• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2022. gada 13. jūlija lēmums Nr. 26 "Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Andrīši" Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.07.2022., Nr. 139 https://www.vestnesis.lv/op/2022/139.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes lēmums Nr. 32

Par detālplānojuma "Lapmeži" grozījumu daļā apstiprināšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Vēl šajā numurā

21.07.2022., Nr. 139

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 26

Pieņemts: 13.07.2022.

OP numurs: 2022/139.18

2022/139.18
RĪKI

Ķekavas novada domes lēmumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ķekavas novada domes lēmums Nr. 26

2022. gada 13. jūlijā (prot. Nr. 24)

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Andrīši" Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) "8. Darbnīca" (reģistrācijas Nr.40103480281) 2022. gada 4. jūlija iesniegumu Nr. 08-22/103 (reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā 2022. gada 6. jūlijā ar Nr. 1-6.1/22/4281; turpmāk - Iesniegums) par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Andrīši" (kadastra numurs 8056 001 0325) Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu, Ķekavas novada dome konstatē:

1. Saskaņā ar Daugmales pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000104736 nekustamais īpašums "Andrīši" (kadastra numurs 8056 001 0325) Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā sastāv no zemes gabala 1,03 ha platībā (turpmāk – Nekustamais īpašums). Īpašuma tiesība uz Nekustamo īpašumu nostiprināta A. B.

2. Ķekavas novada dome 2020. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 9 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Andrīši" Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā", ar kuru atļāva izstrādāt detālplānojumu Nekustamajam īpašumam saskaņā ar darba uzdevumu Nr. D-2020-22 (turpmāk – Darba uzdevums), kurā noteiktais detālplānojuma izstrādes mērķis ir Nekustamā īpašuma sadalīšana un savrupmāju apbūve, kā arī šim nolūkam nepieciešamo ielu un inženierkomunikāciju nodrošinājuma izveide, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas atsevišķās zemes vienībās.

3. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA "8. Darbnīca".

4. Ar Ķekavas novada domes 2022. gada 30. marta lēmumu Nr. 10 detālplānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, kas norisinājās no no 2022. gada 13. aprīļa līdz 12. maijam, t.sk. 2022. gada 28. aprīlī attālināti – tiešsaistes platformā Zoom - norisinājās publiskās apspriešanas sanāksme.

5. Detālplānojuma projekts ir izstrādāts atbilstoši Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojumam un detālplānojuma darba uzdevumam. Publiskās apspriešanas laikā personu ierosinājumi nav saņemti. Detālplānojuma projekta izstrādes gaitā ņemti vērā detālplānojuma darba uzdevumā minēto institūciju nosacījumi un saņemti pozitīvi atzinumi.

Pamatojoties uz:

- Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu;

- Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. un 31. pantu;

- Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu;

- ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2022. gada 6. jūlija atzinumu,

Atklāti balsojot

ar 15 balsīm "Par" (Aigars Vītols, Andris Vītols, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),

"Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Andrīši" (kadastra numurs 8056 001 0325) Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24356.

2. Pēc detālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigām slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma teritorijas īpašnieku par detālplānojuma realizāciju (pielikums).

3. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Administratīvajai pārvaldei publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pašvaldības izdevumā "Ķekavas Novads" un Pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv.

4. Uzdot Pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei:

4.1. publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);

4.2. detālplānojumu digitālā veidā (*pdf formātā; bez datiem, ko aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums) ievietot Pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv.

5. Uzdot Pašvaldības Administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu:

5.1. SIA "8. Darbnīca" uz elektroniskā pasta adresi: iveta.puuke@gmail.com;

5.2. detālplānojuma teritorijas īpašniecei A. B. uz elektroniskā pasta adresi: __@gmail.com.

Administratīvais akts stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta piekto daļu). Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 30. panta pirmajai daļai administratīvo aktu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses], mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, un neatkarīgi no tā, vai detālplānojumā norādīta tā pārsūdzēšanas kārtība un termiņš.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija par fiziskas personas privāto dzīvi, līdz ar to, šajā lēmumā norādītie personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija.

Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK, 6.panta pirmās daļas (c) punktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Sēdes vadītājs J. Žilko

Pielikums
Ķekavas novada domes
2022. gada 13. jūlija sēdes
lēmumam Nr. 26 (prot. Nr. 24)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr.
Par detālplānojuma "Andrīši" Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
īstenošanas kārtību

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

………….………..

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Ķekavas novada domes (turpmāk – Dome) 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.  13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" rīkojas tās izpilddirektore Jolanta Jansone, no vienas puses un

nekustamā īpašuma "Andrīši" (kadastra numurs 8056 001 0325) Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā īpašniece A. B., personas kods __, adrese: __, (turpmāk – Detālplānojuma īstenotājs) no otras puses,

kopā un katra atsevišķi turpmāk saukta arī Puse un/vai Puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu un 82.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un Domes 2021.gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" 80. punktu,

ņemot vērā Domes 2022. gada 13. jūlija lēmumu Nr. __ "Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Andrīši" Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu",

noslēdz šāda satura administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2022. gada 13. jūlija lēmumu Nr. __ "Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Andrīši" Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu" (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un termiņiem.

