• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 13. jūlija lēmums Nr. 32 "Par detālplānojuma "Lapmeži" grozījumu daļā apstiprināšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.07.2022., Nr. 139 https://www.vestnesis.lv/op/2022/139.19

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 25/22

Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi

Vēl šajā numurā

21.07.2022., Nr. 139

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 32

Pieņemts: 13.07.2022.

OP numurs: 2022/139.19

2022/139.19
RĪKI

Ķekavas novada domes lēmumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Ķekavas novada domes lēmums Nr. 32

2022. gada 13. jūlijā (prot. Nr. 24)

Par detālplānojuma "Lapmeži" grozījumu daļā apstiprināšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Izskatot SIA "Royal Property investment" 2022. gada 22. jūnija iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 1-6.1/22/4067) ar lūgumu apstiprināt detālplānojuma "Lapmeži" grozījumus nekustamajam īpašumam Grīzupes ielā 8, kadastra numurs 8070 008 2212, Grīzupes ielā 10, kadastra numurs 8070 008 2214, Grīzupes ielā 12, kadastra numurs 8070 008 2219, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, un pievienoto detālplānojuma projekta gala redakciju, Ķekavas novada dome konstatē:

1. Detālplānojuma grozījumu izstrāde uzsākta ar Ķekavas novada domes 2020. gada 1. oktobra lēmumu Nr. 13 "Par detālplānojuma "Lapmeži" grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Grīzupes ielā 8, Grīzupes ielā 10 un Grīzupes ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā", ar kuru apstiprināts detālplānojuma darba uzdevums Nr. D-2020-17 (turpmāk – Darba uzdevums).

2. Atbilstoši Darba uzdevumam detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir izveidot jaunu ielu sarkanajās līnijās detālplānojuma "Lapmeži" teritorijā, lai piekļūtu citiem nekustamajiem īpašumiem, kurus vēlas attīstīt nākotnē.

3. Detālplānojuma grozījumu projekts ir izstrādāts atbilstoši Darba uzdevumam. Detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes gaitā tika saņemti, izvērtēti un ņemti vērā Darba uzdevumā minēto institūciju nosacījumi.

4. Ķekavas novada dome 2021. gada 20. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 14 "Par detālplānojuma "Lapmeži" grozījumu daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr. 14/2021).

5. Detālplānojuma projekts atbilst Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam (apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2009. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-34/2009 (turpmāk – Teritorijas plānojums)).

6. Saskaņā ar Teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Grīzupes ielā 8, kadastra numurs 8070 008 2212, Grīzupes ielā 10, kadastra numurs 8070 008 2214, Grīzupes ielā 12, kadastra numurs 8070 008 2219, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā plānotā (atļautā) izmantošana ir Mežaparka dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz), Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

7. Detālplānojums "Lapmeži" ticis apstiprināts un pārapstiprināts kā saistošie noteikumi, attiecīgi ar Ķekavas novada domes lēmumu tiks atcelti saistošie noteikumi daļā par nekustamajiem īpašumiem Grīzupes ielā 8, kadastra numurs 8070 008 2212, Grīzupes ielā 10, kadastra numurs 8070 008 2214, Grīzupes ielā 12, kadastra numurs 8070 008 2219, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Pamatojoties uz:

– likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 1. punktu,

– Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 29., 30. un 31. pantu,

– Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124., 125. un 126. punktu un

– ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2022. gada 6. jūlija atzinumu,

Atklāti balsojot

ar 13 balsīm "Par" (Aigars Vītols, Andris Vītols, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Valts Variks, Viktorija Baire), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojuma "Lapmeži" grozījumus nekustamajam īpašumam Grīzupes ielā 8, kadastra numurs 8070 008 2212, Grīzupes ielā 10, kadastra numurs 8070 008 2214, Grīzupes ielā 12, kadastra numurs 8070 008 2219, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (apstiprinātā redakcija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24388).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc Ķekavas novada domes saistošo noteikumu "Par Ķekavas novada domes 2009. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-204/2009 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Lapmeži" (kadastra Nr. 8070 008 1579) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem Grīzupes ielā 8, kadastra numurs 8070 008 2212, Grīzupes ielā 10, kadastra numurs 8070 008 2214, Grīzupes ielā 12, kadastra numurs 8070 008 2219, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā"" spēkā stāšanās.

3. Noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu (pielikums) pēc detālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigām.

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā biļetenā "Ķekavas Novads" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

5. Uzdot Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

6. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu SIA "Royal Property investment" uz e-pastu: andrejs@rpinvest.lv.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai un otrajai daļai, šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu, lēmums, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrajai daļai un 188. panta otrajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sēdes vadītājs J. Žilko

 

Pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 13. jūlija sēdes
lēmumam Nr. 32 (prot. Nr. 24)

ADMINISTRATĪVĀ LĪGUMA Nr. _____________ PROJEKTS

par detālplānojuma "Lapmeži" grozījumu Grīzupes ielā 8, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2212, Grīzupes ielā 10, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2214, un Grīzupes ielā 12, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2219 Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā īstenošanas kārtību

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

2022. gada ....... _____________

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Ķekavas novada domes (turpmāk – Dome) 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" (turpmāk – Nolikums) rīkojas tās izpilddirektore Jolanta Jansone, no vienas puses un

nekustamo īpašumu Grīzupes ielā 8, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2212, Grīzupes ielā 10, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2214, un Grīzupes ielā 12, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2219, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, īpašnieks SIA "Royal Property Investment", NMR kods LV40003752392, adrese: Kaļķu iela 2-50, Rīga LV-1050 tās valdes loceklis Viktors Vilkovs, (turpmāk – Detālplānojuma īstenotājs) no otras puses,

kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas arī Puse un/vai Puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu un 82. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un Nolikuma 80. punktu,

ņemot vērā Domes 202.... gada ____. _____________ lēmumu Nr. .. "Par detālplānojuma "Lapmeži" grozījumu Grīzupes ielā 8, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2212, Grīzupes ielā 10, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2214, un Grīzupes ielā 12, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2219 Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu" (turpmāk – Detālplānojums),

noslēdz šāda satura administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma, kas apstiprināts ar Domes 202.... gada ____._____________ lēmumu Nr..... "Par detālplānojuma "Lapmeži" grozījumu Grīzupes ielā 8, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2212, Grīzupes ielā 10, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2214, un Grīzupes ielā 12, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2219 Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu" (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un termiņiem.

1.2. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu saskaņā ar Līgumu, Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un Grafisko daļu, ievērojot spēkā esošo teritorijas plānojumu un citus normatīvos aktus.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Detālplānojuma īstenotājs apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu (t.sk. ar nepieciešamo komunikāciju un ceļu projektēšanu, izbūvi un Detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu) saistītos izdevumus.

2.2. Detālplānojuma īstenotājs Detālplānojuma risinājumus īsteno vairākos posmos šādā secībā (atbilstoši Detālplānojuma īstenošanas kārtībai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem):

2.2.1. pirmā kārta:

2.2.1.1. Domes lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu Detālplānojuma teritorijas ielu zemes vienībām (atlikušajai Detālplānojuma teritorijas daļai saglabājot līdzšinējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un nosaukumu);

2.2.1.2. ielām paredzēto zemes vienību atdalīšana atsevišķos zemes gabalos, jaunizveidoto zemes vienību robežplānu izgatavošana un jaunizveidoto nekustamo īpašumu īpašumtiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā;

