• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ogres novada domes 2021. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 37/2021 "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūras nolikums". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.01.2022., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/op/2022/3.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Par Tukuma novada pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes

Vēl šajā numurā

05.01.2022., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ogres novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 37/2021

Pieņemts: 16.12.2021.

OP numurs: 2022/3.12

2022/3.12
RĪKI

Ogres novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 37/2021

Ogrē 2021. gada 16. decembrī (prot. Nr. 13; 67. §)

Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūras nolikums

Izdots saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ogres novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" (turpmāk – Aģentūra) kompetenci pakalpojumu sniegšanā, padotību, izveidošanas mērķi, aģentūras uzdevumus, administratīvo aktu izdošanas, administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību.

2. Aģentūra ir pašvaldības domes izveidota, budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kas savā darbībā īsteno no Ogres novada pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus un īstenojot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas saskaņā ar šajos noteikumos Aģentūrai noteikto kompetenci.

3. Aģentūras pilns nosaukums latviešu valodā ir "Ogres novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra", angļu valodā: "The Ogre Municipality Agency "The Development Agency of the Tourism, Sports and Recreation Complex "Blue Hills"".

4. Aģentūras juridiskā adrese ir Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052.

II. Aģentūras padotība un darbības pārraudzības kārtība

5. Aģentūras darbību pārrauga pašvaldības dome (turpmāk – dome), domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks atbilstoši savām funkcijām.

6. Īstenojot pārraudzību:

6.1. dome:

6.1.1. apstiprina Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju;

6.1.2. apstiprina Aģentūras kopējo gada budžeta apjomu;

6.1.3. apstiprina Aģentūras darba plānu kārtējam gadam;

6.1.4. pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras direktoru, kā arī nosaka Aģentūras direktora mēnešalgu;

6.1.5. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;

6.1.6. ierosina pārbaužu veikšanu Aģentūrā;

6.1.7. ierosina disciplinārlietu pārbaudi saistībā ar Aģentūras direktora darbību, arī disciplināri soda Aģentūras direktoru;

6.1.8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus;

6.2. domes priekšsēdētāja vietnieks koordinē Aģentūras darbību kultūras un sporta jomā;

6.3. pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks:

6.3.1. kontrolē Aģentūras darbību domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildei;

6.3.2. ir tiesīgs pārbaudīt Aģentūras un tās amatpersonu pieņemto lēmumu tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu;

6.3.3. ir tiesīgs sniegt pašvaldības domei atzinumu par Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;

6.3.4. ir tiesīgs sniegt pašvaldības domei priekšlikumus par Aģentūras direktora sniegto informāciju Aģentūras darbības jautājumos;

6.3.5. izskata sūdzības par Aģentūras darbību un sniedz priekšlikumus pašvaldības domei par nepieciešamo rīcību.

III. Aģentūras izveidošanas mērķis, uzdevumi un tiesības

7. Aģentūras izveidošanas mērķi ir:

7.1. attīstīt tūrisma, sporta un atpūtas kompleksu Ogres novada administratīvajā teritorijā un tās lietošanā esošajā teritorijā ar kopējo zemes platību 438,38 ha, kas ietver dabas parku "Ogres Zilie kalni" un tam piegulošo teritoriju (25,38 ha Ogres novada pašvaldības nekustamais īpašums un 413 ha SIA "Rīgas meži" nekustamais īpašums, kas iznomāts Ogres novada pašvaldībai kā Ogres novada pašvaldības un Ikšķiles novada pašvaldības saistību pārņēmējai, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktu);

7.2. attīstīt Ķentes pilskalnu (t.sk., kalnu slēpošanas trases izveide u.c);

7.3. attīstīt dabas parku "Ogres upes ieleja";

