• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2022. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 26/2022 "Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.12.2022., Nr. 250 https://www.vestnesis.lv/op/2022/250.31

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN18/2022

Par Olaines novada domes 2009. gada 30. septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 13 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Mazšlūkas" (kad. Nr. 8080 014 0017)", pielikuma Nr. 3 atcelšanu

Vēl šajā numurā

27.12.2022., Nr. 250

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 26/2022

Pieņemts: 24.11.2022.

OP numurs: 2022/250.31

2022/250.31
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Šī publikācija ir precizēta.
Precizējums: OP 2022/251.17

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26/2022

Alūksnē 2022. gada 24. novembrī

Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada pašvaldības domes
24.11.2022. lēmumu Nr. 423 (prot. Nr. 26, 10. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā", turpmāk – noteikumi, nosaka mājsaimniecības reģistrācijas kārtību Alūksnes novada pašvaldības zemas īres mājokļu reģistrā (turpmāk – Rinda).

2. Noteikumos lietots šāds termins: zemas īres mājoklis – vienas, divu, trīs vai vairāk istabu dzīvojamā platība dzīvojamā īres mājā, kas uzbūvēta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros.

3. Noteikumos termins "mājsaimniecība" lietots Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē.

4. Noteikumos lietotie termini "dzīvojamā īres māja", "nekustamā īpašuma attīstītājs" lietoti Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 459) izpratnē.

5. Lēmumu par mājsaimniecības reģistrēšanu Rindā, atļauju nekustamā īpašuma attīstītājam ar mājsaimniecību slēgt zemas īres mājokļa īres līgumu vai atteikumu, kā arī lēmumu par mājsaimniecības izslēgšanu no Rindas pieņem Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

6. Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Alūksnes novada pašvaldības domei. Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktā kārtībā.

II. Mājsaimniecības reģistrācijas kārtība Rindā

7. Zemas īres mājokli ir tiesības īrēt mājsaimniecībai, kura šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta Rindā.

8. Rindā var tikt reģistrēta mājsaimniecība, kurai sadzīves apstākļu uzlabošanai nepieciešama dzīvojamā platība un:

8.1. mājsaimniecība atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 35. punktā noteiktajiem mājsaimniecības, kurai var tikt izīrēts zemas īres mājoklis, kritērijiem;

8.2. mājsaimniecība nav reģistrēta Alūksnes novada pašvaldības izīrējamo dzīvokļu reģistrā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

8.3. mājsaimniecībai ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai papildus citu pamatvajadzību apmierināšanai veiktu maksu par dzīvojamās telpas īri un ar tās lietošanu saistītajiem pakalpojumiem.

9. Papildus šo noteikumu 8. punktā minētajiem kritērijiem, Rindā zemāk uzskaitītajā prioritārajā secībā var tikt reģistrēta mājsaimniecība:

9.1. kurā vismaz viena mājsaimniecībā dzīvojošā persona ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju jebkurā no sekojošām darbības nozarēm:

9.1.1. medicīnā;

9.1.2. izglītībā;

9.1.3. enerģētikā;

9.2. kurā dzīvo persona, kuras apgādībā ir un šajā mājsaimniecībā dzīvo vismaz trīs bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

10. Lai reģistrētos Rindā, mājsaimniecība iesniedz pašvaldībā šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu, kurā norāda informāciju par mājsaimniecību (veidlapa pielikumā);

10.2. Valsts ieņēmumu dienesta vai Kredītinformācijas biroja, vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņu par iepriekšējā taksācijas gadā kopējiem mēneša neto vidējiem ienākumiem, par kuriem maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

10.3. apliecinājumu, ka mājsaimniecībai ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai papildus citu pamatvajadzību apmierināšanai veiktu maksājumus par dzīvojamās telpas īri un ar to saistītiem maksājumiem;

10.4. apliecinājumu par to, ka vismaz viena mājsaimniecībā dzīvojošā persona ir nodarbināta kādā no šo noteikumu 9.1. punktā minētajām nozarēm (ja attiecināms).

11. Iesniegumu paraksta visas mājsaimniecībā dzīvojošās pilngadīgās personas.

12. Dzīvokļu komisija pārbauda mājsaimniecību atbilstības kritērijus attiecīgajās informācijas sistēmās un datubāzēs un pieņem lēmumu par mājsaimniecības reģistrēšanu Rindā vai par atteikumu.

III. Zemas īres mājokļa izīrēšanas atbilstības pārbaude

13. Mēneša laikā pēc tam, kad nekustamā īpašuma attīstītājs vai tā izvēlēts dzīvojamās īres mājas pārvaldnieks iesniedzis pašvaldībā informāciju par brīvu zemas īres mājokļu izīrēšanu, Dzīvokļu komisija Rindas secībā un, ņemot vērā noteikumos noteiktās prioritātes, informē mājsaimniecību par piedāvājumu iepazīties ar zemas īres mājokli un pieprasa mājsaimniecībai noteikumu 10.3. un 10.4. apakšpunktā minēto informāciju.

