• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2022. gada 28. septembra lēmums Nr. 13 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Beikas", kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.10.2022., Nr. 196 https://www.vestnesis.lv/op/2022/196.19

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 31/2022

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2022. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem"

Vēl šajā numurā

10.10.2022., Nr. 196

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 13

Pieņemts: 28.09.2022.

OP numurs: 2022/196.19

2022/196.19
RĪKI

Mārupes novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 13

2022. gada 28. septembrī (sēdes prot. Nr. 18)

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Beikas", kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā

Mārupes novada pašvaldības dome, izskatot nekustamā īpašuma "Beikas", kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma ierosinātājs SIA "Landmesser", reģ. Nr. 40103884323, 2022. gada 5. septembra iesniegumu (reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 2022. gada 5. septembrī ar Nr. 1/2.1-2/746), ar kuru iesniegta detālplānojuma precizētā redakcija izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu, konstatē:

1. Nekustamais īpašums "Beikas", Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0104), īpašumtiesības Rīgas rajona tiesas, Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000308436, nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods ……… (turpmāk – Nekustamā īpašuma īpašnieks). Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0104, platība ir 1,77 ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0104 001.

2. Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) funkcionālā zonējuma karti, zemes vienība daļēji atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) ir 0,1200 ha. Detālplānojuma teritorijai piekļuve paredzēta, veidojot pieslēgumu pie pašvaldības ceļa – Ļutu ceļš, pa detālplānojuma teritorijā plānoto iekšējo ielu.

3. Detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma "Beikas", Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), teritorijai uzsākta ar 2021. gada 24. februāra Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 5, 11. §) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot Darba uzdevumu Nr. 03-2021. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes vienības izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus kā arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

4. 2021. gada 15. martā Babītes novada pašvaldība ar Nekustamā īpašuma īpašnieku ir noslēgusi līgumu Nr. 3-7.2/24.02.2021.-5.11. par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA "Landmesser", reģ. Nr. 40103884323.

5. Publiskai apspriešanai detālplānojuma projekts nodots ar Mārupes novada pašvaldības 2022. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 14 (sēdes protokols Nr. 7) "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Beikas" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Publiskā apspriešana notika laikā no 2022. gada 16. maija līdz 2022. gada 13. jūnijam, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktos ierobežojumus plānošanas dokumentu publiskās apspriedes norisei. Paziņojumi par attālināto sanāksmi atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam publicēti ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes Ģeoportālā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, Mārupes novada informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" un Facebook tīklā "Mārupes novads", kā arī informācija nosūtīta to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā esošās zemes vienības robežojas ar detālplānojuma teritoriju. Informācija par publiskās apspriešanas norisi un informēšanas pasākumiem ietverta Ziņojumā par detālplānojuma publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu (turpmāk – Ziņojums par apspriešanu) (pievienots domes sēdes materiāliem, kā arī publicēts www.geoaltvija.lv).

6. Publiskās apspriešanas sanāksme, ievērojot Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta otrās daļas 2. apakšpunkta un trešās daļas prasības, tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku ZOOM platformā 2022. gada 30. maijā plkst. 17.00. Sanāksmē piedalījās Izstrādātājs, Izstrādes vadītāja, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece, no iedzīvotāju puses interese netika izrādīta. Sanāksmes protokols pievienots detāplānojuma sējumā Ar detālplānojuma izstrādi saistītie materiāli.

7. Detālplānojuma projekts tika iesniegts institūcijām, kas sniedza nosacījumus detālplānojuma izstrādei. Pirms atzinuma sniegšanas akciju sabiedrība "Sadales tīkls" lūdza precizēt plānoto elektroapgādes kabeļa un sadaļņu novietojumu, izvietojot elektroapgādes kabeli 1 metra attālumā no plānoto zemes vienību robežām un citām komunikācijām, savukārt sadalnes 0,5 m attālumā no citiem vājstrāvas kabeļiem. Šo darbību rezultātā ir pavirzīts elektronisko sakaru kabelis un plānotais ielas novadgrāvis ielas braucamās daļas virzienā, kopumā saglabājot pārējo inženierkomunikāciju savstarpējo izvietojumu un to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Rezultātā visas institūcijas sniegušas pozitīvus atzinumus, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Babītes Siltums" atzinumu uz atkārtotu pieprasījumu nav sniegusi, nosacījumu pieprasījumu atbildē institūcija norādīja, ka projekta saskaņošana nav nepieciešama (atzinumi iekļauti detāplānojuma sējumā Ar detālplānojuma izstrādi saistītie materiāli nodaļā Par institūciju sniegto atzinumu ievērošanu).

8. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti fizisku vai juridisku personu iebildumi vai priekšlikumi.

9. Pēc apspriešanas noslēgšanās Detālplānojuma projektā veikti redakcionāli labojumi. Detālplānojuma projekta Paskaidrojuma raksta 4. tabula, "Zemes ierīcības plāns" un "Plānotā izmantošana. Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma" papildināta ar jaunveidoto zemes vienību kadastra apzīmējumiem. Detālplānojuma projekta "Grafiskās daļas kartē" "Plānotā izmantošana. Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma" precizēts plānotā elektroapgādes kabeļa un sadaļņu novietojums, atbilstoši akciju sabiedrības "Sadales tīkls" lūgumam. Sagatavots Izstrādes vadītāja ziņojums redakcionālu kļūdu labojumu veikšanai (pievienots domes sēdes materiāliem, kā arī publicēts www.geoaltvija.lv), ņemot vērā, ka labojumi nemaina detālplānojuma risinājumu pēc būtības un nav nepieciešama atkārtota projekta publiskā apspriešana.

10. 2022. gada 5. septembrī Mārupes novada pašvaldībā iesniegts redakcionāli precizētais Detālplānojuma projekts un sējums Ar detālplānojuma izstrādi saistītie materiāli papildinātā redakcija (reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 2022. gada 5. septembrī ar Nr. 1/2.1-2/746). Atbilstoši 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 117. punktam ir iesniegta detālplānojuma redakcija, kas sastāv no Paskaidrojuma raksta, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī no sējuma Ar detālplānojuma izstrādi saistītie materiāli, kas ietver ziņojumu par detālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas rezultātiem. Nekustamā īpašuma īpašnieks un detālplānojuma īstenotājs ir saskaņojis sagatavoto Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu.

11. Detālplānojuma redakcija atbilst Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, Darba uzdevuma Nr. 03-2021 un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Saskaņā ar šo pantu, attiecīgā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa ir ģeoportālā pieejamā apstiprinātā detālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa, uz kuru hipersaite ar unikālo identifikatoru ir iekļaujama administratīvajā aktā.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmajai, otrajai un trešajai daļai detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju, kurā iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus un atcelšanas atrunas, kā arī prasības attiecībā uz objektu būvdarbu uzsākšanas termiņu, detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to secību.

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punkts noteic, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc minēto noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu (119.1. p.), vai par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu (119.2. punkts), vai par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu (119.3. punkts),

Ievērojot iepriekš minēto un ņemot vērā, ka administratīvā līguma nosacījumi par detālplānojuma īstenošanu ir saskaņoti, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, 31. panta pirmo, otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 118. un 119. punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 21. septembra atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Beikas", kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā", atklāti balsojot ar 17 balsīm "par" (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis Kazaks), "pret" nav, "atturas" nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Beikas", kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojumu, saskaņā ar pieejamā (pieejams Ģeoportālā, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19802)

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1. pielikums).

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā:

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem;

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma "Beikas", kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā īpašnieku Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu.

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai:

5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu), pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un nodrošināt informācijas pieejamību Mārupes novada informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis".

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam, un par pieņemto lēmumu informēt Valsts zemes dienestu.

7. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 28. septembra
lēmumam Nr. 13 (sēdes prot. Nr. 18)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr._________
par nekustamā īpašuma "Beikas", Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 007 0104, detālplānojuma detālplānojuma īstenošanas kārtību

Mārupē,

2022. gada ____septembrī

Mārupes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora Kristapa Loča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pašvaldība, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods …………., turpmāk saukts – Detālplānojuma īstenotājs, no otras puses, turpmāk tekstā visi kopā Līdzēji,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu un Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. septembra lēmumu Nr. 13 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Beikas", kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā",

noslēdz šāda satura administratīvo līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām (turpmāk – Līgums):

1. APZĪMĒJUMI

1.1. "Līdzēji" – nozīmē Pašvaldību un Detālplānojuma īstenotāju.

1.2. "Līgums" – nozīmē šo Līdzēju parakstīto Līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.3. "Detālplānojums" – nekustamā īpašuma "Beikas", Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 007 0104, detālplānojums.

1.4. "Apbūves noteikumi" – Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

1.5."Detālplānojuma teritorija" – nekustamā īpašuma "Beikas", Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0104), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0104, 1.77 ha platībā.

1.6. "Detālplānojuma īstenotājs" – nekustamā īpašuma "Beikas", Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0104) īpašnieks Vārds Uzvārds, personas kods ……….

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Līdzēji vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību, izbūves termiņiem, detālplānojuma spēka zaudēšanas gadījumiem, kā arī prasībām attiecībā uz detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to secību.

2.2. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu, kā arī ievērojot normatīvos aktus, kas regulē būvniecību, vides aizsardzību, zemes ierīcību, kā arī spēkā esošo Babītes novada teritorijas plānojumu, ciktāl tas nenonāk pretrunā ar Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

3. DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

3.1. Detālplānojuma īstenošana uzsākama 5 (piecu) gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža, un tiek nodrošināta ievērojot Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, kā arī Grafisko daļu un citu saistīto normatīvo aktu prasības, sekojošā secībā:

3.1.1. No detālplānojuma teritorijas atļauts atdalīt zemes vienību, kas Detālplānojuma grafiskajā daļā atzīmēta ar Nr. 1, atbilstoši Līguma 3.8. punkta noteikumiem.

3.1.2. Detālplānojuma īstenotājs izbūvē plānoto ielu zemes vienībās, kas Detālplānojuma grafiskajā daļā atzīmētas ar Nr. 10 un Nr. 11, līdz pievienojumam Ļutu ceļam, pirmajā būvniecības kārtā pieļaujot izbūvi ar saistvielām nesaistītā ceļa seguma konstruktīvā kārtā un lietus ūdens atvades sistēmu plānoto ielu sarkano līniju teritorijā, nodot to ekspluatācijā, atbilstoši apstiprinātai būvniecības ieceres dokumentācijai.

3.1.3. Pēc 3.1.2. punkta izpildes, atļauts veikt visu detālplānojuma teritorijā plānoto zemes vienību izdalīšanu, atbilstoši Līguma 3.8. punkta noteikumiem.

3.1.4. Tiek izbūvēti un nodoti ekspluatācijā ārējie elektroapgādes tīkli, atbilstoši apstiprinātai būvniecības ieceres dokumentācijai.

3.1.5. Dzīvojamo māju būvniecība var tikt īstenota individuāli, katrā zemes vienībā atsevišķi:

3.1.5.1. zemes vienībā Nr. 1, pēc 3.1.1. punkta izpildes, ievērojot šī Līguma nosacījumus, tai skaitā 4.2.2. un 7.5. punkta nosacījumu.

3.1.5.2. zemes vienībās no Nr. 2 līdz Nr. 9, pēc 3.1.3. punkta izpildes, ievērojot šī Līguma nosacījumus, tai skaitā 4.2.2. un 7.5. punkta nosacījumu.

3.2. Dzīvojamās mājas, no detālplānojuma teritorijas izdalītajās zemes vienībās, ekspluatācijā nododamas pēc aprīkotas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām nodošanas ekspluatācijā. Ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām tiek ierīkota zemes vienībā, kas Detālplānojuma grafiskajā daļā atzīmēta ar Nr. 9, nodrošinot tai brīvu, netraucētu piekļuvi jebkurā diennakts laikā no iekšējās plānotās ielas, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav nodota ekspluatācijā cita ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām ar brīvu, netraucētu piekļuvi ne tālāk kā 1 km attālumā no detālplānojuma teritorijas. Ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām izbūvi, detālplānojuma teritorijā plānotās zemes vienības Nr. 9 teritorijā, īsteno detālplānojuma īstenotājs.

