• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Siguldas novada domes 2022. gada 14. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 20 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.12.2022., Nr. 251 https://www.vestnesis.lv/op/2022/251.23

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Grozījums Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

28.12.2022., Nr. 251

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Siguldas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 20

Pieņemts: 14.04.2022.

OP numurs: 2022/251.23

2022/251.23
RĪKI

Siguldas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20

Siguldā 2022. gada 14. aprīlī

Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 8, 63. §)

Precizēti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 17. novembra lēmumu (prot. Nr. 22, 38. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā" 27.2 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (turpmāk – dzīvojamā māja) Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās, piešķir pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējumu dzīvokļu īpašnieku aktivitātēm, kas vērstas uz turpmāku energoresursu patēriņu samazinājuma nodrošinājumu, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti būvniecību, dzīvokļu īpašumu regulējošo un saistīto normatīvo aktu izpratnē. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. energoefektivitātes pakalpojuma līgums – līgums starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju, par energoefektivitātes pasākumiem, nodrošinot enerģijas ietaupījumus ēkā;

2.2. pretendents – dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieki, kam ir tiesības pārstāvēt visas attiecīgās daudzdzīvokļu mājas intereses;

2.3. pretendenta pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotā persona, kura var būt dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita juridiska persona un kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un/vai pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus veikt visas darbības, lai saņemtu pašvaldības palīdzību līdzfinansējuma veidā energoefektivitātes pasākumu veikšanai;

2.4. de minimis atbalsta pretendents – dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieki, kuri dzīvokļa īpašumu izmanto saimnieciskajā darbībā.

3. Līdzfinansējumu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai viena finanšu gada ietvaros piešķir atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

II. Nosacījumi līdzfinansējuma piešķiršanai

4. Līdzfinansējumu pretendenta energoefektivitātes pasākumiem piešķir, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi:

4.1. dzīvojamā māja atrodas Siguldas novada administratīvās teritorijas lauku un ciemu teritorijā un ir nodota ekspluatācijā līdz 1993. gadam;

4.2. dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam, izņemot Siguldas novada pašvaldību, pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita;

4.3. dzīvojamajā mājā ir ne mazāk kā trīs dzīvokļi;

4.4. dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 m2 un dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība saskaņā ar spēkā esošu būves kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;

4.5. pretendents vienā vai vairākos lēmumos, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balsojot "par", ir pieņēmuši šādus lēmumus:

4.5.1. veikt dzīvojamās mājas energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus;

4.5.2. pilnvarot personu pārstāvībai administratīvajā procesā ar pašvaldību.

5. Uz noteikumos paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu pretendents nevar pretendēt, ja ir iestājies viens no šādiem apstākļiem:

5.1. negatīvā starpība starp pretendenta visiem aprēķinātajiem, kuriem ir iestājies apmaksas termiņš, un pretendenta visiem samaksātajiem maksājumiem par sabiedriskajiem pakalpojumiem (atkritumu apsaimniekošana, ūdensapgāde un kanalizācija) un apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) pēdējos 12 mēnešos pārsniedz 10 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas);

5.2. pretendenta nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, dzīvojamai mājai piesaistītajām palīgēkām un piesaistīto zemes gabalu pārsniedz 10 % no attiecināmās nodokļu daļas attiecīgajā maksājuma periodā;

5.3. ja noteikumu minēto aktivitāšu īstenošanai pretendenta dzīvojamās mājas plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir lielāks par 83 kWh/m² gadā;

5.4. pretendents vai pretendenta pilnvarotā persona ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu vai atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība apturēta vai izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā.

III. Atbalstāmās aktivitātes un pašvaldības līdzfinansējuma apjoms

6. Līdzfinansējumu pretendentam piešķir šādām aktivitātēm:

6.1. energoaudita un/vai tehniskās apsekošanas veikšanai: 100 % no tam paredzētajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2 000 (divi tūkstoši) euro kopā energoauditam un/vai tehniskajai apsekošanai;

6.2. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei: 100 % no tai paredzētajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000 (pieci tūkstoši) euro vienai dzīvojamai mājai, arī ja tiek izmantots energoefektivitātes pakalpojuma līgums vai tam pielīdzināms līgums.

7. Par katru no noteikumu 6. punktā noteiktajām aktivitātēm pretendents iesniedz iesniegumu atsevišķi katrai dzīvojamai mājai.