7.4. veicināt tūrisma, vides aizsardzības, veselības veicināšanas un sporta attīstības politikas īstenošanu šo noteikumu 6.1.–6.3. apakšpunktos minētajās teritorijās atbilstoši Ogres novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Ogres novada attīstības programmā noteiktajam un pielāgojot kompleksa teritoriju tūrisma, sporta, veselības veicināšanas un atpūtas aktivitāšu norisēm;

7.5. nodrošināt efektīvu Ogres novada pašvaldībai piederošo mežu un meža zemes apsaimniekošanu, ievērojot meža ekosistēmu uzturēšanas un vides aizsardzības principus, garantējot ilgtspējīgu vides attīstību, nākotnes paaudžu ekonomisko, ekoloģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

8. Šo noteikumu 7.1.–7.3. apakšpunktos minētajās teritorijās Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

8.1. sekmēt un organizēt infrastruktūras un labiekārtojuma attīstību un sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību nodrošināt tā atjaunošanu vai papildināšanu;

8.2. nodrošināt esošo objektu, infrastruktūras un pakalpojumu publisku pieejamību, nosakot pakalpojumu maksas apmēru, ievērojot atsevišķu iedzīvotāju grupu prioritātes saņemt pazeminātas maksas vai bezmaksas pakalpojumus (piemēram, pašvaldību izglītības iestāžu un sporta organizāciju audzēkņiem, trūcīgām vai maznodrošinātām personām, pensionāriem, politiski represētām personām, daudzbērnu ģimenēm u.tml.);

8.3. popularizēt teritorijās pieejamos pakalpojumus;

8.4. plānot un organizēt tūrisma, sporta un sabiedrības veselības veicināšanas aktivitātes;

8.5. veikt sabiedrības informēšanu un mārketinga pasākumus, tostarp, interneta vietnēs un sociālajos tīklos;

8.6. nodrošināt tūrisma informācijas punktu, stendu un pārējās tūrisma infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

8.7. organizēt un sniegt ar tūrismu saistītus informatīvos pakalpojumus apmeklētājiem, izgatavot, izdod un izplatīt informatīvus materiālus par kompleksu un dabas parkiem;

8.8. veicināt Aģentūras pārziņā esošo tūrisma objektu iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga tūrisma piedāvājumā;

9. Lai īstenotu šo noteikumu 7.5. apakšpunktā minēto, Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

9.1. saglabāt mežu ekoloģisko vērtību;

9.2. nodrošināt meža sociālās funkcijas;

9.3. nodrošināt mežu un meža zemes ilgtspējīgu (nenoplicinošu) apsaimniekošanu;

9.4. īstenot ekonomiskās un apkārtējās vides aizsardzības perspektīvās programmas;

9.5. nodrošināt mežu un meža zemes pārvaldīšanu un izmantošanu tādā veidā un pakāpē, lai saglabātos to bioloģiskā daudzveidība, produktivitāte, atjaunošanās spēja, vitalitāte un potenciālā spēja veikt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, nacionālā un globālā līmenī tagad un nākotnē, kā arī, lai neizraisītu draudus citām ekosistēmām;

9.6. nodrošināt esošās meža platības nesamazināšanos, sniedzot priekšlikumus meža zemes transformācijas ierobežojumiem;

9.7. nodrošināt meža zemju ražības un vērtības saglabāšanu un paaugstināšanu;

9.8. veicināt lauksaimnieciski un citādi neizmantojamo pašvaldības zemju apmežošanu, izmantojot valsts un pašvaldības rīcībā esošos veicināšanas mehānismus;

9.9. īstenot Latvijas mežu politiku atbilstoši pašvaldības un Aģentūras lomai un uzdevumiem.