3.3. Līdz centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūvei jaunie zemes vienību īpašnieki, atbilstoši normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem, ierīko lokālās ūdensapgādes un notekūdeņu ietaises katrs savā zemes vienībā.

3.4. Kad centralizētie ūdensapgādes kanalizācijas tīkli līdz detālplānojuma teritorijai ir izbūvēti, ir obligāti izbūvējami pievienojumi centralizētai sistēmai, likvidējot individuālos risinājumus. Jauni individuālie notekūdeņu savākšanas risinājumi tad vairs nav pieļaujami.

3.5. Pieslēguma izbūve ciema centralizētai ūdens apgādes sistēmai un pieslēguma izbūve ciema centralizētam kanalizācijas tīklam tiek nodrošināta 2 (divu) gadu laikā pēc tam, kad šādas sistēmas pieejamas ~50 m attālumā no detālplānojuma teritorijas robežām, vai tuvāk;

3.6. Gāzes apgādes, sakaru tīklu izbūvi ielu sarkano līniju teritorijā atbilstoši attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem, pēc nepieciešamības realizē jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki katrs atsevišķi vai savstarpēji vienojoties.

3.7. Ielas izbūves otro būvniecības kārtu – ar saistvielām saistītās ceļa seguma konstruktīvās kārtas, ar ietvi un ielas apgaismojumu, zemes vienībā, kas Detālplānojuma grafiskajā daļā atzīmēt ar Nr. 10 un Nr. 11, izbūvē un nodod ekspluatācijā detālplānojuma īstenotājs.

3.8. Zemes vienību izdalīšana no detālplānojuma teritorijas tiek īstenota sekojošā secībā:

3.8.1. Zemes vienību izdalīšana tiek īstenota pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanas no detālplānojuma teritorijas atdalāmajai zemes vienībai;

3.8.2. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes lietošanas veidu aktualizāciju, reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā kā pastāvīgu nekustamā īpašuma objektu.

3.9. Zemes vienību nodalīšana nav pieļaujama, ja līdz zemes vienībai nav nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve visā piebraucamā ceļa posmā līdz Ļutu ceļam.

4. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina Detālplānojuma realizācijās kārtības 3.1., 3.2., 3.5. un 3.7. punktos noteikto darbību īstenošanu un apmaksā visus ar detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus, izņemot gadījumus, ja par konkrēto darbību īstenošanu ir noslēgta atsevišķa rakstiska vienošanās, ar kuru šo pienākumu uzņemas trešā persona (tai skaitā, bet ne tikai, pārjaunojuma līgums ar personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto Nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā).

4.2. Detālplānojuma īstenotājiem ir pienākums:

4.2.1. informēt nākamos zemes vienību īpašniekus par Līguma esamību un to, ka Līguma nosacījumi ir saistoši arī nākamajiem Detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, tai skaitā informējot par apbūves uzsākšanas un ēku nodošanas ekspluatācijā nosacījumiem (saskaņā ar 3.2. punktā noteikto), un nepieciešamību noslēgt ar Pašvaldību pārjaunojuma līgumu par detālplānojuma īstenošanu;

4.2.2. Detālplānojuma īstenotājam, nododot īpašuma tiesības, ir pienākums informēt to potenciālos ieguvējus par nepieciešamību noslēgt servitūta līgumus, kas reģistrēti visu saistīto īpašumu zemesgrāmatās, līdz pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanai plānotām ielām sarkanajās līnijās, vai nodošanai Pašvaldības īpašumā;

4.2.3. Detālplānojuma īstenotājam ir pienākums apsaimniekot un uzturēt par saviem finanšu līdzekļiem detālplānojuma īstenošanas ietvaros izbūvētās inženierkomunikācijas un ielas, līdz to nodošanai pašvaldībai vai inženierkomunikāciju turētājiem;

4.3. Detālplānojuma īstenotājam ir tiesības:

4.3.1. Veikt detālplānojumā paredzēto zemes vienību sadali atbilstoši Detālplānojuma risinājumiem, ievērojot šī Līguma 3.1. punktā noteikto kārtību.