8. Par katru no noteikumu 6. punktā norādītajām aktivitātēm pašvaldība dzīvojamai mājai līdzfinansējumu piešķir vienu reizi.

9. Ja no pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas dienas 24 mēnešu laikā nav uzsākta energoefektivitātes uzlabošanas projekta realizācija, pilnvarotai personai (līdzfinansējuma saņēmējam) ir pienākums 100 % apmērā atmaksāt pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu. Gadījumā, ja pilnvarotā persona ir likvidēta, pienākums atgriezt pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu ir attiecīgās dzīvojamās mājas īpašniekiem.

10. Ja pilnvarotā persona īstenoja dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas projektu ar valsts finanšu institūcijas finansiālo atbalstu, kura ietvaros pilnvarotā persona saņēmusi finanšu atbalstu šo noteikumu 6. punktā minētajām aktivitātēm, pilnvarotā persona atgriež pašvaldībai 50 % no tās piešķirtā līdzfinansējuma apjoma ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad valsts finanšu institūcijas finansiālais atbalsts ieskaitīts pilnvarotās personas kontā kredītiestādē. Gadījumā, ja pēc energoefektivitātes projekta realizācijas ēkas vienotu iekšējo siltumapgādes sistēmu izmantos visi daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieki (tiesiski valdītāji), pašvaldības šo noteikumu ietvaros piešķirtais līdzfinansējums nav jāatgriež.

11. Pašvaldība ir tiesīga pārbaudīt noteikumu 6. punktā minēto izmaksu pamatotību un atbilstību tirgus stāvoklim.

IV. Iesniegumu noformēšanas, iesniegšanas kārtība

12. Līdzfinansējuma saņemšanai nākamajā gadā pretendents, līdz kārtējā gada 1. oktobrim, iesniedz pašvaldībai adresētu iesniegumu atbilstoši noteikumiem pievienotajām iesniegumu paraugformām, aizpildot visus pieprasītās informācijas laukus un pievienojot pieprasītos pielikumus saskaņā ar noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā norādīto (turpmāk visi dokumenti kopā – iesniegums):

12.1. energoaudita un/vai tehniskās apsekošanas veikšanai – 1. pielikums;

12.2. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – 2. pielikums;

12.3. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu vai tam pielīdzināmu līgumu – 3. pielikums.

13. de minimis atbalsta pretendents norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), kā noteikts Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 21. punktā.

14. Iesniegumu noformē datorrakstā latviešu valodā. Visus iesniegumā iekļaujamos dokumentus paraksta pretendents.

15. Atbilstoši noteikumu 12.–14. punktam sagatavoto iesniegumu pašvaldībai ar norādi "Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem" var iesniegt nosūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 vai personīgi Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@sigulda.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

16. Ja iesniegums iesniegts personīgi, par iesnieguma iesniegšanas dienu un laiku uzskatāms pašvaldības spiedogā norādītais saņemšanas datums.

17. Iesniegumi līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēti pašvaldības lietvedības reģistrā to iesniegšanas secībā.

V. Iesniegumu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

18. Pašvaldības Teritorijas attīstības pārvalde, 30 darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, iesniegumu reģistrācijas secībā, izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām un izvērtē pieteiktā līdzfinansējuma apmēra izmaksu pamatotību un atbilstību tirgus stāvoklim.

19. Ja pašvaldības Teritorijas attīstības pārvalde konstatē, ka izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, tā pretendentam uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo informāciju.

20. Pretendents piecu darba dienu laikā uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi: pasts@sigulda.lv nosūta saskaņā ar noteikumu 19. punktu pieprasīto papildu informāciju.

21. Ja Teritorijas attīstības pārvaldei, vērtējot iesniegumus, rodas šaubas par atsevišķu izmaksu pozīciju atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt skaidrojumu. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, attiecīgā iesnieguma izskatīšana tiek apturēta.

22. Pēc pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes apstiprinājuma par pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām, pretendenta iesniegtos dokumentus izskata ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta darba grupa.

23. Pēc iesniegumu un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas darba grupā tie tiek iesniegti izskatīšanai Pašvaldības domes Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas un Finanšu komitejas sēdēs.

24. Pašvaldības domes Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteja un Finanšu komiteja sagatavo un iesniedz izskatīšanai pašvaldības domes sēdē lēmuma projektus par nepieciešamā līdzfinansējuma iekļaušanu nākamā gada budžetā vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

25. Ja Pašvaldības domes sēdē tiek pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgās dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai, pretendents ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no pašvaldības domes lēmuma nosūtīšanas dienas paraksta līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību (turpmāk – līgums).