10. Papildus šo noteikumu 8. un 9. punktā minētajam Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

10.1. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu;

10.2. piedalīties vienotas Ogres novada pašvaldības politikas izstrādē tūrisma attīstības un meža ekosistēmas saglabāšanas jomā Ogres novadā;

10.3. izstrādāt un iesniegt izskatīšanai domē tūrisma nozares un meža ekosistēmas saglabāšanas attīstības un stratēģijas projektus, tajā skaitā finansējuma piesaistei;

10.4. savas kompetences ietvaros organizēt seminārus, apmācības u.c. pasākumus, sniegt metodisko palīdzību;

10.5. sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar juridiskajām un fiziskajām personām Aģentūras mērķu un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā, veicot savstarpējas informācijas apmaiņu;

10.6. nodrošināt domes saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros;

10.7. nodrošināt novadam svarīgo ekonomisko, kvantitatīvo un kvalitatīvo datu analīzes un monitoringa iespējas;

10.8. piedalīties pašvaldības projektu izstrādē un to finansējuma piesaistē, kā arī vadīt un īstenot pašvaldības projektus un programmas savas kompetences ietvaros;

10.9. pārvaldīt un apsaimniekot, kā arī iznomāt, ja par to ir pieņemts atbilstošs domes lēmums, Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības mantu, atbilstoši Aģentūras uzdevumiem;

10.10. veikt pašvaldības atpazīstamību veicinošu suvenīru, mākslas darbu, tūrisma informatīvo materiālu tirdzniecību;

10.11. savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas par saimniecisko darbību Ogres novadā un veikt uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes, sniegt nepieciešamās konsultācijas un atbalstu investīciju piesaistē novadam;

10.12. plānot un organizēt sabiedrības informēšanas projektus, sabiedrības līdzdalības aktivitātes;

10.13. sadarboties ar pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, sniedzot atbalstu publicitātes jautājumos.

11. Aģentūrai, veicot savus uzdevumus, ir tiesības:

11.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no pašvaldības un tās iestādēm un amatpersonām Aģentūras uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

11.2. rīkoties ar Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības mantu atbilstoši normatīvajiem aktiem, šim nolikumam un Ogres novada pašvaldības domes lēmumiem;

11.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī ārvalstu institūcijām, atbilstoši Aģentūras kompetencei;

11.4. iekasēt maksu par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

11.5. Aģentūrai ir tiesības izstrādāt projektus, piedalīties projektu konkursos, tos īstenot, kā arī piedalīties trešo personu projektos, kuri veicina Aģentūras un pašvaldības mērķu, pamatvirzienu un uzdevumu realizēšanu apstiprinātā budžeta ietvaros, slēgt līgumus par šo projektu īstenošanu. Par ieceri piedalīties projektā Aģentūra saņem pašvaldības domes piekrišanu un informē pašvaldības Centrālās administrācijas Budžeta nodaļu.

IV. Aģentūras pakalpojumi

12. Aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem Aģentūras uzdevumiem.

13. Aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina dome ar saistošajiem noteikumiem, kuros noteikta maksāšanas kārtība, likmes un atvieglojumi.

14. Informācija par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir pieejama Aģentūras un pašvaldības tīmekļa vietnēs.

V. Aģentūras darbības plānošana

15. Aģentūras darbības plānošanas dokumenti ir vidēja termiņa darbības stratēģija un darba plāns kārtējam gadam.

16. Pamatojoties uz domes attīstības plānošanas dokumentiem un saistošajiem noteikumiem, pašvaldības domes pilnvarotā amatpersona un Aģentūras direktors vienojas par Aģentūrai deleģēto uzdevumu veikšanu un finanšu līdzekļu izlietojumu, izstrādājot Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju un budžetu.

17. Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādā trim gadiem un to kopā ar budžetu apstiprina dome.

18. Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijā nosaka:

18.1. mērķus, darbības virzienus un vidēja termiņa prioritātes;

18.2. pakalpojumu attīstību, ieviešanu un pieejamības nodrošināšanu;

18.3. sasniegto un plānoto darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju atbilstību darbības jomai;

18.4. klientu apmierinātības rādītājus par saņemtajiem pakalpojumiem un Aģentūras sniegtās informācijas pieejamību;

18.5. finansējuma izlietojuma pamatprincipus, ieņēmumu avotus un ieņēmumu izlietojumu;

18.6. pašvaldības domes piešķirtā finansējuma nepieciešamības pamatojumu turpmākajam plānošanas periodam;

18.7. stratēģijas aktualizēšanas un īstenošanas novērtēšanas kārtību;

18.8. citus jautājumus, kurus pašvaldības domes pilnvarotā amatpersona vai Aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.

19. Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģija ir publiski pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē.

20. Darba plānu kārtējam gadam Aģentūra izstrādā atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai un budžetam, nosakot gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai veicamos pasākumus. Darba plānu apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

VI. Aģentūras pārvalde

21. Aģentūras darbu vada pašvaldības domes apstiprināts direktors, kurš pilda ārējos normatīvajos aktos, t.sk. Publisko aģentūru likumā, šajā nolikumā un amata aprakstā noteiktos uzdevumus.

22. Aģentūras direktoram var būt viens vai vairāki vietnieki. Aģentūras direktora vietnieku pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī viņa kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

23. Aģentūras direktora uzdevumi:

23.1. izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju un budžetu, kā arī gada darba plānu;

23.2. nodrošināt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;

23.3. nodrošināt Aģentūras uzdevumu īstenošanu;

23.4. sniegt pašvaldības domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi, kā arī nepieciešamo informāciju un priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;

23.5. vadīt un organizēt Aģentūras administratīvo darbu un nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;

23.6. sagatavot Aģentūras gada publisko pārskatu;

23.7. noteikt Aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;

23.8. noteikt Aģentūras amata vienību sarakstu un iesniegt to apstiprināšanai pašvaldības domē;

23.9. pieņemt darbā un atlaist no darba Aģentūras darbiniekus, apstiprināt darbinieku amatu aprakstus;

23.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

23.11. nodrošināt Aģentūras darbības tiesiskumu un resursu lietderīgu izmantošanu atbilstoši veicamajiem uzdevumiem;

23.12. Aģentūras vārdā izdot pilnvaras, parakstīt līgumus, administratīvos aktus un citus juridiskos dokumentus;

23.13. rīkoties ar aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem

23.14. veikt citas normatīvajos aktos, domes lēmumos, pašvaldības rīkojumos un darba līgumā noteiktās darbības.

VII. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība

24. Aģentūras manta ir pašvaldības īpašumā esošā manta, kas nodota Aģentūras valdījumā.

25. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo kustamo mantu apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkuma likuma noteiktos cenu sliekšņus un iepirkuma procedūras.

26. Aģentūrai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosināt pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Līdzekļi, kas pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā tiek izmantoti pašvaldības aģentūras uzdevumu realizēšanai.

27. Aģentūra tiek finansēta no:

27.1. pašvaldības budžeta dotācijām;

27.2. pašu ieņēmumiem par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

27.3. citiem pašu ieņēmumiem (t.sk. ziedojumiem, dāvinājumiem, ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem, projektiem piesaistītajiem līdzekļiem).

28. Aģentūra ir tiesīga atvērt kontu finanšu līdzekļu apgrozījumam.

29. Zvērināta revidenta atzinums par saimniecisko darbību un iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu tiek sniegts centralizēti ar pašvaldības grāmatvedību sagatavojot pašvaldības saimnieciskā gada pārskatu.

30. Darba samaksu Aģentūrā nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

VIII. Revīzija un pārskati

31. Aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

32. Aģentūras finanšu dati tiek iekļauti pašvaldības finanšu pārskatos.

33. Aģentūra sagatavo gada publisko pārskatu Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā.

IX. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana

34. Aģentūras tiesības izdot administratīvos aktus nosaka normatīvie akti.

35. Aģentūras darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aģentūras direktoram. Aģentūras direktora pieņemto lēmumu šajā jautājumā var pārsūdzēt tiesā.

36. Aģentūras direktora lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Pašvaldības izpilddirektora pieņemto lēmumu šajā jautājumā var pārsūdzēt tiesā.

