• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valkas novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valkas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.08.2022., Nr. 155 https://www.vestnesis.lv/op/2022/155.31

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

12.08.2022., Nr. 155

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valkas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6

Pieņemts: 28.04.2022.

OP numurs: 2022/155.31

2022/155.31
RĪKI

Valkas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6

Valkā 2022. gada 28. aprīlī

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valkas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2022. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 95 (prot. Nr. 7, 7. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz atļauju Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – komersants), kuras Valkas novada administratīvajā teritorijā ražo vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus (turpmāk – alkoholiskie dzērieni) no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu komersantam vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Atļauja) pieņem Valkas novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas atzinumu.

3. Atļauja tiek izsniegta bez maksas, uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem.

II. ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4. Atļaujas saņemšanai komersants Pašvaldībai iesniedz iesniegumu (Pielikums Nr. 1), kuru parakstījusi komersanta paraksttiesīgā persona, personīgi Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, vai, izmantojot pasta pakalpojumu, vai elektroniski e-pastā: novads@valka.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, un kurā norāda:

4.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, komersanta amatpersonu (amats, vārds, uzvārds), tālruni un e-pasta adresi;

4.2. ražošanas vietu (adresi);

4.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu (litros) kalendārajā gadā un saražotā absolūtā alkohola daudzumu (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējo apjomu (litros) kalendārajā gadā;

4.4. laika periodu, uz kādu izsniegt Atļauju.

5. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;

5.2. telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu) un/vai informāciju par termiņu, kādā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai (nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.).

6. Ja šo noteikumu 4. un 5. punktā norādītā komersanta iesniegtā informācija Pašvaldībai ir neprecīza vai noteikumos noteiktie dokumenti nav pievienoti komersanta iesniegumam, par to rakstveidā paziņo komersantam un noteic 10 (desmit) darba dienu termiņu trūkumu novēršanai.

7. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Pašvaldības Juridiskā nodaļa 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, sniedzot savu atzinumu (ieteikumu izsniegt vai neizsniegt Atļauju) Valkas novada pašvaldības izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai.

7.1 Pēc šo noteikumu 7. punktā saņemtā Pašvaldības Juridiskās nodaļas atzinuma, Izpilddirektors 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt Atļauju.

8. Atļauja netiek izsniegta, ja:

8.1. pēc Pašvaldības aicinājuma noteikumos noteiktajā kārtībā novērst trūkumus komersants nav norādījis visu noteikumu 4. un 5. punktā noteikto informāciju un/vai nav iesniedzis visus 5. punktā noteiktos dokumentus;

8.2. plānotās saražotās produkcijas apjoms pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo apjomu kalendārā gadā;

8.3. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.4. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

8.5. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

8.5.1. izglītības, kultūras, sporta, ārstniecības iestāžu ēkās un/vai to teritorijā;

8.5.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldību iestādes, vai to teritorijās;

8.5.3. daudzdzīvokļu mājā;

8.5.4. alkoholisko dzērienu ražošanai norādītā vieta būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un/vai citu personu tiesību aizsardzību.

III. ATĻAUJAS ANULĒŠANA

9. Valkas novada pašvaldības izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt izsniegto Atļauju, ja:

9.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

9.3. ir izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

9.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību vai citu personu tiesību aizsardzību.

10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu pieņem Valkas novada pašvaldības izpilddirektors pēc noteikumu 9. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un to rakstveidā paziņo komersantam.

IV. APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

11. Valkas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu izsniegt, atteikt izsniegt vai anulēt Atļauju, kā arī pašvaldības faktisko rīcību, var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis

 

Pielikums Nr. 1
Valkas novada pašvaldības 28.04.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
"Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Valkas novadā"

Valkas novada pašvaldībai
Beverīnas iela 3, Valka,
Valkas novads, LV – 4701
novads@valka.lv

   
 

(komersanta nosaukums)

   
 

(reģistrācijas numurs)

   
 

(juridiskā adrese)

   
 

(komersanta amatpersona)

   
 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu, ražošanai Valkas novadā.

Ražošanas vieta (adrese):  
   
Ražošanas veids:  
   
Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms:  
 

(litri kalendārajā gadā)

   
Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos:  
 

(litri kalendārajā gadā)

   
Vēlamais atļaujas derīguma termiņš:    

PIELIKUMĀ:

1.  
2.  
3.  

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai un apzinos tiesiskās sekas gadījumā, ja sniegtā informācija nav patiesa. Apliecinu, ka nepārkāpšu normatīvo aktu prasības.

20___. gada _____._____________    
   

(paraksts, atšifrējums)

 

Pielikums Nr. 2
Valkas novada pašvaldības 28.04.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
"Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Valkas novadā"

LATVIJAS REPUBLIKA
VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134, AS SEB banka, kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, tālr.64722238, E-pasts: novads@valka.lv

ATĻAUJA

vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Valkas novadā

_____ . _____ . _____ .

Nr._____

   
Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese:  
 
 
Ražošanas vietas adrese:  

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros) kalendārajā gadā un/vai absolūtā alkohola daudzums (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējais apjoms (litros) kalendārajā gadā:

 
 
 

Atļauja derīga no 20_____. gada ______.___________ līdz 20_____. gada ________.____________

Atļauja ir izsniegta Valkas novada pašvaldības 2022. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 6 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valkas novadā" noteiktajā kārtībā.

Valkas novada pašvaldības izpilddirektors

(paraksts)

paraksta atšifrējums

 

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valkas novadā"

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk – Likums) 8. panta otrajā daļā noteikts, ka vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt šā likuma 3. panta 1.3 daļā minēto atļauju.

Likuma 3. panta 1.3 daļā noteikts, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) [..] mazajai alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. Vietējās pašvaldības lēmumu, ar kuru netiek atļauta vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošana attiecīgās pašvaldības teritorijā, kā arī vietējās pašvaldības faktisko rīcību komersants ir tiesīgs apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Līdz šim Valkas novada pašvaldībā nebija noteikta kārtība, kādā izsniedzama atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai tās teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja mazā alkoholisko dzērienu darītavai pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus.

Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikts, kādi dokumenti un informācija jāiesniedz pašvaldībā, lai saņemtu atļauju.

3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt attiecīgu saimniecisko darbību. Noteikumi sniegs atbalstu jaunu ražotņu izveidē, tādējādi veicinot jaunus komercdarbības veidus.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības atļaujas saņemšanai mazajām alkoholisko dzērienu darītavām vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai. Atļaujas saņemšanai komersants Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, personīgi, vai, izmantojot pasta pakalpojumu, vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā novads@valka.lv iesniedz iesniegumu, pievienojot saistošajos noteikumos noteiktos dokumentus. Dokumentus izskata saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!