• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2022. gada 3. augusta saistošie noteikumi Nr. 32/22 "Stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.08.2022., Nr. 167 https://www.vestnesis.lv/op/2022/167.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 36

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā"

Vēl šajā numurā

30.08.2022., Nr. 167

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 32/22

Pieņemts: 03.08.2022.

OP numurs: 2022/167.7

2022/167.7
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 32/22

Ulbrokā 2022. gada 3. augustā

Stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem

Apstiprināti ar
Ropažu novada pašvaldības domes
03.08.2022. sēdes lēmumu Nr. 1397
(prot. Nr. 44/2022)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība piešķir stipendijas Ropažu novada vispārizglītojošo skolu (turpmāk – Skola) 10.–12. klašu izglītojamajiem, stipendijas piešķiršanas nosacījumus un apmērus.

2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos, paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai.

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi

3. Stipendiju piešķir Ropažu novada vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem (10.–12. klase), kuriem iepriekšējā mācību sasniegumu izvērtēšanas periodā:

3.1. vidējais vērtējums sekmju kopsavilkumā katrā no mācību priekšmetiem nav zemāks par 6 (sešām) ballēm;

3.2. vidējais vērtējums nav zemāks par 7 (septiņām) ballēm;

3.3. ir iegūti visi paredzētie summatīvie vērtējumi. Izņēmums, ja skolēns šo apzīmējumu nav saņēmis attaisnojošu iemeslu dēļ, kad ir rakstīts pārbaudes darbs un 2 (divu) nedēļu laikā, kopš atgriešanās Skolā, tas tiek uzrakstīts.

4. Stipendiju nepiešķir, ja mācību sasniegumu izvērtēšanas periodā ir:

4.1. neattaisnoti kavējumi;

4.2. Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi;

4.3. administratīvi sodāmi pārkāpumi ārpus Skolas.

III. Stipendijas apmērs

5. Izglītojamajam tiek piešķirta stipendija šādos apmēros:

5.1. stipendija 20,00 euro (divdesmit euro, 00 centi) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējā atzīme iepriekšējā periodā nav zemāka par 7 (septiņām) ballēm;

5.2. stipendija 25,00 euro (divdesmit pieci euro, 00 centi) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējā atzīme iepriekšējā periodā nav zemāka par 7,5 (septiņām komats piecām) ballēm;

5.3. stipendija 30,00 euro (trīsdesmit euro, 00 centi) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējā atzīme iepriekšējā periodā nav zemāka par 8 (astoņām) ballēm;

5.4. stipendija 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro, 00 centi) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējā atzīme iepriekšējā periodā nav zemāka par 8,5 (astoņām komats piecām) ballēm;

5.5. stipendija 40,00 euro (četrdesmit euro, 00 centi) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējā atzīme iepriekšējā periodā nav zemāka par 9 (deviņām) ballēm;

5.6. stipendija 45,00 euro (četrdesmit pieci euro, 00 centi) mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējā atzīme iepriekšējā periodā nav zemāka par 9,5 (deviņām komats piecām) ballēm.

6. Stipendijas apmēru palielina, pamatojoties uz klases audzinātāja iesniegumu Skolas direktoram par sabiedrisko aktivitāti klasē, skolā vai Ropažu novada sabiedriskā dzīvē līdz 10,00 euro (desmit euro, 00 centi).

7. Izglītojamie, kuri uzsāk mācības Skolā 10.–12. klasēs, stipendiju piešķiršanas izvērtēšanai tiek ņemti vērā izglītojamā iepriekšējās mācību iestādes izsniegtie sekmju izraksta vērtējumi.

IV. Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

8. Stipendiju piešķir no Ropažu novada pašvaldības Skolu budžeta līdzekļiem.

9. Mācību sasniegumu izvērtēšanas periodi stipendiju apmēra noteikšanai:

9.1. septembris līdz novembris;

9.2. decembris līdz februāris;

9.3. marts līdz maijs.

10. Skolas direktors ir atbildīgs par iekšējo kārtību, kādā veidā tiek izvērtēts stipendijas lielums katram Skolas izglītojamam attiecīgajā izvērtēšanas periodā.

11. Skolas direktors pēc katra mācību sasniegumu izvērtēšanas perioda līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam iesniedz Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamentam izglītojamo sarakstu, kas atbilst stipendijas piešķiršanas kritērijiem, norādot klasi, vidējo atzīmi iepriekšējā periodā un stipendijas apmēru (izvērtēšanas periodā).

12. Skolas direktors izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu izglītojamiem, informējot par to izglītojamo likumiskos pārstāvjus un Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta vadītāju.

13. Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta speciālistam ir tiesības pārbaudīt izglītojamo sarakstā norādīto informāciju. Ja nepieciešama papildus informācija, Skolas direktoram ir pienākums to sagatavot un iesniegt speciālistam.

14. Stipendiju piešķir pēc katra mācību sasniegumu izvērtēšanas perioda par katru izvērtēšanas perioda kalendāro mēnesi un izmaksā pēc mācību sasniegumu izvērtēšanas perioda noslēguma (decembrī, martā, jūnijā) līdz kārtējā mēneša 18. datumam, pārskaitot to uz izglītojamā vai tā likumiskā pārstāvja norādīto kredītiestādes kontu.

15. Ja nepilngadīgam izglītojamajam nav sava kredītiestādes konta, tad stipendija tiek pārskaitīta uz likumiskā pārstāvja kredītiestādes kontu.

V. Lēmumu apstrīdēšana un kontrole

16. Skolas direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ropažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

17. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē bijušās:

18.1. Stopiņu novada pašvaldības domes Ulbrokas vidusskolas 2014. gada 3. decembra iekšējais normatīvais akts Nr. 70 "STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS ULBROKAS VIDUSSKOLAS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PAKĀPES IZGLĪTOJAMIEM";

18.2. Ropažu novada pašvaldības domes 2015. gada 24. marta iekšējais normatīvais akts "Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība piešķir stipendijas Ropažu vidusskolas 10.–12. klases skolēniem";

18.3. Inčukalna novada pašvaldības domes 2014. gada 21. maija iekšējais normatīvais akts "Nolikums par stipendijām 10.–12. klašu skolēniem Vangažu vidusskolā".

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

Ropažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Vaičulens

 

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 3. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 32/22 "Stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldību autonoma funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punkts nosaka, ka pašvaldība nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības iestādēs.

Ir nepieciešams motivēt novada izglītojamos mācīties un ieinteresēt citu novadu labākos izglītojamos mācībām Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās iegūst vidējo izglītību, kā arī motivēt vidējās izglītības programmas izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidots jauns Ropažu novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktā ir noteikts, ka 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā un jāapstiprina saistošie noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība piešķir stipendijas pašvaldības izglītības iestādes 10. – 12. klašu izglītojamajiem un kritērijus stipendijas saņemšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības kārtējā gada budžetu. Nav plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžeta palielinājumu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcijas, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā ir Ropažu novada pašvaldība un pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv.

Ropažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Vaičulens

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!