• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saulkrastu novada domes 2022. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. SN 26/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.09.2022., Nr. 178 https://www.vestnesis.lv/op/2022/178.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 28/2022

Par Saulkrastu novada domes 2018. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. SN 12/2018 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķītis"" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

14.09.2022., Nr. 178

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saulkrastu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN 26/2022

Pieņemts: 27.07.2022.

OP numurs: 2022/178.20

2022/178.20
RĪKI

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 26/2022

Saulkrastos 2022. gada 27. jūlijā

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs

Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2022. gada 27. jūlija sēdē (prot. Nr. 16/2022 § 17)

Precizēti Saulkrastu novada domes
2022. gada 31. augusta sēdē (prot. Nr. 20/2022 § 55)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta līdzfinansējuma samaksas kārtība par izglītības ieguvi Saulkrastu novada izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (turpmāk – Izglītības iestāde).

2. Līdzfinansējums tiek noteikts kā daļēja maksa par izglītības programmas apguvi profesionālās ievirzes Izglītības iestādē, tās sekmīgai īstenošanai, ko maksā vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki), gadījumos, kad izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā vai izglītojamais iegūst izglītību Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādē.

3. Ja izglītojamā dzīvesvieta nav deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, vai izglītojamais neiegūst izglītību Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādē, vecāki maksā maksu par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Izglītības iestādē piemērojot noteiktajai maksai koeficientu 1,5.

4. Saulkrastu novada dome ar atsevišķu lēmumu apstiprina profesionālās ievirzes izglītības programmas Līdzfinansējuma apmēru.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība, apmērs un atvieglojumi

5. Līdzfinansējums veido daļu no Izglītības iestādes finansējuma.

6. No vecāku vai izglītojamā līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus Izglītības iestāde izlieto mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

7. Līdzfinansējuma maksas atvieglojumus piemēro:

7.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem – attiecīgajam mācību gadam 100 % apmērā;

7.2. izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte – 100 % apmērā;

7.3. izglītojamam, ja viņa mājsaimniecībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – par laika posmu, kurā ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss – 100 % apmērā;

7.4. izglītojamajam, kurš slimības dēļ nav apmeklējis izglītības iestādi ilgāk nekā 4 (četras) nedēļas pēc kārtas un slimošanas faktu apliecina ārstniecības personas izziņa – attiecīgajam mācību mēnesim 100 % apmērā;

7.5. pamatojoties uz Izglītības iestādes izstrādātiem kritērijiem ar Izglītības iestādes koleģiālas institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un Izglītības iestādes direktora rīkojumu izglītojamo atbrīvo no līdzfinansējuma maksas 50 % apmērā, par īpašiem sasniegumiem un aktivitātēm iepriekšējā mācību pusgada laikā.

7.6. daudzbērnu ģimenēm:

7.6.1. par viena bērna izglītošanu – 50 % apmērā;

7.6.2. par divu bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 75 % apmērā katram bērnam;

7.6.3. par trīs un vairāk bērnu vienlaicīgu izglītošanu – 100 % apmērā katram bērnam.

8. Atvieglojumi (izņemot 7.4. apakšpunktā minētos) netiek piemēroti izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā vai izglītojamais neiegūst izglītību Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādē.

9. Noteikumu 7.5. un 7.6.1., 7.6.2. punktos minētās atlaides var summēties līdz 100 %.

10. Lai saņemtu līdzfinansējuma maksas atvieglojumu, izglītojamā vecāki iesniedz Izglītības iestādei iesniegumu un pievieno dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt 7.4. apakšpunktā noteikto līdzfinansējuma maksas atvieglojumu. Noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minēto atvieglojumu apliecinošs dokuments jāiesniedz Izglītības iestādē 2 (divu) nedēļu laikā no attiecīgā statusa, kāds piešķirts izglītojamajam, iegūšanas dienas, ja minētā informācija nav pašvaldībās rīcībā un pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ nevar to iegūt pati.

11. Atvieglojumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētajos gadījumos piešķir ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu, pamatojoties uz dokumentu / informāciju, kas apliecina tiesības saņemt līdzfinansējuma maksas atvieglojumu. Lēmums tiek pieņemts 10 (desmit) darbdienu laikā no šī dokumenta saņemšanas dienas Izglītības iestādē. Atvieglojumu 7.5. apakšpunktā minētajā gadījumā piešķir ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu, pamatojoties uz Izglītības iestādes koleģiālas institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu, kas tiek pieņemts mācību pirmā semestra beigās par otro mācību semestri un augustā par pirmo mācību semestri.

12. Piešķirtais līdzfinansējuma atvieglojums stājas spēkā ar brīdi, kad tiek pieņemts lēmums par attiecīgā atvieglojuma piešķiršanu.

13. Izglītojamiem, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, samaksātā līdzfinansējuma maksa netiek pārrēķināta vai atmaksāta.

14. Izglītības iestādes koleģiālajai institūcijai (pedagoģiskajai padomei u.c.) un Izglītības iestādes direktoram ir tiesības ierosināt līdzfinansējuma maksas izmaiņas.

III. Līdzfinansējuma samaksas kārtība un samaksas izpildes uzraudzība

15. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas izrakstītu rēķinu. Rēķins tiek sagatavots un elektroniski nosūtīts līdz katra mēneša 7. datumam.

16. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Saulkrastu novada pašvaldības norēķinu kontā.

17. Līdzfinansējumu vecāki maksā mācību gada laikā par katru mēnesi, atbilstoši izglītības programmas ilgumam, maksājumu par iepriekšējo mācību mēnesi veicot 10 darba dienu laikā no rēķina sagatavošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 20.datumam.

18. Vecākiem ir tiesības veikt līdzfinansējuma samaksu avansā kā vienreizēju maksājumu par visu mācību gadu vai semestri. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no Izglītības iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts personai, kas to ir iemaksājusi.

19. Ja vecāki līdzfinansējuma maksu nav samaksājuši četrus mēnešus, tos 10 (desmit) dienu laikā no pēdējā rēķina apmaksas termiņa beigām rakstiski brīdina par parāda nomaksas pēdējo termiņu vai iespēju slēgt papildus vienošanos par līdzfinansējuma maksas parāda samaksu pa daļām. Ja parāds nav nomaksāts, vai vienošanās nav noslēgta 1 (viena) mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas, izglītojamo atskaita no Izglītības iestādes. Parādsaistības netiek dzēstas, parādu piedziņu veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Līdzfinansējuma samaksas izpildes uzraudzību nodrošina izglītības iestādes direktors, saskaņā ar grāmatvedības iesniegtajiem datiem.

IV. Noslēguma jautājums

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

Saistošo noteikumu "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts cita starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošo noteikumu "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs" projekts izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts ar atsevišķu domes lēmumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Projekts paredz:

1) kārtību, kādā tiek iekasēts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē;

2) līdzfinansējuma maksas atvieglojumus un to piešķiršanas kārtību;

3) līdzfinansējuma samaksas kārtību un samaksas izpildes kontroli.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana nerada būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (izglītojamo), vecāku vai likumisko pārstāvju maksājumu veikšanas kārtību līdzfinansējuma nodrošināšanai profesionālās ievirzes izglītības programmām.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!