2.2.1.3. detālplānojuma grozījumos paredzēto ielu un Grīzupes ielas posma no Lapmežu ielas līdz detālplānojuma grozījumu teritorijai inženierapgādes tīklu un objektu būvniecības ieceres dokumentācija/dokumentācijas izstrāde (būvniecību sadalot kārtās), paredzot pilnu ielas izbūvi ar cieto segumu, gājēju/velo celiņu, ielas apgaismi, lietus ūdens novadi, elektroapgādi, telekomunikācijas (ja nepieciešams), gāzes apgādi (ja nepieciešams), centralizētas ūdensapgādes (ja nepieciešams) un centralizētas kanalizācijas tīklus (ja nepieciešams) un ugunsdzēsības ārējo ūdensapgādi. Ja minētās būvniecības dokumentācijas izstrādes laikā centralizētie ūdensapgādes tīkli un centralizētie kanalizācijas tīkli līdz Detālplānojuma teritorijai ir izbūvēti, pieslēgties pie tiem ir obligāti (risinājumu paredzot būvniecības dokumentācijā);

2.2.1.4. detālplānojuma grozījumos projektēto ielu un Grīzupes ielas posma no Lapmežu ielas līdz detālplānojuma grozījumu teritorijai inženierapgādes tīklu un objektu izbūve: brauktuve ar grants/šķembu segumu, lietus ūdens novade, elektroapgāde līdz plānotajām apbūves zemes vienībām un ugunsdzēsības ārējā ūdensapgāde, un, ja ir projektēti arī centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli; izbūvēto būvju nodošana ekspluatācijā;

2.2.2. otrā kārta:

2.2.2.1. Domes lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu Detālplānojuma teritorijas dzīvojamās apbūves zemes vienībām;

2.2.2.2. dzīvojamajai apbūvei paredzēto zemes vienību atdalīšana atsevišķos zemes gabalos, jaunizveidoto zemes vienību robežplānu izgatavošana un jaunizveidoto nekustamo īpašumu īpašumtiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā;

2.2.2.3. būvniecības dokumentācijas izstrāde savrupmāju (ar vai bez saimniecības ēkām) izbūvei (atļauts veikt katram nekustamajam īpašumam atsevišķi) būvniecības dokumentācijā paredzot:

2.2.2.3.1. vismaz elektroapgādi un iespēju pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam (ja nepieciešams) un centralizētajai ūdensapgādei (ja nepieciešams);

2.2.2.3.2. ja centralizētie ūdensapgādes tīkli un centralizētie kanalizācijas tīkli Detālplānojuma teritorijā ir izbūvēti, pieslēgties pie tiem ir obligāti (risinājumu paredzot būvniecības dokumentācijā);

2.2.2.3.3. pieļaujami kanalizācijas izsmeļamie krājrezervuāri ar notekūdeņu izvešanu uz attīrīšanas iekārtām un individuāla ūdensapgāde (t.sk. dzeramā ūdens) – ja nav realizēti Līguma 2.2.2.3.2. apakšpunktā minētie centralizētie tīkli;

2.2.2.4. pirms dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā šīs būvniecības ierosinātājs iesniedz Pašvaldībā līgumu ar licencētu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par kanalizācijas izsmeļamā krājrezervuāra apkalpošanu Detālplānojuma teritorijā;

2.2.2.5. savrupmāju (ar vai bez saimniecības ēkām) izbūve un nodošana ekspluatācijā (atļauts veikt katram nekustamajam īpašumam atsevišķi);

2.2.2.6. viena mēneša laikā pēc dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā šīs būvniecības ierosinātājs iesniedz Pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējai Ķekavas pagastā – SIA "Ķekavas nami" – pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar Domes 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 4/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā" 29. punktu;

2.2.3. trešā kārta:

2.2.3.1. detālplānojuma grozījumos projektēto ielu un inženierapgādes tīklu un objektu izbūve: brauktuve ar cieto segumu, gājēju/velo celiņš, ielas apgaisme, telekomunikāciju tīkls (ja ir projektēti), gāzes apgāde (ja ir projektēti), centralizētas ūdensapgādes (ja ir projektēti) un centralizētas kanalizācijas tīkli (ja ir projektēti); izbūvēto būvju nodošana ekspluatācijā, realizējama līdz atsavināšanai par labu Pašvaldībai;