4.3.2. Pēc ielas un inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā, atsavināt Pašvaldībai zemes vienības, kas Detālplānojuma grafiskajā daļā atzīmētas ar Nr. 10 un Nr. 11 (Iela – līnijbūvju apbūves teritorija). Ierosināt nodot pašvaldības īpašumā var tikai tādu ielu, kura vienlaikus atbilst visām prasībām:

4.3.2.1 tās ir izdalītas kā atsevišķas zemes vienības, kurai vismaz ir piešķirts kadastra apzīmējuma numurs un veikta kadastrālā uzmērīšana;

4.3.2.2. tās ir izbūvētas un nodotas ekspluatācijā atbilstoši Detālplānojumā paredzētajam tehniskajam risinājumam vismaz ar šķembu segumu;

4.3.2.3. tās nav kopīpašums.

4.3.3. Pēc zemes vienības Nr. 12 izdalīšanas atsevišķā īpašumā, atsavināt to Pašvaldībai, vienojoties par atsavināšanas nosacījumiem.

5. PAŠVALDĪBAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Pašvaldība pieņem normatīvajos aktos paredzētos lēmumus par atdalāmajām projektējamām zemes vienībām, ja izpildīti Līguma 3.1. punkta nosacījumi, kas attiecināmi uz konkrēto nodalāmo zemes vienību.

5.2. Pašvaldībai ir saistoši šī Līguma noteikumi, izsniedzot attiecīgās atļaujas būvniecībai Detālplānojuma teritorijā.

5.3. Pašvaldība apņemas noslēgt pārjaunojuma līgumu ar ikvienu personu, kura ir pārņēmusi Detālplānojuma realizācijas kārtībā noteikto pasākumu īstenošanu.

5.4. Pašvaldības var lemt par administratīvā akta izdošanu par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu projektētajām ielām, kas nodrošina piekļuvi pie plānotajām zemes vienībām pēc to atsavināšanas pašvaldībai.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN CITI NOTEIKUMI

7.1. Līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas brīža un līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai īstenošanai vai Līguma izbeigšanai.

7.2. Līgums ir saistošs Līdzējiem un to saistību pārņēmējiem.

7.3. Līgums ir uzskatāms par īstenotu pēc galveno inženierkomunikāciju (ūdensapgāde, kanalizācija un elektroapgāde) un ielu nodošanas ekspluatācijā, zemesgabalu pilnīgas sadales, un apbūves, un zemes vienību, kas Detālplānojuma grafiskajā daļā atzīmētas ar Nr. 10, Nr. 11 un Nr. 12 atsavināšanas pašvaldībai.

7.4. Ja Detālplānojuma īstenotāji neievēro Līguma nosacījumus vai ir beidzies detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotājiem pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājam. Ar brīdi, kad Detālplānojums tiek atzīts par spēku zaudējušu šī punkta kārtībā, tiek apturēti visi saskaņā ar šo Līgumu uzsāktie un nepabeigtie būvdarbi, kā arī tiek aizliegta jebkādu citu būvdarbu uzsākšana Detālplānojuma teritorijā līdz jauna Detālplānojuma spēkā stāšanās brīdim.

7.5. Līgums ir pārjaunojams ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā. Ja Līgums netiek pārjaunots, un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma realizāciju, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu saskaņā ar Līguma 7.4. punktu;

7.6. Strīdi, kas rodas līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

7.7. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abiem Līdzējiem, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.8. Līgums ir izstrādāts un noformēts uz 5 (piecām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pašvaldība, bet otru Detālplānojuma īstenotājs.

8. LĪDZĒJI

Pašvaldība:

Mārupes novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90000012827,
juridiskā adrese: Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

(paraksts)

________________
Izpilddirektors K. Ločs

Detālplānojuma īstenotājs:

Vārds Uzvārds,
personas kods ………
Adrese: XX

(paraksts)

_________________

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!