14. Ja mājsaimniecība reģistrēta Rindā noteikumu 9.1. punktā noteiktajā prioritātē, Dzīvokļu komisija mājsaimniecībai papildus pieprasa iesniegt:

14.1. dokumentu, kas apliecina mājsaimniecībā dzīvojošās personas izglītību un profesionālo kvalifikāciju attiecīgajā nozarē;

14.2. darba devēja izziņu par to, ka mājsaimniecībā dzīvojošā persona atrodas darba tiesiskajās attiecībās attiecīgajā nozarē un ka darba līgums ar personu noslēgts uz nenoteiktu laiku.

15. Ja, pārbaudot informāciju par mājsaimniecību, Dzīvokļu komisija konstatē, ka nav zuduši apstākļi, uz kuru pamata mājsaimniecība tika reģistrēta Rindā, kā arī ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un apliecinājumi, Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību pašvaldības noteiktajām prasībām īrēt zemas īres mājokli.

16. Informāciju par attiecīgās mājsaimniecības atbilstību pašvaldības noteiktajām prasībām īrēt zemas īres mājokli Dzīvokļu komisija 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta nekustamā īpašuma attīstītājam vai tā izvēlēta

17. m dzīvojamās īres mājas pārvaldniekam.

18. Dzīvokļu komisija izslēdz mājsaimniecību no Rindas:

18.1. ja saņemts mājsaimniecības iesniegums par izslēgšanu no Rindas;

18.2. ja, aktualizējot Rindu, konstatēts, ka mājsaimniecība neatbilst noteikumu 8. punkta prasībām;

18.3. ja mājsaimniecība ir atteikusies no vismaz diviem zemas īres mājokļa piedāvājumiem vai nav sniegusi atbildi uz tiem divu nedēļu laikā pēc paziņojumā norādītās dienas, kurā mājsaimniecībai bija iespējams iepazīties ar piedāvāto zemas īres mājokli;

18.4. ja mājsaimniecība nekustamā īpašuma attīstītāja vai tā izvēlētā dzīvojamās īres mājas pārvaldnieka noteiktajā termiņā nav noslēgusi īres līgumu.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

Pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes
2022. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2022

Alūksnes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijai

(vārds, uzvārds)
(personas kods)

(deklarētā dzīvesvieta)

 

Kontaktinformācija saziņai:

(adrese, e-adrese, e-pasta adrese, tālrunis)

iesniegums

Lūdzu reģistrēt zemas īres mājokļu reģistrā mājsaimniecību:

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

Istabu skaits - ______ .

Esmu/-am informēts/-i, ka mājsaimniecībā dzīvojošo personu dati tiks apstrādāti Alūksnes novada pašvaldības noteiktā mērķa īstenošanai.

Datu apstrādes pārzinis: Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000018622, juridiskā adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, e-pasts dome@aluksne.lv, tālrunis 64381469.

Piekrītu/am mājsaimniecībā dzīvojošo personu datu nodošanai nekustamā īpašuma attīstītājam vai dzīvojamās mājas apsaimniekotājam saziņai un īres līguma slēgšanai.

Apliecinu/-ām, ka mājsaimniecībai ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai papildus citu pamatvajadzību apmierināšanai veiktu maksu par dzīvojamās telpas īri un ar tās lietošanu saistītajiem pakalpojumiem.

Pielikumā:

1. Izsniegta (-s) izziņa (-s) par kopējiem mēneša neto vidējiem ienākumiem (atzīmēt izsniedzējiestādi):

○ Valsts ieņēmumu dienests

○ Kredītinformācijas birojs

○ Cita iestāde  
   
2. Citi dokumenti  
   
     

datums

 

paraksts

 

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 459) tika apstiprināta zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programma. Atbalsta programmas mērķis ir dzīvojamo īres māju būvniecība ar mērķi veicināt būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem (MK noteikumu Nr. 459 3. punkts). Viens no atbalsta aizdevuma un kapitāla atlaides veidā saņemšanas nosacījumiem nekustamā īpašuma attīstītājiem ir pašvaldības saistošo noteikumu kopijas, kas nosaka MK noteikumu Nr. 459 ietvaros finansēto dzīvojamo īres māju īrnieku reģistrēšanu rindā, iesniegšana akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"). Kā norāda Ekonomikas ministrija, lai nodrošinātu mājsaimniecību uzskaiti, ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par mājsaimniecību reģistrēšanu rindā zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanai pašvaldība izveido jaunu rindu jeb personu sarakstu, un šī rinda nevar būt saistīta ar līdzšinēji citiem eksistējošiem atbalsta pasākumiem pašvaldībā mājokļu jautājumu risināšanā1.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību mājsaimniecības reģistrēšanai zemas īres mājokļu reģistrā (turpmāk – Rinda), kā arī reģistrējamo mājsaimniecību prioritārās kategorijas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā  
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.
7. Cita informācija Nav.

1 Ieteikumi, kā veiksmīgi pašvaldību saistošajos noteikumos par īrnieku reģistrēšanu rindā zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā ietvert mājsaimniecību atbilstības kritērijus (https://www.em.gov.lv/lv/finansesanas-fonda-izveide-zemas-ires-majoklu-buvniecibai)

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!