1.2. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu saskaņā ar Līgumu, Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un Grafisko daļu, ievērojot spēkā esošo teritorijas plānojumu un citus normatīvos aktus.

2. Pušu saistības

2.1. Detālplānojuma īstenotājs apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu (t.sk. ar nepieciešamo komunikāciju un ceļu projektēšanu un izbūvi) saistītos izdevumus.

2.2. Detālplānojuma īstenotājs Detālplānojuma risinājumus īsteno vairākos posmos šādā secībā (atbilstoši Detālplānojuma īstenošanas kārtībai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem):

2.2.1. pirmais posms – ugunsdzēsības dīķa (ar nepieciešamo infrastruktūru) būvniecības dokumentācijas izstrāde, izbūve un nodošana ekspluatācijā;

2.2.2. otrais posms – Domes lēmums par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Detālplānojumā projektētajām zemes vienībām. Detālplānojumā projektēto zemes vienību robežplānu izgatavošana un jaunizveidoto nekustamo īpašumu īpašumtiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā;

2.2.3. trešais posms – rakstiska vienošanās ar Pašvaldību par Detālplānojuma teritorijā ietilpstošo ielu/ceļu nodošanu Pašvaldībai (var tikt veikts arī vēlāk). Līdz brīdim, kad Detālplānojuma teritorijā ietilpstošās ielas/ceļus pārņēmusi Pašvaldība, to uzturēšanu nodrošina Detālplānojuma īstenotājs;

2.2.4. ceturtais posms – ēku (ar inženierkomunikācijām) būvniecība (atļauts veikt katram nekustamajam īpašumam atsevišķi):

2.2.4.1. būvniecības dokumentācijas izstrāde savrupmāju (ar vai bez saimniecības ēkām) apbūvei, būvniecības dokumentācijā paredzot vismaz elektroapgādi un iespēju pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam un centralizētajai ūdensapgādei, kā arī nepieciešamās infrastruktūras pagaidu risinājumus:

2.2.4.1.1. kanalizācijas izsmeļamais krājrezervuārs ar notekūdeņu izvešanu uz attīrīšanas iekārtām;

2.2.4.1.2. individuāla ūdensapgāde (t.sk. dzeramā ūdens);

2.2.4.2. būvatļauju saņemšana un projektēto ēku izbūve;

2.2.4.3. pirms dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā Detālplānojuma īstenotājs iesniedz Pašvaldībā līgumu ar licencētu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par kanalizācijas izsmeļamā krājrezervuāra apkalpošanu Detālplānojuma teritorijā;

2.2.4.4. projektēto ēku nodošana ekspluatācijā;

2.2.4.5. viena mēneša laikā pēc dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā Detālplānojuma īstenotājs iesniedz Pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējai Daugmales pagastā – SIA "Ķekavas nami" – pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar Domes 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 4/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā" 29. punktu;

2.2.4.6. pēc Pašvaldībai piederošās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūves līdz Detālplānojuma teritorijai Detālplānojuma īstenotājs viena gada laikā obligāti nodrošina Detālplānojuma teritorijas pieslēgšanos Pašvaldības centralizētajam kanalizācijas tīklam un centralizētajam ūdensapgādes tīklam, noslēdzot līgumus ar SIA "Ķekavas nami".

2.3. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenotājam tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.4. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.5. Pašvaldība savas kompetences ietvaros sniedz metodisko atbalstu Detālplānojuma īstenošanas gaitā.

2.6. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamas tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3. Termiņi un papildu nosacījumi

3.1. Detālplānojuma attīstītājs uzsāk detālplānojuma īstenošanu no Līguma parakstīšanas brīža un pilnībā īsteno septiņu gadu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

3.2. Līgums ir spēkā no Līguma noslēgšanas brīža un ir spēkā līdz Detālplānojuma īstenošanas pabeigšanai vai Līguma izbeigšanai.

3.3. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc visu Detālplānojumā plānoto objektu izbūves un nodošanas ekspluatācijā.

3.4. Līgumu var grozīt, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.5. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

4. Nepārvarama vara

4.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

4.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

5. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

6. Citi noteikumi

6.1. Īpašumtiesību vai Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā Detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem. Līgums ir pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, Detālplānojumu nav atļauts turpināt īstenot un Pašvaldība izskata jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

6.2. Ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līguma nosacījumus vai ir beidzies Detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājam.

6.3. Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz trīs lappusēm, divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pašvaldība, un vienu – Detālplānojuma īstenotājs.

7. Līdzēji

Pašvaldība:

Ķekavas novada pašvaldība

Paraksts: _________________

Izpilddirektore J. Jansone

Detālplānojuma īstenotājs:

A. B.

Paraksts: _________________

A.B.

Sēdes vadītājs J. Žilko

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!