X. Noslēguma jautājumi

37. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

38. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

38.1. Ogres novada pašvaldības 2010. gada 21. novembra saistošie noteikumi Nr. 37/2010 "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūras nolikums" (21.11.2010. protokols Nr. 12; 2. §, "Ogrēnietis", 2010, Nr. 23 un 26.09.2013. protokols Nr. 15; 58. § ar domes 21.11.2013. sēdes lēmuma precizējumiem, protokols Nr. 18; 4. §, "Ogrēnietis", 2013, Nr. 21);

38.2. Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 40/2010 "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūras nolikums".

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis

 

Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 37/2021 "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūras nolikums"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi sagatavoti, ņemot vērā nepieciešamību precizēt pašvaldības aģentūras nosaukumu, noteikt jaunu aģentūras darbības pārraudzības kārtību, jaunu administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, vienlaikus nosakot papildus darbības mērķus un uzdevumus, izvērtējot aģentūras darbības lietderību un efektivitāti administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumu projekts nosaka aģentūras kompetenci pakalpojumu sniegšanā, padotību, izveidošanas mērķi, aģentūras uzdevumus, administratīvo aktu izdošanas, administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību. Ar 2022. gada 1. februāri aģentūras darbības mērķis ir tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Ogres zilie kalni", dabas parka "Ogres upes ieleja" un Ķentes pilskalna attīstīšana, veidojot vienota tūrisma, vides aizsardzības, veselības veicināšanas un sporta attīstības politikas īstenošana, un nodrošināt efektīvu Ogres novada pašvaldībai piederošo meža zemes apsaimniekošanu, ievērojot meža ekosistēmu uzturēšanas un vides aizsardzības principus, garantējot ilgtspējīgu vides attīstību, nākotnes paaudžu ekonomisko, ekoloģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, precizējot arī aģentūras direktora pienākumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistībā ar aģentūrai papildus noteiktajiem uzdevumiem ir nepieciešams veikt izmaiņas aģentūras amatu un mēnešalgu likumu sarakstā, papildus paredzot jaunu amata vienību izveidošanu, bet esošajām amata vienībām noteikt papildus uzdevumus. Tā rezultātā palielināsies aģentūras administratīvie izdevumi, ko plānots nodrošināt ar aģentūras finansējumu un papildus piesaistot finanšu līdzekļus aģentūras darbībai. Tāpat plānots, ka palielināsies finansējums attiecībā uz aģentūras īstenojamajiem projektiem kompleksa, dabas parka un Ķentes pilskalna attīstībai atbilstoši Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem, un pašvaldībai piederošo mežu un meža zemes apsaimniekošanu, kas aptvers visu jaunā Ogres novada administratīvo teritoriju.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projektam nav būtiskas tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi un tās attīstību. Tomēr līdz ar kompleksa, dabas parka un Ķentes pilskalna attīstību un efektīvu Ogres novada pašvaldībai piederošo mežu un meža zemes apsaimniekošanu ir plānota uzņēmējdarbības attīstība un jaunu komersantu piesaiste Ogres novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Ņemot vērā aģentūrai papildus noteiktos uzdevumus, aģentūras struktūra tiek paplašināta, paredzot papildus amata vienības, tai skaitā mežsaimniecības vadītāju, sabiedrisko attiecību speciālistu, juristu un direktora vietnieku attīstības un plānošanas jautājumos.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Aģentūrai papildus noteikti uzdevumi saistībā ar dabas parka "Ogres upes ieleja" un Ķentes pilskalna attīstību noteikti, izvērtējot no Ogres novada iedzīvotājiem saņemtos priekšlikumus un vajadzības, kā, piemēram, Ķentes pilskalnā izveidot kalnu slēpošanas trasi), veicot gan dažādas sabiedriskās apspriešanas, gan vispārējā kārtībā ikdienas konsultācijās.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!