• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 17/2022 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 23.09.2022., Nr. 185 https://www.vestnesis.lv/op/2022/185.36

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 42/22

Grozījums Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

23.09.2022., Nr. 185

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17/2022

Pieņemts: 27.07.2022.

OP numurs: 2022/185.36

2022/185.36
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Šī publikācija ir precizēta.
Precizējums: OP 2022/204.58

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2022

Ulbrokā 2022. gada 27. jūlijā

Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 27. jūlija sēdes lēmumu Nr. 25 (prot. Nr. 26)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 14. septembra sēdes lēmumu Nr. 23
(prot. Nr. 30)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā (turpmāk – atļauja) (pielikums) mazajām alkoholisko dzērienu darītavām.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju pieņem pašvaldības izpilddirektors.

3. Noteikumu kontroli veic un atbildību par noteikumu pārkāpšanu piemēro Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktajā kārtībā.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu atļauju, mazā alkoholisko dzērienu darītava, kā noteikts Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrajā daļā, (turpmāk – ražotājs) Ķekavas novada pašvaldībā iesniedz pieteikumu, kuru parakstījusi ražotāja paraksttiesīgā amatpersona un kurā norāda:

4.1. ražotāja nosaukumu, reģistrācijas numuru (nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu), juridisko adresi, ražotāja amatpersonu (amats, vārds, uzvārds), tālruni un e-pasta adresi;

4.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu (litros) kalendārajā gadā un saražotā absolūtā alkohola daudzumu (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējo apjomu (litros) kalendārajā gadā;

4.3. ražošanas vietu (adresi);

4.4. laika periodu, uz kādu atļauju lūdz izsniegt.

5. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav ražotāja īpašums;

5.2. telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (piemēram, ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas nodrošināšana) un citi ražošanas vietu raksturojoši dokumenti, ja tādi ir ražotāja rīcībā un tiem ir nozīme lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu;

5.3. informāciju par termiņu, kādā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai (piemēram, nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana).

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība

6. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

7. Atļauju neizsniedz, ja:

7.1. ražotājs nav iesniedzis visus noteikumu 4. un 5. punktā minētos dokumentus;

7.2. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas tam nav pielāgota (piemēram, nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

7.4. ražošanu plānots uzsākt Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6. panta pirmajā daļā minētajās vietās;

7.5. saražotās produkcijas apjoms pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo apjomu kalendārajā gadā.

8. Atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju izsniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no ražotāja pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

IV. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

9. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu (izsniegto atļauju vai atteikumu izsniegt atļauju) vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē.

10. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Atļaujas anulēšana

11. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto atļauju, ja:

11.1. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

11.2. ražošanu veic telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

11.3. izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā norādītajā vietā.

12. Lēmumu par atļaujas anulēšanu pašvaldības izpilddirektors pieņem 10 darba dienu laikā pēc noteikumu 11. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā paziņo ražotājam uz pieteikumā norādīto adresi.

VI. Noslēguma jautājumi

13. Atļaujas, kas izsniegtas līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz to termiņa beigām.

14. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

14.1. Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 19/2016 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā".

14.2. Baldones novada pašvaldības 2015. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Kārtība, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Baldones novadā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2022. gada 27. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2022

ATĻAUJA 
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU, STARPPRODUKTU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI ĶEKAVAS NOVADĀ

Ķekava, Ķekavas novads

____.____._____   Nr._____

Ķekavas novada pašvaldība izsniedz atļauju:

Ražotāja nosaukums (vārds, uzvārds) un juridiskā adrese:

Ražotāja reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods):

Ražošanas vieta:

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros) kalendārajā gadā:

Absolūtā alkohola un/ vai starpproduktu daudzums (litros) kalendārajā gadā:

Atļauja derīga:

Atļauja izsniegta saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības 20_. gada _.______ saistošo noteikumu Nr.____ "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā" 2. punktu.

Amats /paraksts/

V. Uzvārds

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Paskaidrojuma raksts
Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2022 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 2021. gada 1. jūlijā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" 22. punktu, ir izveidots Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
2. Īss satura izklāsts Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. pants nosaka vietējās pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā ražotājs ir tiesīgs saņemt minēto atļauju.
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi veikt saimniecisko darbību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības mājaslapā, un tie tiek izlikti redzamā vietā Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Ķekavā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baložos, Daugmalē un Baldonē.
6. Informācija par konsultācijās ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!