VI. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

26. Pašvaldības līdzfinansējums pretendentam tiek piešķirts priekšfinansējuma veidā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un līguma noslēgšanas ar pašvaldību.

27. Līdzfinansējums tiek pārskaitīts uz pretendenta norādīto kontu kredītiestādē 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

28. Līdzfinansējumu drīkst izlietot tikai līgumā norādītajiem mērķiem, veicot tiešus pārskaitījumus attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam, nepārsniedzot iesniegumam pievienotajos izmaksas apliecinošajos dokumentos uzrādīto izmaksu apmēru.

29. Pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pašvaldības atbalstīto aktivitāšu pabeigšanas iesniedz domei atskaiti (4. pielikums, turpmāk – atskaite) par finansējuma izlietojumu un plānotajiem energoefektivitātes rādītājiem.

30. Atskaitei pretendents pievieno šādus dokumentus:

30.1. energoaudita kopiju;

30.2. tehniskā atzinuma kopiju;

30.3. būvvaldes apstiprinātu tehniskās dokumentācijas kopiju;

30.4. kredītiestādes izdotu un apstiprinātu konta izdrukas kopiju no konta, kurā līdzfinansējums tika ieskaitīts un no kura tika veikti maksājumi attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem;

30.5. darbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem;

30.6. līgumu kopijas ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot energoefektivitātes pakalpojuma līguma vai tam pielīdzināma līguma kopiju, ja tika saņemts līdzfinansējums energoefektivitātes pakalpojuma līguma vai tam pielīdzināmā līguma apmaksai.

31. Ja līdzfinansējums netika izlietots vai arī tika izlietots citiem mērķiem, kas nav paredzēti līgumā, vai netiek īstenoti iesniegumā minētās aktivitātes, pretendents atmaksā pašvaldībai saņemto līdzfinansējumu pilnā apmērā.

32. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par izlietotā līdzfinansējuma izlietošanas pamatotību pieņem ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotā darba grupa 20 darba dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu saņemšanas.

33. Darba grupai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu atbilstību faktiskajam saņemto pakalpojumu apjomam, attiecīgo līgumu un normatīvo aktu nosacījumiem.

34. Darba grupai ir tiesības rakstiski pieprasīt, lai pretendents piecu darba dienu laikā iesniedz papildu informāciju atskaites pārbaudei. Šādā gadījumā 32. punktā noteiktais termiņš tiek pagarināts par pieprasītās papildu informācijas sniegšanai un papildu informācijas izvērtēšanai nepieciešamo laiku, kas nepārsniedz 15 (piecpadsmit) darba dienas.

35. Ja starp iesniegumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos uzrādītajām attiecināmajām izmaksām konstatē atšķirības, pašvaldības dome, pamatojoties uz darba grupas atzinumu un pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumu var pārskatīt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, lemjot par grozījumiem domes sākotnējā lēmumā par finansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā līdzfinansējuma apmērs nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

36. Ja līdz šo noteikumu 12. punktā norādītajam termiņam uz pašvaldības budžetā šo noteikumu minēto energoefektivitātes pasākumu veikšanu ieplānotajiem finanšu līdzekļiem nepiesakās plānotais pretendentu skaits, uz šo pašvaldības budžetā paredzēto līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada pretendenti, iesniegumu iesniegšanas secībā, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.

VII. Līdzfinansējuma kā de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem

37. Ja energoefektivitātes pasākumus veic dzīvojamā mājā, un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros radušos izmaksu segšanai pašvaldība sniedz, pamatojoties uz pašvaldības Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija) lēmumu. Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija veic izvērtējumu par to, vai atbalsts dzīvokļa īpašniekam ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un atbalstu piešķir saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013) un ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".

38. Piesakoties līdzfinansējumam, dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam, kurš minēts šo noteikumu 37. punktā, ir tiesības iesniegt papildu iesniegumu, norādot, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes pasākumu izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts vai pašvaldības atbalsta, proporcionāli samazinot iesniegumā norādīto pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

39. Lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu komercdarbības atbalsta veidā, komisija ievēro šādus nosacījumus:

39.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. Ja de minimis atbalsta pretendents, kuram piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši tam, kā norādīts Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā;

39.2. saimnieciskās darbības veicējs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktam;

39.3. pārbauda, vai de minimis atbalsta pretendentam atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

40. Par de minimis atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad komisija ir pieņēmusi šo noteikumu 39. punktā minēto lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu.

41. Šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %.

42. Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

43. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

44. Pašvaldība un de minimis atbalsta saņēmējs uzglabā visus ar de minimis atbalsta piešķiršanu saistītos datus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam. Pašvaldība datus par šo noteikumu ietvaros sniegto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais atbalsts, savukārt, atbalsta saņēmējs datus par saņemto de minimis atbalstu šo noteikumu ietvaros glabā 10 fiskālos gadus, sākot no atbalsta piešķiršanas dienas.

45. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktam un 8. pantam.

VIII. Noslēguma jautājumi

46.  Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 2022. gadā tiek izskatīti pieteikumi, kas saņemti līdz 2022. gada 1. decembrim.

47. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

47.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 12. septembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās";

47.2. Inčukalna novada pašvaldības domes 2012. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 5/2012 "Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās";

47.3. Krimuldas novada pašvaldības domes 2011. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 3 "Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

 

1. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 20
(prot. Nr. 8, 63. §)

Siguldas novada pašvaldībai

   
 

(juridiskās personas nosaukums)

   
 

(adrese)

   
 

(reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasts)

20____. gada ____.___________________________

IESNIEGUMS
Līdzfinansējuma saņemšanai energoaudita un/vai tehniskās apsekošanas veikšanai dzīvojamās mājās

Lūdzu, piešķirt līdzfinansējumu energoaudita izstrādei un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai dzīvojamai mājai, adresē ___________________________________________________________________________.

Vispārēja informācija par dzīvojamo māju
1. Mājas kopējā platība (m²):  
2. Mājas plānotā apkurināmā platība (m²):  
3. Dzīvokļu īpašumu skaits:  
4. t.sk. dzīvokļu īpašumi, (m²) / %  
5. t.sk. nedzīvojamās telpas, (m²) / %  
6. Pilnvarotās personas bankas rekvizīti: Banka:

Kods:

Konta nr.:

7. Apsaimniekotājs (atzīmēt ar "X" atbilstošo): Pilnvarotā persona     Cita persona
8. Apsaimniekotāja nosaukums/ kontaktpersona:  
9. Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2):  
10. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (EUR):  

Iesniegtie obligātie pielikumi:

Iesniegumam pievienotie dokumenti

Lapu skaits

Ēkas tehniskās inventarizācijas lietas kopija.

_________ lpp.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanu, tajā skaitā par pilnvarotās personas pilnvarojumu pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību, kopija.

_________ lpp.

Energoaudita un/vai tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanas tāme, ko ir apliecinājis izvēlētais piegādātājs.

_________ lpp.

Ēkas pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķināto un samaksāto apsaimniekošanas maksu un komunālajiem pakalpojumiem 12 mēnešos, sākot ar atskaites periodu divus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

_________ lpp.

Visu ēkas komunālo pakalpojumu sniedzēju (atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija) izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un komunālajiem pakalpojumiem 12 mēnešos, sākot ar atskaites periodu divus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

_________ lpp.

Pretendenta pilnvarotās personas sagatavots paziņojums par energoaudita un/vai tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanas pakalpojuma sniedzēju atlases rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" pielikumu Nr. 4.

_________ lpp.

Papildu pielikumi iesniegumam (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

atzīmēt ar "X" pievienoto dokumentu

Iesniegumam pievienotie dokumenti

Lapu skaits

Uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumam, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, izdruka no sistēmas.

_________ lpp.

 

_________ lpp.

Parakstot iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa iesniegumā un papildu sniegtā informācija Siguldas novada pašvaldībai ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās";

• pretendenta pilnvarotā persona ar tiesas lēmumu nav atzīta par maksātnespējīgu vai neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā;

• pretendenta pilnvarotajai personai nepastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Pretendenta pilnvarotā persona:

     

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____. gada ____.___________________________

 

2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 20
(prot. Nr. 8, 63. §)

Siguldas novada pašvaldībai

   
 

(juridiskās personas nosaukums)

   
 

(adrese)

   
 

(reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasts)

20____. gada ____.___________________________

IESNIEGUMS
Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei

Lūdzu, piešķirt līdzfinansējumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei dzīvojamā mājā, adresē _______________________________________________________________________.

