāk izglītības programmas apguvi pašvaldības izglītības iestādē;

15.4. ja tiek konstatēts, ka izglītojamā likumīgais pārstāvis sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu līdzfinansējumu;

15.5. Iestādei apturēta saimnieciskā darbība, vai uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process;

15.6. Iestādei beidzies akreditētas programmas darbības termiņš vai anulēta Iestādes licence;

15.7. Iestāde šo noteikumu noteiktajā kārtībā nav iesniegusi 7. punktā noteikto tāmi.

16. Lēmumu par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu vai līdzfinansējuma izmaksas pārtraukšanu un izmaksātās summas atmaksāšanu, ja tā saņemta nepamatoti, pieņem Pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments.

17. Līgums automātiski zaudē spēku, ja Valsts izglītības informācijas sistēmā vairāk nekā trīs mēnešus nav reģistrēts neviens izglītojamais, kas apmeklē Iestādi, izņemot laika periodu, kurā izglītības programma netiek īstenota.

18. Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamentam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu ar Iestādi, ja tas konstatē Iestādei Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādu lielāku par 150 euro mēnesī, iepriekš par to brīdinot Iestādi.

19. Līdzfinansējumu nepiešķir, ja neizpildās šo noteikumu 5. punktā noteikti nosacījumi vai ja nav iesniegta šajos saistošajos noteikumos noteiktā informācija līdzfinansējuma saņemšanai.

20. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, izglītojamā likumīgais pārstāvis ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc visu lēmumā norādīto nepilnību novēršanas. Šajā gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar atkārtoti iesniegtā iesnieguma saņemšanas dienu.

21. Ja līdzfinansējums ir saņemts nepamatoti, līdzfinansējuma saņēmējam pienākums ir labprātīgi atmaksāt saņemto līdzfinansējumu. Ja nepamatoti saņemtais līdzfinansējums labprātīgi netiek atmaksāts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tas tiek piedzīts civiltiesiskā kārtībā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22. Ja līdzfinansējuma pārmaksa izveidojusies Iestādes vainas dēļ (piemēram, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kas ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu), Iestāde ieskaita pārmaksātos līdzekļus Pašvaldības norādītajā kredītiestādes kontā mēneša laikā pēc Pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas.

23. Lēmumus, kas saistīti ar šo saistošo noteikumu izpildi var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Stopiņu novada domes 2016. gada 31. augusta saistošos noteikumus Nr. 11/16 "Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām izglītības iestādēm".

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

1. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 10. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/21
"Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu
pamatizglītības programmu apguvei
privātajās izglītības iestādēs"

Pašvaldības līdzfinansējuma detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

 

 

2. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 10. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/21
"Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu
pamatizglītības programmu apguvei
privātajās izglītības iestādēs"

Ropažu novada pašvaldībai

(iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods)
(deklarētās dzīves vietas adrese, LV-_____)
,
(tālrunis, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu privātajai izglītības iestādei

(juridiskās personas nosaukums)
(juridiskā personas reģistrācijas numurs)
Dibinātājs:    

pamatizglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam

(vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, mēnesis)

Pielikumā pievienoju:

1) Līguma kopiju (ar privāto izglītības iestādi);

2) Apliecinājumu (par nepieciešamību apgūt konkrētu programmu).

Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija, ir pareiza un pilnīga.

Piekrītu, ka Ropažu novada pašvaldība var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Ropažu novada pašvaldībai ir tiesības vērsties pret personu, kas sniegusi nepatiesas ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.

20__. gada___.____________________  
  (paraksts, paraksta atšifrējums)

 

3. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 10. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/21
"Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu
pamatizglītības programmu apguvei
privātajās izglītības iestādēs"

Privātās izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

par laika posmu no 20__. gada ___. _____________ līdz 20__. gada ___. _________________

Privātās izglītības iestādes nosaukums  
Juridiskā adrese  
Reģistrācijas numurs  
Bankas rekvizīti:  
Banka    
Kods    
Konts    
           
Nr. p.k. Bērns Maksa, kas norādīta līgumā par izglītības pakalpojuma sniegšanu (euro) Pašvaldības atbalsta apmērs, kas norādīts līgumā par izglītības pakalpojuma sniegšanu (euro) Pašvaldība, kura maksā atbalstu Apmaksājamo dienu skaits (dienu skaits, kad apmeklēta izglītības iestāde, tai skaitā dienas, kad izglītības iestāde netika apmeklēta attaisnojošu iemeslu dēļ)
vārds uzvārds personas kods

Datums _________________________

Sagatavotājs  
  (amats, vārds, uzvārds, tālrunis)

 

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 10. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 22/21 "Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajās izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību iestādēs.

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība uz savstarpēja līguma pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Saistošo noteikumu projekts (turpmāk – Noteikumi) nodrošina tiesisko regulējumu kārtībai, kādā Ropažu novada pašvaldība sedz licencētas pamatizglītības programmas izmaksas privātajām izglītības iestādēm.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta pamatizglītības apguvei, ka arī noteikt kārtību, kāda tiek saņemts un pārtraukts līdzfinansējums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu projekts paredz ietekmi uz budžetu, ņemot vērā, ka pašvaldībā ir pietiekoši liels skaits skolēnu, kuri apmeklē privātas vispārējās izglītības iestādes. Līdzfinansējuma apmērs tiks noteikts katru gadu ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiesiskais regulējums attiecināms uz privātajām izglītības iestādēm, kurām būs iespēja saņemt līdzfinansējumu par skolēniem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes un kuru dzīvesvieta un vismaz viena no viņa vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības atbalsts nodrošinās izglītības pakalpojumu daudzveidību pamatizglītībā, dodot iespēju izglītojamā vecākiem izvēlēties atbilstošu izglītības programmu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!