2.2.3.2. ja Detālplānojuma īstenošanas laikā centralizētie ūdensapgādes tīkli un centralizētie kanalizācijas tīkli līdz Detālplānojuma teritorijai ir izbūvēti, tad Detālplānojuma teritorijas pieslēgums pie šiem tīkliem ir jārealizē līdz ielas atsavināšanai par labu Pašvaldībai;

2.2.3.3. pēc Līguma 2.2.3.1. un 2.2.3.2. apakšpunkta izpildes var tikt noslēgta vienošanās par ielas (vai tās daļas), kura tiek atdalīta ar Detālplānojumu, atsavināšanu par labu Pašvaldībai par atlīdzību 1 eiro apmērā;

2.2.3.4. Līguma 2.2.3.1. un 2.2.3.2. apakšpunkta nosacījumus var neievērot, ja Pašvaldība pēc savas iniciatīvas rosina ielas atsavināšanu par labu Pašvaldībai – vienota Pašvaldības ceļu tīkla veidošanas nolūkā.

2.3. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenotājam tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.4. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.5. Pašvaldība apņemas savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma īstenošanas gaitā.

2.6. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3. TERMIŅI UN PAPILDUS NOSACĪJUMI

3.1. Detālplānojuma īstenotājs uzsāk Detālplānojuma īstenošanu no Līguma parakstīšanas brīža un Detālplānojuma pirmo kārtu pilnībā īsteno līdz 20..... gada 31. decembrim /10 gadi/.

3.2. Par ielas atsavināšanu Pašvaldības īpašumā Pašvaldība un Detālplānojuma īstenotājs slēdz atsevišķu vienošanos.

3.3. Līdz iepriekšminētā nosacījuma izpildei par Detālplānojuma ielu apsaimniekošanu un uzturēšanu atbild Detālplānojuma īstenotājs vai tā īpašumtiesību pārņēmēji.

3.4. Pašvaldība nesedz nekādus izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojumā paredzēto inženierkomunikāciju un ielu būvprojektēšanu un izbūvi.

3.5. Līgums ir spēkā no Līguma noslēgšanas brīža un ir spēkā līdz Detālplānojuma īstenošanas pabeigšanai vai Līguma izbeigšanai.

3.6. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc Detālplānojuma 3. kārtā paredzētās infrastruktūras un pēc galvenās izmantošanas būvju nodošanas ekspluatācijā.

3.7. Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.8. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

4. NEPĀRVARAMA VARA

4.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

4.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

5. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Gadījumā, ja no Detālplānojuma īstenotāja neatkarīgu iemeslu dēļ turpmāka Detālplānojuma īstenošana nav iespējama, Detālplānojuma īstenotājs rakstiski vēršas pie Pašvaldības ar ierosinājumu izbeigt Līgumu pirms tā izpildes, iesniegumā ietverot ierosinājuma pamatojumu.

6.2. Īpašumtiesību maiņas gadījumā Detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem. Līgums ir pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju.

6.3. Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā Detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem. Līgums ir pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, Detālplānojumu nav atļauts turpināt īstenot un Pašvaldība izskata jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

6.4. Ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līguma nosacījumus vai ir beidzies Detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājam.

6.5. Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz piecām lappusēm, divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pašvaldība, un otru –Detālplānojuma īstenotājs.

7. LĪDZĒJI
 

Pašvaldība:

Ķekavas novada pašvaldība


Paraksts: ________________________________________

Izpilddirektore J. Jansone

Zīmoga vieta

Detālplānojuma īstenotājs:

SIA "Royal Property Investment"


Paraksts: ________________________________________

V. Vilkovs

Sēdes vadītājs J. Žilko

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!