Vispārēja informācija par dzīvojamo māju
1. Mājas kopējā platība (m²):  
2. Mājas plānotā apkurināmā platība (m²):  
3. Dzīvokļu īpašumu skaits:  
4. t.sk. dzīvokļu īpašumi, (m²) / %  
5. t.sk. nedzīvojamās telpas, (m²) / %  
6. Pilnvarotās personas bankas rekvizīti: Banka:

Kods:

Konta nr.:

7. Apsaimniekotājs (atzīmēt ar "X" atbilstošo): Pilnvarotā persona     Cita persona
8. Apsaimniekotāja nosaukums/ kontaktpersona:  
9. Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2):  
10. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (EUR):  

Iesniegtie obligātie pielikumi:

Iesniegumam pievienotie dokumenti

Lapu skaits

Ēkas tehniskās inventarizācijas lietas kopija.

_________ lpp.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu vai tam pielīdzināmu pakalpojumu (ja attiecināms), tajā skaitā par pilnvarotās personas pilnvarojumu pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību, kopija.

_________ lpp.

Ēkas pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķināto un samaksāto apsaimniekošanas maksu un komunālajiem pakalpojumiem 12 mēnešos, sākot ar atskaites periodu 2 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

_________ lpp.

Energosertifikāts un tā pārskati.

_________ lpp.

Līguma projekts par dzīvojamās mājas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un būvdarbu izmaksu tāmes sagatavošanu.

_________ lpp.

Pretendenta pilnvarotās personas sagatavots paziņojums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes pakalpojuma sniedzēju atlases rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" pielikumu Nr. 4.

_________ lpp.

Papildu pielikumi iesniegumam (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

atzīmēt ar "X" pievienoto dokumentu

Iesniegumam pievienotie dokumenti

Lapu skaits

Uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumam, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, izdruka no sistēmas.

_________ lpp.

 

_________ lpp.

 

_________ lpp.

 

_________ lpp.

Parakstot iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa iesniegumā un papildu sniegtā informācija Siguldas novada pašvaldībai ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās";

• pretendenta pilnvarotā persona ar tiesas lēmumu nav atzīta par maksātnespējīgu vai neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā;

• pretendenta pilnvarotajai personai nepastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Pilnvarotā persona:

     

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____. gada ____.___________________________

 

3. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 20
(prot. Nr. 8, 63. §)

Siguldas novada pašvaldībai

   
 

(juridiskās personas nosaukums)

   
 

(adrese)

   
 

(reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasts)

20____. gada ____.___________________________

IESNIEGUMS
Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un tās atjaunošanai, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu

Lūdzu, piešķirt līdzfinansējumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei dzīvojamā mājā, adresē _____________________________________________________________.

Vispārēja informācija par dzīvojamo māju
1. Mājas kopējā platība (m²):  
2. Mājas plānotā apkurināmā platība (m²):  
3. Dzīvokļu īpašumu skaits:  
4. t.sk. dzīvokļu īpašumi, (m²) / %  
5. t.sk. nedzīvojamās telpas, (m²) / %  
6. Pilnvarotās personas bankas rekvizīti: Banka:

Kods:

Konta nr.:

7. Apsaimniekotājs (atzīmēt ar "X" atbilstošo): Pilnvarotā persona     Cita persona
8. Apsaimniekotāja nosaukums/ kontaktpersona:  
9. Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2):  
10. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (EUR):  

Iesniegtie obligātie pielikumi:

Iesniegumam pievienotie dokumenti

Lapu skaits

Ēkas tehniskās inventarizācijas lietas kopija.

_________ lpp.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu vai tam pielīdzināmu pakalpojumu (ja attiecināms), tajā skaitā par pilnvarotās personas pilnvarojumu pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību, kopija.

_________ lpp.

Ēkas pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķināto un samaksāto apsaimniekošanas maksu un komunālajiem pakalpojumiem 12 mēnešos, sākot ar atskaites periodu divus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

_________ lpp.

Energosertifikāts un tā pārskati.

_________ lpp.

Līguma projekts par dzīvojamās mājas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un būvdarbu izmaksu tāmes sagatavošanu.

_________ lpp.

Pretendenta pilnvarotās personas sagatavots paziņojums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes pakalpojuma sniedzēju atlases rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" pielikumu Nr. 4.

_________ lpp.

Energoefektivitātes pakalpojuma līguma projekts vai tam pielīdzināma līguma projekta kopija.

_________ lpp.

Papildu pielikumi iesniegumam (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

atzīmēt ar "X" pievienoto dokumentu

Iesniegumam pievienotie dokumenti

Lapu skaits

Uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumam, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, izdruka no sistēmas.

_________ lpp.

 

_________ lpp.

 

_________ lpp.

 

_________ lpp.

Parakstot iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa iesniegumā un papildu sniegtā informācija Siguldas novada pašvaldībai ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās";

• pretendenta pilnvarotā persona ar tiesas lēmumu nav atzīta par maksātnespējīgu vai neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā;

• pretendenta pilnvarotajai personai nepastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Pilnvarotā persona:

     

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____. gada ____.___________________________

 

4. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 20
(prot. Nr. 8, 63. §)

ATSKAITE
Par izlietoto līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanā

Dzīvojamā mājā ____________________________________ (adrese)

Sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs – Finansējuma saņēmējam, otrs – Finansētājam.

Saskaņā ar

Līdzfinansējuma līguma Nr.__________________, kas noslēgts starp Siguldas novada pašvaldību (turpmāk – SNP) un

 

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, e-pasts)

 

Tika īstenoti energoefektivitātes pasākumi (nosaukt aktivitāti, kura tika īstenota)

 
 
 

1. Pasākumu kopējās izmaksas: __________________ EUR (summa), tajā skaitā SNP līdzfinansējums: EUR (summa).

1.1.

Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums Izmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums (piedāvājums, rēķins.) un izmaksas saņēmējs Izmaksas summa (EUR)
       
       
       
       
       
   

Pavisam kopā EUR

 

2. Īstenotie pasākumi un sasniegtie rezultāti

 
 
 
 
 
 
 

3. Pievienotie dokumenti

Atskaitei pievienotie dokumenti Lapu skaits
  _________ lpp.
  _________ lpp.
  _________ lpp.
  _________ lpp.

Pretendents:

     

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____. gada ____.___________________________

Atskaiti pārbaudīja SNP darbinieks:

Aktivitāte ir īstenota. Atskaite atbilst līdzfinansējuma līguma nosacījumiem, maksājumu apliecinošie dokumenti ir pārbaudīti.

SNP darbinieks:

     

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____. gada ____.___________________________

Atskaiti pieņēma SNP (struktūrvienības) vadītājs:

SNP struktūrvienības vadītājs:

     

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____. gada ____.___________________________

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piekto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tiek sniegts minētais līdzfinansējums, un tā apmērs.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (turpmāk – dzīvojamā māja) Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās, kurām uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav pieslēgta centralizētā siltumapgādes sistēma un nav tehniskas iespējas pieslēgties pie centralizētās siltumapgādes sistēmas, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu dzīvokļu īpašnieku aktivitātēm, kas vērstas uz turpmāku energoresursu patēriņu samazinājuma nodrošinājumu, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Iedzīvotāji ļoti neaktīvi izmanto Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas ēku renovācijas, dzīves apstākļu uzlabošanas un pilsētvides sakārtošanas jomās.

Līdz ar to, saistošie noteikumi paredz, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem daļēji tiek kompensēti izdevumi projekta dokumentācijas sagatavošanai – tehniskās apsekošanas atzinuma, energosertifikāta un tā pārskatu, būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes izstrādei. Faktiski iedzīvotājiem tiek sniegta palīdzība uzsākt ēkas atjaunošanas procesu, kurš ekspertu viedokļos ir sarežģītākais posms mājas atjaunošanā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējuma piešķiršanai nepieciešamie finanšu līdzekļi tiks paredzēti katra attiecīgā saimnieciskā gada budžetā un apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem par budžetu attiecīgajam kalendārajam gadam.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Līdzfinansējot tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, tiks veicināts renovācijas process, kas labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo tiks iesaistīti gan tehniskās dokumentācijas izstrādātāji, gan celtniecības, būvmateriālu ražošanas un tirgošanas komercsabiedrības.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu tiks izveidota darba grupa, kura izvērtēs iesniegumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts, pirms saistošo noteikumu pieņemšanas domes sēdē, tiks publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē, saskaņā ar likumā "Par pašvaldībām" paredzēto.
7. Informācija par saskaņojumu ar Finanšu ministriju Ņemot vērā Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 10. panta pirmajā daļā noteikto, saistošo noteikumu saskaņojama ar Finanšu ministriju.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!